Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Boeken » Geschiedenis van West-Friesland » Voorwoord » Pagina 7

Voorwoord

Er is al veel over Westfriesland geschreven, een aantal hoogst belangrijke boeken over speciale onderwerpen zijn in den loop der jaren verschenen. Een samenvattende geschiedenis van het gewest bestaat echter nog niet. Dit boekje nu is een poging om zulk een geschiedenis te geven, waarbij ik mij strikt bepaald heb tot Westfriesland binnen den Westfrieschen dijk. Met het oog op den beperkten omvang van dit werkje heb ik slechts in groote trekken kunnen vertellen over den waterstaat, de bestuursinrichting, den handel en de scheepvaart en alles wat er verder bij de lotgevallen van een streek behoort.

Naar ik hoop kan dit boekje een grondslag zijn voor een uitgebreid werk over het land der Westfriezen.

Een woord van hartelijken dank moet ik brengen aan den heer R. D. Baart de la Faille, Rijksarchivaris in Noordholland voor de groote welwillendheid, waarmee hij mij gewezen heeft op litteratuur, die ik noodig had bij de voorbereiding voor dit boekje.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.