Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 10-11

Voorbericht voor de herziene uitgave

Bijna acht jaar geleden verscheen, onder auspiciën van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' en met medewerking van Mw. Dr. Jo Daan, hoofd van de afdeling Dialectologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, het boekje 'Hé, is dat Westfries?' Tot ons genoegen was de gehele oplage binnen enkele maanden uitverkocht. Tientallen waarderende reacties en uitvoerige recensies van lezers werden ons toegestuurd. Alle inzenders brengen wij hiervoor onze oprechte dank. Omvangrijke bijdragen voor een eventueel herziene uitgave werden ons toegezonden door mevr. Ter Horst-Hoekstra te Zeist en de heren P. Kistemaker te Andijk, Drs. G. Kok te Alkmaar, F. J. Beemsterboer te Hulsberg (L.), M. Vlug te Zuid-Scharwoude, G. Paarlberg te Uden en de thans 98-jarige P. Wijdenes te Amsterdam.
Een prettig schrijven van de destijds Minister van Onderwijs a.i., Mw. Dr. M. A. M. Klompé, wees op een gunstige ontvangst 'van hogerhand'.
Ook de gunstige beoordeling door de gewestelijke en de landelijke pers heeft ons geïnspireerd tot verdere bestudering van het Westfriese dialect en tot het bewerken van deze herziene en sterk vermeerderde uitgave.
Van de zijde van het bestuur van het Historisch Genootschap mochten we veel belangstelling en aanmoediging ondervinden. De aangedragen stof hebben we nauwkeurig geselecteerd, omdat veel ervan door de inzenders als Westfries werd aangezien, maar als Algemeen Nederlands gangbaar is. Wellicht zijn door de oplettende lezer nog enkele 'twijfelgevallen' in deze uitgave te signaleren.
Uit de binnengekomen brieven bleek, dat de oudere gebruikers er prijs op zouden stellen, als we ook iets oudere, maar nog niet geheel verouderde woorden en uitdrukkingen zouden opnemen. Aan hun verlangens zijn we tegemoet gekomen, al moesten we ons enige beperking opleggen, om het werk niet al te omvangrijk (en te duur) te maken.
Enkele reproducties van foto's uit West-Friesland-van-vroeger-en-nu zijn, met onderschrift, opgenomen.
De Westfriese Schetsjes achterin het boek, waarin overwegend historische personen optreden, zijn bijgewerkt in verband met overlijden, verhuizing, enz. Enkele nieuwe opstellen zijn toegevoegd.
Het zal de lezer opvallen, dat de uitdrukking Algemeen Beschaafd Nederlands (A.B.N.) in het gehele boek niet voorkomt. Men zal hiervoor in de plaats vinden 'Algemeen Nederlands' of alleen 'Nederlands'. A.B.N. suggereert naar mijn gevoel - en ik heb hier Dr Jo Daan aan mijn zijde - dat de dialecten onbeschaafd zouden zijn of zouden klinken. En deze mening mist m.i. elke grond: beide lenen zich in gelijke mate tot beschaafd en onbeschaafd gebruik.
Wat de spelling van het Westfries betreft - hierin is bij de verschillende schrijvers nog veel willekeurigs. Als men de hete spellingsstrijd overziet van rond 1890 tot heden, van Kollewijn tot VWS (Vereneging voor Wetenschappeleke Spelling) betreffende de spelling van het Algemeen Nederlands, dan is het niet verwonderlijk, dat de eenheid van spelling in ons dialect nog ver te zoeken is!
Welwillende op- en aanmerkingen van lezers zijn ons welkom. We hopen dat deze herziene uitgave van de eerstgeborene in de Stolphoevereeks zijn weg weer mag vinden bij de Westfriezen die hun taal en land liefhebben.

H. LANGEDIJK

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.