Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 2-4

Bij de verschijning van „De Speelwagen”

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 2-4.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Een der belangrijkste dingen, die het leven rijker en mooier maken is: "Hoe men de dingen ziet en - hoe men gestemd is." In onze tijd is ten aanzien hiervan veel te verbeteren. Wanneer wij om ons heen zien, dan geeft 's werelds beloop een droevig beeld te aanschouwen en het lijkt vaak of de mensheid met blindheid is geslagen, terwijl de gestemdheid van velen het tegenovergestelde is van wat het zou kunnen en moeten zijn.

Na de verschrikkelijkste oorlog, die de mensheid ooit heeft doorleefd en waarvan men zou hebben verwacht, dat hij ons allen toch geleerd zou hebben om meer met elkaar samen te werken en de handen ineen te slaan, ziet men helaas vaak het omgekeerde: haat en onenigheid, die de liefde buitensluiten. Het materialisme, de heerschappij van de stof, viert hoogtij. Grote verdeeldheid maakt de samenleving tot een kwelling, terwijl het toch zo anders en beter kan, wanneer men het maar anders wil zien. Want wie het goed ziet, natuurwetenschappelijk, filosofisch of religieus, die vindt de wereld met al wat er op is (en die wereld met zijn bescheiden plaats ten aanzien van het heelal) als een wonder van Schoonheid. Wanneer men tot dat inzicht komt is men eerst verwonderd, maar de verwondering maakt plaats voor bewondering en hoe geheel anders wordt dan de mens gestemd. Dan ziet hij alles in beter en schoner licht en zijn leven wordt rijker, schoner, harmonischer - want schoonheid is de harmonie der delen. Hij zal het niet zo belangrijk vinden om mee te jagen naar de voorrang, maar hij zal zijn werk doen – en met genoegen – om mede te werken, overeenkomstig het juist-verworven inzicht en hij zal er groot geluk in vinden.

Uit dit inzicht is mede ontstaan het plan tot oprichting van de Commissie voor Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier, waarvoor ik maatregelen ter voorbereiding heb getroffen. Verschillende onderwerpen gaven aanleiding om deze gevoelens praktisch te verwezenlijken, ondermeer: de droogmaking van de Zuid-Westpolder en het treffen van maatregelen om de schoonheid van de zee en langs de kust van het Noorderkwartier zoveel mogelijk te behouden; de schoonheid van de beplantingen langs de wegen in onze dorpen en steden; het behoud van wat in het landschap past en al wat het mooie daarvan vermeerderen kan. Dit alles zal bijdragen tot verhoging van de levensvreugde en tot een meer gelukkige gemoedsstemming, tot heil van allen, met wie wij omgaan en met wie wij samenleven en -werken. Dat kost maar weinig in verhouding tot wat voor andere dingen wordt uitgegeven en strekt tot aller vreugde.

Zo is er veel te doen en ongetwijfeld met goed gevolg.
Dat zich bij de Commissie van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" vele organisaties aansloten, pleit ervoor, dat de instelling algemeen als zeer gewenst wordt gevoeld. Ik wil volstaan met het noemen van de namen der aangesloten en: de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het Staatsbosbeheer, de Nederlandse Heide-Maatschappij en de afdeling Noord-Holland boven het IJ van de Nederl. Heide-Mij., de Provinciale Waterstaat, het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, de Vereniging van Waterschappen in Noord-Holland, de Bond Heemschut, het Noordhollands Landschap, de Verbonden Nederlandse Watersportverenigingen, de Kon. Nederlandse Touristenbond, de Natuur-Historische Vereniging en de genootschappen: Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, de Zaanse Molen en de Zaanlandse Oudheidkundige Vereniging, die met het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" de oprichting der commissie bewerkstelligden.

Een veelbelovende samenwerking kwam reeds tot stand met de gemeenten: Wormer, Oostzaan, Westzaan, Zaandam, Heiloo, Langedijk, Barsingerhorn, Winkel, Nieuwe Niedorp en Ooster-Blokker en de waterschappen: het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Drechterland en De Beemster.

Bovendien zijn vele plannen in voorbereiding. Veel kan en zal tot stand gebracht worden, want tal van onderwerpen vragen aller belangstelling en de oplossing daarvan zal in hoge mate bijdragen tot verhoging van het landschapsschoon en indirect tot het geluk van alle inwoners van Hollands Noorderkwartier. Maar daarbij verlieze men niet uit het oog, dat het nodig is beter te leren zien en te zorgen voor een zodanige gemoedsstemming, dat daardoor bij een ieder de liefde voor de schoonheid van het landschap en voor de bewoners daarvan meer ontwikkeld wordt. Dit te verwerkelijken is een arbeid van lange duur, maar het voor onszelf bereiken is een werk van korte duur: want dat hangt geheel van onszelf af; de keuze daartoe is aan ieder, die dit wenst. De weg die ik daartoe aanwees zal leiden naar een bron van onuitputtelijke vreugde voor uzelf en voor allen, met wie u samenwerkt en -leeft.

Moge „De Speelwagen”, tot stand gekomen door de samenwerking van de historische genootschappen, hiertoe ook medewerken, door woord en beeld. Er is een ruime keuze van onderwerpen daartoe en er zijn, naar ik vertrouw, voor dit doel medewerkers genoeg. Wij moeten ons werk met vertrouwen en een vast geloof in het welslagen aanvaarden en met volharding ten uitvoer brengen. Het bezit van een maandschrift voor geheel Hollands Noorderkwartier is van grote waarde voor allen, omdat het gehele gebied daardoor wordt bereikt en bewerkt. Ik vertrouw dan ook, dat velen zich willen aanmelden als abonné, want daardoor kan het maandblad des te beter worden verzorgd, wat aan het geheel ten goede zal komen, tot voldoening van allen.

Het is ruim honderd jaar geleden, dat de heer Sieuwerts, Burgemeester van Winkel, met zijn speelwagen - dragend het bekende opschrift - in Winkel en omgeving rondreed, als een rechtvaardig en gezien man. Moge onze speelwagen nu door heel het Noorderkwartier een graag-geziene verschijning worden!
Ik hoop dat van harte gaarne en verheug mij bij voorbaat in het welslagen.

G. Nobel


Laat U niet afschrikken

"Hoe slijkerig en modderig de wegen, zelfs in Holland, bij ongunstig weer nog waren, leert ons een 'Sinnepop' van Roemer Visscher, waarin hij vertelt, dat de wegen soms werden afgesloten met draaiboomen, om ze door te veel heen en weer gerij niet geheel en al te laten verworden. Voor uitstapjes maakte men gebruik van een zgn. speelwagen, open karren, waarin men ter dege werd heen en weer gehotst".

Dr J. C. H. de Pater, De tachtigjarige oorlog.

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.