Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 16-17

Even kennis maken met...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 16-17.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Het is uw goed recht om te weten in welk gezelschap u verzeild bent geraakt en dus behoren wij, zo goed en zo kwaad als dat in een hortende en stotende boerenwagen gaat, de gelegenheid te geven nader met elkaar kennis te maken.

Omdat ze toevallig vlak achter het voorkret zitten, willen we beginnen met het woord te verlenen aan de vrienden van:

Onder auspiciën van de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Enkhuizen is in het jaar 1941 de commissie „Oud-Enkhuizen” ingesteld. Deze commissie kreeg tot taak, haar aandacht te wijden aan het behoud en de verzorging van de historische schoonheid van Enkhuizen.
De commissie is met enthousiasme aan het werk gegaan en ontdekte bij de burgerij veel belangstelling voor haar arbeid.

Al spoedig bleek, dat het om allerlei redenen gewenst was, de ingestelde commissie om te bouwen tot een afzonderlijke vereniging. Met volledige medewerking van de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, kwam deze vereniging op 1 Juni 1944 tot stand.
Het doel der vereniging, die evenals de vroegere commissie de naam „Oud-Enkhuizen” draagt, is volgens de statuten:
  a. de historische schoonheid van Enkhuizen te beschermen en voor het nageslacht te bewaren;
  b. de studie van de plaatselijke geschiedenis aan te moedigen.

Nu Enkhuizen weer groeiende is, nu allerlei bedrijven zich krachtig ontwikkelen en er blijkbaar behoefte is aan „moderne” winkels, kantoren en ruime verkeerswegen, nu is het gevaar van schending van het oude stadsschoon wellicht meer dan ooit aanwezig. Dit te verhoeden is de taak van „Oud-Enkhuizen”.

Reeds in het eerste jaar van haar bestaan heeft „Oud-Enkhuizen”, in nauwe samenwerking met het Rijksbureau voor Monumentenzorg, een inventaris opgemaakt van alles wat uit een oogpunt van geschiedenis en kunst van betekenis is. Ook is het gelukt met behulp van Studio Nico Zomer te Amsterdam, een groot aantal foto's te vervaardigen van belangrijke „straat-wanden”, gevels en interieurs.

Nu in samenwerking met andere gelijksoortige verenigingen een eigen maandblad „De Speelwagen” wordt uitgegeven, zal er ongetwijfeld wel eens gelegenheid zijn voor de illustratie van dit blad een greep uit deze fraaie foto-collectie te doen.
Het ligt trouwens ook in de bedoeling van het bestuur, zodra de materiaalpositie dit mogelijk maakt, de gehele foto-collectie opnieuw in albumvorm uit te geven.

Indertijd is er eens op aangedrongen over te gaan tot het opleiden van gidsen voor het rondleiden van belangstellende vreemdelingen. Wij kunnen thans mededelen, dat in deze richting iets wordt gedaan. Er worden n.l. maatregelen getroffen voor het uitgeven van een boekje, dat op bevattelijke wijze de geschiedenis van Enkhuizen geeft, vanaf de vroegste tijden tot op dit ogenblik.
Dit boekje is bijna gereed en gaat spoedig ter perse. Het zal een werkje zijn, geschikt om te worden gebruikt als leesboek op alle inrichtingen van onderwijs, zodat straks onze jongens en meisjes als gids voor vreemdelingen kunnen optreden. Maar meer nog, het wil ook de ouderen uitvoerig inlichten over het ontstaan en de ontwikkeling van de Haringstad, opdat, wanneer zij met „De Speelwagen„ binnen onze veste rijden, hun genoegen volledig moge zijn.

(De volgende keer is „Oud-Hoorn” aan de beurt).

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.