Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 30-31

Het A.B.C. voor onze medewerkers

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 30-31.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Zoals wij reeds duidelijk in onze prospectus hebben gezegd, rijdt „De Speelwagen” rond om de belangstelling voor de historische schoonheid, folklore en geschiedenis te bevorderen.
Wanneer U dus iets te vertellen heeft, moet U proberen dit op eenvoudige wijze te doen en weg te laten wat voor de gemiddelde leek „te zware kost” genoemd kan worden. Letterlijke citaten uit oude notaris-protocollen en andere moeilijk-leesbare archiefstukken, maken het den lezer niet gemakkelijk, daarom verzoeken wij U deze zoveel mogelijk achterwege te laten. U moet trachten met eigen woorden iets te vertellen en kunt Uw stof verantwoorden door bij Uw copie een bronvermelding te voegen.

U mag ook Uw indrukken weergeven, poëtisch, humoristisch of ernstig, maar liefst niet droog. De folklore levert wel niet de minste stof op. Wij hopen van alle kanten interessante gegevens te ontvangen, legenden, anecdoten, spreekwoorden en gezegden, wie weet wat er nog voor de dag komt.

Indien niet uitdrukkelijk anders wordt verlangd, worden Uw stukjes in de nieuwe spelling gezet.
Redactie en drukker stellen er prijs op, dat U Uw papier aan één zijde duidelijk beschrijft en voorziet van naam en adres.
Een zeer belangrijke vereiste is dat U kort van stof bent, omdat er velen zijn die het woord verlangen. Zorg er dus voor, dat niets behoeft uit te vallen, of geef aan wat eventueel weggelaten kan worden.

Wanneer Uw bijdrage de grens van een kort bericht overschrijdt en geplaatst wordt, dan kunt U op verzoek gratis een aantal overdrukken extra krijgen. (Dit verzoek dadelijk na het verschijnen richten aan de administratie).

Wij hopen de beschikking te krijgen over goed illustratie-materiaal, foto's en tekeningen. De beste cliché's krijgt men door gebruik te maken van de negatieven. Deze worden natuurlijk teruggezonden.
Omdat elk nummer gevarieerd moet zijn, kunnen wij de bijdragen niet in volgorde van ontvangst plaatsen. Het kan wel enige tijd duren, voordat Uw stukje een geschikte plaats krijgt aangewezen.
Zendt Uw volgende bijdragen niet uitsluitend na het verschijnen van de vorigen, maar zodra U ze gereed hebt. Wij hebben voorraad nodig. Alle medewerking geschiedt belangeloos, alleen in enkele bizondere gevallen wordt een uitzondering gemaakt.

Actuele berichten en copy vóór de 7de van iedere maand inzenden. Om de redactie geen overbodig werk te bezorgen, zouden wij u willen verzoeken de copy goed te corrigeren. Verstandig is altijd om het even een ander ter inzage te geven. Wie moeilijk stelt kan zijn mededelingen ook per brief aan ons sturen, waarna wij zullen trachten deze „pers-klaar” te maken.
Bewaar een afschrift van uw bijdragen.

Enige artikelen, o.a. over Hoorn, Bergen, Edam, De Rijp, Beemster enz. zijn in voorbereiding en zullen in de volgende nummers verschijnen.
Onze dank betuigen wij nu reeds aan de leden van de commissie van voorbereiding, welke vele malen in Alkmaar heeft vergaderd onder presidium van den heer G. Nobel te Lutjewinkel, aan den heer G. J. Hoogkarspel te De Rijp, den heer R. J. Ouwejan te Zaandam, die in Oudhollands schrift boven de eerste pagina „De Speelwagen” schreef en Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij, welke ons in vele opzichten zeer ter wille is geweest.


Reeds toen een groot genoegen....

„Naar buiten, hetzij alleen om uit rijden te gaan, hetzij om een bepaalde uitspanning te bezoeken, ging men in den regel in een zoogenaamden speelwagen, eigenlijk niet veel meer dan een groote bak op wielen, maar waarin onze voorouders blijkbaar groot genoegen vonden. In zulk een speelwagen ging bijvoorbeeld het gezelschap rijden, dat Johan van Heemskerck in zijn Batavische Arcadia ten tooneele voert en dat hij allerlei wijsheid en geleerdheid laat ventileeren. En behalve wijsheid en geleerdheid kon men bovendien ook nog lessen van levenswijsheid aan den man brengen door het voertuig zelf, waarin men reed, als het beeld van het menschelijk leven te beschouwen”.

Dr H. Brugmans, Middelen van verkeer. Serie II.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.