Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1947 » No. 2 » pagina 60-62

Op Doorreis ...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 2, pagina 60-62.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

De Rijp - In De Rijp vond de heropening plaats van het wijd en zijd bekende café-restaurant "De Stad Amsterdam". Opgetrokken in historische stijl, - door toedoen van den gemeente-opzichter de Jong en architect Oudejans gehandhaafd, - maakt dit gebouw de Dam te De Rijp tot een smaakvol, artistiek hoekje. Nw Nrd-Holl. Dagblad

Purmerend - Het achttiende-eeuwse pijporgel in de Ned. Herv. Kerk te Purmerend zal gerestaureerd worden. Door de Rijkscommissie voor Monumentenzorg werd dit orgel als één der mooiste en belangrijkste orgels in den lande gekwalificeerd. De kosten der herstelwerkzaamheden zullen worden gedragen door subsidies van Rijk, Provincie, Gemeente en de Kerkelijke Gemeente. Trouw

Hoorn - De Provinciale Staten van Noord-Holland besloten een bijdrage te verlenen in de kosten van restauratie van de Stelphoeve te Hoorn. Een dergelijk besluit werd genomen met betrekking tot de restauratie van de boerderij van den heer van Zelm te Zwaag. Ten behoeve van de restauratie van de Westfriese boerderij "De barmhartige Samaritaan" te Wester-Blokker werd nog een aanvullende subsidie verstrekt. Nieuwsblad v. West-Friesland

Monnikendam - Hoewel de vastgestelde begroting voor het herstel der Ned. Herv. Kerk te Monnikendam reeds is overschreden, zal de restauratie worden voortgezet. Rijk en Provincie zullen samen de extra kosten voor de restauratie van de toren voor hun rekening nemen. Trouw

Alkmaar - In de Grote Kerk te Alkmaar zal op 12 en 13 April a.s. de Mattheuspassion worden uitgevoerd.

Texel - De Westfriese Bond van Fanfare-corpsen houdt dit jaar op 15 Mei (Hemelvaartsdag) en 18 Mei concours op Texel. Texelse Courant

Dirkdhorn - Door V.V.O. te Dirkshorn wordt einde April een Tentoonstelling van Teken- en Schilderwerk georganiseerd, waaraan leerlingen van scholen en ouderen kunnen deelnemen. Nieuwe L. Courant

Hoorn - In Hoorn zullen op uitnodiging van V.V.V. lezingen met lichtbeelden worden gehouden, voor hen, die hun medewerking willen verlenen bij het rondleiden van vreemdelingen. Op deze manier zullen de deelnemers op de hoogte gesteld worden van het vele historische schoon, waaraan Hoorn zo rijk is. Nieuwsbl. v. West-Friesland

Hoorn - De Commissie voor Historische lezingen te Langedijk gaat weer lezingen organiseren. O.a. zal de heer Zeeman historische wetenswaardigheden van Oudkarspel onder de loupe nemen. Nieuwe L. Courant

Zaandam - Ter gelegenheid van het feit, dat het in Augustus 250 jaar geleden zal zijn, dat Czaar Peter de Grote naar Zaandam kwam, zullen door de Zaanse Gemeenschap Czaar Peterfeesten worden georganiseerd. Trouw

Den Helder - Maandag 27 Januari j.l. was het honderd jaar geleden, dat Nederlands grootste zeeheld, Dorus Rijkers, in Den Helder geboren werd. Op plechtige wijze werd dit feit in zijn geboortegemeente herdacht.

Middenmeer - Te Middenmeer is een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer voor de Wieringermeer opgericht. Enkhuizer Courant

Hensbroek - In Hensbroek is een Jeugdtoneel opgericht, waarvan alleen leerlingen der lagere school lid kunnen zijn. Dagbl. v. A

Zaanstreek - De Burgemeesters der Zaanse gemeenten hebben ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat het verboden is, wind- of watermolentjes te slopen of te veranderen, zonder toestemming van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, omdat deze molentjes aangemerkt worden als monumenten in de zin van art. 7 van het besluit van 7 Mei I945 (Stbl. F. 67). Uitgezonderd zijn molentjes, geheel of gedeeltelijk van metaal vervaardigd. Het bleek n.l. niet voldoende bekend, dat de kleine houten watermolentjes, die nog in de Zaanstreek aanwezig zijn, niet zonder toestemming gesloopt mogen worden. De Zaanlander

Medemblik - Door de Toneelclub "Hierna Beter" te Medemblik wordt gedurende het winterseizoen een landelijk Toneelcncours gehouden, waaraan door diverse toneelgroepen uit het land wordt deelgenomen. Als boven

Hauwert - De Rederijkerskamer "De Eendracht" uit Hauwert bracht in verschillende Westfriese gemeente het bekroonde toneelstuk "Zoin Offer" voor het voetlicht.

Winkel - Te Winkel werd een grote bloemenshow van F. v. d. Hoek's Broei-proefbedrijf onder zeer grote belangstelling van autoriteiten en bloembollenkwekers, geopend. Deze permanente bloemententoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk en wordt de mooiste genoemd, die men tot dusver heeft aanschouwd. Nieuw Noord-Holl. Dagblad

Zaandam - De Commissie van Huisvlijt en Volkskunst te Zaandam heeft besloten van 12 tot en met 19 April a.s. een huisvlijttentoonstelling te organiseren. De bedoeling is om de huisvlijt weer te doen herleven. De Zaanlander

Zaandam - Op de Gemeentebegroting van Zaandam zijn voor de veredeling van Luilak en St. Maarten, bedragen van ƒ 100.- uitgetrokken. De Zaanlander

Schoorl - Het voormalige Radarstation in de duinen te Schoorl, hoewel reeds gedeeltelijk vernield, zal tot een Jeugdherberg worden omgebouwd. Nieuwe Schager

Uitgeest - Een gemeenteraadslid van Uitgeest kwam in een raadsvergadering op voor het natuurschoon in zijn gemeente. Bij de boerderij van de Gebr. Rozemeijer in het Westergeest zouden n.l. zeventien mooie bomen gekapt worden. Volgens de Burgemeester was dit kappen verboden en zouden maatregelen getroffen worden om de kapperij tegen te gaan. De Zaanlander

De Rijp - Door de Rijper IJsclub werden wedstrijden gehouden om het kampioenschap balgooien. Dit eeuwenoude spel, dat een unicum in Nederland schijnt te zijn, werd ook deze keer weer met de traditionele "zenen" ballen uitgevoerd.

Marken - Door het initiatief van de Marker Ijsclub zijn weer zeer velen in den lande in de gelegenheid geweest 'n zeldzaam folkloristisch schouwspel te bewonderen. In de haven van het eiland heeft men n.l. overeenkomstig de rijke tradities een ijsbruiloft gevierd. Er waren drie bruidsparen, waarvan de bruiden verschillend gekleed waren, al naar gelang de traditie dit voor de omstandigheden voorschreef. In de bruiloftsstoet ontbraken ook de bijbehorende personen niet, zodat het geheel een meer dan fleurig schouwspel bood. De trouwcostuums, welke gebruikt werden, waren reeds eeuwen oud.

Hoorn - Ook in Hoorn heeft men een zeer oude traditie hersteld, door een gecostumeerd ijsfeest te organiseren. Behalve een ijsbruiloftsgroep kon men veel andere mooie en originele groepen bewonderen. Eveneens werden wedstrijden gehouden in het hardarren.
De Tweede en Eerste Kamer hebben op de begroting voor Onderwijs een post goedgekeurd, waardoor de Stichting van een Zuiderzee-museum te Enkhuizen een feit zal kunnen worden. Men verwacht dit jaar de overdracht van het Peperhuiscomplex aan de Staat der Nederlanden, voor de inrichting van het z.g. binnenmuseum. De stichting van het buitenmuseum op een terrein, dat opgespoten zal worden, zal nog wel enige jaren vorderen. Dit zal dus een buitendijks gelegen openluchtmuseum worden.

Wij raden U aan een bezoek te brengen aan de Walvistentoonstelling in Artis. Er zijn o.m. belangrijke stukken uit Noordhollandse verzamelingen aanwezig.

Wij kunnen onze reisgenoten mededelen dat de heer M. A. Marbus, Tulpstraat 7 te Alkmaar zich belast heeft met de verzorging van de rubriek Op Doorreis. Voor het merendeel worden de berichten overgenomen uit de plaatselijke bladen, waarvan de namen afgekort vermeld worden. Wij stellen het echter zeer op prijs, indien ook direct belangrijke berichten aan ons worden doorgegeven.

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.