Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1947 » No. 3 » pagina 91-93

Op Doorreis ...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 3, pagina 91-93.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Hem - Op de gemeentebegroting van Hem is een bedrag uitgetrokken voor een nieuwe klok in de toren van de Protestantse Kerk aldaar. Nieuwsbl. v. W.-Friesland

Oosthuizen - De restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Oosthuizen moest indertijd wegens gebrek aan geldmiddelen worden gestaakt. Men schijnt thans weer een oplossing gevonden te hebben om uit deze financiële moeilijkheden te geraken en de plannen om de restauratie van dit mooie historische gebouw voort te zetten, nemen nu weer vaste vorm aan. Men heeft zich in verbinding gesteld met den bekenden architect A. Kok, die nadere plannen zal uitwerken. Dagbl. v. H.

Zaandam - De Volksuniversiteit Zaanstreek zal een nieuwe cursus over de Zaanse Folklore geven. De Zaanlander

Hoorn - Tengevolge van brand werd het perceel Munnickenveld No. 2, sedert 1921 eigendom van de Vereniging „Hendrick de Keijser”, ernstig beschadigd. Voor herstel heeft de gemeenteraad aan bovengenoemde vereniging op haar verzoek, een subsidie verleend. De oude bouwtrant zal tot in de finesses gevolgd worden, naar plannen, door den heer Fleddérus ontworpen. Enkh. Courant

Bovenkarspel - De afd. Grootebroek-Bovenkarspel van Bloembollencultuur heeft in Februari een vaktentoonstelling van getrokken tulpen gehouden. Deze pracht-expositie is tot een evenement geworden, waar vele nieuwe snufjes te bewonderen waren. Nieuwsbl. v. W.-Friesland

Texel - Het St. Agnietenklooster te Den Burg, dat met toestemming van Prins Willem I in 1573 tot weeshuis werd ingericht en sedertdien als zodanig in gebruik is geweest, wordt thans gesloopt. Texelse Courant

West-Friesland - Dank zij de bemoeiingen van enige Oudheidkundige verenigingen in West-Friesland en Monumentenzorg, zullen de Westfriese Stolpboerderijen, welke nog uit de zeventiende eeuw dateren, gerestaureerd worden. Deze boerderijen bezitten allen nog de oorspronkelijk gesneden voordeur met het geornamenteerde bovenlicht en de vensters. Zowel Rijk, Provincie en Gemeente, als de Genootschappen zullen bijdragen in de herstelkosten leveren. Nwe L. Crt

Enkhuizen - Na veertien jaren zal het volgend jaar de Matthäus Passion weer te Enkhuizen worden uitgevoerd door de C.O.V. „Stem en Snaren”. Op 25 April a.s. zal deze Vereniging in de Westerkerk het "Requiem” van Brahms en de Bachcantate 140 „Wachet Auf” ten gehore brengen. Trouw

Koog aan de Zaan - In de Koog herdacht men het feit, dat vijf en twintig jaar geleden de gerestaureerde Koger Kerk, welke in 1920, na door de bliksem getroffen te zijn, geheel uitbrandde, weer in gebruik werd genomen. De Zaanlander

Hollands Noorderkwartier - De strenge winter heeft dit jaar volop de gelegenheid geschonken, vele oude ijsgebruiken weer tot nieuwe werkelijkheid te brengen. Besturen van ijsclubs putten zich uit in het organiseren van ijsfeesten en -wedstrijden, zowel op de schaats, als met de prik- en arreslede. Bijzonder geschikt, om velen in kennis te brengen met het zeldzame schoons van polderlandschap, dorpen en steden, waren wel de dorpentochten, welke door de IJsbond „Hollands Noorderkwartier” werden georganiseerd.

St. Pancras - De gemeenteraad besloot de schoolkinderen voortaan weer op 25 November, ter gelegenheid van St. Katrijne, met een taai-taai te verrassen, daarmede een oeroude traditie in ere herstellend. Nwe L. Crt

West-Friesland - Uit één der Westfriese Musea is sinds geruime tijd een bronzen winkelbel verdwenen. Zij is gedateerd 1667 en voorzien van de spreuk „Soli Deo Gloria”. Enkh. Courant

Bergen - De bekende schilderijenverzamelaar en -kenner Piet Boendermaker is onlangs overleden. De heer Boendermaker, die in 1928 in Bergen een moderne kunstzaal liet bouwen, waar voortdurend geëxposeerd werd, heeft er zeer veel toe bijgedragen, dat de schilders van de Bergense School, die zijn bijzondere liefde genoten, zelfs tot ver over onze grenzen grote bekendheid verwierven. De schilderswereld verliest in hem een groot vriend en beschermer.

Nieuwe Niedorp - Nierup's oudste vereniging „IJs- en Volksvermaak” bestond 7 Januari j.l. zestig jaar. N. Sch.

Zijpe - Dit jaar zal men in de Zijpe het 350-jarig bestaan van de polder herdenken.

Castricum - Naar wij vernemen is men momenteel bezig de toren van de Ned. Herv. Kerk grondig te restaureren. Volgt het kerkgebouw ook nog?

Wijdenes - In 1616 verbrandden te Wijdenes, door blikseminslag in de nog bestaande toren, kerk, raadhuis, herberg en twee particuliere woningen.
Deze daarna weer opgebouwde herberg „Het Bruine Paard” geheten, werd dezer dagen verkocht en als herberg opgeheven, zodat Wijdenes zich een, eeuwenlang bestaan hebbende, ontspanningsplaats ziet ontvallen.

Zaandam - Burgemeester In 't Veldt heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bericht ontvangen dat op de medewerking van de regering gerekend kan worden bij de organisatie van de Czaar Peterfeesten in Augustus.
Dit betekent, dat de regering niets zal nalaten om te bevorderen dat Russische gasten naar Zaandam zullen kunnen komen.
De schrijver A. den Doolaard heeft de Zaandamse Gemeenschap inmiddels bericht, dat hij bereid is het historisch spel te schrijven, dat bij deze gelegenheid zal worden opgevoerd. Typhoon

Maastricht - Wie van uw reisgenoten kan mij helpen aan gebruikte Nederlandse postzegels, vroeg ons een lezer, die reeds jarenlang invalide is. Mocht u kunnen helpen, stuurt u de zegels dan aan het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht, M. Z. 4, voor den heer J. Cerfontaine. Hij zal u er zeer dankbaar voor zijn. (Helaas kunnen we dergelijke berichtjes niet meer opnemen).

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.