Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1947 » No. 10 » pagina 289-290

Afbraak en Herstel

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 10, pagina 289-290.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Als onze Speelwagen benoorden Alkmaar komt en onze blikken zoeken de silhouet van 't typisch koepelvormig torentje van 't Koedijker kerkje – immers aan zijn toren herkent men het dorp – dan zullen we 't niet meer ontdekken. Het kilometerslange dorp aan het Groot Noordhollands Kanaal heeft z'n enig karakteristiek bouwwerk verloren!
Door verwaarlozing, door gebrekkig onderhoud, door ondeskundig herstel was het gebouw al tè veel mismaakt en tè erg vervallen om de hoge kosten, verbonden aan een algehele restauratie, voldoende te kunnen motiveren.

Het kerkje van Koedijk wordt gesloopt.

Het kerkje van Koedijk wordt gesloopt.
Te Stompetoren zal de kerk worden gerestaureerd.

Het verval van het kerkgebouw is, kan men gerust zeggen, grotendeels een gevolg van het verval van de kerkelijke gemeente.
Een eeuw geleden waren personen „behoorende tot géén kerkgenootschap” nog hoge uitzondering. Gedurende de laatste mensenleeftijden is het getal „onkerkelijken” zeer gestegen, vooral in sommige gebieden van Noord-Holland.

Wij wijzen hier nog eens op dit bekende verschijnsel, zonder er verder op in te gaan. Dan zouden we een terrein betreden, dat niet het onze is.
We zien hier slechts naar een der betreurenswaardige gevolgen van verslapt kerkelijk leven: het verval van vele karakteristieke oude dorpskerken. Want behalve Koedijk zouden er nog meer plaatsen zijn te noemen, waar de kerken, eens middelpunten van bloeiend godsdienstig leven, hun ondergang nabij zijn.

Anderzijds zijn er in de laatste tijd ook goede berichten vernomen: in Stompetoren, Bergen, Schoorl en Groet b.v. worden onder deskundige leiding restauraties der oude dorpskerken voorbereid of zijn al in uitvoering. Maar daar schijnt dan het kerkelijk leven gezond gebleven of tot nieuwe bloei gekomen. En dit laatste is de allereerste en allervoornaamste voorwaarde voor het behoud van zulke eerbiedwaardige dorpsmonumenten, daar ze aldus een passende bestemming behouden en een belangrijk middelpunt blijven in het dorpsleven: een schoon uiterlijk teken van een levende gemeenschap.

Afbraak van het Kerkje.

Afbraak van het Kerkje.

Menno Huizinga †

In de leeftijd van bijna 40 jaar overleed de zeer verdienstelijke fotograaf van het Lichtbeeldeninstituut te Amsterdam. Het prachtige werk dat door deze bekwame vakman is geleverd, is voldoende bij U allen bekend om dit smartelijk verlies voldoende te beseffen. Enige van zijn laatste opnamen, een serie Noordhollandse tegelschoorstenen, zullen binnenkort door ons worden geplaatst.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.