Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 3 » pagina 92-94

Uit de Zaanstreek

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 3, pagina 92-94.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

De "Zaanl. Oudheidkundige Vereeniging Jacob Honig Janszoon Junior" te Zaandijk heeft 30 December 1952 de algemene ledenvergadering gehouden onder leiding van de voorzitter mr J. W. Groesbeek, rijksarchivaris van Noord-Holland.
De secretaris G. J. Honig, tevens bibliothecaris en conservator van de Oudheidkamer, bracht een uitgebreid jaarverslag uit, lopende over het tijdvak 1 Juli 1951 tot 30 Juni 1952. Daaruit bleek, dat het aantal leden op 1 Juli 1952 gestegen was tot 280, wat getuigde van voortdurende belangstelling, o.a. ook door geregeld bezoek van de voordrachtavonden, georganiseerd door het "Historisch Gezelschap Dr G. J. Boekenoogen" , dat staat onder de bescherming van de "Vereeniging Jb Honig".
Het gebouw waarin de Oudheidkamer is ondergebracht, een oud Zaans koopmanshuis, bevindt zich thans in goede staat en is uitwendig geschilderd; de gedenkstenen in de voorgevel zijn gepolychromeerd in de oude kleuren, terwijl ook de twee tuinbeelden opnieuw geschilderd zijn. Een daarvan, een geschenk van de Erven Klaas Honig Hzn, stelt een achttiende-eeuws koopman voor in kuitbroek met pruik en steek, een gouwenaar rokend.
Ook de verzameling bevindt zich in goede staat en ondervindt steeds uitbreiding evenals de boekerij, die ondergebracht is in het voormalig dorpsweeshuis.
Er zijn plannen voor een betere berging van tekeningen en prenten, waarmede echter grote kosten zijn gepaard. Het bestuurslid J. W. van Sante heeft zich verdienstelijk gemaakt met het opzetten van de zeer uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten en deze te bergen in mappen.
Het afgelopen tijdperk is voor de vereniging bijzonder belangrijk geweest. Op 24 Juni werd nl. het zestig-jarig bestaan herdacht. In de fraaie achttiende-eeuwse raadszaal van het gemeentehuis te Zaandijk werd receptie gehouden, waaraan luister werd bijgezet door de tegenwoordigheid van dr H. baron de Vos van Steenwijk, Commissaris van H.M. de Koningin. Verder was aanwezig dr mr ir J. Duparc namens het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en vele afgevaardigden van musea en historische genootschappen. Ook de meeste burgemeesters der Zaangemeenten waren aanwezig.
De voorzitter, mr Groesbeek, deed in zijn uitgebreide welkomstrede uitkomen, dat herdacht werd het zestig-jarig bestaan der vereniging en van de Oudheidkamer, maar ook dat de heer G. J. Honig thans zestig jaren bestuurslid was, tevens conservator en bibliothecaris. Hij feliciteerde in gepaste bewoordingen deze jubilaris en overhandigde hem een fraai gecalligrafeerd diploma als erelid.
De heer Commissaris hield een gedegen rede over het culturele leven in de Zaanstreek en bracht zijn gelukwens aan de vereniging en de conservator.
En toen kwamen er belangrijke geschenken. De Zaandijkse burgemeester, Van Gelderen, bood namens alle Zaanse gemeentebesturen een uitgebreide collectie boeken, geschriften en prenten aan, die in Februari 1952 aangekocht was te Utrecht op de veiling van de Zaanse verzameling van de heer C. W. Middelhoven te Amsterdam. De heer P. G. Kuyk had namens de Zaanse correspondenten een bedrag van ƒ 2000 verzameld, als een jubileumfonds om daaruit enige fraaie schilderijen als de walvistaferelen door A. Salm in het "grau" gepenseeld, te restaureren. Hij bood ook nog namens de heer Middelhoven een originele brief van jonker Diederik Sonoy, de gouverneur van Noord-Holland uit het oorlogsjaar 1574, aan, geschreven onder de indruk van de Spaanse overval van het dorp Westzaan.
De heer Van Sante overhandigde namens de familie een exemplaar van "Het familieboek van de Stadt" en G. J. Honig een exemplaar van het juist verschenen boek van zijn hand, getiteld "Uit den gulden bijkorf", zijnde een genealogische historisch-economische studie over enige Zaanse geslachten. Deze laatste spreker dankte ook voor de gelukwensen en voor de benoeming als erelid, wat zeer door hem werd gewaardeerd en deelde tenslotte mede, dat hij wegens zijn zeer gevorderde leeftijd besloten had zijn functies neer te leggen en deze over te laten aan jongere krachten.
Namens de "Vereen. de Zaansche Molen" bood de heer F. Mars een envelop met inhoud aan. Deze zeer geslaagde herdenkingsreceptie werd o.a. nog opgeluisterd door een vijftal jonge meisjes in Oudzaanse klederdracht, die thee en gebak presenteerden.
Na afloop werd een bezoek gebracht aan de Oudheidkamer, waar een tentoonstelling was ingericht van de talrijke aanwinsten uit deze tijd, zoals de aankoop op de veiling te Utrecht en een belangrijke schenking van Zaanse boeken door wijlen de heer C. C. Honig uit Beverwijk en een uitgebreide waardevolle collectie Oudzaanse klederen uit de nalatenschap van mevr. Avis-Dekker, mede uit Beverwijk.
Het verslag maakt nog melding, dat de familie Botteljon wegens hoge leeftijd en gezondheidsredenen ontslag heeft verzocht als concierge, na een tijdsverloop van een tiental jaren zeer ten genoegen van het bestuur als zodanig werkzaam te zijn geweest. Tot opvolgers zijn benoemd het echtpaar Rep-Poel.
Verschillende leden hebben gebruik gemaakt van de twee gehouden excursies per autobus, een naar Delft en het Westland en een naar de Hoge Veluwe.
Het aantal bezoekers van de Oudheidkamer was in dit tijdvak 1277 personen.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.