Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 7 » pagina 198-200

De Westfriezendag 1953

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 7, pagina 198-200.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

De achtentwintigste Westfriezendag op 29 Juli in Alkmaar was ook dit jaar druk bezocht. Van heinde en verre waren trouwe leden van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" naar het "Wapen van Heemskerk" gekomen om na de gebruikelijke Algemene Vergadering zich in hoofdzaak te bepalen tot gezellige conversatie met oude vrienden.
Een ontmoetingsgelegenheid noemt voorzitter Nobel deze traditionele dag en al zou het Genootschap zich uitsluitend bepalen tot het organiseren van de jaarlijkse Westfriese gastdag, dan zou het aantal leden er mogelijk niet minder om zijn.
Maar verplicht aan naam en statuten streeft "Oud West-Friesland" naar meer dan dat. Het heeft een belangrijke taak te vervullen en werpt zich op als verdedigster van de historische belangen van ons gewest.
Het bezit een Cultureel Fonds om daadwerkelijk steun te verlenen, waar dit van het Genootschap verwacht mag worden. Het heeft een Commissie voor Landelijk Schoon, welke een waakzaam oog laat gaan over de streekeigen bouwkunst en waardevolle historische monumenten.
De Commissie "De Noordhollandse Kap" bevordert het in ere houden op hoogtijdagen van onze prachtige oude sieraden en "De Costuumcommissie" zal trachten een oplossing te vinden voor passende kledij, welke de oorspronkelijke antieke kledingstukken kan vervangen,omdat deze laatsten veelal te klein voor de huidige generatie zijn en ook uiterst zeldzaam zijn geworden.
Hoewel bescheiden van omvang, ging naar alle leden dit jaar weer een bundel, waarin behalve de ledenlijst en de jaarverslagen de volgende bijdragen voorkomen: Onderzoek van drie bronstijd-grafheuvels bij Grootebroek, door prof. A. E. van Giffen, met kaarten; Van een vrij en frank volk, door rector B. Voets; 't Negen-cen's-manje, door Jan Roselaar; Kinderspelen uit West-Friesland (1934) en die op het schilderij van Pieter Breughel (1525-1569) afgebeeld, door M. Zwaagdijk; Beemster Winter-Buitenleven, door Nico Rost; De gebroken melkfles, mijmering van 'n onnozel "ding"..., door A. Zoutewelle; Stad en dorp in West-Friesland, door S. J. Bouma, directeur van het Zuiderzeemuseum. Voorts een foto naar het schilderij van J. C. Kerkmeyer, voorstellende mevrouw M. Buishand-Molen met de Westfriese kap en foto's van het Bangerter rad in 1900, de Bangertermolen en de gerestaureerde boerderij van J. van Zelm te Zwaag, door P. Nooteboom vervaardigd.
Belangrijk is de oproep van het Genootschap om deel te nemen aan de Novellen-Prijsvraag.
Gevraagd wordt een novelle, een klein romantisch verhaal te schrijven, al of niet in de streektaal, groot 5000 à 6000 woorden, dat speelt in West-Friesland. De prijzen voor bekroonde inzendingen zijn ƒ 100, ƒ 75 en ƒ 50. De inzendingen moeten voor 1 Januari worden toegezonden aan mevrouw IJ. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, Thomsonlaan 56, Den Haag.
Het waren deze goede geluiden, welke men op de Algemene Vergadering kon vernemen en het jaarverslag van de heer J. Ottenbros sprak wel van de opvatting om met ernst de doelstellingen van het Genootschap na te streven.
Het is altijd jammer, dat de toegemeten tijd niet voldoende is om met de leden uitvoeriger van gedachten te wisselen. Ja-knikken en klappen in een vergadering betekent nog niet altijd een volkomen op de hoogte zijn en instemming betuigen. We zouden gaarne zien, dat op de Westfriezendag de gelegenheid geboden kon worden om wat meer en beter van gedachten te wisselen. Nu is het eigenlijk zo, dat de hoofdzaken bijzaken worden en dikwijls nauwelijks aan de orde kunnen worden gesteld.
De bestuursverkiezing verliep om deze reden dit jaar wel bijzonder glad en nam slechts enkele minuten in beslag. De heren Sybrandi uit Enkhuizen en Wortel uit Alkmaar hadden zich niet herkiesbaar gesteld en werden vervangen door de heren drs A. Schaper uit Enkhuizen en Jan Koster uit Hauwert. De heren G. Nobel en H. Galis werden bij acclamatie herkozen. Ook de aftredende Commissieleden van "Landelijk Schoon", de heren G. Nobel, P. Nooteboom en H. O. J. Ruijter de Wildt werden opnieuw benoemd.
De plaats van de volgende Westfriezendag zal bepaald worden door het bestuur.
Zoals gezegd, was de zaal geheel gevuld en het verheugt ons te kunnen mededelen, dat dank zij de activiteit van de Commissie "De Noordhollandse Kap", het aantal dames, dat zich met kap en dek naar de vergadering begeeft, langzaam toeneemt. Er waren er nu reeds acht. Met ere willen we deze "voorvechtsters" van onze stijlvolle regionale dracht hier noemen. Het zijn de dames Roos-Homan te Beemster, Haring-Ottenbros te Schoorl, Roselaar-Bakker te Hoorn, Bos-Pluister te Opmeer, Janny Vijn te Weere bij Hoogwoud, Koster-Zijp, Kaper-Koomen en Dekker te Oostwoud.
We hopen, dat dit aantal in de komende jaren steeds groter zal worden. We zijn nu toch wel over het dode punt heen.
Na de zeer smakelijke en gezellige koffietafel stapten allen in de gereedstaande autobussen om onder leiding van de heren ir G. J. J. Jellis en P. Duinker van het P.W.N. een rit te maken door en langs de duinen naar de Hondsbosse zeewering. Een tocht, welke door velen misschien nog nooit of zelden werd gemaakt en dank zij het prachtige weer en de deskundige toelichtingen wel een zeer goed besluit genoemd mag worden van deze achtentwintigste Westfriezendag.

 


 

Oogsttijd

Waar eens het oogstlied zich deed horen,
Daar bromt de tractor nu door 't graan.
Met ratelende wieken slaan
De binders door het rijpe koren.

Het werk is vermechaniseerd,
Maar onveranderd bleef het streven:
Door arbeid zal het mensdom leven,
En wee hem, die het werk kleineert.

Wij zijn een tand in 't raderwerk,
Dat van de schepping tot na deze
Voort draait in vaste regelmaat.

Wij allen kregen, zwak of sterk,
Een plaats en taak ons toegewezen,
En deze vraagt van elk de daad!

Huub Fenijn

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.