Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1954 » No. 1 » pagina 26-27

Hoornse perspectieven

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 1, pagina 26-27.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: C. J. Stins.

Gaarne wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt in dit nummer iets te vertellen over de plannen, die het bestuur van de Vereniging Oud-Hoorn in 1954 hoopt te verwezenlijken.
Reeds in het vorig jaar werd een aanvang gemaakt met de restauratie van het fraaie balconhek van het gebouw van de Remonstrantse kerk hier ter stede. Onder leiding van de heer Brouwer is deze thans voltooid. Ook de herm onder het balcon wordt momenteel gerestaureerd. Wanneer in 1954de subsidies van het rijk en de provincie Noord-Holland verleend zouden worden, kon het gehele gebouw in dit jaar gerestaureerd worden. De leiding bij de werkzaamheden heeft de architect IJ. Kok te Amsterdam.

Het perceel Gerritsland 53 met zijn zeer fraaie zeventiende-eeuwse trapgevel verkeert in een zeer vervallen toestand. Reeds enige jaren geleden moest het op last van het gemeentebestuur gestut worden. De subsidies zijn binnen, terwijl het enige tijd geleden van eigenaar verwisselde; de nieuwe eigenaar draagt zijn deel bij, zodat hopelijk in Januari een aanvang gemaakt kan worden met de restauratie.

Een zorgenkind was ook het Bossuhuisje op de Slapershaven. Dit vermaarde monument zag er deerlijk vervallen uit. Op last van ons bestuur werd een restauratieplan opgemaakt. De eigenaresse heeft haar deel in de kosten reeds bijgedragen, terwijl ook van de gemeente Hoorn en het rijk de subsidies reeds zijn binnengekomen. Wanneer eerlang het subsidie van de provincie afkomt, zal een aanvang met de restauratie kunnen worden gemaakt. Dit gebouw zal een sieraad worden voor de omgeving. Gelukkig is de orginele latei nog aanwezig, zodat de onderpui weer geheel in stijl gebracht zal kunnen worden.

Het perceel Schoolsteeg 7 is enige jaren geleden eigendom der vereniging geworden. Ook dit verkeerde in een zeer slechte staat. De vereniging heeft, vooruitlopend op een algehele restauratie, reeds verschillende herstellingen verricht. Het rijk zal waarschijnlijk in 1955 subsidie toekennen, terwijl de gemeente Hoorn haar subsidie reeds heeft toegezegd. Hopelijk zal het bestuur reeds dit jaar de middelen kunnen verwerven om de restauratie te voltooien. Dan zal Hoorn een mooi monument rijker zijn, met een stijlvolle indeling. Aardig is, dat met werkzaamheden aan de vloer een oude doofpot voor de dag is gekomen, gelijk men daarvan een voorbeeld in het Westfries Museum kan zien. Deze stenen doofpot zat in de grond, zodat men de resten van het vuur van de haardplaat erin kon schuiven.

In voorbereiding is voorts de restauratie van het perceel Doelenkade 21, "In de Stretsvaerder". Ook dit pand krijgt zijn originele onderpui weer. Aan de linkerzijde van het pand staan twee fraaie trapgevels.
Wanneer dit pand gerestaureerd is zal dit het aspect daar ter plaatse zeer ten goede komen.
De leiding van de werkzaamheden berust bij de architect V. J. Polman hier ter stede, door wie ook de plannen voor deze vier restauraties zijn gemaakt.

Mede daartoe in staat gesteld door het jaarlijkse subsidie van het rijk zullen in het komende jaar enige kleine restauraties worden uitgevoerd, waarop momenteel niet kan worden vooruitgelopen. Wel zij vermeld, dat de windwijzer, die zich bevindt op het huis van Bontekoe aan de Veermanskade, gerestaureerd wordt. Deze windvaan is een zeventiende-eeuwse driemaster, waarvan bij de hevige storm in Februari van 1953 een stuk afwoei, doordat het ijzer was verteerd. Thans bevindt hij zich bij de kunstsmid W. van Rijn en zal hij eerlang weer in volle glorie op de gevel prijken.

Zo men ziet heeft de vereniging heel wat om handen. Wanneer deze restauraties uitgevoerd zijn, zal Hoorn weer een aantal gave monumenten rijk zijn. Het verheugt het bestuur zeer, dat het voor het verrichten van deze werkzaamheden van alle overheidsinstanties zoveel steun ontvangt. Alleen dank zij deze medewerking is het mogelijk dit alles te doen. Hopelijk zijn wij in de loop van dit jaar nog eens in de gegelegenheid nader op een en ander terug te komen.

C. J. Stins

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.