Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1955 » No. 6 » pagina 162

Gerrit Jan Honig †

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 6, pagina 162.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Op 21 Augustus overleed te Zaandijk onze oudste medewerker de heer Gerrit Jan Honig.
Toen de heer Honig in November van het vorig jaar het negende kruisje achter zijn naam mocht zetten, plaatsten wij zijn portret in De Speelwagen. Dat portret toont hem, staande op de omloop van de molen „Het Pink”te Koog aan de Zaan en het karakteriseert hem aldus uitnemend als de echte, oude Zaankanter, die zijn geboortestreek een warm hart toedroeg. Een groot deel van zijn lang en werkzaam leven heeft hij gewijd aan de historie van de Zaanstreek. O.a. zijn werk voor de Zaanlandse Oudheidkamer en tal van publicaties getuigen daarvan.
Was wijlen P. Boorsma de grote kenner van de Zaanse molens tot in alle technische bijzonderheden toe, Gerrit Jan Honig, zelf uit een oud Zaans geslacht, had vooral belangstelling voor de mensen, voor de familie-verhoudingen, voor de geschiedenis van de Zaanse geslachten, die hij naploos tot in de kleinste bijzonderheden. Een mensenleeftijd lang heeft hij in Zaanse archieven en verzamelingen gespeurd en met onverdroten vlijt zijn steeds groeiend materiaal bijeengesprokkeld.
Dat zijn belangstelling vooral van genealogische aard was, daarvan getuigen zijn omvangrijkste publicaties: het Geschied- en Stamboek der familie Vis (tezamen met J. C. Vis) (1899), het Stamboek der familie Smit (1935) en het in 1952 verschenen werk Uit den Gulden Bijkorf, genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche Families.
Dit laatste grote werk, dat de heer Honig mocht voltooien, is door „een aantal belangstellende leden van de familie Honig” aan de schrijver zelf opgedragen en terecht wordt in de opdracht gezegd: „In dit boek ligt ... een goed deel van zijn levenswerk op het gebied der familiegeschiedenis besloten. Met bewonderenswaardige volharding en nimmer verflauwende speurzin heeft de schrijver zijn omvangrijke taak tot een goed einde gebracht”.
Wij, van De Speelwagen, blijven de overledene erkentelijk voor zijn belangstelling in ons werk en voor zijn zo spontaan gegeven medewerking.
Als we ons niet vergissen zijn zijn bijdragen voor De Speelwagen de laatste geweest, die hij het licht heeft doen zien. Wij brengen aan de ontslapen nestor der Zaanse historici eerbiedig hulde en dank!
Moge hij rusten in Vrede.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.