Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Liederen en voordrachten van vroeger

Feestliederen bestemd voor huwelijksfeesten

Oud schriftje van Geertje de Beurs-Koorn.Feestliederen bestemd voor huwelijksfeesten en een wens van Geertje bij het feest van haar ouders, afkomstig uit het oude schriftje van Geertje de Beurs-Koorn (14-04-1873 — 7-12-1954)

Feestlied voor Jonggehuwden

U Bruidje en Bruigom, u wijd ik mijn lied
Hoe schoon staat uw akker, hoe helder 't verschiet
De schepper biedt ruimschoots zijn gaven u aan
Zoodat ge met blijdschap uw paadje kunt gaan.

De bloemen des levens staan schoon op uw pad
Zoodat ge de doornen der rozen niet vat.
Maar 't spreekwoord blijft steeds tot herinnering waard
Er is zonder doornen geen roosje op aard.

En van alle menschen draagt ieder een kruis
De een heeft het buiten, de ander in huis
Goddank dat er kruizen met rozen bestaan
Zoodat ge de rozen niet over kunt slaan.

Maar wordt nu het kruis dat u kwelde soms zwaar
Dan wordt ge vol vreugde een zorgdragend paar
Sluit u dan tezamen, ja vaster zich aan
Dan kunt ge tevreden uw paadje steeds gaan.

De dag is nabij (zilveren huwelijksfeest)

Bruid en bruidegom u wijd ik mijn lied
Welk een voorrecht ge thans noch geniet
Nu ge uw zilveren feest heeft bereikt
En als bruidspaar tot feestvreugd verblijd.
Zie de dag is nabij
Die ons roept tot ons bruiloftsgetij. (bis)


Eer en lof voor zoo'n heerlijk genot
Rijs gestaan in een danklied tot God
Daar waar liefde u altijd omstraalt
In het Huis waar geen nachtschaduw daalt.
Refrein

Blijf o Bruidspaar noch lang reeds gespaard
Met uw vrienden ook altijd vergaard
Want een ieder die deelt in uw vreugd
Ja, wij allen zijn met u verheugd.
Refrein

Feestlied

(voor 25-jarig bruidspaar, wijs: Daar bij die molen)

Wij komen allen hier bijeen, genodigd voor plezier
De zorgen gaan nu aan de kant, wij doen nu aan vertier
En wie er niet van feesten houdt is hier niet op zijn stoel
We zingen nu eens met elkaar met eere en gevoel.

Refrein
Wij zijn gekomen, wij zijn gekomen
Om feest te vieren gezellig met elkaar
Want Piet en Anna, nu bruid en bruigom
Zijn nu verbonden reeds vijfentwintig jaar.


Al zijn de tijden er niet naar te vlaggen aan de straat
Hier binnen vieren wij toch feest en blijven in de maat
Want voor de bruidegom en bruid zijn wij allemaal bereid
Te zingen als het moog'lijk is een lied uit dankbaarheid.

Refrein

Veel is er in dien tijd geschied, veel lief doch ook veel leed
Dat wel eens vaak naar voren treedt en later weer vergeet
Maar zie de zon rijst weer omhoog, de arbeid brengt de vreê
Wij wenschen op uw verd're reis de zegen met u mee.

Refrein

Nu gaat het naar de veertig toe, is noch een hele stap
Wij wenschen toch dat u het haalt en weer een glaasje tapt
We maken van de overkant de reis weer over zee
En brengen hulde aan dit paar, aan deze waarde twee.

Refrein

Feestlied voor een 50-jarig huwelijksfeest

Wijs: Op de woelige baren

Op deez feestdag! Op deez feestdag. Op deez feestdag
Zijn we blij, zijn we bij, zijn we blij.
Op dit heug'lijk feestgetij
Zijn we vrolijk hier bijeen
Oud en jong en groot en kleen.
En het klinkt uit ieders mond
Bruidspaar, heil in dezen stond. (bis)


Vijftig jaren, vijftig jaren, vijftig jaren
Thans vereend, thans vereend, thans vereend.
Welk een gunst werd u verleend
Welk een reis vol zorg en zweet
Vijftig jaren lief en leed.
Maar ge kwaamt hoe 't ook mocht gaan
In een veilige haven aan (bis)


Heil en zegen, heil en zegen, heil en zegen
Klinkt alom, klinkt alom, klinkt alom.
Voor u, bruid en bruidegom
Op dit rustpunt uwer baan
Neemt ons aller wenschen aan.
Want we delen in uw vreugd
En met u zijn wij verheugd (bis)


Godes goedheid, Godes goedheid, Godes goedheid
Leid uw pad, leid uw pad, leid uw pad.
Zij uw heil de grootste schat
Wandel samen nog wat voort
Door dit ondermaansche oord.
Reis gelukkig aan Godshand
Naar uw beter Vaderland. (bis)

Mijn kinderlijke feestwensch

Och, kon ik aan mijn keel ontwringen
Akkoorden wonder zoet of stout
Ik zou thans mooge verzen zingen
Maar 't is voor mij waarlijk niet vertrouwd.
't Gevoel zegt meer dan ik kan spellen
Doch geef dit aan mijn jonkheid toe
Ik zal mijn wensch maar plat vertellen
Vergeef mij zoo ik 't angstig doe.
't Wensch U beiden, Vader, Moeder
Veel geluk in d'Echtenstaat
'k Bid ook van de Albehoeder
Dat Hij steeds u gadeslaat.
Dat Hij ons aan u verbinde'
U aan ons als kinderen saam
Ons altijd in vree kunt vinden
Tot vergeving steeds bekwaam.
'k Geef mij over aan uw zorgen
Ik, als hulpbehoefend kind,
Leid mij zoo tot eens de morgen
Mij tot goed doen waardig vind.
Dat ik u tot eer verstrekke
U en heel de maatschappij
Wil mijn hart tot liefde wekken
Liefde maakt het leven blij.
'k Wensch dat dit zoo mag gelukken
Neem mij moede bede (dit woord is onleesbaar) aan
't Zegel op deez' wensch te drukken
Zo Gods werk ik heb gedaan.

U dankbare dochter
Geertje Koorn

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.