Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1936 » Pagina 97

Een prijsafspraak van molenaars in 1684

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 10e bundel, pagina 97.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1936.
Auteur: J. Boon.

Op een der eerste dagen van de maand Januari van het jaar 1684 compareerden voor den notaris C. Raeu, die te Nieuwe Niedorp resideerde van November 1662 tot Februari 1706:
„Abraham Reyers, molenaar tot Veenhuysen, Roelof Alberts, molenaar tot Oude-niedorp, Claes Pieters, molenaar op de Sijdtwint ende Pieter Pieters, molenaar van Nieuwe-Niedorp, verdaren met malcander gecontracteert te hebben, dat de drie eerste comparanten van nu voortaen de granen dien op haere respective molens sullen werden gebraght, niet en sullen mogen malen dan onder expresse conditie dat sij daer vooren sullen moeten genieten voor haer maelloon als volght namentlijk
     voor een sack Tarwe ƒ 0-5-0.
     voor de sack rogge ƒ 0-7-0.
     voor de sack garst ƒ 0-4-0.
     voor de sack boonen ƒ 0-6-0.
ende sal Peter Pieters laetste comparant voor gene personen het zij backers nogh particuliere van buyten de banne van nieuwe niedorp aen sijn molen comende gene saden nogh boonen voor de selve mogen malen anders dan onder expresse conditie dat hij daer voor van yder sack als voren staet en haelt voor syn maalloon sal moeten genieten, ende ingeval1e ymant van comparanten dit contract compt over te treden ende eenigh van het boven genoemde saet uyt den districte van Veenhuyzen, Oude niedorp ofte de Sijdtwint komende, voor minder pris als boven staet gepreciseert komt te breecken sal daer over bekeurt wesende telckens verbeuren van yder sack een somme van ƒ 25-0-0 ten behoeve van den Heer Officier en de Arme van die plaets daar die gene woont, dien dit contract te buyten heeft gegaen, elck voor de helft, versoeckende tot dien eynde de respectieve officiers van onse residentieplaatsen omme de overtreders van dit ons contract te calanseeren ende in reghte te betrecken en tot het betalen van voorsz breucke te dwingen, daer vooren verbinden wij onse respective personen en goederen gene uytgesondert maecken d'zelve sub .. alle rechten en rechters tot dien eynde is dese bij de voorsz comparanten sonder .... geteekent.
     w.g. Abraham Reyers.
     Roelof Alberts.
     Claes Pieters.
     Pieter Pieters.

J. Boon.

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.