Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1940 » Pagina 24-26

Jaarverslag
van de Commissie voor Landelijk Schoon, uit het Historisch Genootschap „Oud-West-Friesland”, over het jaar 1938-1939

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 14e bundel, pagina 24-26.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1940.
Auteur: H. Galis.

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,
Overeenkomstig art. 12 van ons huishoudelijk reglement, zal ik U weder verslag uitbrengen van de werkzaamheden, samenstelling, enz. van onze Commissie.
Onze Commissie bestond bij het begin van het verslagjaar uit de Heeren J. C. Kerkmeijer te Hoorn, Voorzitter; P. C. J. Peters, Burgemeester te Medemblik, Vice-Voorzitter; H. M. Honijk, Burgemeester van Venhuizen, Penningmeester; D. Saal Cz., architect te Alkmaar, 2e Secretaris en H. Galis te Hauwert, Secretaris. Onze Commissie is in deze samenstelling het geheele jaar onveranderd gebleven.
Heden moeten periodiek aftreden de Heeren H. M. Honijk en D. Saal Cz., doch deze zijn beiden weder herkiesbaar.
In het afgeloopen verslagjaar hebben wij slechts éénmaal vergaderd en wel op 23 Februari 1939. Deze vergadering is weder gehouden ten huize van den Voorzitter. Aanwezig waren de Voorzitter, de Vice-Voorzitter, de Penningmeester en ondergeteekende. Door de vele werkzaamheden van de leden, bleef een tweede vergadering achterwege, doch er was dan ook geen dringende noodzakelijkheid, welke ons tot vergaderen dwong.
In deze vergadering is behandeld:

a. De Tent te Andijk.
Van het Bestuur van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te Alkmaar, is bericht ingekomen over het instandhouden van het wapenbord aan en de schouw in het gebouw De Tent. Gevreesd wordt, dat deze zaken, waar De Tent van bestemming is veranderd, verwaarloosd worden en niet in ongeschonden staat worden bewaard. Dit is voor hen aanleiding geweest zich tot Ged. Staten te wenden, met verzoek, of deze voorwerpen opnieuw aan de provincie ten geschenke zouden kunnen worden aangeboden. Van den Heer Hoofdingenieur-Directeur van den Provincialen Waterstaat is echter bericht ontvangen, dat voor deze voorwerpen moeilijk een passende plaats in het Gouvernementsgebouw is te vinden. Door hen is echter overwogen, of er geen andere mogelijkheid zou bestaan, waarna deze is gekomen met het voorstel tot plaatsing in en aan de Drechterlandsche huizen te Hoorn, den zetel van het Ambacht. Gaarne wordt vernomen, of dit plan onze instemming heeft.
Dit schrijven was gericht aan het Bestuur van het Historisch Genootschap „Oud Westfriesland” en door den Secretaris van het Genootschap is bericht gezonden, dat bij hem tegen dit plan geen bezwaar bestaat.
Wanneer echter deze zaken van en uit De Tent zullen worden verwijderd, zal dit gebouw veel van zijn aanzien en waarde verliezen. Zij behooren aan en in dit gebouw te blijven.
De N. J. H. C. wil De Tent verkoopen. Gevraagd wordt nu, of wij daarmede accoord kunnen gaan. Eénstemmig zijn wij het er over eens, dat waar West-Friesland toch al zoo slecht bedeeld is met eenige voor den vreemdeling, aantrekkelijke objecten, men moet trachten te behouden, wat er is, ook al is het dan niet veel. De Tent is een gedeelte geschiedenis van het Waterschap Drechterland en moet, zoo mogelijk, als zoodanig bewaard blijven. Besloten werd het Rijksbureau voor Monumentenzorg te 's-Gravenhage, telefonisch met het gevaar, hetwelk De Tent bedreigt, in kennis te stellen, met de mededeeling er bij, dat de Tent geplaatst is op de voorloopige lijst, bladzijde 102, onder Enkhuizen-Oosterdijk.
Dit is in zeer korte trekken, datgene, wat zich in het afgeloopen jaar over De Tent heeft afgespeld. Een stuk historie dus van De Tent. Een feit is het echter, dat het gebouw De Tent en het hekwerk voor De Tent, beter moeten worden onderhouden.
Besloten is dan ook de N. J. H. C. hierop te wijzen.

b. De Bangert.
Voor enkele weken terug, kwam ik in gezelschap van Burgemeester Kramer van Blokker. De kennismaking had plaats en na een kort oppervlakkig gesprek, kregen wij het al spoedig over de Bangert. Waar het daar niet de juiste plaats was, om hier verder op in te gaan, zoo vroeg ik hem, of ik hem niet eens mocht bezoeken, om over deze zaak eens breedvoerig te praten en van gedachten te wisselen. Dit werd goedgevonden en ik stelde mij voor, vóór deze vergadering met genoemden Burgemeester te hebben gepraat, doch ziet, een lichte ongesteldheid schopte mijn plannen in de war en moet dit bezoek nog plaats hebben, zoodat hierover op dit moment niet valt te praten, doch uitgesteld moet worden tot een volgend jaar.

c. Een belofte.
Aan het einde van mijn verslag, vorig jaar geuit, waarin ik het voorstel deed, onzen Dokter Van Balen Blanken bij acclamatie te benoemen tot Eere-Voorzitter van ons Genootschap, toen werd in die vergadering mijn voorstel met een luid applaus begroet en met den meesten bijval aangenomen.
Wanneer ik nu naar onze bestuurstafel zie en daar mis die zoo bekende gezichten van Dokter, Meister en Schuurman, dan overvalt mij soms een groote vrees, namelijk deze, dat ons Genootschap zijn hoogtepunt wel eens gehad kon hebben. Doch, wanneer ik dan weer terugdenk aan dien Juli-dag, in de Kerk te Wognum, waar Burgemeester Kikkert van Purmerend, onzen Eere-Voorzitter dank bracht voor alles, wat hij voor ons Genootschap heeft gedaan (en nu komt het, waarom het bij mij gaat) de plechtige belofte deed, het werk door hem begonnen, te zullen voortzetten, ziet, wanneer ik dit alles weder herinner, dan word ik weder rustiger omtrent het lot van ons Historisch Genootschap, doch ik zal weder geheel rustig zijn, wanneer wij tezamen alhier in vergadering bijeen, plechtig verklaren, de belofte van Burgemeester Kikkert geuit, mede te zullen vervullen.
Dank U.

H. Galis.

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.