Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1941 » Pagina 24-25

Openingsrede

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 16e bundel, pagina 24-25.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1941.
Auteur: G. Nobel.

door den Voorzitter, den heer G. Nobel, van de Algemeene Vergadering te De Rijp op 30 Juli 1941.

Dames en Heeren,
Ik heet U allen gaarne hartelijk welkom.
Het is bijna een jaar geleden, dat wij het voorrecht en het genoegen hadden elkaar te ontmoeten op onze laatste vergadering te Hoorn. Sedert dien hebben wij veel ervaren, veel belangrijke en ernstige dingen, die ons niet loslaten. Wij beleven een tijd als in de wereldgeschiedenis niet bekend, waaraan wij niets kunnen veranderen, dien wij hebben te aanvaarden als onafwendbaar, in de hoop en het vertrouwen dat er weer andere - vrediger - tijden zullen komen en een gelukkiger wereld, waarin niet de wapenen, maar de liefde zal beslissen en de menschheid in vrede zal leven.

Het klinkt bijna te mooi voor deze in ellende verzonken wereld, en toch lijkt het mij den weg, dien wij hebben te gaan. Vast vertrouwen en vast gelooven, dat aan deze wreedheden een einde komt en uit de duisternis van heden het licht voor de toekomst weer zal oprijzen.
Ons Genootschap moet met toewijding zijn taak blijven vervullen, het schoone en goede leeren zien in historisch licht en daartoe velen opwekken tot medewerking. Gelukkig mogen wij ons allerwege verheugen in toenemende belangstelling en uitbreiding van het ledenaantal, wat krachtig moet worden bevorderd, want ons werk kan allen tot grooten steun zijn bij de bepaling van onze levenshouding op de plaats waarop wij gesteld zijn en waar wij moeten arbeiden en niet vertwijfelen.
Rustig doorgaan, zonder ophef, met toewijding dienende voor ons en ons gewest, met allen, van welke richting of stand ook, tot heil van allen en ons gewest en wat daarin voor schoons en goeds is te vinden.
Wanneer wij dat doen, dan voelen wij ons één, letten niet op de verschillen en inzichten op allerlei terrein, maar voelen ons gelukkig, dat wij zoo mogen en kunnen werken met elkaar en voor elkaar. Geen kritiek op de ondeugden en deugden - zooals kritiekers, na meer of minder grondig onderzoek meenen te kunnen uitspreken, alsof zij de waarheid bezitten, daar vergetende, dat wij allen menschen zijn, ook de kritiekers - met ieder zijn eigenaardigheden en gebreken, maar ook allen met goede eigenschappen, die wij vooral moeten aankweeken om te komen tot een welwillende, opbouwende samenwerking tot hei1 van ons zelf en anderen en van ons schoone gewest.
Veel - oneindig veel - is er te zien en te leeren, te waardeeren - overal - voor ieder - als wij er maar oog voor hebben, lettende op den historischen gang der dingen, in het licht der schoonheid. Schoonheid - dat is de Harmonie der deelen - die voor hen, die het leven goed verstaan, van onschatbare waarde is. Laat het goed tot ons doordringen, dat vooral de historie ons veel leert en werk mee daarvoor belang stelling te wekken, opdat veel wat anders verloren dreigt te gaan behouden blijve en door het Genootschap en zijn leden gesteund worde. Het zal ons voldoening geven en geluk brengen en wij zullen het dankbaar ervaren en de toekomst met meer vertrouwen en vreugde tegemoet treden.
Moge het ons gegeven zijn om in vrede met elkaar samen te werken.

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.