Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1946 » Pagina 38-42

Verslag over het jaar 1945

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 18e bundel, pagina 38-42.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1946.

Het jaar der bevrijding, 1945, was ook voor ons Genootschap van groote beteekenis, daar 't veel nieuw leven in de brouwerij bracht.
Het bracht ons ook een ledenvermeerdering met 20%, het ledental steeg n.l. van rond 750 tot rond 900.

Van de leden, die wij, voorzoover ons bekend werd, door overlijden verloren, moge ik ter herdenking noemen: H. Klinger, Wervershoof, J. M. van Breemen, Amsterdam, P. Oudt Gz., Haarlem, Joh. Pool Kz., arts te Hoogwoud, Jan Ruyter, Beemster, D. Vries, Den Helder, N. Dekker, oud-Burgemeester, Obdam, C. J. Nauta, Amsterdam, H. C. Oldenboom, Arts te Glanerbrug.
Den Heer A. Merens, Amsterdam, trouw bezoeker van de Westfriezendagen, gedenken wij bijzonder om z'n groote, daadwerkelijke belangstelling voor de geschiedenis van West-Friesland en om z'n publicaties, die daarvan getuigenis afleggen. Zijn laatste studie betreffende de afstamming van Jan Pietersz. Coen zal als posthuum werk het licht zien.
Een belangrijk medewerker verloren wij in den Heer D. Saal Czn., die vooral als lid van de Commissie van Landelijk Schoon veel en nuttig werk heeft verricht.
Zwaar trof ons het verlies van onzen archivaris, den Heer D. Brouwer, sedert de oprichting bestuurslid van ons Genootschap, van ouds redacteur van ons jaarboek, gedegen kenner van de geschiedenis van ons gewest en vooral van zijn stad, Enkhuizen, waarvan talrijke publicaties zullen blijven getuigen.

Nadat op de algemeene vergadering van 1944 was besloten om de toen naar het ontwerp van den Heer J. C. Kerkmeyer gecreëerde genootschapspenning toe te kennen aan de Heeren D. Brouwer en G. Nobel, om hun beider groote verdiensten t.a.v. ons Genootschap, kon eerst in 1945 een tweetal afslagen daarvan in zilver vervaardigd worden. In een bestuursvergadering van 4 November werd de medaille aan den Heer G. Nobel overhandigd door den vice-voorzitter, den Heer H. Galis. De medaille voor den Heer D. Brouwer, kon helaas aan hem bij zijn leven niet meer geschonken worden maar deze werd met een begeleidend schrijven gezonden aan zijn weduwe, Mevr. Brouwer-Kruger te Enschede.

De eerste Westfriezendag na de bevrijding, waarop we ons dus allen weer echte vrije Westfriezen konden gevoelen, werd op 23 Augustus te Hoorn gehouden en had een zeer geanimeerd en prettig verloop.
Tot opvolger van wijlen den Heer D. Brouwer werd in het bestuur gekozen de Heer P. Sybrandy, voorzitter van de Vereeniging „Oud Enkhuizen”. Tevens werd het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden, te weten Mej. Nelie Blokker en den Heer G. Köhne, die op de eerstvolgende bestuursvergadering werden benoemd respectievelijk tot 2de penningmeesteresse en tot 2den secretaris.
In de vacature bij het bestuur van de Commissie voor Landelijk Schoon ontstaan door het overlijden van den Heer D. Saal Czn., werd benoemd de Heer N. J. Groot.

Met vreugde werd de verschijning van ons Jaarboek, den 17den bundel, begroet. Aan de publicatie hiervan was een lange lijdensgeschiedenis verbonden, omdat er van zekere zijde telkens beletselen in den weg waren gelegd. En nà het verschijnen waren er moeilijkheden met den uitgever, die er tenslotte toe hebben geleid, dat onze volgende bundel in een geheel vernieuwde en naar wij meenen verbeterde gedaante zal gaan verschijnen bij een anderen uitgever.

Onmiddellijk na de bevrijding werden de plannen om — in samenwerking met andere vereenigingen op oudheidkundig gebied — te komen tot uitgave van een periodiek voor Noord-Holland boven het IJ, met frisschen moed opnieuw ter hand genomen en reeds voor het einde van het jaar stond vast, dat een keurig maandblad, dat „De Speelwagen” zou heeten, in 1946 het licht zou zien.

De voornemens van uw bestuur om gedurende de wintermaanden avonden door ofvoor het Genootschap te doen houden in verschillende dorpen van West-Friesland, waardoor met de leden in die diverse plaatsen een nauwer contact zou kunnen worden gelegd, konden helaas nog niet verwezenlijkt worden. Met medewerking van bestaande gewestelijke en plaatselijke organisaties op het gebied van ontspanning, tooneel, muziek e.d. zouden zulke avonden, mits degelijk voorbereid, van groote propagandistische waarde kunnen zijn. Van verschillende zijden is in principe reeds medewerking toegezegd en daarom moet dit plan zeker kunnen slagen.

Over het voortzetten van de interessante opgravingen te Wervershoof, waaromtrent u in den laatsten bundel het zeer gedegen verslag van Prof. van Giffen heeft kunnen lezen, hopen wij u t.z.t. nader te kunnen berichten. Zooals hier reeds bekend werd gemaakt is van Rijkswege reeds een subsidie van ƒ 1OOO.- voor dit doel ontvangen.

Het werk van de Commissie voor Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier, waarover u reeds meermalen is gesproken, ligt allerminst stil. Hiervan getuigde o.a. een zeer geslaagde snoeicursus, welke in samenwerking met de Heide-maatschappij, te Hoorn werd gegeven voor ruim tachtig belangstellenden.
De bescherming van ons mooie landschap en van onze mooie dorpen bleef uw bestuur voortdurend zeer ter harte gaan. In het verslag van onze Commissie voor Landelijk Schoon, welke immer nauw met uw bestuur samenwerkt, zult u daarover een en ander vernemen.

De indertijd gehouden oudheden-enquête, welke allereerst een aanvulling beoogde van de z.g. voorloopige lijst van monumenten in Noord-Holland, heeft — hoewel nog lang niet voltooid — voor het Westfriesche en aangrenzende gebieden, reeds vele aardige resultaten opgeleverd, dank zij de medewerking van vele leden van ons Genootschap. Aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dat een en ander zeer op prijs blijkt te stellen, worden binnenkort de totnogtoe verkregen gegevens toegezonden.
Het is wel de bedoeling van uw bestuur deze enquête t.g.t. voort te zetten en veler medewerking zal daartoe noodig zijn, om allerlei op te sporen uit vroegere tijden, dat waard is in eere te worden gehouden. Het bleek ons laatst nog weer eens overduidelijk in hoeveel boerderijen b.v. nog mooie oude betegelingen en tegeltableaux schuilen, inderdaad schuilen, omdat ze soms geheel of gedeeltelijk verborgen zitten achter moderne betimmeringen of behangsels.

Een streven om de flatteuse oude boerendrachten op gezonde wijze in eere te houden en het dragen daarvan bij geschikte feestelijke gelegenheden te bevorderen vond weerklank bij uw bestuur en over deze belangrijke aangelegenheid is dan ook het laatste woord nog niet gezegd.

De uitgave van een mooi foto-album onder den titel: ”Zoo is West-Friesland”, een hartewensch van onzen voorzitter, staat op het programma. Aller medewerking tot het verkrijgen van mooie, voor dit album geschikte foto's wordt bij herhaling hier ingeroepen. Het is de bedoeling om de foto's van goede toelichtingen te voorzien, om de propagandistische waarde aldus zoo groot mogelijk te maken.

Een niet minder belangrijke uitgave is in voorbereiding onder leiding van ons bestuurslid den Heer P. Noordeloos, die gesteund door uw bestuur opdracht kreeg tot het op stapel zetten van een groot meerdeelig werk, gewijd aan de Geschiedenis van West-Friesland. Door verschillende deskundigen werd voor diverse onderdeelen reeds medewerking toegezegd. Het ligt in de bedoeling dit werk geheel gereed te hebben bij het vijf-en-twintigjarig bestaan van ons Genootschap, dus in 1949.

Na het overlijden van onzen archivaris, den Heer D. Brouwer, zijn archief en bibliotheek van ons Genootschap volgens den wensch van uw bestuur en met medewerking van den beheerder der Chirurgijnskamer te Enkhuizen, overgebracht naar het Gemeentearchief te Alkmaar. De boeken zijn daar geordend en beschreven. Over het algemeen is de verzameling boeken noch omvangrijk noch erg belangrijk. Geplaatst in het kader van de bibliotheek der gemeente Alkmaar, die een zeer uitgebreide verzameling werken betreffende geheel Noord-Holland bezit, kan ze echter veel nut afwerpen — als er maar gebruik van wordt gemaakt. En alle leden van ons Genootschap in de eerste plaats kunnen dat zeer gemakkelijk doen: zij hebben aan het Gemeentearchief te Alkmaar slechts op te geven welk werk betreffende de geschiedenis van ons gewest zij wenschen te lezen en het zal hun — indien niet zwaarder dan twee kilo — kosteloos worden toegezonden.

Juist door de beoefening van de geschiedenis van ons gewest krijgt men meer waardeering voor al het mooie, dat bewaard bleef, voor allerlei interessante dingen, die nog overal om ons heen zijn te vinden. Want eerst als men met zijn oogen heeft leeren zien en met zijn verstand heeft leeren begrijpen, ontwaakt in ons hart die hechte, gezonde liefde tot de geboortegrond, waaraan Mevrouw Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken op een Westfriezendag in De Rijp zoo krachtig uitdrukking gaf in haar gedicht:

West-Friesland

Wij hebben het gemalen uit de plassen,
Wij hebben het omdijkt en dicht bebouwd,
Het glanzend mooie vee, de weelde der gewassen
Heeft ons de rijkdom van de grond ontvouwd.

West-Friesland hoog! Kijk naar uw stug verleden:
Hoe moeizaam heeft uw hand dit land bewaard!
Vecht voor uw taal, vecht voor uw oude zeden,
Behoud uw oude stam recht naar der vad'ren aard.

En uit uw eigen bodem voortgesproten
Blinke uw geslacht tot in de verste eeuw!
Uw meester: God! Uw vreugde: de eigen loten,
Uw wapen: d'oud Westfriese dubb'le leeuw!

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.