Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1953 » Pagina 27-28

Jaarverslag van de secretaris over 1951

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 20e bundel, pagina 27-28.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1953.
Auteur: J. Ottenbros.

Het bestuur was samengesteld als volgt: G. Nobel, voorz.; H. Galis, vice-voorz.; Th. P. H. Wortel, 1e secr.; G. Köhne, 2e secr.; R. Sasburg, le penningm.; mej. C. Ruyterman, 2e penningmesse. mej. N. Blokker; D. Breebaart; mevr. M. Buishand-Molen; J. C. Kerkmeyer; J. L. Lutjeharms; P. Noordeloos en P. Sybrandy, leden.
Wegens drukke werkzaamheden moest de 1e secretaris in verslagjaar als zodanig bedanken en werd opgevolgd door de heer Lutjeharms.
In dit verslagjaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden, waarin tal van onderwerpen werden besproken. Voorts werd een streekbijeenkomst gehouden, die een beter bezoek verdiend had, daar het op die bijeenkomst gebodene de bezoekers zeer zeker voldoening heeft gegeven.
Een deugdelijk en vruchtbaar contact werd onderhouden met samenwerkende verenigingen en organisaties, hetgeen o.m. leidde tot het onderling uitwisselen van gedachten en gegevens. Via de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage werd in ruilverkeer getreden met het Institut Archéologique Liégeois.
Het grote evenement was de Algemene Ledenvergadering, die op 1 Augustus te Edam werd gehouden, doch waarover niet alle deelnemers even enthousiast waren. De in die vergadering gegeven voordrachten door de heren Breebaart, Köhne en Noordeloos openden nieuwe perspectieven op verschillend gebied, doch altijd binnen de doelstelling van het Genootschap.
Een belangrijk gebeuren was o.m. het instellen van het Cultureel Fonds, hetwelk in hoofdzaak in het leven is geroepen o.m. ter bestrijding van de kosten, verbonden aan het uitgeven van door leden e.a. geschreven werken, die betrekking hebben op West-Friesland.
Het oudheidkundig bodemonderzoek in West-Friesland, waarin vooral de opgravingen te Grootebroek, Zwaagdijk en Zandwerven een bijzondere plaats innamen, had de grootste aandacht van het Genootschap. Aan het voornemen van de heer T. Clay te Zeist, de prae-historie van West-Friesland te schrijven, wil het Genootschap, binnen de grenzen van zijn financieel kunnen, steun verlenen.
Voor het eerst werden het bestuur plannen voorgelegd om meer Westfriezendagen - zij het op kleiner schaal en eenvoudiger van opzet - te houden.
Gezien de beperkte geldmiddelen, waarover wordt beschikt, zag het Genootschap zich genoodzaakt, voor het lidmaatschap van enkele reionale oudheidkundige verenigingen te bedanken. Ook de door het Genootschap verleende subsidies aan b.v. de Speelwagen, de Commissie voor Landschapsschoon e.d., alsook de strijd voor het behoud van historische plekjes en zaken, noopte tot beperkingen.
Bij jubilea van leden van het Genootschap en van zusterverenigingen werd naar behoren blijk van belangstelling en acte de présence gegeven.
De nog te verrichten opgravingen te Zwaagdijk, Zandwerven en Blokker hebben de volle aandacht van het Genootschap; t.z.t. zal daaromtrent nader worden bericht.
Het rapport omtrent de opgravingen te Grootebroek is inmiddels van professor Van Giffen ontvangen.
Hoewel de Speelwagen een uitgave is, die mede door het Genootschap wordt gesubsidieerd en waarin de streekbelangen en het streekeigene ten volle recht wedervaren, blijft toch de dringende noodzaak bestaan van een jaarlijkse uitgifte van de vanouds bekende Bundel, als de schakel tussen bestuur en leden en zal er dan ook naarstig naar worden gestreefd, de geregelde uitgave van de Bundel weer werkelijkheid te doen worden.
Voor de wellicht enigszins eigenaardige samenstelling van dit jaarverslag vraagt de samensteller de clementie van de lezeressen en lezers, aangezien scribent tevoren nimmer deel heeft uitgemaakt van het bestuur van het Genootschap en in Augustus 1952 pas tot secretaris werd gekozen.

J. Ottenbros, Secretaris.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.