Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1954 » Pagina 27-29

Jaarverslag over het verenigingsjaar 1953-1954

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 21e bundel, pagina 27-29.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1954.
Auteur: J. Ottenbros.

In verslagtijd werden gehouden: een Algemene Vergadering, een Streekdag, vier bestuursvergaderingen en zes vergaderingen van het dagelijks bestuur.
Het aantal beschermers bedraagt 11, dat der gewone leden 742, tezamen dus 753.
Door vertrek en bedanken verloren wij 21 leden, door overlijden 6, onder wie de bij velen van ons bekende en geziene figuur van de heer C. Zwagerman, over wie een in memoriam in deze Bundel voorkomt.
Toegetreden zijn 31 nieuwe leden, een zeer geringe winst dus nog. Wij moeten ons verzoek herhalen om belangstellenden met het werk van het Genootschap bekend te maken. Er zijn er nog velen, die willen en kunnen toetreden, maar de meesten hebben nog een duwtje van U nodig!
Het opgeven van adresveranderingen laat nog al wat te wensen over; niettemin is de adreslijst, zoals in de Bundel vermeld, op een enkele uitzondering na in orde.
De XXe Bundel kon nog juist voor de jaarvergadering van 1953 verzonden worden, evenals de XXIe. Het is passend en plichtmatig, dat wij dank brengen aan de redactie, de inzenders en de uitgever voor het vele werk hieraan verbonden. Deskundigen oordelen, dat wij tevreden mogen zijn, niet alleen over de inhoud, maar ook over de wijze van uitgave.
Was de uitgave van onze Bundel tot nu toe kosteloos mogelijk, dank zij de belangeloze medewerking van velen, de XXIe Bundel wordt voor de leden beschikbaar gesteld à ƒ 1.50. De kosten aan het uitgeven van zo'n werk verbonden, zijn in de loop van de laatste jaren dusdanig gestegen dat het financieel niet meer verantwoord is haar gratis te verstrekken. Men vergete daarbij niet dat onze contributie nog steeds gehandhaafd bleef op het oude peil van ƒ 2.50 per jaar.
De jaarvergadering op 29 Juli 1953, te Alkmaar gehouden, mag in alle opzichten geslaagd worden genoemd. Een goede opkomst, een goede en vooral gezellige koffietafel en een zeer interessante excursie door ons mooie duingebied, dit alles heeft bijgedragen tot het welslagen van onze Westfriezendag.
Het succes dat werd behaald met het uitschrijven van een novellen-prijsvraag, heeft het Bestuur buitengewoon getroffen. Niet minder dan zeventien inzendingen gewerden ons; de beste daarvan worden successievelijk opgenomen in de Bundel.
De 1e prijs werd door de jury toegekend aan de heer C. Kistemaker te Andijk voor zijn inzending „Altoid a1lien weest” ; de heer J. J. Ollekens te Haarlem verwierf de 2e prijs voor „Stikkebuul” en de 3e prijs werd behaald door de heer Jac. Bruin te Amsterdam met „De kampioen”. Bovendien achtte de jury het alleszins billijk dat enkele andere stukken werden beloond met een eervolle vermelding. Daarvoor kwamen in aanmerking: „Toch z'n zin” van mevr. A. C. ter Horst-Hoekstra te Zeist, „Het faillissement” van Tine Mink te Warmenhuizen, „De eerappelroders” van Jan Brander te Vlissingen,„"D'r wier effies smoesd” van G. de Beurs te Alkmaar en „De Brief” van mevr. H. G. Wolthuizen-Koolhaas te Venhuizen.
De eervol vermelden zullen een diploma ontvangen.
Voor het archief ontvingen wij ten geschenke van de heer J. Sieuwerts (thans in Australië):
Chronijk van Hoorn, deur D. Velius (uitgave van 1648);
Geschiedenis der Stad Hoorn door C. A. Abbing, 2 dln. (uitgave 1841 en 1842) v/m 1630 t/m 1773 en de
Beknopte Geschiedenis der Stad Hoorn en van de Groote Kerk, door C. A. Abbing (1839),
alsmede een bundel papieren, o.a. betrekking hebben de op de afstamming van de familie Sieuwerts.
Zo er in ons Genootschap een sibbekundige is, die er iets voor gevoelt om zich daarin te verdiepen, zal zowel de heer Sieuwerts in Australië als het Genootschap en onze gemeenschap daarmee een dienst bewezen zijn.
Van de hand van Drs. K. W. Galis in Nederl. Nieuw Guinea ontvingen wij „Het Slot te Schagen”. Uit eigen middelen werd het prachtige werk „Waterland” aangeschaft, terwijl het boek „West-Friesland”, evenals het vorige, een Rijksuitgave, aangekocht zal worden zodra het in de loop van 1954 verschijnt.
Van de Directie van het Westfries Museum te Hoorn ontvingen wij de heugelijke tijding, dat eerlang ons archief aldaar ondergebracht kan worden, waar het dan als informatiecentrum meer aan het doel zal beantwoorden.
Op 5 Mei 1954 werd in „De Roskam” te Hoorn de eerste Streekdag gehouden, die zeer goed geslaagd mag heten en die voor het Bestuur aanleiding is geweest deze op gezette tijden te herhalen. Hoogtepunten van die dag waren o.a. de bekendmaking van de namen der winnaars in de Novellen-prijsvraag, hetgeen door mevr. Y. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken op bijzonder prettige en leerzame wijze werd verricht. Voorts een causerie door de heer J. Roselaar te Hoorn over het ontstaan van de grond, waarop wij thans leven en hoe de eerste bewoners van deze gebieden met vele watermoeilijkheden te kampen hebben gehad.
De onder leiding van prof. A. E. van Giffen, Directeur van het Biologisch Archeologisch Instituut der Rijks Universiteit te Groningen nader gedane onderzoekingen van de z.g.n. „Bullenheuvel” te Grootebroek, leverden geen vermeldenswaardige resultaten meer op. Meer succes werd geboekt bij „De Ark” te Zwaagdijk, waar een z.g.n. dubbele paalkransheuvel ontdekt en ontgraven werd. Door Zijn-Hooggeleerde werd dit een belangrijke vondst genoemd, waarover t.z.t. nadere gegevens verstrekt zullen worden. De overige nog niet onderzochte grafheuvels in de omgeving van „De Ark”, alsook die ten Oosten van Oostwoud, blijven de belangstelling van het Genootschap trekken.

De rekening en verantwoording van het Genootschap geeft op 31 Dec. '53 aan ontvangsten over 1953 een bedrag van
ƒ 3552,68
aan uitgaven ƒ 3474,86
---------
Voordelig saldo  ƒ 77,82
behoudens afwikkeling kosten opgravingen 1953, die nog niet volledig zijn afgedaan.

Dit lijkt er op het eerste gezicht vrij bevredigend uit te zien. Wij hebben er echter rekening mee te houden, dat nog grote uitgaven voor de deur staan, zowel voor het doen verschijnen van het werk „Kloin Pittechie” als voor het werk „De zeemansgids van Jan Gerritsen van Enkhuizen”, dit laatste van de hand van de heer P. Noordeloos. Dit werk, een origineel handschrift van Jan Gerritsen, is wetenschappelijk verantwoord en nog nimmer in druk verschenen, zodat ons Genootschap daarvan de primeur zal hebben.
En als wij ten slotte ons Cultureel Fonds nog eens dringend in Uw milddadigheid aanbevelen - want dit Fonds lijdt een armoedig bestaan - dan menen wij, dat wij met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan; met dit optimisme leggen wij dan ook dit jaarverslag aan het Genootschap over.

J. Ottenbros, Secretaris.

Alkmaar, 15 Juni 1954.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.