Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1955 » Pagina 17-18

Jaarverslag over het verenigingsjaar 1954

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 22e bundel, pagina 17-18.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1955.
Auteur: R. P. Goettsch.

In de periode, in de aanhef genoemd, werd één algemene vergadering gehouden en wel op 4 Augustus in het feestvierende Alkmaar. Het bestuur kwam zes keer bijeen, terwijl het dagelijks bestuur drie malen vergaderde. Er was één streekdag te Hoorn op 5 Mei.
Op 31 December 1954 stonden 791 personen als lid ingeschreven. Door vertrek en bedanken verloren we, volgens de mij ter beschikking staande gegevens, 24 leden; zeven verloren wij er door de dood. Onder hen was de bekende folklorist M. Zwaagdijk, die op tragische wijze om het leven kwam. Zijn nagedachtenis wordt in een speciaal artikel in deze bundel geëerd. Er werden 69 nieuwe leden ingeschreven, zodat er een winst van 38 „nieuwelingen„ was. Er dient echter opgemerkt te worden, dat weliswaar 791 namen in de ledenlijst voorkwamen, doch dat onder hen velen waren, die een contributieschuld van jaren hadden. In het voorjaar van 1955 is op krachtige wijze tegen dit ernstige euvel opgetreden, zodat thans het beeld veel meer in overeenstemming met de werkelijkheid zou zijn.
Ondergetekende maakt van deze gelegenheid gebruik de leden dringend te verzoeken elke adresverandering onmiddellijk aan hem of aan de penningmeester op te geven. Natuurlijk behoeft niet te worden betoogd, dat elk lid goed zou doen in eigen omgeving na te gaan of daar wellicht nieuwe leden te winnen zouden zijn.
In het bestuur kwamen enige wijzigingen voor door het aftreden van de heren Kerkmeyer, Ottenbros en Köhne. Hun plaatsen werden ingenomen door de heren Nieuwpoort, Mulder en Goettsch, waarvan de laatste als secretaris optreedt. In de heer Kerkmeyer verliest het bestuur uit zijn midden een der „oude getrouwen”, een der oprichters van ons Genootschap. De heer Ottenbros vervulde met toewijding het secretariaat, terwijl de heer Köhne zich als een vriend en kenner van de Westfriese geschiedenis en folklore deed kennen.
De werkzaamheden van het Genootschap behoren gefinancierd te worden uit de contributies. Het geringe bedrag van ƒ 2.50 per lid stelt de vereniging daartoe echter niet in staat. Zij moet daarom vaak op de overheid en particuliere instanties een beroep om subsidie doen, wil het noodzakelijke werk voortgang kunnen hebben.
Op de bundel werd, door onvoldoende afname, de laatste jaren een aanzienlijk verlies geleden, in 1954 zelfs van ongeveer ƒ 1200.-. Dat gaat natuurlijk niet. Dit moet worden opgevangen door aan de ledenvergadering van 1955 voor te stellen de bundel verplicht te maken.
Het Genootschap verleende, waar mogelijk, zijn steun bij de opgravingen in ons gewest. Een speciale commissie, bestaande uit de heren Noordeloos, Ottenbros en Galis, werd in het leven geroepen om het opgravingswerk te stimuleren. Ter sprake kwamen o.a. een prae-historische grafheuvel te Wervershoof en een in Enkhuizen. De commissie werd later nog uitgebreid met de heren Sasburg, Mulder en Wiese.
Mede door de activiteit van de Commissie voor Landelijk Schoon schijnt bereikt, dat er geen kanaal door het oude land tegenover de Markerwaard komt en dat voor Hoorn een flink open water zal blijven bestaan.
De klederdrachten-commissie kon in het afgelopen jaar nog niet tot een concreet voorstel komen.
De commissie voor de kinderspelen verloor zijn voornaamste kracht in de persoon van de heer Zwaagdijk. Jammer, dat het Genootschap, door gebrek aan middelen, de idee van de overledene, het uitgeven van een eenvoudig boekje over kinderspelen, niet kon helpen verwezenlijken.
In het midden van het jaar werd de genealogische vereniging „Westfriese families” opgericht. Deze werd als werkgroep geïncorporeerd in het Genootschap.
Overwogen wordt in 1955 een werkgroep op te richten voor het verzamelen van veldnamen.
De redactie-commissie voor de bundel werd op de bestuursvergadering van 8 Juli ontbonden; in de vergadering van 8 September werd een nieuwe commissie samengesteld, wier leden men in deze bundel elders ziet genoemd.
Het foto-archief van het Genootschap alsmede de boekerij zullen overgebracht worden naar het Westfries Museum te Hoorn.
Het bestuur heeft zijn aandacht besteed aan alle problemen, welke de doelstelling van het Genootschap raken en zal zich beijveren de leden steeds meer in het werk te betrekken door het vormen van werkgroepen, het houden van streekdagen en ook door het meermalen verspreiden van circulaires, waarin over de werkzaamheden verslag wordt gedaan.
Vóór alles is echter nodig, dat het Genootschap financieel gezond en sterk is. Zonder dat kan het geen werk verrichten en moet het bij goede voornemens blijven. Er is nog zoveel te doen. Laten wij er onze schouders gemeenschappelijk onder zetten en alles doen wat het streekeigene kan bewaren of voor het nageslacht doen vastleggen.

R. P. Goettsch, Secretaris.

Schoorl, 31 Maart 1955.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.