Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1956 » Pagina 3

Voorwoord

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 23e bundel, pagina 3.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1956.
Auteur: G. Nobel.

Het jaar 1955 is voor het Genootschap en voor ons allen een jaar geweest, dat veel aangename en goede herinneringen naliet, in het bijzonder door het feest: „Enkhuizen 600 jaar stad”) een feest begunstigd door schitterend weer, een prachtige samenwerking en buitengewoon grote belangstelling. Het is in alle opzichten geslaagd, waarvoor hulde aan alle medewerkenden.
Op het stadhuis werden wij allervriendelijkst begroet, ontvangen en onthaald. Het was een echte Westfriezendag, waaraan allen met veel genoegen terugdenken.
Door de voortreffelijke samenwerking van de Redactie-Commissie met de Enkhuizer autoriteiten is de 22e Bundel een waar historisch document geworden, dat) zowel wat betreft inhoud als verzorging, onder onze jaarboeken een ereplaats inneemt. De uitgave is mogelijk gemaakt door financiële steun van het gemeentebestuur en van tal van vooraanstaande Enkhuizenaren, die zowel financieel als daadwerkelijk, blijk gaven van hun gevoelens tegenover ons Genootschap en hun jubilerende stad. Wat de inhoud van het laatste jaarboek betreft, kan worden gememoreerd) dat de heer Noordeloos zorgde voor een prachtige uitvoerige historische bijdrage: De Zeemansgids van Jan Gerritsen van Encusen. Daarnaast zorgden vele anderen voor interessante en lezenswaardige artikelen.
In het afgelopen verenigingsjaar hebben wij nieuwe ervaringen opgedaan met het houden van Streekdagen. In Hoorn had de belangstelling groter kunnen zijn) in Schagen was zij goed. Beide dagen hebben de belangstelling voor dergelijke dagen doen toenemen, hetgeen aanleiding geeft op dit terrein voort te gaan.
De verschillende commissies werkten met ijver voor het goede doel: ons Genootschap te ontwikkelen en groter te maken; ook hier is een woord van dank op zijn plaats. Een bijzonder dankwoord komt toe aan de heer Galis) mede-oprichter en toegewijd lid, onder-voorzitter en vele jaren medewerker als secretaris van de Commissie voor Landelijk Schoon, in welke laatste functie hij een keurig pleidooi schreef om West-Friesland te vrijwaren van het graven van een kanaal binnendijks, waarvoor groot gevaar bestond.
Alhoewel de heer Kerkmeijer intussen is overleden en hij en zijn werken elders in deze nieuwe Bundel zullen worden herdacht, wil ik niet nalaten ook van deze plaats zijn grote verdiensten voor ons Genootschap met grote dankbaarheid te memoreren. Van de oprichting tot zijn levenseinde was hij een trouwen ijverig medewerker.
De werkzaamheden van ons Genootschap nemen steeds in omvang toe; zij, die zich hiervoor in het bijzonder verdienstelijk maken, de secretaris en de penningmeester, mogen wij zeer dankbaar zijn.

G. Nobel.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.