Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1956 » Pagina 15-16

Jaarverslag over het verenigingsjaar 1955

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 23e bundel, pagina 15-16.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1956.
Auteur: R. P. Goettsch.

Het jaar 1955 was er een, waarin het Genootschap veel werk heeft verzet. Wanneer ik zeg „Genootschap” denk ik vooral aan het bestuur en de vele commissies, die in onze vereniging werkzaam zijn. Ondanks de pogingen, de leden in de werkzaamheden te betrekken is dat nog steeds niet gelukt in de mate, waarin het bestuur dat graag zou zien. Zo werd de voorjaarsstreekvergadering in Hoorn slechts matig bezocht, was de opkomst naar de Westfriezendag te Enkhuizen niet onbevredigend - maar we misten toch vele bekende gezichten - en was er geen enkel voorstel op de agenda van onze ledenvergadering, dat van de leden zèlf was uitgegaan. Zoals gezegd werd de Westfriezendag te Enkhuizen gehouden op woensdag 24 augustus en waren er twee streekdagen : op 16 mei te Hoorn en op 12 november te Schagen. In het laatste geval bleek het bestuur een goede keus gedaan te hebben door de zaterdagmiddag te kiezen en door naast ernst nu ook eens luim te plaatsen. Het bestuur vergaderde zes maal en steeds in „De Doelen” te Hoorn.
In de loop van het jaar 1955 moesten 86 leden worden afgeschreven. Hiervan waren er tien overleden. Enkelen moesten door het bestuur worden doorgehaald, daar zij bij aanbieding van de kwitantie weigerden te betalen. Ik mag ook van deze plaats nog wel eens vriendelijk, doch zeer dringend, verzoeken de contributie eigener beweging in de maand januari te betalen. Onder de overledenen verdient vooral te worden genoemd de bekende Zaanse historicus G. J. Honig, bestuurslid van onze Claes Barendsstichting, die ons 23 augustus ontviel. Wanneer wij de gemeentebesturen en die der waterschappen, welke zich als beschermer aanmeldden, meetellen, hadden we per 31 december 1955 715 leden. We constateren dus een achteruitgang, die nog erger zou zijn als het bestuur er niet in was geslaagd een aantal openbare lichamen te bewegen ons Genootschap als beschermer te steunen. Opvallend is bovendien, dat het aantal onzer bejaarde leden zo groot is. Onze vereniging heeft dringend behoefte aan jonge leden. Ik weet wel, dat dit een algemeen verschijnsel is, maar meen het toch onder uwe aandacht te moeten brengen. Jonge krachten zijn zeer gewenst, wil het Genootschap fris èn levend blijven.
De Westfriezendag nam enige belangrijke besluiten, waarbij in het bijzonder vermelding verdient, dat bestuursleden voortaan slechts éénmaal onmiddellijk herkiesbaar zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, dat het bestuur door een voortdurende doorstroming zich beter kan aanpassen aan de geest van de tijd. De contributie werd tot ƒ 5.- per jaar verhoogd, doch men krijgt nu de Bundel gratis. Dit bedrag kan laag worden genoemd en is voor een juiste uitvoering van onze taak nog steeds te klein.
De dames Blokker en Ruyterman verlieten het bestuur en werden door de ledenvergadering vervangen door mevrouw E. Kieft-Peeck en de heer C. Mol, terwijl het bestuur voltallig werd gemaakt door de benoeming van de heer P. Sybrandy. Het bestuurslid Schaper vertoeft sinds augustus 1955 in het buitenland en nam dus sindsdien aan de werkzaamheden geen deel.
Een nieuwe Commissie voor Veldnamen werd in het leven geroepen, doch die voor de Westfriese Klederdracht werd opgeheven, aangezien zij - naar het oordeel der bestuursvergadering - niet tot vruchtbare samenwerking kon komen en het ook twijfelachtig moet worden genoemd of er behoefte bestaat aan een Westfries kostuum voor de thans levende generatie.
Aan het eind van het verenigingsjaar werd een nieuwe Klederdrachtcommissie aangewezen met een beperkter doelstelling.
De Commissie voor Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft haar werk, voor zover mogelijk, voortgezet. De opgravingen kosten zeer veel geld, daar de arbeid tegen volledig loon moet worden verricht, omdat er geen werklozen meer beschikbaar zijn. Er is bovendien zeer moeilijk aan grondwerkers te komen.
De redactie van het jaarboek 1955 slaagde er in een prachtig werk van de drukpers te laten komen, dat algemeen veel waardering genoot. Thans nog enige, door leden van het bestuur bijgewoonde, vergaderingen elders:
Een deputatie uit het bestuur was aanwezig bij de huldiging van de heer Kerkmeijer, ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag op 9 december 1955. Helaas moeten we hier aan toevoegen, dat deze mede-oprichter van ons Genootschap op 9 maart j.l. is overleden. Elders in dit jaarboek zult U een woord ter herinnering en ten afscheid kunnen vinden.
Op 2 december woonden de bestuursleden Nieuwpoort en Goettsch een vergadering in Haarlem bij, onder leiding van de rijksarchivaris, teneinde na te gaan of een bibliografie over West-Friesland gewenst is en zo ja, hoe die moet worden opgezet.
Op 19 februari was het dagelijks bestuur tegenwoordig bij een bespreking met de Wagenwacht, waar moest worden vastgesteld, dat na 1955 een verdere exploitatie van de Speelwagen niet meer mogelijk zou zijn.
Het bestuur heeft getracht de doelstelling van het Genootschap waar mogelijk te dienen en zal dit werk gaarne voortzetten als het zich gedragen weet door de medewerking der leden.

R. P. Goettsch, Secretaris.

Schoorl, maart 1956.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.