Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1957 » Pagina 18

Jaarverslag van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 24e bundel, pagina 16-18.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1957.
Auteur: P. Noordeloos.

Het jaar 1956 is voor ons Genootschap op bestuursgebied een bijzonder jaar geworden. Onze voorzitter, de heer G. Nobel, was met mevrouw Haring-Ottenbros en Drs. Schaper aan de beurt van aftreden. De beide laatsten stelden zich niet herkiesbaar en werden vervangen door mej. A. Klaver uit Opmeer en de heer J. J. Schilstra uit Alkmaar. De heer Nobel was aanvankelijk voornemens zich wel opnieuw herkiesbaar te stellen. Maar bij het bestuur kwam een verzoek van elf Amsterdamse leden in om de heer Nobel tot ere-voorzitter te willen voordragen aan de ledenvergadering. Zulks geschiedde en de vergadering nam het voorstel bij acclamatie aan. Aldus was de voorzittersplaats vacant. Het bestuur koos tot zijn voorzitter de heer D. Breebaart, voordien onder-voorzitter, en wees de heer D. Nieuwpoort als onder-voorzitter aan. Mej. Klaver nam het 2e secretariaat op zich. Er is dus nog een zetel in het bestuur vacant gebleven.
Naarstig is geprobeerd het ledental uit te breiden. Het bestuur besloot op tal van plaatsen contact te zoeken met daar wonende leden, teneinde via hen nieuwe leden aan te trekken. Ook werd opnieuw een schrijven tot alle gemeentebesturen en waterschappen in West-Friesland gericht met verzoek voor het eerst of bij herhaling een subsidie aan het Genootschap te willen verstrekken. Ons verzoek werd enige malen ingewilligd, soms geweigerd en vaak onbeantwoord gelaten. In 1955 steunden ons 5 gemeenten, in 1956: 37. Tien waterschappen verleenden ons geldelijke hulp.
De aangezochte contactpersonen hebben lang niet allen de moeite genomen het verzoek te beantwoorden. Het resultaat is dan ook nog niet groot. Toch zijn we het volkomen eens met de mening van een onzer Zuidafrikaanse leden, die niet kan begrijpen waarom vele rijke vroegere Westfriese boeren zich niet aansluiten bij de organisatie, die voor hen de verzinnebeelding van hun vroeger woongebied beduidt. Juist vele Nederlanders in den vreemde, geboren Westfriezen, hebben - dachten we - behoefte, toch nog enkele banden met het stamland aan te houden. Datzelfde motief geldt zeer zeker ook voor diegenen, die de Noordhollandse grond verlaten hebben, maar toch in ons land zijn gebleven. Een middel om deze band opnieuw aan te halen is de jaarlijkse Westfriezendag, die deze keer in het Dorpshuis te Hoogwoud gehouden werd. Het werd een prettige vergadering, zelfs al moesten we er twee maal afscheid nemen. De eerste keer was dat van het beroemde Westfriese zangkoor uit Wognum; helaas ten dode gedoemd, omdat de jongeren de ambitie tot dit soort vrijetijdsbesteding niet meer schijnen te kunnen opbrengen. De tweede maal was het van onze voorzitter Nobel, die in een uitstekende slotrede de vergaderden liet horen, dat hij nog steeds een kundig redenaar was. Het bestuur kon er in 1956 niet in slagen een streekdag te houden. Alle moeite, hiervoor gedaan, was vergeefs.

Westfriezendag 1956; voor het Dorpshuis te Hoogwoud
Westfriezendag 1956; voor het Dorpshuis te Hoogwoud.
Eerste rij midden: G. Nobel. Ere-Voorzitter; voorgrond rechts: D. Breebaart, Burgemeester van Hoogwoud.

De diverse commissies uit het Genootschap waren ook in het afgelopen jaar weer actief. De commissie voor oudheidkundig bodemonderzoek stuit bij haar werk - dat in verband met de herverkaveling soms zeer urgent is geworden - op hoge kosten, al vermelden we ook met dankbaarheid de financiële steun van het Rijk. Ook de Provinciale Overheid helpt ons met geldelijke steun. Mede daardoor is de uitgifte mogelijk van onze jaarlijkse Bundel, die in 1956 weer gezien mocht worden.
Het bestuur zou gaarne wat meer activiteit bij de leden bespeuren in de vorm van voorstellen. De Hoogwouder Westfriezendag had, behalve het reeds genoemde voorstel-Amsterdam, geen enkel voorstel uit de leden op zijn agenda prijken.
Uit de ledenadministratie blijkt, dat aan het eind van het verslagjaar het Genootschap 810 leden telde, gemeenten en waterschappen inbegrepen. Hiervan woonden er 9 in het buitenland.
De klacht van ieder jaar moet ik helaas weer herhalen. Er wordt niet op tijd gecontribueerd! „Sloffigheid,” zegt mijn Zuidafrikaner, en ik ben het met hem eens. Maar laten we ons eens afvragen hoe we ons huishouden of ons bedrijf zouden moeten financieren als we geen inkomsten kregen, dan op herhaald „manen”. Kunt U daar Uw gezin of zaak op drijvende houden? Van het bestuur van het Historisch Genootschap wordt blijkbaar verondersteld, dat het deze kunst wèl verstaat. Wanneer zal men eindelijk eens op tijd zijn en ook niet vergeten, dat al twee jaar geleden de contributie werd verhoogd tot ƒ 5.- (inclusief de Bundel)?
Onze jaarlijkse Bundel kon in 1956 ook weer verschijnen en had een goede pers. Een bespreking met het gemeentebestuur van Hoorn in de loop van 1956 bezorgde ons een ruime subsidie van de jubilerende gemeente, waardoor de Bundel, die thans voor U ligt, kon ontstaan. Bij de gemeentebesturen in West-Friesland werd er op aangedrongen een prentverzameling van dorpsgezichten aan te leggen, voorzover iets van die aard nog aanwezig was. Van enkele gemeenten was ons bekend, dat er reeds een dergelijke verzameling bestond. Ook in dit geval werd ons verzoek meestal onbeantwoord gelaten. Het stelt wel erg teleur, dat men niet eens een antwoord - al is het dan ook afwijzend - noodzakelijk vindt. Toch houden we vol en blijven de belangen van ons Genootschap dienen, dwars door alle pijnlijke ervaringen heen, in de hoop op betere omstandigheden. Hoe groter ledental, hoe meer onze stem doorklinkt.
Dus, Westfriezen, sluit de gelederen!

R. P. Goettsch.

Schoorl, 1957.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.