Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1959 » Pagina XXI-XXII

Jaarverslag van de secretaris over de werkzaamheden in 1958

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 26e bundel, pagina XXI-XXII.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1959.
Auteur: R. P. Goettsch.

Evenals in voorafgaande jaren nemen we de Westfriezendag van 1958 als uitgangspunt. Deze vond op woensdag 30 juli in het Heerenhuis in Middenbeemster plaats. 166 leden hadden zich voor deze bijeenkomst opgegeven, doch er kwamen er bijna 200. De heren Noordeloos, Sasburg en Sybrandy verlieten het bestuur en werden vervangen door de heer H. Langedijk en de dames G. Koster-Stapel en C. N. Tuender-Nobel. Speciaal de heren Sasburg en Noordeloos hebben vele jaren het Genootschap gediend; gedurende kortere tijd de heer Sybrandy. Ook van deze plaats past ons een woord van grote dank voor wat zij voor het Genootschap deden. Voor het eerst sinds vele jaren werd aan het eind van de dag met een twintigtal leden een warme maaltijd gebruikt in het Heerenhuis.
In de loop van het verenigingsjaar overleden de leden B. v. Diepen te Apeldoorn, S. Blom te Maassluis, P. C. Groot te Soestdijk en K. Pijper te Bussum. Bovendien bedankten nog 12 dames en heren. Daarentegen traden 32 particulieren en 2 instellingen als lid toe. Daardoor heeft het Genootschap op heden (12 mei 1959) 801 particuliere leden, 49 gemeenten, 11 waterschappen en 39 verenigingen en instellingen als lid. In totaal dus 900 leden. Hiervan wonen er een tiental in het buitenland.
Op zaterdag 8 november hielden wij een streekmiddag in Amsterdam, waaraan meer dan 200 leden deelnamen. Dank zij de grondige voorbereiding door de Hoornse Jofferkring werd het een heerlijke middag, waar alle deelnemers met lof over spreken. Het laatste gedeelte van de bijeenkomst werd een officiële ledenvergadering, waar artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement in die zin werd gewijzigd, dat bestuursleden voortaan tot hun 70ste jaar herkiesbaar zijn.
Het bestuur kwam bijeen op 13 september, 20 december 1958 en 14 maart 1959. Het dagelijks bestuur vergaderde enige malen meer, wanneer de behoefte hieraan zich voordeed.
De bestuursleden Noordeloos en Schilstra hebben bij het bestuur voorstellen ingediend, die reeds geruime tijd ernstig in overweging zijn. Zij konden echter nog niet worden gerealiseerd. Het betreft hier de uitgifte door het Genootschap van een heemkundeboekje voor Westfriesland, speciaal ten behoeve van het onderwijs en een atlas van Westfriesland, waarin alle historische aspecten tot hun recht komen. Afgezien van het kostenvraagstuk, is ook het aantrekken van terzake-kundigen evenmin eenvoudig.
Moeizaam verlopen de onderhandelingen, welke het mogelijk moeten maken een nieuwe streekroman van mevrouw Ter Horst-Hoekstra uit te laten komen.
Een prijsvraag werd uitgeschreven onder de jeugd van de Middelbare en Voorbereidend Hogere Scholen in dit gewest met het doel een bijdrage hunnerzijds in het jaarboek te verkrijgen en hen op die wijze belangstelling voor het Genootschap bij te brengen.
De voorzitter herdacht in dit verenigingsjaar zijn koperen ambtsjubileum. De bestuursleden Schilstra en Goettsch vertegenwoordigden het Genootschap op de receptie te Hoogwoud.
De activiteiten van de commissies en werkgroepen worden door hen zelf in deze bundel 'verslagen'.
De penningmeester kon deze keer tevredener zijn dan ooit tevoren, daar in maart 1959 iets minder dan de helft der leden de contributie had betaald. Dit mede dank zij de premie: de rede van de heer Köhne op de voorgaande Westfriezendag! Maar we zijn nog niet waar we wezen willen: allen betalen in de maand januari van het nieuwe jaar. Juist bij het beëindigen van dit jaarverslag kon uitvoering worden gegeven aan een voorstel van onder-voorzitter Nieuwpoort om de Koningin op haar vijftigste verjaardag een 'Abraham' aan te bieden. Daartoe begaven voorzitter en secretaris, vergezeld van hun dames, zich naar Soestdijk, waar zij gekleed in Westfries kostuum aan Hare Majesteit een 'Abraham' mochten overhandigen, begeleid van een passende oorkonde, die door ons lid Slooten uit Hoogwoud keurig was uitgevoerd.
We sluiten dus een prettig en levendig verenigingsjaar af, hopend op verdere groei van ons Genootschap. Wáár wij de naam en de historie van ons gewest kunnen uitdragen, zullen we op de bres moeten staan. Wij, dat zijt gij, leden, met het bestuur aan de spits! Helpt ons nog meer Westfriezen aan onze rijen toe te voegen en vooral jonge mensen. Want aan hen is de toekomst!
En hoe groter ons ledental, hoe meer wij kunnen doen.

De secretaris,  

R. P. Goettsch.

Schoorl, mei 1959.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.