Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1961 » Pagina XVI-XVII

Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1960

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 28e bundel, pagina XVI-XVII.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1961.
Auteur: H. J. Avis.

Zoals gewoonlijk werd ook het zesendertigste verenigingsjaar ingeluid met de jaarvergadering, de Westfriezendag, ditmaal in een feestend Purmerend op 12 juli 1960. De huishoudelijke vergadering bracht een verandering in het bestuur, daar de heer C. Mol te Wijdenes, die in verband met drukke werkzaamheden wenste af te treden, werd vervangen door ondergetekende. De voorzitter dankte de heer Mol, nadat zijn vervanging een feit geworden was, voor het werk wat hij voor de vereniging heeft kunnen en willen doen.
De koffiemaaltijd, waaraan ongeveer 215 leden deelnamen, verliep genoegelijk en was goed verzorgd. Van de gelegenheid om daarna een wandeling door Purmerend te maken, de ter gelegenheid van de feesten ingerichte tentoonstelling te bezoeken, de vertoning van de film over Purmerend bij te wonen of in het mooi gelegen openluchttheater een aantal dansgroepen en een interessante en goed geënsceneerde historische modeshow te zien, maakten velen gebruik. Ditmaal namen tenslotte ruim vijftig dames en heren deel aan het diner in het Heerenlogement, waarop nog een gezellig samenzijn volgde.
Ware het niet, dat het bestuur het enigszins als een bezwaar gevoelde, dat onze vergadering in de overvolle stad wat verdwaalde en te zeer verspreid werd, dan zou deze dag wellicht onverdeeld geslaagd genoemd mogen worden. Nu brachten daarentegen de omstandigheden mede, dat de dag gevuld kon worden met evenementen, welke nog slechts sporadisch geboden worden.
In de op 3 september gehouden bestuursvergadering heeft de heer R. P. Goettsch, secretaris sedert 1954, zijn verenigingswerkzaamheden overgedragen aan mij.
Een van de eerste en belangrijkste besluiten van het bestuur was het bepalen, in hoofdzaken, van de inhoud van de 28ste bundel. U vindt, als resultaat daarvan, nu de nieuwe Westfriese roman van mevrouw A. C. ter Horst-Hoekstra 'De boerderai van Siewert Klomp', in een afzonderlijk omslag hierbij gevoegd. Dit boek zal ook afzonderlijk verkrijgbaar worden gesteld. De redactie-commissie kreeg ditmaal een dubbele opdracht, namelijk de voorbereiding zowel van de 28ste als van de 29ste bundel. In verband daarmede moest ook de inhoud van de bundel voor 1962 besproken worden en met name worden bepaald aan welke plaats of streek daarin bijzondere aandacht geschonken dient te worden. Besloten is toen voor de in dat jaar te houden Westfriezendag een nader te bepalen plaats op Wieringen aan te wijzen. Met de voorbereiding van een 'Wieringer bundel' is intussen begonnen.
Het Anjerfonds werd bereid gevonden een eenmalige bijdrage van ƒ 500,- te verlenen in de kosten van de 28ste bundel.
Ten aanzien van de reservering van de fundamenten van de Nuwendoren nabij Eenigenburg werden, vooral door bemoeiïngen van de voorzitter, naar het zich laat aanzien, goede vorderingen gemaakt.
Een aardige representatie van niet alleen het genootschap, maar vooral 'Westfrieslands oud', vond op initiatief van ons lid de heer V. Nobel te Bunnik, plaats in Midwoud, waar in december jl. een fotoreportage voor het weekblad 'de Spiegel' werd gemaakt van een cursusavond kappennaaien onder leiding van mevrouw T. Ruiter-Zwaan, leidster van de werkgroep voor het kappennaaien. De reportage verscheen in het blad van 21 januari jl. en mag wel zeer geslaagd heten.
Tegen 15 april a.s. is wederom een streekmiddag belegd, ditmaal in Bergen, welke plaats daarvoor een aantal aantrekkelijke objecten biedt. De hiervoor gemaakte plannen zullen u intussen bekend geworden zijn. Het bestuur vergaderde tot het moment, waarop ik dit verslag, met het oog op de voorgenomen vroegere verschijning van de bundel, moet afbreken, vier maal.
Het ledental bleef vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Wij verloren 28 leden, waarvan zeven door overlijden. Dit waren mevrouw A. Klaver-Haringhuizen te Binnenwijzend, mevrouw A. Langedijk-van der Aarde te Alkmaar en de heren C. Kroon te Hoorn, J. van der Molen te Midden Beemster, W. J. C. Schuurman te 's Gravenhage, D. Smit te Zwaag en J. van der Worp te Heiloo. Daarentegen traden 33 nieuwe leden toe, waaronder de tweeënvijftigste gemeente. Nog slechts één Westfriese gemeente ontbreekt nu op deze lange lijst.
De vereniging telde op 1 januari 1961 794 persoonlijke leden, waarvan 12 in het buitenland, 7 huisgenoot-leden, 52 gemeenten, 15 waterschappen en 46 verenigingen, instellingen, zakelijke ondernemingen enz. in totaal dus 914 leden. Mevrouw Tuender-Nobel ontwierp een nieuwe folder, waarmede getracht zal worden dit aantal op te voeren.

Medemblik, januari 1961.

H. J. Avis.

Schoorl, 10 mei 1961.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.