Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1962 » Pagina XIX-XXI

Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1961

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 29e bundel, pagina XIX-XXI.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1962.
Auteur: H. J. Avis.

Het jaar 1961 heeft zich gekenmerkt door twee bijeenkomsten welke meer belangstelling genoten dan ooit te voren: de streekmiddag te Bergen, waaraan ongeveer honderd leden en genodigden deelnamen en de Westfriezendag te Schagen, welke tweehonderdvijfendertig personen verenigde. Aan het diner, dat deze laatste vergadering besloot, zaten negentig personen aan.
Op beide dagen was er een levendige uitwisseling van gedachten tussen de deelnemers te constateren. De gerestaureerde ruïnekerk werd grondig geïnspecteerd onder leiding van de heer J. Bekius sr., de volksmuziekschool en haar musicerende leerlingen, eveneens in Bergen, genoten intense belangstelling. Niet minder was dit het geval met het nieuwe stadhuis van Schagen , waarin de vergadering door het gemeentebestuur hartelijk werd ontvangen, met het orgelconcert van de heer Jaap Zwart in de Ned. hervormde kerk, de opvoering van 'Met duizend vezels' in theater 'Royal' door een toneelgroep uit Anna Paulowna en de dia's met een praatje van de heer Gert Pater de Prater.
Uiteraard werden er meer activiteiten ontplooid. Wellicht mag de verschijning van 'De boerderij van Siewert Klomp' van mevrouw A. C. ter Horst-Hoekstra een succes worden genoemd. De directe bemoeiingen van het bestuur met de 'Nuwendoren' onder Sint Maarten vonden hun bekroning in de oprichting op 11 oktober 1961 van de 'Stichting tot instandhouding van onroerende goederen van oudheidkundige-, bouwkundige- of landschappelijke waarde in Noordhollands Noorderkwartier' bij akte, verleden voor notaris A. van der Laan te Amsterdam. Het kappennaaien werd, misschien nog in te enge kring maar zeker ijverig, beoefend onder auspiciën van mevrouw C. N. Tuender-Nobel en onder leiding van mevrouw T. Ruiter-Zwaan. Mede naar aanleiding hiervan werd besloten de activiteiten tot bewaring van de traditionele hoofdtooien uit te breiden. Aan de jaarvergadering op Wieringen, te Hippolytushoef, werd reeds veel aandacht besteed. Het landschap genoot eveneens bijzondere belangstelling en publicaties over bewaring van wat goed is (beplantingen, hekken, voordeuren, bovenlichten), verantwoorde vervanging van wat vernieuwd moet worden en zelfs verandering van storende elementen (dichte betonnen muren op een brug voor een fraaie gerestaureerde kerk), zijn in voorbereiding.

(Foto Niestadt, Schagen.)
(Foto Niestadt, Schagen.)

In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. Het bestuur vergaderde over de genoemde en nog andere zaken zeven maal.
De hernieuwde pogingen tot vergroting van het aantal leden hadden enig succes. Het jaar werd op papier begonnen met 914 leden en beëindigd met precies 1000. Nog vijftien contributiebetalingen ontbraken echter en bovendien hadden enkele leden reeds medegedeeld met ingang van het nieuwe jaar te willen bedanken. Hetzelfde vond plaats in het begin van 1961, toen van de 914 leden er uiteindelijk slechts 886 overbleven; 34 leden moesten in de loop van het jaar nog worden uitgeschreven, doch 148 nieuwe leden meldden zich als zodanig aan. Onder deze zijn drie gemeenten: Koedijk, Oterleek en Wognum, waarmee de laatste witte vlek van de kaart van Westfriese gemeenten werd weggenomen.
Helaas ontvielen ons ook dit jaar een aantal leden door de dood. Wij gedenken de heren F. Appel te Alkmaar, G. C. van Balen Blanken te Anna Paulowna, pastoor Th. Bonekamp te Venhuizen, J. Bouman te Benningbroek, D. Goed te 's Gravenhage, D. J. Hagtingius te Alkmaar, J. Hooy te De Steeg, A. Kriebel te Tiel, C. Sieswerda te De Rijp, C. Sieuwertsen te 's Gravenhage, G. Spaander te Oostwoud, J. Rotgans te Alkmaar en W. Nobel te Bobeldijk.
Intussen is wel gebleken, dat het genootschap leeft en dit ook waard is. Het bestuur blijkt zich daarvan terdege bewust, gezien de grote belangstelling van de leden voor hetgeen ondernomen is en wordt en regelmatig ontstaan nieuwe initiatieven. Vaak ook zijn deze ingegeven door voorstellen of ideeën van niet-bestuursleden, wie de activering van het verenigingsleven en nastreving van de doelstellingen van het genootschap ter harte gaan. Een stimulans hiervoor en mogelijkheden voor de toekomst inhoudende is de verkrijging voor de eerste maal in 1961 van een subsidie van ƒ 1500,- van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen en een nieuwe bijdrage van het Anjerfonds Noordholland van ƒ 500,-. Het bestuur is hiervoor zeer dankbaar, doch meent, dat deze verkrijgingen de verenigingen en de leden tevens verplichtingen opleggen.
Ik wil dit jaarverslag gaarne beëindigen met de conclusie, dat 1961 een goed jaar geweest is voor het genootschap, zonder daarover nochtans zeer tevreden te zijn en bedenkende, dat zeer veel werk te verrichten blijft, waarbij Uw aller steun en die van nog vele anderen, direct en indirect, onontbeerlijk zal zijn.

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.