Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1964 » Pagina XXIII-XXVI

Jaarverslag van de secretaris over 1963

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 31e bundel, pagina XXIII-XXVI.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1964.
Auteur: H. J. Avis.

Een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar brengt ons tot het inzicht, dat er veel en veelzijdige belangstelling bestaat voor zaken als die, welke 'Oud West-Friesland' tot de zijne rekent. Dat ook het genootschap, weliswaar slechts een middel tot het gestelde doel, daarbij wel vaart, mag ons verheugen.
Het jaar 1963 zal gedenkwaardig blijven omdat er een geheel nieuwe creatie ontstond: de 'Stolphoevereeks', waarin reeds twee delen verschenen, namelijk 'Hé, is dat Westfries?' van H. Langedijk en 'Dokter in West-Friesland' van B. W. E. Veurman.
Er werd voorts een begin gemaakt met het voorbereiden van de beschikbaarstelling ener periodieke culturele prijs, de 'Dokter Van Balen Blanken-prijs' en er ontstond een jongerengroep, waarvan de deelneemsters en deelnemers, zonder zich direct te binden aan de doelstellingen van het genootschap, een levendige belangstelling tonen voor datgene wat ook 'Oud West-Friesland' het behouden, bestuderen en maken waard acht.
De traditionele uitingen van het verenigingsleven trokken ditmaal geen grotere aantallen deelnemers. Dit heeft aan het welslagen daarvan echter geen afbreuk gedaan. Den Helder werd in, zelfs voor die plaats, goede weersomstandigheden aangetroffen en er zijn door velen ervaringen opgedaan, waarvan ongetwijfeld prettige herinneringen zullen overblijven. Wij zijn Den Helder, zijn gemeentebestuur, de Koninklijke Marine, de zakenmensen en ook anderen, die tot een goed verloop van deze jaarvergadering hebben bijgedragen, dankbaar. De zending, later in het jaar, door het gemeentebestuur, van drieënveertig foto's van diverse momenten van de vergadering, toont aan, dat deze gevoelens wederkerig zijn. Intussen is ook deze bijeenkomst een leerschool geweest voor degenen, die hebben getracht haar vlekkeloos te laten verlopen. Er zal voortaan voor moeten worden gezorgd, dat een tekort aan accomodatie, ontstaan door late aanmeldingen, als een konsekwentie daarvan wordt beschouwd door hen, die dit risico zelf hebben genomen of moeten nemen.
Het feest ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Schager markt hebben we voorbij moeten laten gaan voordat een geschikte datum voor een Streekmiddag in deze plaats kon worden vastgesteld. Niettemin was dit een goede bijeenkomst, waar vooral genoten werd van de dia's van monumenten in de Zaanstreek en het optreden van de dansgroep. De aanwezige leden van de jongerengroep hebben zich door de dans- en marktmeester laten verleiden tot een zeer gewaardeerd programma-onderdeel. Onmisbaar waren tot de aangename gewaarwording van deze middag de zang van twee dameskoren en de pianobegeleiding van mevrouw N. Helder-Brommer.
Het bestuur moest belangrijke wijzigingen ondergaan. De heer Nieuwpoort, vice-voorzitter, bereikte de leeftijdsgrens van 70 jaar en de heer Mulder kon zich in verband met opdrachten in zijn gemeentelijke functies niet herkiesbaar stellen. In hun plaatsen werden verkozen de heren D. Schuijtemaker te Grosthuizen en J. Loos te Hoorn. De heer Nieuwpoort heeft het ook juist geacht zich uit de redactiecommissie terug te trekken. Het afscheid van de aftredenden ging onder meer vergezeld van een waardering voor hun - wellicht toch nog voortdurende belangstelling en - waar mogelijk - werkzaamheden, de ere-medaille van het genootschap. Een ere-diploma werd, eveneens door de vergadering te Den Helder, verleend aan de heer F. Butter, directeur van de Uitgevers-Maatschappij 'West-Friesland' te Hoorn, welke, met een korte onderbreking, de uitgifte verzorgd heeft van de jaarboeken - en veel andere publicaties van het genootschap.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijfmaal. In de vergadering van 27 april 1963 - de laatste welke hij als bestuurslid bijwoonde - heeft de heer Nieuwpoort de vereniging in het bezit gesteld van een voorzittershamer van cormandelhout met een zilveren plaatje, waarop de aanbieding is gememoreerd. De heer Goettsch werd in de plaats van de heer Nieuwpoort aangewezen als vice-voorzitter.
De heer Nieuwpoort vertegenwoordigde 'Oud West-Friesland' op het internationale naamkundecongres, dat in augustus in Amsterdam werd gehouden. De heer Goettsch woonde de eerste vergadering bij tot voorbereiding van een stichting voor de instandhouding van de Schermer molens. Voorts werd het genootschap gepresenteerd bij andere gelegenheden, onder meer het 25-jarig ambtsjubileum van de heer Th. P. H. Wortel, archivaris en directeur van het Stedelijk Museum te Alkmaar.
Tegen het einde van het jaar kon met genoegen worden kennisgenomen van enige herstelwerkzaamheden aan het voormalige raadhuisje te Spanbroek. Er bestonden toen ook plannen tot vestiging in dit gebouwtje van een bureau van een rijksdienst. Dit wekte zodanig goede verwachtingen voor het behoud ervan in een redelijke staat, dat vooralsnog niet is ingegaan op de, met het aanbieden van een beginkapitaal bekrachtigde, suggestie van een lid tot stichting van een restauratiefonds voor deze door velen bewonderde nalatenschap van voorvaderen.
In het begin van 1963 werd bericht ontvangen van de opheffing, wegens gebrek aan belangstelling, van de vereniging van Westfriezen 'West-Frisia' te Haarlem.
De Beukenlaan te Grootebroek heeft in 1963 een nieuwe naam gekregen: Pieter Noordelooslaan, naar de in 1962 overleden geschiedschrijver, oud-bestuurslid en oud-voorzitter van de redactiecommissie. Ook in 1963 leed de vereniging verliezen door het overlijden van een aantal leden. In het bijzonder bij het verscheiden van de heren P. Nooteboom en oud-bestuurslid J. Rose1aar werd een moment stilgestaan, daar beide heren zeer veel verdiensten hebben gehad voor het werk van het genootschap. Voorts gingen heen mevrouw G. Zijp-Koppes te Abbekerk en de heren P. Bossen te Amsterdam, dr W. J. M. Brantjes van Rijn te Scheveningen, H. H. Buisman te Leeuwarden, G. Druijven te Groet, G. H. Geusebroek te Alkmaar, F. J. Houwert te 's-Gravenhage, R. Houwing te Amsterdam, S. B. F. Kooiman te Alkmaar, J. Kramer te Oosthuizen, J. G. L. Röder te Zeist, L. Schagen te Alkmaar, J. Sluis te Enschede en W. Veerman te Amsterdam. Het ledental onderging een behoorlijke stijging. Bij het afsluiten van het verslagjaar 1962 was een aantal van 1091 bereikt. Daarvan moesten worden afgeschreven 52 leden. Evenwel konden 171 nieuwe leden worden geboekt, zodat thans kan worden afgesloten met 1210 leden. Hiervan zijn er twintig jeugdleden.
Tot deze ledenwinst heeft ongetwijfeld bijgedragen de dertigste bundel, waarmede de redactiecommissie van harte mag worden gelukgewenst en waarvan de omvang en uitvoering mede mogelijk zijn geworden door de aanzienlijke financiële hijdrage van de gemeente Den Helder. Voorts is het boekje van de heer Langedijk zozeer in de smaak gevallen, dat na het bijdrukken van duizend exemplaren er nu niet zo veel meer beschikbaar zijn. 'Dokter in West-Friesland' verscheen pas tegen het einde van het jaar, maar ook voor dit geschrift blijkt goede belangstelling te bestaan. Ook de archeologische werkgroep en de commissies hebben door hun activiteiten de belangstelling van nog niet bij het genootschap aangeslotenen gewekt. De jongerengroep heeft, nadat het allereerste begin wat moeilijk leek, heel wat van zich laten horen en zien. Tot ondersteuning van de aanwerving van nieuwe leden werd een nieuwe folder vervaardigd.
Een eenvoudige aanbieding van een aantal oude bundels in een der drie verschenen mededelingenbladen had tot gevolg, dat velen in actie kwamen voor aanvulling van eigen verzamelingen. Er was ook nieuw aanbod van overcomplete exemplaren, waaruit blijkt dat, gelukkig, vele van deze documenten bewaard blijven.
De laatste besprekingen in 1963 betroffen in hoofdzaak de voorbereidingen van het jubileumjaar, wat, dunkt mij, op waardevolle wijze is ingeleid door de activiteiten in het verslagjaar. Met al hetgeen voor een goed verloop van de jaarvergadering nodig is werd een organisatiecommissie belast. Er wordt, dank zij vooral de initiatieven van de redactiecommissie, gewerkt aan een bundel, welke de viering van het jubileum een extra en ook in later jaren nog tastbaar accent moet geven. Monnikendam, dat tot nu toe geen enkel lid van het genootschap onder zijn inwoners telt, werd uitverkoren voor een streekmiddag, zulks mede in de verwachting, dat een dergelijke introductie van het genootschap een goede voorbereiding zal zijn voor het welslagen van een later in deze plaats te houden Westfriezendag.
Intussen zal de krachtige beweging, welke in de laatste maanden van 1963 gebracht is in de lonen en prijzen, het genootschap niet voorbijgaan. Vooral de kosten van de bundel, tevens het overgrote deel van de uitgaven uitmakende, zullen hierdoor worden beïnvloed en dientengevolge middelen vereisen tot het bewaren of herstellen van een evenwicht tussen de ontvangsten en de uitgaven. Daarbij zal men zich zeker dienen te realiseren, dat de bundel, die zo eenvoudig, als een gewone brief, in de brievenbus glijdt, niet slechts het resultaat is van telkens een brokje levenswerk van hen, die hem maakten, maar ook een document, dat voorde belangstellende nimmer zijn waarde verliest.
Dankbaar voor wat met hulp van velen in 1963 kon worden gedaan tot voltooiïng van hetgeen dit jaar kenmerkt en tot voorbereiding van het inmiddels begonnen veertigste levensjaar van het genootschap, mag dit verslag wel worden afgesloten met een zekere voldoening en de wens dat ook voor onze vereniging het leven bij veertig pas echt begint.
Medemblik, januari 1964.

H. J. Avis.

Schoorl, 10 mei 1964.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.