Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1967 » Pagina 164-167

Jaarverslag van de secretaris over 1966

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 34e bundel, pagina 164-167.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1967.
Auteur: H. J. Avis.

Het drieënveertigste verenigingsjaar van het genootschap heeft een vrij rustig verloop gehad. Niettemin is er gewerkt, zodat er bijvoorbeeld melding kan worden gemaakt van twee geslaagde bijeenkomsten van leden, van de verschijning van twee boekjes in de Stolphoevereeks en nieuwe succesvolle opgravingen onder auspiciën van de archaeologische werkgroep. Over deze opgravingen vindt men in de bundel van dit jaar van de werkgroep zelf gegevens, welke ik graag in ieders aandacht aanbeveel. De belangstellende lezer zal namelijk de wetenschappelijke verhandelingen beter begrijpen naar mate hij er zich vaker - en eventueel met behulp van een goed woordenboek - in verdiept. Hij zal zich hierdoor meer bewust worden hoezeer de historie in feite voortleeft in elke nieuwe generatie en derhalve beter doordringen tot datgene wat het genootschap zich tot taak gesteld heeft.

Leden en huisgenoten zorgden in 1967 weer voor grote deelname aan de ditmaal in De Rijp gehouden streekmiddag (ruim honderd personen) en de jaarvergadering in Alkmaar (ruim driehonderd personen). Deze vergadering benoemde de oud-secretaris en nu als bestuurslid aftredende heer R. P. Goettsch tot erelid. Aan mevrouw E. J. Kieft-Peeck, die ook aftrad als bestuurslid, werd een afgewerkt en ingelijst exemplaar van de voor het genootschap ontworpen merklap aangeboden. Op de plaatsen van de aftredenden werden mej. A. N. Scheringa en de heer W. J. Resoort benoemd. Erediploma's, kenmerken van het lidmaatschap van verdienste, werden toegekend aan de heren ir C. Koeman en C. Urban, in het bijzonder voor hun werkzaamheden op genealogisch en cultureel gebied. De jaarvergadering had met de streekmiddag gemeen dat zij zeer tot genoegen van de deelnemers is verlopen, dank zij niet in het minst de zeer grote medewerking welke werd verleend voor de wandelingen en bustochten. De jaarvergadering was verder, dunkt mij, belangrijk door de boodschap, welke de burgemeester van Alkmaar ons meegaf: schenk meer aandacht aan uw dialect, uw cultuur en uw karakter, want zij zouden dat waard kunnen zijn.

De lust tot zingen schijnt de Westfriezen wat te hebben verlaten. Het is daarom misschien goed er op te wijzen dat men de volksliederen, welke in het boekje 'Adelijn, bruin maagdelijn' zijn opgenomen, niet behoeft (voor) te zingen. Ook hier geldt dat met, aandachtig, lezen kan worden volstaan voor het ophalen van jeugdherinneringen of het een weinig doordringen in de geest van vroegere generaties. Want men zong deze - en andere - liederen voorheen graag. Het tweede deeltje van 'Dit land boven het IJ' sprak kennelijk duidelijker taal; het ging vlot van de hand.

De prentbriefkaartenverzameling van het genootschap heeft een prachtige uitbreiding ondergaan door de schenkingen van de heer Th. A. Dinkla te Alkmaar en enkele andere attente leden. Het bestuur houdt zich intussen gaarne aanbevolen voor wat anderen nog zouden willen schenken.

De fotowedstrijd is geen bijzonder succes geworden, hoewel we blij zijn met wat aan inzendingen werd ontvangen. Daarbij waren echter veel te weinig bijdragen van leden. Een volgende keer wellicht beter, Westfriezen?
Daarentegen hebben de merklap, de reproductie van een oude kaart en de historische klederdracht en hoofdtooien goede belangstelling ondervonden en leverde de kunstknipcursus een twaalftal enthousiaste 'meer gevorderde' knipsters en knippers op. Hopelijk zal binnenkort nog eens een cursus gegeven kunnen worden.

De jeugdgroep kenmerkte zich niet door een grote groei, doch zette haar activiteiten voort, zowel de geschiedenis als de 'moderne tijd' betreffende. De groep heeft ook een net van 'cultuurbewakers' gespannen, al zijn de mazen hier en daar nog wat groot. Eventueel zal in samenwerking met de commissie voor Landelijk schoon worden getracht te bevorderen dat goede oude zaken worden bewaard en nieuwe 'goed' worden gemaakt.

In de commissie voor de Stolphoevereeks werden, nadat de heer D. Nieuwpoort aan zijn zeer waardevolle werkzaamheden hiervoor een einde had gemaakt, de heren V. J. Nobel en D. P. van Wigcheren benoemd.

De Stichting tot behoud van de - nog aanwezige - Westfriese molens raakte in 1967 haar actieve secretaris kwijt door verhuizing, doch is later toch wel verder van de grond gekomen. Het jaar 1967 was intussen niet gunstig voor een daadwerkelijk begin van de taak, welke de Stichting zich gesteld heeft, daar hiervoor zeer veel geld (vooral in de vorm van overheidssubsidies) nodig is.

De bundel kwam dit jaar, door allerlei omstandigheden, (te) laat uit, zodat er met betrekking tot het jaarboek, naast alle hulde welke auteurs en redactie toekomt voor de inhoud, ook een wensje ontstaan is. Hieraan zal wellicht prompt worden voldaan. Het eerste exemplaar van de bundel 1967 werd met enig officieel vertoon, vanwege het bestuur en de redactie-commissie aangeboden aan de burgemeester van Alkmaar.
Aan de bezorging van de bundel is vooral in de dorpen medewerking verleend door een aantal leden. Daardoor werd een belangrijk kostenbedrag voor verzending per post bespaard. Men kan zich afvragen of het juist is kostenbesparingen te verkrijgen door medewerking, waarvoor geen vergoeding wordt gegeven, doch bedenke dat indien het genootschap alles wat voor een goede gang van zaken nodig is - naar waarde - moest betalen, de rekening niet uit zou komen. Becijfert u eens, aan de hand van de gegevens van de penningmeester, wat de bundel kost in vergelijking met het bedrag van de (gewone) contributie. Wij zijn daarom alle medewerkers zeer dankbaar en houden ons ervan overtuigd dat zij hun werkzaamheden toch niet werkelijk 'belangloos' verrichten.
Het bestuur prijst zich in verband hiermede zeer gelukkig dat de contributiebetaling voor 1967 dadelijk na verspreiding van de accept-girokaarten in december 1967, goed van stapel is gelopen. De vele kleine bijdragen van vroeg betaalde contributies vormen één grote, waarmede uw genootschap iets kan doen. Tijdige contributiebetaling vergemakkelijkt de administratie, ook die voor de verspreiding van de bundel, maakt tijd vrij voor de werkzaamheden welke op gezette tijden later in het jaar moeten worden verricht en voorkomt de hoge kosten van afzonderlijke nazending van bundels. Derhalve kunnen alle leden ook hierdoor zeer gewaardeerde medewerking aan het werk van het genootschap verlenen.

Westfriesland genoot in november 1967, met medewerking van de heer J. Koster te Hauwert, belangstelling in een radiouitzending. Voorts vertegenwoordigen de voorzitter, leden van het bestuur en ir C. Koeman het genootschap waar dit gewenst en mogelijk was. Een tweede studiereis van Westfriezen en anderen naar Frankrijk (Parijs-Méridon), in september ondernomen, is tot genoegen van alle deelnemers verlopen. Slechts enkele leden van het genootschap zijn aangetroffen onder de meer dan driehonderd deelnemers aan de zeer instructieve cursus 'Plaatselijke en streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland', voortreffelijk georganiseerd door de vereniging 'Haerlem' en de afdeling Kennemerland van de Nederlandse genealogische vereniging.

Het ledenbestand van het genootschap heeft zich als volgt ontwikkeld:

ingeschreven per 1 januari 1966 1380  leden
ingeschreven nieuwe leden 218
samen 1598  leden
afgeschreven (bedankt en overleden) 53  leden
aantal leden, ingeschreven op 1 januari 1967 1545  leden
te weten:  gewone leden 1333
jeugdleden 58
gemeenten en waterschappen 71
bedrijven, instellingen, verenigingen enz. 73
ruillidmaatschappen 10

Daar een honderdtal van de gewone lidmaatschappen thans wat dubieus lijkt, zullen de eerstkomende maanden wellicht beslissend zijn voor de handhaving van het totale aantal leden boven 1500, Tot de nieuwe leden behoren de gemeente Schoorl, de Vereniging 'Oud Alkmaar', het Alkmaars Jaarboekje, het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde en het Nordfriisk Instituut, met welke verenigingen enz. publicaties worden uitgewisseld. De gemeente Monnikendam ging helaas als lid verloren. Het ledenverlies was voorts mede een gevolg van het overlijden van - voor zoveel bekend: - de heren K. Bakker te Berkhout, G. Berkhout te Hoorn, F. Butter te Hoorn, K. van Dok te Andijk, mevrouw T. Groot-Tensen te Andijk, de heren A. van Hees te Bilthoven, A. G. Heineken te Amsterdam, D. de Jong te Hoogkarspel, mevrouw C. M. Kortebos-Kleijn te Bilthoven, mevrouw E. Mintjes-Burger te Anna Paulowna, mevrouw M. E. Prins-Lammerts te Amsterdam, mej. P. Speets te Spanbroek en de heren J. Swagerman te Berkhout, G. H. Voerman te Haulerwijk en J. Wit, huize 'Avondlicht' te Hoorn. Wij gedenken hen met eerbied en waardering voor hetgeen zij voor het genootschap geweest zijn en gedaan hebben en dat is, wat enkelen betreft, vele jaren lang, zeer veel geweest.

Er zijn in 1967 drie mededelingenbladen naar de leden uitgegaan. Het bestuur vergaderde zesmaal. Tot plaatsvervangend voorzitter werd, ter vervanging van de heer Goettsch, aangewezen mevrouw G. Koster-Stapel. Het bestuur heeft, na afwikkeling van de in het verslagjaar voltooide ondernemingen, de aandacht gericht op een zo goed mogelijke voortzetting van de activiteiten. Daartoe behoort, wellicht slechts zeer ten dele in afwijking van de desbetreffende wens van de jaarvergadering, de organisatie van de aanstaande Westfriezendag in de Langedijk, met name Noord-Scharwoude. Hopelijk zien we daar meer Westfriezen en belangstellenden bijeen dan ooit tevoren op zulk een dag, want er is ruimte genoeg en in deze omgeving is ook zeer veel waar te nemen.

Medemblik, maart 1967

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.