Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1968 » Pagina 168-171

Jaarverslag van de secretaris over 1967

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 35e bundel, pagina 168-171.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1968.
Auteur: H. J. Avis

'Oud West-Friesland' kan terugzien op een levendig, een goed gevuld en derhalve wèl-besteed jaar. Voor zichzelf spreken een streekmiddag in Edam met honderdvijftig, een Westfriezendag in Noord-Scharwoude met vierhonderd, een kunstknipcursus in Hoorn met veel enthousiasme van twintig deelnemers, een kappennaaicursus en voorts onder andere, georganiseerd door de Volkshogeschool te Bergen, een reis naar Vlaanderen en een kathografische cursus, beide 'volgeboekt'. Dan waren er: levendige handel in oude en nieuwere bundels, veel belangstelling van leden voor diverse andere onderdelen van wat het genootschap zich tot taak is gaan rekenen - de archeologie niet het minst - en de voortgezette toename van het ledental. Ik laat in het midden welk onderdeel hiervan of van nog andere activiteiten, het belangrijkste is geweest en wil slechts vaststellen dat alles alleen maar mogelijk was door de ideeën, initiatieven, werkzaamheid, medewerking en belangstelling van zeer velen en uiteindelijk wel van alle leden, die begonnen - of eindigden - met te voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens het genootschap.

Het eerste exemplaar van de bundel 1967 werd op 5 augustus overhandigd aan het gemeentebestuur van Langedijk, het tweede, bij dezelfde gelegenheid, aan de heer J. Ottenbros, secretaris van de archeologische werkgroep en oud-secretaris van het genootschap. De jaarvergadering kende hem bovendien het erelidmaatschap en de zilveren erepenning van het genootschap toe. Erediploma's ontvingen de heren C. de Boer, voorheen traditioneel broodbakker te Wadway en J. M. Ridderikhoff te Hoorn, alom bekend, doch vooral in kringen van het amateurtoneel.

De jaarvergadering benoemde de heer P. M. Rooker te Enkhuizen tot lid van het bestuur in de plaats van de heer J. Loos te Hoorn. Door diens bedanken viel tevens de functie van bibliothecaris open, waarin de heer Loos verdienstelijk werk heeft verricht. Het bestuur beraadt zich nog over de vervulling van deze vacature.

De dag van de jaarvergadering stond in het teken van oriëntatie omtrent hetgeen de Langedijk is, doet en zal worden. Daartoe werden, na een boeiende deskundige inleiding aan het einde van de morgen, per autobus en 'trekschuit' tochten ondernomen. Het schijnt dat niet ieder op deze dag het gevoel van voldaanheid verkregen heeft wat hij verwacht had. Toch zou het bestuur willen blijven streven naar afwisseling van de vergaderplaatsen en programma's en behoud van de vanouds bekende ongedwongen sfeer der bijeenkomsten. Dit is evenwel niet eenvoudig nu er drie- à viermaal zoveel deelnemers als weleer van hun aanwezigheid blijk geven. Hun medewerking aan handhaving van de gestelde orderegels is dan ook onmisbaar.

In 1967 werden de voorbereidingen getroffen voor de uitgave van het zesde deel van de Stolphoevereeks 'Verdwenen water, gewonnen melk', samengesteld door de heer V. J. Nobel. Het werd op 12 februari 1968 geïntroduceerd in een stijlvolle bijeenkomst op de boerderij 'Groenhoven' in de Wieringerwaard. Daar ligt de schat van gegevens over de opbouw van de veefokkerij in Noord-Holland, welke door leden van de familie Groneman is opgemaakt en de grondslag van dit boekje is geworden.

Mej. Anna Petronella Groneman verwelkomt het gezelschap
Mej. Anna Petronella Groneman verwelkomt het gezelschap. Tegenover mej. Groneman de voorzitter van het genootschap, D. Breebaart, links van hem de auteur van 'Verdwenen water, gewonnen melk', Volkert J. Nobel en degenen, die hiervoor bijdragen leverden, t.w. Douwe P. van Wigcheren en ir. K. P. Stapel (op de rug gezien), rechts van de voorzitter mevr. G. Koster-Stapel (bestuurslid van het genootschap) en C. N. Laan, voorzitter van de Prov. Bond van Rundveefokverenigingen, aan wie het eerste exemplaar werd aangeboden.

Voor 'Groenhoven' was 1965 een jubileumjaar, daar de boerderij op 1 mei 1865 in het bezit van de familie kwam. De heer P. Jz. Eriks te Hoorn, reeds op gevorderde leeftijd, doch vooral in zuivelkringen nog wel zeer bekend, en nog steeds actief, heeft over dit feit en de grote waarde van het pionierswerk der Gronemans gepubliceerd in het Dagblad van Westfriesland van 20 oktober 1965 en in 'De Stamboeker' van november 1965.
Het verloop onder de leden was tamelijk groot. Uit het volgende overzicht blijkt evenwel dat de grens van 1500, welke wij vorig jaar nog slechts hoopten te kunnen handhaven, ruimschoots overschreden is:

aantal leden, ingeschreven op 1 januari 1967 1545 
sindsdien ingeschreven nieuwe leden 196 
afgeschreven wegens contributieschuld over 1966 50  leden
afgeschreven wegens overlijden of bedanken 53  leden
zodat per 1 januari 1968 zijn ingeschreven 1638  leden
Hiervan zijn:  gewone leden 1447 
jeugdleden 42 
gemeenten en waterschappen 68 
bedrijven, instellingen, verenigingen enz. 67 
ruillidmaatschappen 13 

Tot de nieuwe leden of ruilleden behoren het Ned. Comité voor geschiedkundige wetenschappen, de Stichting Contactcentrum voor regionale geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, de Westvlaamse Gidsenkring te Brugge en de Enkhuizer Harddraverijvereniging.
Het genootschap betreurt het verlies door overlijden van - voor zover bekend - de volgende leden: de heren C. Beemsterboer te Warmenhuizen, F. Blaauw te Beemster, C. Boeijer te Andijk, G. Claij te Oberhalzer (Zuid-Afrika), Ph. H. van der Deure te Enkhuizen, Jb. Koster te Hauwert, Joh. Kuiper te Hoogwoud, K. Joh. Lak te Amsterdam, mevr. A. Lienesch-Kuilman te Alkmaar, mevr. J. A. Lovink-Zijp te Bergen, de heren J. A. Merens te Leiden, J. P. Meurs te Laren, de heer en mevrouw J. N. M. Noot te Bergen (voorheen Benningbroek ), P. C. J. Peters te Alkmaar, C. Ruitenbeek te Hoorn, S. Spoelstra te Enkhuizen, C. P. Timmerman te Bergen, F. A. Tulp te Grootebroek, J. A. Waiboer te Anna Paulowna en J. P. Wit te Purmerend. Men herkent hierbij namen van mensen, die zich rechtstreeks verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Wij gedenken alle overledenen.

Het bestuur is in het afgelopen jaar vijfmaal bijeengekomen voor het regelen van tal van zaken. De werkzaamheden zelf werden in de vaste en tijdelijke commissies en door leden individueel verricht. Hierbij werd, zoveel mogelijk, uitvoering gegeven aan nieuwe initiatieven, werd ten behoeve van de organisatie en de zaken van het genootschap gedaan wat gedaan moest worden en werd het genootschap vertegenwoordigd door de voorzitter, leden van het bestuur of commissies en door andere leden, bij diverse gebeurtenissen. Over een aantal van deze werkzaamheden werden de leden, voor zover zij er niet zelf bij betrokken waren, ingelicht via drie mededelingenbladen en ook in de streekdagbladen heeft men weer verheugend vele en goede informaties over activiteiten van of vanwege het genootschap kunnen aantreffen.

Aldus kan een jaar worden afgesloten waarin de vereniging zich springlevend getoond heeft en alle aanleiding gevonden wordt voort te gaan op de ingeslagen wegen. Verheugend is daarbij dat, juist voor het afsluiten van dit verslag, bekend geworden is dat na een jaar onderbreking, van 1968 af vermoedelijk weer op financiële steun van de provincie mag worden gerekend. Het Culturele Fonds van het genootschap, op zich niet onaanzienlijk, is niet werkloos: het werkt het gehele jaar voor het genootschap zelf, voor commissies of de 'dochter' (Stichting Nuwendoorn) en vervult op die wijze een nuttige functie, het is onmisbaar ter voorkoming van stagnaties. Het ziet er momenteel naar uit dat niet alleen 1967, maar ook de volgende jaren een nadelig saldo op de jaarrekening te zien zullen geven. Daarom eindig ik dit verslag gaarne met een opwekking tot extra financiële steun, ten behoeve van het Fonds, voor het geval u hier of daar eens een overschotje boekt. Vele kleine bijdragen vormen ook hier samen één grote.

Medemblik, maart 1968.

H. J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.