Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1969 » Pagina 215-220

Jaarverslag van de secretaris over 1968

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 36e bundel, pagina 215-220.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1969.
Auteur: H. J. Avis.

In 1968 hebben zich geen bijzondere feiten in het bestaan van 'Oud West-Friesland' voorgedaan. Er waren de min of meer gewoon geworden activiteiten en bijeenkomsten en overigens is het het genootschap goed gegaan.

Ledenbestand

Niettemin dient aandacht te worden geschonken aan de voortgezette groei van het ledental, en vooral aan de wijze, waarop deze reeds sedert een aantal jaren - tot stand komt. In het afgelopen jaar werden er 164 nieuwe leden ingeschreven. Er zijn zestien leden overleden en ongeveer dertig personen staan thans als lid te boek, hoewel zij voor 1968 nog geen contributie betaald hebben. Hopelijk hebben zij hun belangstelling voor het genootschap wel behouden en blijkt dat binnenkort.
Maar ook dan geeft het onderstaande overzicht te denken:

ingeschreven per 1967 per 1968
gewone leden 1447 1540
jeugdleden 42 35
gemeenten en waterschappen 68 70
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 67 69
ruilleden 13 15
---- ----
totalen 1637 1729

Het verloop, zeventig à honderd leden, betreft hoofdzakelijk personen, die slechts één- of tweemaal contributie betaald hebben.

Overleden zijn de heren J. Breebaart te Bergen, C. Brouwer te Zandvoort, mevrouw A. Dam te Hoogwoud, mevrouw J. M. P. Edel-Visser te Zeist, de heren A. Groen te Bovenkarspel, P. S. van der Gulik te Lutjebroek, K. Koster te Hilversum, H. van der Linden te Hoogvliet (voorheen te Berkhout ), M. Th. M. Meysen te Utrecht, mevrouw A. Molenaar-Appel te Berkhout, de heer P. Schaper te Westwoud, mej. G. Schoorl te Wervershoof, mevrouw J. Slagter-Slagter te Spanbroek, de heer E. Th. van der Stok te Heiloo, de heer D. Veerman te Hoorn, mej. A. Vroom te Abbekerk, mevrouw C. W. Vis-Honig te Zaandijk, mevrouw J. Zeilemaker-Brander te Hoogkarspel, W. Hensen te Heiloo.
Hen wordt gaarne dank gebracht voor wat zij voor het genootschap hebben gedaan en zijn geweest.
Er werden in 1968 ruillidmaatschappen gesloten met de Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, de Heemkring 'Bachten de Kupe' te Nieuwpoort (België) en de Westvlaamse Gidsenkring te Brugge.

Jaarvergadering, andere bijeenkomsten

Er waren ook dit jaar twee hoogtijdagen: de streekmiddag op 6 april in Hoogwoud, bezocht door 342 personen en de Westfriezendag op 17 augustus, ter ere waarvan ruim 400 leden en genodigden in Middenmeer zijn samen gekomen. In het dorpshuis te Hoogwoud heerste vóór de film van Daan Pool 'Westfriesland, zoals het leeft en werkt in de vier jaargetijden' wat plaatsgebrek. Maar dit kon worden opgeheven, dank zij veel inschikkelijkheid. De wandeling door Hoogwoud was voor velen een aangename verrassing. Het ruimteprobleem in Middenmeer werd ondervangen doordat een 'beursbengel' de plaats innam van de traditionele koffiemaaltijd. Een gedwongen inbreuk op de tot nu toe gewone gang van zaken, welke echter in het algemeen wel is aanvaard. Van de wederom uitstekend voorbereide bustochten hebben de deelnemers, dacht ik, volop genoten. De gidsen ontvingen een exemplaar van de kort tevoren uitgekomen grammofoonplaat met voordrachten van en door Kees Stet.
De jaarvergadering werd verwelkomd door de burgemeester van Wieringermeer, wiens voornaamste wens het is dat de Wieringermeer geheel tot de omgeving van de polder zal worden gerekend te behoren. Teneinde dit te onderstrepen vroeg hij de vergadering zijn gemeente als lid van het genootschap te accepteren. Deze wens werd - uiteraard - gaarne ingewilligd.
De aftredende leden van het bestuur, mej. A. P. Klaver en de heren D. Breebaart en D. Schuijtemaker werden herbenoemd. In de plaats van mevr. drs. C. A. Boon-Langedijk, die wegens verhuizing bedankte, werd verkozen de heer J. A. Pannekeet te Alkmaar. Aan het einde van de vergadering maakte de heer H. Langedijk, nu te Spanbroek, in het Westfries, de uitslag bekend van de literaire prijsvraag. Er werden, uit zevenentwintig verhalen en twintig gedichten, zes inzendingen met een prijs bekroond. De heer Langedijk toonde zich, namens de jury, tevreden over het resultaat van de prijsvraag. Hieraan kan worden toegevoegd, dat een aantal van de inzendingen, waarvan ook die niet onderscheiden werden, in de komende jaren in jaarboeken zal worden gepubliceerd.
Het avondprogramma werd geopend met een zeer gewaardeerde opvoering van de eenacter ... ''t Zel main benuwe', geschreven en geregisseerd door de niet meer zo jonge heer C. Leegwater te Bergen.
Op een in een mededelingenblad vermeld verzoek om opgave van onderwerpen voor behandeling op bijeenkomsten (streekmiddagen) werden, enigszins tot verwondering van het bestuur, in feite geen reacties ontvangen.

Financiën) contributie

Bij zijn mededelingen ter jaarvergadering kon de voorzitter melding maken van hernieuwde toekenning van een provinciaal subsidie aan het genootschap, na een jaar van onderbreking. Niettemin bleek de vergadering van oordeel dat de contributie diende te worden verhoogd, teneinde min of meer kunstmatige bestrijding van kosten (zoals een voorheffing van de deelnemers aan de Westfriezendag) in het vervolg te voorkomen. Op voorstel van de heer C. L. Th. Veenhuizen te Z.O. Beemster, werd besloten deze jaarlijkste bijdrage te stellen op ƒ 15,- voor gewone leden en ƒ 7,50 voor jeugdleden, met ingang van 1969.

Documentatie

In de loop van het jaar werd overeenstemming bereikt met de heer Daan Pool over aankoop door het genootschap van zijn in Hoogwoud vertoonde film, welke aan het einde van de jaren '40 werd opgenomen. Het Anjertonds Noord-Holland verleende een bijdrage tot de helft van de koopsom, welke in totaal ƒ 2.000,- bedraagt. In dit jaar ontstond de wenselijkheid een verandering te brengen in het beheer en de berging van de bibliotheek, het archief en de prentbriefkaarten- en fotoverzamelingen van het genootschap, in verband met het vertrek met pensioen van de heer drs T. R. Mulder uit Hoorn. De heer Mulder heeft, als archivaris van de stad, de betreffende zaken van het genootschap vele jaren op voortreffelijke wijze behartigd. Daarvoor komt hem wel dank toe. Er zijn intussen uitzichten ontstaan op een goede regeling van deze werkzaamheden.
Tegen het einde van 1968 publiceerde de 'Stichting Dorpsfonds Berkhout' het voornaamste 'Uit de geschiedenis van Berkhout', verzameld door drs H. Kollis te Bergen. Dit boek geeft niet alleen de beschreven feiten betreffende Berkhout, maar ook een goed inzicht van de ontwikkeling van het landschap en van een Westfries dorp in het algemeen.

Diverse zaken

Op 6 en 7 januari 1968 werd er een carthografische cursus over Noord-Holland gegeven op de Volkshogeschool te Bergen, waarvoor zeer veel belangstelling - ongeveer zestig personen - bestond. De 'speelwagen', aangekocht in 1949, werd in 1968 grondig gerestaureerd en kan nu tegen vergoeding worden uitgeleend voor folkloristische doeleinden.
Op verzoek van de Enkhuizer Harddraverijvereniging werd een deskundige aangewezen als jurylid voor haar jaarlijkse historische ringschoonrijderij, namelijk mevrouw G. C. Koster-Stapel.
Op 27 mei vond een eerste bespreking plaats met bestuursleden van in de onmiddellijke omgeving van Westfriesland gevestigde zusterverenigingen, voor het vinden van 'een vorm van samenwerking ten gerieve van de wederzijdse leden in en om de plaatsen van vestiging der verenigingen. Vooral nadien bleek hiervoor zo ruime belangstelling te bestaan, dat nader beraad in het bestuur noodzakelijk was. Het overleg zal in 1969 worden voortgezet.
Eind juli werd medewerking verleend aan de ontvangst van een groep leden van de heemkring 'Bachten de Kupe' door de Volkshogeschool te Bergen en het R.K. Vormingscentrum 'Dijk en Duin' te Hoorn.
De eerste reis van Westfriezen naar Frankrijk - Normandië - in begin september was een succes. Voor de tweede reis, half oktober, kon aansluiting worden gevonden met een andere groep. Enkele deelnemers; afkomstig uit de kring van leden van 'Oud West-Friesland', zullen daadwerkelijk hulp verlenen bij het instandhouden of verbeteren van de accommodatie van het gastvrije huis 'Méridon' van de volkshogescholen, bij Parijs.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar zesmaal. Er werden drie mededelingenbladen verzonden, bij twee waarvan zendingen van anderen werden gesloten. Hierdoor konden de ten laste van het genootschap komende kosten van de zendingen worden beperkt.
Het genootschap trad in 1968, na een daartoe ontvangen uitnodiging, toe tot het Ned. Comité voor geschiedkundige wetenschappen te 's Gravenhage. Als vertegenwoordiger voor het genootschap is aangewezen mevrouw C. A. Boon-Langedijk.
De heer W. J. Resoort werd aangewezen als lid van de archaeologische werkgroep, vanwege het bestuur, in de plaats van mevrouw C. A. Boon-Langedijk.
De voorzitter en leden van het bestuur vertegenwoordigden het genootschap bij diverse evenementen, zoals de eerste Schager markt, het afscheid van oud-bestuurslid Th. P. H. Wortel, als archivaris van Alkmaar, het 50-jarig jubileum van de vereniging 'Hendrick de Keyser', de herdenking van Willem Saal, van de 'Wognummers', de historische tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de gemeente Wervershoof, en in het begin van 1969, het afscheid van oud-bestuurslid drs. T. R. Mulder als archivaris van Hoorn en conservator van het Westfries museum.

De toekomst

Het bestuur beraadt zich intussen over de rol, welke het genootschap, mede tot behoud van zichzelf en zijn doelstellingen, zal kunnen vervullen in de reeds begonnen nieuwste tijd, welke ook Westfriesland langzamerhand steviger in zijn greep krijgt. Daar nu reeds dikwijls blijkt dat er belangstelling voor het gewest bestaat bij hen die zich hier vestigen, zal het genootschap in de komende jaren wellicht goed werk kunnen doen bij de ontwikkeling, welke voorzien wordt. Het heeft daartoe in de eerste plaats daadwerkelijke belangstelling, derhalve veel en actieve leden nodig, die ook buiten het verband van het genootschap de doelstellingen trachten waar te maken. Vervolgens zal het genootschap zelf zijn activiteiten wellicht dienen te vergroten. Ik hoop dat het bestuur de onontbeerlijke hulp van de leden zal verkrijgen om het genootschap te laten meegroeien met zijn tijd, in alle opzichten.

Medemblik, 1969

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.