Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1970 » Pagina 43-45

Hoorn 1960-1970 de start van een nieuw begin? (8/8)

Liorne huis
Liorne huis

Ten bate van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling werd het wijkcentrum 'de Schoor' uitgebreid en ontstond een r.k. contactcentrum in Hoorn-noord.
En als hoogtepunt van de ontwikkeling kon in 1969 de nieuwe schouwburg, of liever het culturele centrum 'Het Park' worden geopend, een fraai gebouw, gelegen aan de boulevard die langs de oude Westerdijk zal worden aangelegd en dat door de bevolking wordt gewaardeerd o.a. als een voortreffelijke presentatie van de stad in haar geheel.
De nieuwe jachthaven werd door de bevolking kritischer ontvangen, maar betekende toch, dat men de recreatieve mogelijkheden van de kustlijn wat duidelijker ging beseffen.
Minder spectaculair, maar minstens even noodzakelijk waren een aantal andere voorzieningen, die tot stand kwamen.
Een fraaie algemene begraafplaats kwam tot stand, terwijl de oude Joodse begraafplaats naar de nieuwe werd overgebracht.
Een belangrijk deel van de oude riolering kon worden vernieuwd. Van deze gelegenheid werd, waar dit enigszins mogelijk was, tevens gebruik gemaakt voor het onderzoek van de oude stadskern. De gehele stad werd aangesloten op aardgas.
De elektriciteitsvoorziening werd aanzienlijk uitgebreid en maakte de bouw van een aantal nieuwe transformatorhuisjes noodzakelijk. Een flinke uitbreiding van het telefoonnet kwam tot stand.
Voor de drinkwatervoorziening ontstonden als gevolg van de nieuwe waterwinplaats te Andijk in het noorden van de gemeente Hoorn een aantal grote reinwaterkelders en een nieuw distributieapparaat, waardoor de oude watertoren overbodig werd. Het gemeentelijk slachthuis werd inwendig volledig gemoderniseerd en voldoet thans aan de hoogste eisen.
Al deze voorzieningen, die men als gewoon, als vanzelfsprekend aanvaardt, waarover men nauwelijks spreekt, behalve dan in negatieve zin als de straat voor de deur weer eens moet worden opengebroken, vroegen opnieuw vele miljoenen.
Wel werden in hoge mate de betrekkelijk kleine voorzieningen gewaardeerd, die een direkte invloed hadden op de verfraaiing van de stad, zoals het zitje bij de volière gemaakt op een grote overstortput van de riolering, de nieuwe aanleg van het plantsoen voor het station en vooral de verbetering van de Lange Kerkstraat en de Nieuwsteeg.
Ondanks de vele en gevarieerde aktiviteiten nam het inwonertal van de gemeente betrekkelijk langzaam toe. Vergeleken echter met de groei van totaal 451 inwoners in de periode van 1930-1940, is de groei in de periode 1960-1970 met 2507 inwoners opmerkelijk, al dient men voor de juiste beoordeling rekening te houden met het feit dat de grenscorrectie van 1 maart 1969 een bevolkingstoename met zich bracht van 443 personen.
Belangrijker is echter het feit, dat de toename een duidelijke versnelling laat zien (zie grafiek) en vooral gebaseerd is op een groeiend vestigingsoverschot. Er mag worden verwacht, dat deze groei zich zal voortzetten indien er voldoende woningen kunnen worden gebouwd.
Door al deze werkzaamheden, de nu reeds noodzakelijke grondaankopen en de vele streekvoorzieningen werd de financiële toestand van de gemeente steeds minder rooskleurig. De tekorten op de begroting van de gewone dienst stegen van ƒ 300.000,- in 1960 tot ƒ 1.240.000,- in 1970.
De rekeningen lieten een iets gunstiger beeld zien, omdat een aantal noodzakelijke werken domweg niet konden worden uitgevoerd door gebrek aan financiën. Hoewel de gemeente op grond van de moeilijke financiële positie een aanvullende bijdrage ontving uit het gemeentefonds bleef er een aanzienlijk tekort.
Een tekort, dat weggewerkt zal moeten worden om de verdere ontwikkeling niet in ernstige mate te belemmeren. Daarvoor werd een financieel ontwikkelingsplan uitgewerkt met het doel in de periode van de komende tien jaar tot een sluitende begroting te komen.

Hoe heeft de bevolking nu de ontwikkeling in de periode 1960-1970 ervaren?
Afgezien van de mensen, die behoren tot de groep van 'de beste stuurlui aan de wal', de groep, die altijd alles meer en beter wil, afgezien van diegenen, die het te snel ging en alle veranderingen ondergingen als een verstoring van hun rust, krijgt men de indruk, dat de bevolking bepaald niet ontevreden is. In algemene zin is een aanvankelijk sterk afwachtende houding, gebaseerd op een zeker wantrouwen, veranderd in een wat meer positieve instelling. Er ontstond in de laatste jaren van deze periode wat meer vertrouwen in de mogelijkheden van deze gemeente, er ontstonden wat meer initiatieven, waarbij zeker genoemd moeten worden de plannen voor een sporthal en een overdekte zweminrichting. En niet te vergeten de aktiviteiten van de Stichting Stad Hoorn, die o.a. door het organiseren van de Oud-Hollandse markten vele en vele duizenden bezoekers naar Hoorn trok.
Ook groeide de behoefte om meer mee te willen doen of, om het in de taal van deze tijd te formuleren, de behoefte aan meer 'inspraak'. Toch mag aan de periode 1960-1970 niet meer waarde worden toegekend als aan het voorspel van een nieuwe ontwikkeling. De stad is als het ware in de startblokken gaan staan, de race moet nog beginnen.
De periode 1960-1970 heeft gezorgd voor een redelijk goede startpositie.

Hoorn, 1970.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.