Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1970 » Pagina 161-164

Jaarverslag van de secretaris over 1969

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 37e bundel, pagina 161-164.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1970.
Auteur: H. J. Avis.

Inleiding

1969 is, evenals het voorgaande, een rustig verslagjaar geweest. De meeste gewone activiteiten zijn voortgezet. Uit andere onderdelen van dit verslag zal blijken, dat het bestuur wel verandering zou willen brengen in de werkzaamheden van en voor het genootschap. De voorbereiding daarvan werd in het verslagjaar voortgezet.

Ledenbestand

Een der belangrijkste redenen voor een herorganisatie is de gestage toename van het ledental. De ledenadministratie is een omvangrijk karwei geworden. Het ledenbestand heeft zich tussen het einde van 1968 en het begin van 1970 als volgt gedragen:

ingeschreven per 1968 + per 1969*
gewone leden 1540 74 156 1622
jeugdleden 35 7 7 35
gemeenten en waterschappen 70 1   69
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 69 2 2 69
ruilleden 15   1 16
----- ----- ----- -----
totalen 1729 84 166 1811
* begin 1970

Overleden zijn de heer prof. dr. J. P. Bakker te Huizen, mevrouw H. van Beusekom-van Foreest te Leusden, de heren K. Braak te Hoorn, J. Butter te Deventer, Jhr. mr. P. van Foreest te Lochem, dr. H. J. M. Hofstee te Alkmaar, K. Hogetoorn te Beemster, C. Klaver te Sijbekarspel, dr. K. Kooiman te Middelburg, J. Kramer te Schoorl, J. M. Leeuw te Medemblik, J. Moejes te Hoorn, N. Roemer te Zwaag, C. W. Royaards te Schoorl, J. C. Rus te Wassenaar, J. Schaak te Hensbroek, mej. E. Stumpel te Hoorn, de heren Th. de Vries te Purmerend, J. Zijpe te Alkmaar. Wij gedenken hen met waardering. Mogen zij in vrede rusten.
Gaarne maak ik melding van de inschrijving als lid van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage en de Heemkunde-vereniging 'Roerstreek' te Sint Odiliënberg. Met de 'Roerstreek' zullen wederzijdse jaarboeken worden uitgewisseld.

Jaarvergadering en andere bijeenkomsten

Op 19 april 1969 werd een streekmiddag gehouden in Schermerhorn, naar aanleiding van een uitnodiging van het comité 'De Pinksterblom'. Het comité heeft, vóór en òp die dag, zijn naam voor ons onvergetelijk gemaakt door zijn daden. Het heeft vrijwel de gehele organisatie van de bijeenkomst en uiteraard ook nog de uitvoering van het historische spel, verzorgd. Dank zij het mooie weer kon 'De Pinksterblom' zelfs haar vroeger traditionele rondgang maken, voorafgegaan door het Beemster fanfarekorps. Er namen ruim 280 personen deel aan deze bijeenkomst.
De jaarvergadering te Schagen, op 13 september 1969, bracht 374 personen bijeen, die hiervan, dunkt mij, ten volle hebben genoten. Opnieuw is hier gebleken, dat men graag een en ander ziet en daarbij goede gidsen zeer op prijs stelt. De dag werd - vanwege de plaatsruimte - door precies 200 deelnemers aan het diner en het avondprogramma, in een goede stemming, besloten.
Burgemeester Wognum van Schagen verwelkomde de deelnemers aan de jaarvergadering. De burgemeester wees op de verzorgende functie van zijn plaats voor de omgeving en sprak de hoop uit dat Schagen, bij een groei tot 50.000 inwoners, waar men op zou moeten rekenen, het karakter van 'gewoon een gezellige (Westfriese ) plaats' zal behouden.
De aftredende bestuursleden de heren W. A. van Doorninck, P. Th. van Kampen, W. J. Resoort en P. M. Rooker werden herkozen. De vergadering betuigde haar instemming met het voornemen van het bestuur in 1970 een streekmiddag te houden in Heerhugowaard en de Westfriezendag in Hoorn, met als middelpunt de nieuwe Parkschouwburg.
Het bestuur heeft in de loop van het jaar overwogen nog een derde bijeenkomst van leden te beleggen, namelijk omstreeks november. Een definitief besluit hierover werd nog niet genomen.
In het begin van 1969, op 10 en 11 januari, werd in het vormingscentrum 'Dijk en Duin' te Hoorn een door het centrum, in samenwerking met 'Oud West-Friesland', georganiseerde cursus over de 'Kartografie van West-Friesland' gehouden. De deelname beantwoordde de voorbereiding van de cursus behoorlijk; er verschenen 75 cursisten, een ongedacht groot aantal.

Financiën en contributie

De contributiebetaling is, hoewel nog voor verbetering vatbaar, in 1969 vlot verlopen. Verreweg de meeste leden hebben in het begin van het jaar aan deze formaliteit voldaan, zodat er niet al te veel bundels behoefden te worden nagezonden aan de later betalenden. De financiële uitkomsten over 1969 zijn, zoals uit de rekening van de penningmeester blijkt, gunstig, dank zij de toename van het aantal leden en, vooral, de contributieverhoging.

Documentatie

Aan de bibliotheek, de foto- en prentbriefkaartenverzamelingen en de Stolphoevereeks konden in 1969 vrijwel geen werkzaamheden worden verricht. Tijdgebrek was wel de voornaamste oorzaak hiervan, doch het ontbreken van werkruimte is mede van invloed geweest.
Er kan melding gemaakt worden van enkele uitgaven over Westfriesland in boekvorm, zoals het 'Kabinet van Westfriese gezichten', een verzameling van gereproduceerde oude prenten en kaarten van het gewest, verzameld door J. Zwaan, en 'Konkeltoid', een verzameling van Westfriese verhalen, van J. Pannekeet.
Voorts mag, dunkt mij, worden aangenomen, dat de reeds aangekondigde prentenmap van Westfriesland, waaraan het genootschap medewerking verleent, in 1970 zal verschijnen.

Diverse zaken

Voortzetting van de in 1968 begonnen besprekingen met zusterverenigingen stuitte in het verslagjaar ook al op tijdgebrek voor het nader uitwerken van de gedachten hierover. Hieraan wordt niettemin gewerkt.
In het begin van 1969 moest de 'jeugdgroep' worden opgeheven, wegens gebrek aan leiding - overschrijding van de leeftijdsgrens en belangstelling. Het bestuur heeft besloten de in aantal niettemin gelijk gebleven jeugdleden als compensatie het lidmaatschap van de 'Nederlandse jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis' aan te bieden. De bond geeft een tijdschrift 'Fibula' uit en organiseert bijeenkomsten en kampen voor zijn leden.
Er werd een bijdrage verleend voor de kosten van materialen, benodigd voor diverse, overigens belangloos uitgevoerde, herstellingen in het kasteel Méridon door twee vakkundige deelnemers aan reizen van Westfriezen naar Frankrijk, waarbij van dit kasteel gebruik wordt gemaakt.
De prijs van enkele in voorgaande jaren uitgegeven jaarboeken (bundels), te weten de nrs 20 (1953), 21 (1954), 22 (1955) en 33 (1966) werd verlaagd, teneinde de verkoop van deze boeken te stimuleren.
Medewerking werd verleend aan de verspreiding van een ledenwerffolder van de 'Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland'. Door deze stichting is voorts, mede namens het genootschap, een verzoek aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland gericht om bestuurlijke en financiële activiteiten ten behoeve van het opsporen, bewaren en onderzoeken van historische gegevens.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar viermaal. Er werden drie mededelingenbladen verzonden. De voorzitter en leden gaven gevolg aan diverse aan het bestuur of hen persoonlijk gerichte uitnodigingen voor deelname aan activiteiten van andere instellingen. zoals tentoonstellingen in de Beemster (Drie eeuwen aan diggelen) en te Medemblik (Gezicht op Westfriesland), de oprichting van de mobiele schoolbibliotheek, het 25-jarig bestaan van 'Oud Enkhuizen', de jaarvergadering van 'Hendrick de Keyser'.
Het bestuur heeft zich voorts moeten beraden over de interne organisatie van het genootschap, wegens de toename van de noodzakelijke werkzaamheden en behoorlijke voortzetting van andere, welke noodgedwongen tot een zekere stilstand zijn gekomen, alsmede over uitbreiding van de activiteiten van het genootschap waar dat dienstig is in verband met de veranderingen, welke zich in het aanzien en de bevolking van het gewest voltrekken.

De toekomst

Het bestuur meent dat het genootschap bij deze veranderingen een belangrijke begeleidende taak kan en dient te vervullen.
Behalve de 'routine-werkzaamheden' aan de ledenadministratie en hetgeen verder normaal al uit het bestaan van de vereniging voortkomt, zal er veel meer, vooral organisatorisch, werk moeten worden verricht. Het bestuur ziet - uit eigen ervaringen - geen enigszins duurzame mogelijkheden al dit werk zelf te verrichten of over te dragen aan vrijwel uitsluitend financieel belangloos werkende andere personen. Gezien het belang van en ter beantwoording van de belangstelling voor de zaken, waarvan het genootschap zich de behartiging ten doel stelt, heeft het bestuur besloten voor een en ander een 'bureau' in te richten en daarin een 'intendent' te plaatsen, die de dagelijkse werkzaamheden zal verrichten. Het bureau zal gevestigd worden in het Timmermansgildehuis, de intendent wordt gezocht. Het gemeentebestuur van Hoorn heeft intussen definitief tot restauratie van het Timmermansgildehuis, achter Dal nr 3, kunnen besluiten en voorts is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en het genootschap over de huur van het huis door het genootschap. De benedenverdieping zal worden ingericht tot werk- en bergruimte voor het genootschap en de bovenverdieping als vergaderkamer, waarvan door het bestuur, de commissies en ook door anderen gebruik zal kunnen worden gemaakt.
Teneinde te trachten met het werk van het genootschap méér mensen direct te bereiken en de financiële armslag te vergroten, is een nieuwe ledenwerf-folder ontworpen. Het bestuur hoopt dat de leden zullen helpen hieraan een waardige bestemming te geven.

Medemblik, 1970

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.