Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1971 » Pagina 186-190

Jaarverslag van de secretaris over 1970

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 38e bundel, pagina 186-190.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1971.
Auteur: H. J. Avis.

Inleiding

Het verslagjaar is voor het bestuur in belangrijke mate beheerst door de interne reorganisatie, de voorbereiding van de vestiging in het Timmermansgildehuis en de groei van het ledental van het genootschap. De reeds in het vorige jaarverslag aangekondigde benoeming van een intendent heeft plaats gevonden. De heer K. Molenaar, als zodanig gekozen, is met zijn werkzaamheden begonnen op 15 juli 1970. Hij en het bestuur zien nu min of meer verlangend uit naar het moment, waarop de concentratie van de bezittingen en werkzaamheden van het genootschap in het gildehuis kan plaats vinden, omdat deze pas daar tot hun recht zullen kunnen komen.

Ledenbestand

Er zijn tekenen, welke er op wijzen dat de heftige beweging, waarin langzamerhand alle onderdelen van onze samenleving komen te verkeren, althans een deel van de leden van 'Oud West-Friesland', niet onberoerd laat. Er zijn nimmer tevoren zoveel veranderingen in de ledenadministratie nodig geweest als in het afgelopen jaar. Behalve door de aanmeldingen van veel nieuwe leden, werd dit veroorzaakt door wijziging van adressen tengevolge van verhuizingen of verandering van straatnamen enz. Gebleken is dat hiervan de meeste tijdig voor de verzending van een mededelingenblad of de bundel werden doorgegeven, maar we hebben toch ook vele zendingen terugontvangen, waardoor een speurtocht naar de nieuwe adressen moest worden ondernomen.
In het ledenbestand kwamen, tot op het moment van afsluiting van dit verslag, de volgende veranderingen:

ingeschreven per 1969 + per 1970
gewone leden 1622 65 196 1753
jeugdleden 35 1 4 38
gemeenten en waterschappen 69 9 3 63
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 69 1 4 72
ruilleden 16 16
----- ----- ----- -----
totalen 1811 76 207 1942

De veranderingen bij de gemeenten en waterschappen zijn veroorzaakt door samenvoegingen, zoals er in de - naaste? - toekomst bij deze instellingen meer te verwachten zijn.
Sedert het vorige jaarverslag werd opgemaakt hebben ons berichten bereikt van het overlijden van de heer ds J. Appel te Enschede, mevrouw A. P. Beemster-van Wijk te Twisk, de heer J. L. Th. Groneman te Alkmaar, mevrouw E. de Haan-de Haan te Hippolytushoef, de heren ir W. Kaars Sijpesteijn te Krommenie, J. Kistemaker te Bergen, P. Komen te Zuid-Scharwoude, mevrouw K. Koolhaas-Feller te Enkhuizen, de heren K. Koomen te Hoorn, drs P. J. Meurs te Alkmaar, J. van der Molen te Beemster, mevrouw G. Spierings-Wijdenes te Zwolle, de heer J. Stapel Gz. te Middenmeer, mevrouw Y. S. E. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken te 's Gravenhage, de heer F. Wiedijk jr. te Groot-Schermer.
Wij gedenken hen met waardering.

Bijeenkomsten

Aan de op 11 april 1970 te Heerhugowaard gehouden streekmiddag werd deelgenomen door bijna 260 personen. Zij zagen enkele belangrijke facetten van deze in inwonertal snel groeiende gemeente en werden voortreffelijk rondgeleid en ingelicht door de gidsen, in het dagelijkse leven werkzaam bij gemeentelijke diensten.
Niet minder dan 463 leden en genodigden hebben een glorievolle dag gemaakt van de, wat het weer betreft, toch al mooie Westfriezendag op 29 augustus. De jaarvergadering, in de schouwburgzaal van het nieuwe Park, werkte de agenda vlot af. De drie uit het buitenland gekomen deelnemers, onder wie de ruim 80 jaar oude heer Roos uit Engeland, kregen een hartelijk applaus. Van het bij programma - of is dit juist het hoofdbestandeel van de Westfriezendag? - trok de 'tramrit' naar Medemblik verreweg de meeste belangstelling. De ritten, heen of terug, werden druk besproken, waarbij bleek dat ondervonden ongerief gelukkig - zo goed als - geen afbreuk had gedaan aan de goede stemming. Hoewel bij de toeneming van het ledental grotere deelname aan de bijeenkomsten voor de hand ligt en hoewel ook nu weer gebleken is dat er onder de leden veel belangstelling is voor een bezoek aan Westfrieslands 'hoofdstad', zal in 1971 moeten blijken in hoeverre de grote belangstelling op deze Westfriezendag aan bijzondere omstandigheden te danken was. Het bestuur zal voor grote problemen gesteld worden als eens alle leden met hun introducees tegelijk komen, maar voorlopig mag, dacht ik, het gezelschap nog in omvang toenemen. Het bestuur wil u wel vragen: weest u voorzichtig met in- en uitstappen, met het oversteken van wegen enz., want een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje. Onze beste wensen gaan ook nu uit naar mevrouw Plas te Hoorn, voor volledig herstel van de gevolgen van het haar tijdens de Westfriezendag overkomen ongeluk.

Financiën en contributie

Het blijkt dat het verstrekken van acceptgirokaarten voor de contributiebetaling goed resultaat heeft. De meeste leden gebruiken deze kaarten goed - op welke wijze ook - en op tijd. Men dient alleen nog te weten dat het op de kaarten gedrukte bedrag ook daarin geponst is met rechthoekige gaatjes. Wijziging van het gedrukte bedrag met de pen heeft dus geen resultaat.
Het bestuur is tegen het einde van het jaar tot de ontdekking gekomen dat de contributie dient te worden verhoogd, vooral in verband met de belangrijke nieuwe kosten, welke het genootschap moet maken voor zijn interne organisatie. De jaarlijkse bijdrage van de provincie wordt ingaande 1971 weliswaar verdubbeld - voorlopig voor drie jaar - doch het is duidelijk dat de grotere lasten niet geheel op subsidiërende instellingen zullen kunnen en mogen worden afgewenteld. Ook een aantal gemeenten en waterschappen heeft intussen de jaarlijkse bijdrage verhoogd. Voor zover thans te voorzien is zal aan het verzoek om voor 1971 reeds het 'volwassen' contributiebedrag van ƒ 20,- te voldoen, door meer dan de helft van de leden gevolg worden gegeven. Het bestuur is voor een en ander zeer dankbaar. Hoezeer het voorgestelde contributiebedrag past in de tijdsomstandigheden mag blijken uit het feit dat het de handelswaarde van de bundel niet veel te boven gaat.

Documentatie

Ondanks de van de uitgever verkregen toezeggingen is er in 1970 nog geen prentenmap van West-Friesland (map met 60 à 70 fraaie reproducties van oude prenten en landkaarten) verschenen. Het bestuur blijft hier uiteraard aandacht aan schenken, omdat gebleken is dat er wel belangstelling voor zulk een uitgave bestaat. Het vraagt zich echter af of deze, ondanks de verschijning van zeet vele reproducties van oude boeken of gebundelde kaarten en prenten, wel op peil gebleven is.
Er is op de Westfriezendag verheugend veel 'gedocumenteerd'. De heren Offringa te Amsterdam en Van Twuiver te Heiloo hebben films gemaakt, de heer L. J. van der Toolen (PEN) zond het bestuur een aantal zeer fraaie kleurenfoto's in een album en de heer P. A. Walter te Dordrecht vervaardigde een aantal mooie dia's, welke hij ter beschikking heeft gesteld van daarop voorkomende personen.
Oude, vooral de oudste, bundels worden sedert enige tijd tegen bijna vererend - hoge prijzen te koop aangeboden.Daar het bestuur leden van het genootschap, die hun verzameling zouden willen completeren, hiermede graag wil helpen tegen wat gemakkelijker kosten, heeft het besloten zoveel mogelijk voorraad te vormen van niet meer in voorraad zijnde jaarboeken. Het houdt zich dientengevolge gaarne aanbevolen voor uw overcomplete exemplaren of, als u wilt opruimen, aaneengesloten series van bundels, en kan daarvoor, desgewenst, een vergoeding geven.

Diverse zaken

Over samenwerking met zusterverenigingen, in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten en een gezamenlijk blad (periodiek) zijn in 1970 enkele besprekingen gevoerd in groter verband dan eerder en in een daartoe benoemde commissie. Er is echter nog geen resultaat tot stand gekomen.
Het lidmaatschap voor de jeugdleden van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis is voor 1971 voortgezet. Mede door dit neven-lidmaatschap konden er in het begin van 1970 twee nieuwe jeugdleden van het genootschap worden ingeschreven. Overigens is nauwelijks iets van belangstelling hiervoor gebleken, zodat er nader beraad zal moeten volgen vóór 1972 aanbreekt. Er worden thans plannen gemaakt voor wat extra activiteit voor en door de jeugdleden van het genootschap.
Verheugende activiteit op het gebied van cursussen, instructieve bijeenkomsten en publicaties ontwikkelt de 'Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland'. Zij die zich hierbij hebben aangesloten weten dat alleen al de publicaties - het regionaal-historisch tijdschrift 'Holland' en de 'Hollandse studiën', in boekvorm - de gevraagde bijdrage ruimschoots vergoeden.
Tegen het einde van 1970 werd bekend dat de heer H. Langedijk in het begin van 1971 de laatste werkzaamheden voor het verschijnen van een tweede, vermeerderde druk van 'Hé, is dat Westfries?' zal verrichten. Het boekje zal waarschijnlijk nog vóór de jaarvergadering in 1971 kunnen uitkomen. Het wordt deel VII van de Stolphoevereeks.

Bestuur

Ter jaarvergadering werden de periodiek aftredende bestuursleden mevrouw G. Koster-Stapel, mevrouw C. N. Tuender-Nobel en de heren H. Langedijk en H. J. Avis bij acclamatie herkozen.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Er werden drie mededelingenbladen verzonden.
Het genootschap is uitgenodigd een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het Nederlands historisch genootschap, ontstaan uit een fusie van het Nederlands Comité voor geschiedkundige wetenschappen en het Historisch genootschap. Bij het genoemde comité was ons genootschap vertegenwoordigd door oud-bestuurslid mevrouw drs C. A. Boon-Langedijk te Hengelo. Deze vertegenwoordiging wordt voortgezet.
De restauratie van het Timmermansgildehuis vordert gestaag. Als zulk een restauratie eenmaal begonnen is ontdekt men pas goed wat er zoal gedaan moet worden. Ook dit huis had enkele verrassingen in petto, welke wel maken dat het werk langer duurt, maar het resultaat meer zullen vervolmaken. Het wordt een mooi huis, dank zij ook de medewerking van het gemeentebestuur van Hoorn en de Rijksdienst voor de monumentenzorg.
Intussen is er een aantal waardevolle schenkingen voor de inrichting van het huis ontvangen en wordt door een initiatief van de belangstellende echtgenoten van enkele leden, onder de leden een nog niet bekende, maar naar het schijnt wel behoorlijke som gelds ingezameld, waaruit noodzakelijke kosten zullen kunnen worden bestreden. Het bestuur zal, als aanstonds al het geschonkene zijn bestemming gevonden heeft, ongetwijfeld van zijn erkentelijkheid voor een en ander blijk geven.

De toekomst

De intendent heeft, naast het verrichten van de werkzaamheden, welke op hem lagen te wachten, zich in de afgelopen maanden intensief geöriënteerd over de organisatie en actviteiten van het genootschap. Vele leden hebben ook in deze periode niet geaarzeld voorstellen te doen en wensen kenbaar te maken, zodat behalve de groei en bloei van het genootschap, ook veel van hetgeen er onder de leden leeft tot uiting gekomen is. Het verrichten van zijn dagelijkse werkzaamheden en onderhouden van hetgeen zich daarnaast dient af te spelen zal pas na de verhuizing naar het gildehuis gemakkelijker worden en tot ontplooiing kunnen komen. Het bestuur hoopt dat het tegen de Westfriezendag zover is, maar zal in ieder geval ervoor trachten te zorgen dat zij, die het op die dag willen zien, toegang verkrijgen.

Medemblik, januari/april 1971

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.