Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1973 » Pagina 227-230

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1972

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 40e bundel, pagina 227-230.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1973.
Auteur: H. J. Avis.Het achtenveertigste levensjaar van 'Oud West-Friesland' kende als onbetwist hoogtepunt de officiële opening van het Timmermansgildehuis op zaterdag 25 maart. 's Middags om 14.00 uur werden de genodigden, onder wie de burgemeester van Hoorn, vertegenwoordigers van de vereniging 'Hendrick de Keyser', de aannemer met zijn medewerkers en vele anderen ontvangen in 'de Keizerskroon'. De voorzitter dankte daarbij allen, die op enigerlei wijze bij de realisering van de restauratie van het huis en de inrichting betrokken waren geweest. Aangenaam verrast dankte hij met name drie Westfriezinnen 'van de kouwe kant' die, als resultaat van een door hen gevoerde actie onder de lede.n, voor de aankleding van het Gildehuis ƒ 3.575,- aanboden. Vanaf 15.00 uur brachten de genodigden in groepjes een bezoek aan het Gildehuis, waar iedereen kon aanschouwen wat voor een schitterend 'eigen huis' ons Genootschap heeft gekregen.

Ledenbestand

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht blijft het ledental gestaag toenemen. Het verloop van het ledenbestand sedert het vorige jaarverslag was als volgt:

ingeschreven per 1971 af bij per 1972
gewone leden 1834 103 158 1889
jeugdleden 53 7 18 64
gemeenten en waterschappen 63 7 1 57
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 73 2 75
ruilleden 19 19
----- ----- ----- -----
totalen 2042 117 179 2104

Overleden zijn: mevrouw T. Kollis-Mol te Hoorn, mejuffrouw B. M. van der Linden te Hilversum, mevrouw N. Meereboer-Timmerman te Rijswijk, mevrouw A. Zielman-Vijzelaar te Hoorn, en de heren P. Bakkum te Amsterdam, J. Butter te Hauwert, Fr. Grent te Vlaardingen, G. W. J. Halm te Alkmaar, J. Jong te Noordscharwoude, A. F. J. de Kort te Middenmeer, J. H. F. Kruisman te Amsterdam, D. de Leeuw te Den Haag, W. Muntjewerf te Oudesluis, C. Pluister te Oostwoud, C. G. Sasburg te Bergen, P. Stam te Wognum, C. Stapel te Spaarndam, J. Stapel Szn. te Spanbroek, J. Zeylemaker te Amsterdam en dr. A. Zijp te Utrecht.
Wij gedenken hen met veel waardering.

Bijeenkomsten

In het jaar 1972 werden drie bijeenkomsten gehouden.
Op zaterdag 13 mei kwamen 190 personen samen in De Blinkerd te Schoorl. Een schitterende diavertoning door de heer E. P. Klever van Staatsbosbeheer, leuke liedjes, gezongen door Gré en Jan Krul met pianobegeleiding van Toon Schermer, en een uitstekend verzorgde broodmaaltijd maakten de bijeenkomst bijzonder geslaagd. Voor deelname aan de Westfriezendag op zaterdag 2 september togen meer dan 400 personen naar Hoorn. Tijdens de jaarvergadering ontving het 2000ste lid van ons Genootschap, de heer D. Beemster uit Stompetoren, uit handen van de voorzitter het boek 'Hoornse Herinneringen' als aandenken.
De periodiek aftredende leden van het bestuur en de Commissie voor Landelijk Schoon werden bij acclamatie herkozen. Op dezelfde wijze werd de heer W. H. van Lookeren Campagne uit Medemblik tot lid van de Commissie voor Landelijk Schoon gekozen. De vergadering steunde unaniem een voorstel van het bestuur de najaarsstreekmiddag 1972 te houden op 18 november in Purmerend. Met volledige instemming van de aanwezigen werd voorts bepaald dat in 1973 Schagen plaats voor de jaarvergadering zal zijn. De excursies tijdens de middaguren van deze Westfriezendag verliepen bijzonder succesvol; niet in de laatste plaats door de schitterende weersomstandigheden.
De najaarsstreekmiddag in Purmerend is eveneens goed verlopen. Ongeveer 200 personen beluisterden in het Heerenlogement een drietal inleidingen, waarvan die van de heer M. G. Niessen, secretaris van de Vereniging 'Historisch Purmerend', over de stoomtram, de electrische tram en andere vervoermiddelen in Waterland, en opgeluisterd door vele mooie dia's, door velen wellicht met meer dan bijzondere aandacht werd gevolgd.
Trok de 'derde dag' in 1971 betrekkelijk weinig leden, het succes van deze najaarsstreekmiddag heeft het bestuur de zekerheid gegeven dat ook de najaarsbijeenkomsten voor de toekomst bestaansrecht hebben.

Contributies

De contributiebetaling is, hoewel altijd nog voor verbetering vatbaar, in 1972 vlot verlopen. Verreweg de meeste leden hebben in het begin van het jaar aan deze formaliteit voldaan, zodat er niet al te veel bundels behoefden te worden nagezonden aan de later betalenden. Contributieverhoging en toename van het aantal leden zorgden voor toename van de inkomsten.

Documentatie

De intendent heeft de bibliotheek, die voor het grootste gedeelte lag opgeslagen in het stadhuis in Hoorn, overgebracht naar het Gildehuis. De commissie van redactie voor het Jaarboek is benoemd tot adviescommissie voor bibliotheekzaken. Binnen afzienbare tijd zal er een catalogus worden vervaardigd, die leden en belangstellenden de mogelijkheid moet bieden een effectief gebruik te maken van ons boeken- en prentbriefkaartenbezit. Het ligt zeker ook in de bedoeling de bibliotheek regelmatig uit te breiden. Dankzij belangrijke extra financiële steun van het provinciaal bestuur kon ertoe worden besloten de enkele jaren geleden aangekochte film van Daan Pool 'Het leven van de Westfriese boer' beter geschikt te maken voor vertoning. Opdracht hiertoe werd verstrekt aan de cineast Jan Dorresteyn te Alkmaar. De film zal weldra voor verhuur beschikbaar zijn. Gedacht wordt aan belangstelling hiervoor bij scholen en verenigingen van allerlei aard.

Diverse zaken

De eind 1971 weer opgerichte jeugdgroep heeft in 1972 een verheugend aantal activiteiten ontplooid. Diverse bijeenkomsten en andere ontmoetingen voor de jeugdelen onderling resulteerden in een verdere toename van het aantal jeugdleden.
Een aantal instellingen maakt regelmatig gebruik van de mogelijkheid de vergaderzaal in het Timmermansgildehuis voor bestuursvergaderingen te huren.
Op initiatief van mevrouw C. N. Tuender-Nobel heeft het bestuur 150 kop en schotels laten vervaardigen van Arzberg porcelein in stapelmodel, met de afbeelding van het Timmermansgildehuis en de wapens van Hoorn en West-Friesland. Van deze kop en schotels hebben er 60, als serviesgoed, een plaats gevonden in het Gildehuis. De overige 90 zijn binnen verrassend korte tijd à ƒ 10,- per stel onder de leden verkocht.
Mevrouw Tuender bezorgde het genootschap ook een werkzaam aandeel in de voorbereidingen van een merklappententoonstelling van 24 maart tot 22 mei in de Boterhal te Hoorn. De tentoonstelling trok niet minder dan 7000 bezoekers.
Tijdens de jaarvergadering in Hoorn schonk mevrouw J. de Jong-Brouwer te Sneek ('Jantje III') het Genootschap vijf door haar vervaardigde knipsels. Het bestuur besloot er hiervan vier te gebruiken voor het uitgeven van een verjaardagskalender. Deze knipsels vertellen aan de hand van echt Westfriese voorstellingen het verhaal van de vier jaargetijden. De kalender, gedrukt bij drukkerij West-Friesland B.V. te Hoorn, was juist voor de najaarsstreekmiddag in Purmerend gereed. Daar maakte reeds een honderdtal leden gebruik van de mogelijkheid een exemplaar te kopen.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar vijf maal.
Er werden vier Mededelingen verzonden.
Tot leden van het bestuur werden herkozen de heren W. A. van Doorninck, P. Th. van Kampen, W. J. Resoort en P. M. Rooker.

De toekomst

De aandacht van het bestuur richt zich op dit moment - zij het vanzelfsprekend niet alleen - op een waardige viering van de vijftigste verjaardag van het Genootschap in 1974.
De gedachten gaan uit naar een feestavond voor de leden, een tentoonstelling en een optocht. Er zijn enkele commissies benoemd voor nadere uitwerking van de plannen. De festiviteiten zullen plaats vinden in Hoorn, de geboorteplaats van 'Oud West-Friesland'.

H. J. Avis.

Medemblik, 1973

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.