Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1974 » Pagina 221-223

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1973

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 41e bundel, pagina 221-223.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1974.
Auteur: H. J. Avis.

Het negenenveertigste levensjaar van 'Oud West-Friesland', waarover dit verslag handelt, had een rustig verloop. Het bestuur heeft zich onder meer intensief bezig gehouden met het maken van plannen voor de feestelijke viering van het gouden jubileum van ons Genootschap in 1974. Een aantal van deze plannen kreeg gedurende het jaar 1973 reeds duidelijk gestalte.

Ledenbestand

Zoals blijkt uit het onderstaand overzicht neemt het ledental nog steeds sterk toe. Het verloop van het ledenbestand sedert het vorige jaarverslag was als volgt:

ingeschreven per 1972 af bij per 1973
gewone leden 1889 54 214 2049
jeugdleden 64 5 22 81
gemeenten en waterschappen 57 - 1 58
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 75 - 5 80
ruilleden 19 - - 19
----- ----- ----- -----
2104 59 242 2287

Overleden zijn: mevr. N. Moeyes-Donker te Berkhout, mevr. M. Raat-de Boer te Medemblik, en de heren A. Abbenes te Den Helder, N. Blokker te Bergen, W. N. Blokpoel te Wassenaar, M. v. 't Hof te Lutjebroek, Mr. H. C. Leemhorst te Baarn, H. M. Roos te Apeldoorn, G. J. Schräder te Wieringerwaard, J. G. Schulting te Purmerend, P. Tool te Den Haag, Joh. van der Vliet te Wognum, S. I. de Vries te Amsterdam, H. J. Weidema te Bergen, A. Wink te Hoorn en J. Woud te Hoorn. Wij gedenken hen met veel waardering.

Bijeenkomsten

In het jaar 1973 werden drie bijeenkomsten gehouden.
De film 'Leven en werken van de Westfriese boer' van de hand van Daan Pool, voor regelmatige vertoning geschikt gemaakt door de cineast Jan Dorresteijn te Alkmaar, werd in zijn nieuwe gedaante voor het eerst gedraaid op zaterdag 5 mei in 'Het Wapen van Heemskerk' te Alkmaar. Ruim yierhonderd leden maakten de vertoning mee. Unaniem was men van mening dat het werk van de heer Dorresteijn de sublieme film van Daan Pool zelfs nog in waarde heeft verhoogd. Zeker niet onvermeld mag blijven dat het speelklaar maken van de film vooral dank zij belangrijke financiële medewerking van het Provinciaal bestuur mogelijk werd.
Voor deelname aan de Westfriezendag op zaterdag 8 september togen ongeveer vijfhonderd personen naar Schagen. Het was schitterend weer, de excursies waren goed en gezellig. Ook het optreden van de Schagen Dansgroep in de avonduren viel zeer in de smaak. Tijdens de jaarvergadering werden mevrouw J. de Jong-Brouwer te Sneek en de heer Daan Pool te Oudesluis benoemd tot leden van verdienste; eerstgenoemde voor het uitoefenen en propageren van de van oudsher bekende knipselkunst, laatstgenoemde vanwege zijn grote verdiensten voor de Westfriese cultuur in het algemeen.
De periodiek aftredende leden van de Commissie voor Landelijk Schoon werden bij acclamatie herkozen.
Met volledige instemming van de aanwezigen werd bepaald dat in 1974 Hoorn plaats voor de jaarvergadering zal zijn.
De najaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 3 november in het dorpshuis van Abbekerk, mag ongetwijfeld eveneens zeer geslaagd worden genoemd. Naar aanleiding van de antwoorden die de heren M. Bierman en drs. W. F. G. Wiese gaven op de vraag 'Moet West-Friesland snel groeien, ja of nee?' werd er na de pauze onder de voortreffelijke leiding van de heer G. H. M. van Doorn een levendige discussie gehouden. Het feit dat de honderddertig deelnemers de discussie zelfs aan de koffietafel nog onderling voortzetten bewijst dat met het organiseren van deze middag een goede greep werd gedaan.

Financiën en contributie

De contributiebetaling is, hoewel altijd nog voor verbetering vatbaar, in 1973 vlot verlopen. Verreweg de meeste leden hebben in het begin van het jaar aan deze formaliteit voldaan, zodat er niet al te veel bundels moesten worden nagezonden aan later betalenden en dus veel kosten werden bespaard.
Tegen het einde van het jaar heeft het bestuur een jubileumfonds in het leven geroepen, waarin door de leden stortingen kunnen worden gedaan ter bestrijding van de hoge kosten die de jubileumviering zeker met zich mee zal brengen. Een verheugend groot aantal leden heeft het fonds inmiddels reeds bedacht.

Documentatie

De bibliotheek van het genootschap is nu op orde gebracht. Het bestuur beraadt zich over de mogelijkheid ons boekenbezit zo veel mogelijk te completeren. Vele leden hebben reeds de gelegenheid te baat genomen de boeken in het Timmermansgildehuis te raadplegen.
Onze film 'Leven en werken van de Westfriese boer', eerder in dit verslag genoemd, werd in 1973 reeds een aantal malen verhuurd. Het bestuur verwacht dat in de toekomst vele scholen en verenigingen van de gelegenheid om de film te vertonen gebruik zullen maken.
Voorts is er in 1973 'gedocumenteerd' op de gewone wijze: de uitgaven van ruilleden werden bewaard en er werden nieuwe uitgaven aangeschaft, welke betrekking op of relatie met West-Friesland hebben.

Diverse zaken

Van de verjaarskalender, resultaat van de gezamenlijke inspanning van mevrouw J. de Jong-Brouwer (Jantje III), die hiervoor enkele knipsels maakte en gratis beschikbaar stelde en de drukkerij 'West-Friesland', zijn reeds meer dan duizend exemplaren verkocht.
Het bestuur besloot een herinneringspenning met onder meer een afbeelding van de eerste Westfriese rijksdaalder te laten slaan ter gelegenheid van het gouden jubileum. Hiervan zal een beperkt aantal exemplaren worden aangemaakt. De leden zullen in de gelegenheid worden gesteld er tegen gereduceerde prijs op in te tekenen.
Eveneens in verband met de jubileumviering zijn er bij de fa Blokker te Amsterdam duizend drinkbekers besteld. Deze worden gesierd met het wapen van West-Friesland, een opschrift zal herinneren aan vijftig jaren 'Oud West -Friesland'.
Een toenemend aantal instellingen maakt regelmatig gebruik van de mogelijkheid de vergaderzaal van het Gildehuis voor bestuursvergaderingen te huren.
Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar zes maal. Er werden vier Mededelingenbladen verzonden.
Tot leden van het bestuur werden door de jaarvergadering herkozen mevr. G. Koster-Stapel, mevrouw C. N; Tuender-Nobel en de heer H. J. Avis. Het bestuur nam afscheid van de bestuursleden mevrouw A. N. Stam-Scheringa en de heer P. M. Rooker. In hun plaats werden benoemd de heren J. van Diepen te Blokker en dr. A. J. Kölker te Lisse.

De toekomst

Het zal niemand verwonderen dat de aandacht van het bestuur zich op dit moment grotendeels richt op zaken die verband houden met de viering van het gouden jubileum van het Genootschap in augustus 1974. Het hoopt de leden een onvergetelijk jubileumfeest en andere evenementen te kunnen aanbieden.

H. J. Avis.

Medemblik/Hoorn, maart 1974

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.