Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1975 » Pagina 210-214

Jaarverslag van de secretaris over 1974

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 42e bundel, pagina 210-214.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1975.
Auteur: H. J. Avis.

In de eerste helft van het verslagjaar werden de werkzaamheden grotendeels toegespitst op de jubileumviering. Voor de belangrijkste onderdelen waren reeds commissies ingesteld, die hard gewerkt hebben en zich van de onontbeerlijke medewerking van zeer vele anderen hebben weten te verzekeren. Het is dan ook een goed feest geworden, waarvoor de medewerking van niemand, die erbij betrokken werd, gemist had kunnen worden. Dat geldt ook voor de bijna 'talloze' leden, die gezamenlijk, vooral reeds in het begin van het jaar voor een beduidend financiëel jubileumgeschenk zorgden. Een uitgebreid verslag van de jubileumviering vindt u elders in dit jaarboek. Het spijt het bestuur, wellicht evenzeer als degenen die het trof, dat er niet voor allen, die aan de uitnodiging om de feestavond bij te wonen gevolg hebben willen geven, een plaats in de schouwburg was. Niettemin: het kon niet anders. Er werden meer dan duizend aanmeldingen ontvangen en er waren nog geen zevenhonderd plaatsen beschikbaar. Op zulke momenten knellen wel de beperkingen, waaraan de organisatorische en financiële mogelijkheden van het genootschap gebonden zijn.

Ledenbestand

Het aantal leden is ook in 1974 blijven stijgen. Het verloop van het ledenbestand was als volgt:

ingeschreven per 1973 af bij per 1974
gewone leden 2049 79 283 2253
jeugdleden 81 19 8 70
gemeenten en waterschappen 58 58
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 80 2 82
ruilleden 19 19
----- ----- ----- -----
totalen 2287 98 293 2482

De ledenwinst is voor een niet onaanzienlijk deel te danken aan een werfactie van jeugdleden.
Wij ontvingen bericht van overlijden van mevrouw A. C. ter Horst-Hoekstra te Zeist, mevr. G. Kort-Ruyter te Hippolytushoef, mej. E. B. G. Kuit te Amstelveen, mevr. A. Meurs-Kooiman te Boekelo, mevr. N. Schoemaker-Jonker te Westgraftdijk, mevr. A. C. Volkers-Schuytemaker te Sliedrecht, mevr. IJ. Woestenburg-Luyt te Hoorn, en de heren F. P. Groot te Wieringerwaard, dr G. N. Honig te Koog aan de Zaan, H. E. Jonkers te Hoorn, W. Kollis te Wijdenes, V. Koomen te Wervershoof, I. M. K. van Loo te Oegstgeest, A. Stam te Bergen en S. Stapel te Sijbekarspel.
Wij gedenken hen met veel waardering.

Bijeenkomsten

Behalve de jaarvergadering en het jubileumfeest werden de gebruikelijke streekmiddagen gehouden, op 4 mei in Hoorn en op 23 november in Nibbixwoud. Toen de keus voor de plaats van de voorjaarsstreekmiddag moest worden genomen dreigde nog de benzinedistributie. De eerste oriënteringen naar mogelijkheden voor zulk een bijeenkomst in Zaandam, hiervoor aanvankelijk gekozen, waren bovendien om financiële redenen (hoge zaalkosten) niet bemoedigend. Het was bekend dat de toneelvereniging 'De eensgezindheid' te Hoogwoud „'t Is ienmaal wel” van Jan Koster had ingestudeerd. Zij heeft dit stuk voor een groot publiek, 335 leden en genodigden, met goed succes in de schouwburgzaal te Hoorn gespeeld. De auteur van het stuk, die op 2 november een Koninklijke onderscheiding ontving, was bij de voorstelling aanwezig.
De jaarvergadering op 31 augustus verliep, voor de laatste keer onder leiding van de heer D. Breebaart, zoals gewoonlijk vlot. De ruim zeshonderd leden - en genodigden - keurden de jaarstukken goed en verkozen bestuursen commissieleden overeenkomstig de voorstellen. Ook het voorstel tot verhoging van de contributie met ingang van 1975 ondervond, gelukkig, geen weerstand.
Aan het einde van de vergadering droeg de scheidende voorzitter de hamer over aan zijn inmiddels door het bestuur aangewezen opvolger, de heer V. J. Nobel. De heer Breebaart werd door de leden van het bestuur en met hartelijke instemming van 'de zaal', bij monde van mevrouw G. Koster-Stapel, onder-voorzitster, welgemeende dank en hulde gebracht voor de wijze, waarop hij gedurende achttien jaren leiding aan de vereniging en het bestuur had gegeven. Hij werd benoemd tot erelid en ontving de zilveren erepenning met inscriptie, alsmede, van de Jongerengroep, een Abraham.
Ook aan de jaarvergadering ging uiteraard de feestelijke stemming niet voorbij, getuige de openingstoespraak van de voorzitter, de gelukwensen en een geschenk van de gemeente Hoorn, overgebracht door burgemeester Tjaberings en een toespraak vol oude herinneringen van ir C. Koeman, een der leden van het 'eerste uur' (de oprichting in 1924). En het was ongetwijfeld lang geleden dat er zoveel mensen, vrouwen en mannen, bijeen waren in de Westfriese kledij als op deze vergaderdag.
De bijeenkomst in zaal Entius te Nibixwoud, werd in hoofdzaak verzorgd door de heer J. J. Schilstra, met een inleiding over de Westfriese omringdijk. Het was voorts een aangename verrassing dat hier ook de film van de jubileumviering, opgenomen in Hauwert op 29 juni en eerder uitgezonden in het Nos-programma 'Van gewest tot gewest', kon worden vertoond. De zaal was vol, aan de maaltijd namen 155 personen deel.

Financiën en contributie

Verhoging van de contributie heeft, ondanks de tegenwoordige vanzelfsprekendheid en de wegens uitbreiding van vooral de administratieve werkzaamheden aantoonbare noodzaak, vaak een gevaarlijk kantje. Maar het moest gebeuren. Het jaarboek vergt al ten minste de helft van het oude contributiebedrag, en dat dit niet meer is danken we aan belangrijke subsidies van het Rijk (CRM), de Provincie en het Anjerfonds Noord-Holland. Er zijn dus goede redenen om daarvoor dankbaar te zijn en om de jaarlijkse' Anjercollecte' royaal te bedenken!
Eveneens in verband met steeds hoger stijgende kosten - van nazending per post van het jaarboek - werd ook in dit jaar gevraagd om vroegtijdige betaling van de contributie. Zolang niet alle contributies vóór het verschijnen van het jaarboek zijn ontvangen blijft er namelijk in deze iets dringend te wensen. Het nieuwe omslag van de bundel, intussen, is een jubileumgeschenk van de drukker, Drukkerij 'West-Friesland' te Hoorn.
Ten bate van het jubileumfonds werden bijdragen ontvangen van in totaal ƒ 8.437,-, een respectabel bedrag. Niettemin heeft dit de netto-kosten van de jubileumviering niet kunnen dekken. Het genootschap zelf heeft de rest kunnen opvangen.

Documentatie

Aan het completeren van de bibliotheek kon, buiten de gebruikelijke aanvullingen, niet veel worden gedaan. Wel werd een waardevolle schenking van boeken - en oude jaarboeken - ontvangen van de heer J. G. Brouwer te Enschede. Voor het vertonen van de film 'Leven en werken van de Westfriese boer' werd tegen een schappelijke prijs een goede projector aangekocht. De verhuur vindt nu gecombineerd en met een operateur plaats. De film werd éénmaal gratis beschikbaar gesteld, namelijk aan de Personeelsvereniging van de provincie ('Op Dreef'), als tegenprestatie voor de belangrijke financiële medewerking van de provincie voor de bewerking van de film. Van de eerder in dit verslag genoemde 'Jubileumfilm' werd een copie verworven, waarop we dus wel zuinig zullen moeten zijn.
Ten behoeve van de uitgave, bij gelegenheid van het jubileum, van het door de heer J. J. Schilstra samengestelde boek 'In de ban van de dijk', door de Uitgeversmaatschappij 'West-Friesland' B.V., werd het genootschap een bijdrage van ƒ 16.800 uit het De Vos van Steenwijkfonds, beheerd door het provinciaal bestuur, verleend. Een ander in 1974 verschenen, voor Westfriesland belangrijk en door het genootschap verworven, boek was 'De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier' van L. Brandts Buijs, die daaraan dertig jaren gewerkt heeft. Het is een uitgave van de Stichting historisch boerderij-onderzoek te Arnhem.
In 1974 werd de Westfriese zeedijk bij Aartswoud doorgegraven in verband met de aanleg van een nieuw stuk weg. Daarbij kwamen twee volledige, maar ondanks de korte onderlinge afstand tamelijk verschillende, dwarsprofielen aan het licht. Hiervan werden nauwkeurige tekeningen en beschrijvingen gemaakt door de dijkbeheerder, het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.

Diverse zaken

De 'verjaardagskalender' en de 'merklap' heeft het ook in 1974 niet aan belangstelling ontbroken.
Ten behoeve van de ledenadministratie en de adressering van zendingen aan de leden werd een ponsmachine aangeschaft, waardoor de adresplaatjes nu niet alleen afgedrukt, maar ook gemaakt kunnen worden in het Gildehuisje. In verband met de gestage toename van alle werkzaamheden, welke hier voor een goede gang van zaken moeten worden verricht, werd toegestaan dat de intendent, voor zover nodig, hulp vraagt van mevrouw G. Timmerman-Bakker, de 'conciërge' van het Timmermansgildehuisje.
De keukeninventaris van het Gildehuisje werd ten dele vernieuwd en uitgebreid met behulp van op initiatief van mevrouw C. N. Tuender-Nobel door leden bijeen gebrachte DE-punten.
Na vele jaren van grote activiteit op dit gebied heeft de heer ir. C. Koeman afscheid genomen van de Commissie voor Westfriese genealogie.
De ter gelegenheid van de jubileumviering ingestelde Tentoonstellingscommissie is verzocht aan te blijven, teneinde ook in de toekomst activiteiten op dit gebied te kunnen ontplooien. In verband hiermede is de commissie uitgebreid met de heren U. E. E. Vroom, directeur van het Zuiderzeemuseum en thans tevens bestuurslid en een vertegenwoordiger van de Culturele Raad Noord-Holland.
De leiding van de Excursiecommissie werd door de heer en mevrouw Tuender overgedragen aan de heer en mevrouw Kölker.
Aan het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier werd verzocht enige aandacht te schenken aan het onderhoud van de 'bannepaal' op de Walingsdijk, welke daaraan behoefte heeft en waarop een lid te Noord Scharwoude het bestuur opmerkzaam, maakte.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar achtmaal. Er werden vier 'mededelingenbladen' verzonden.
Als bestuursleden traden af en werden opnieuw verkozen mej. A. P. Klaver, en de heren J. van Diepen, V. J. Nobel en D. Schuijtemaker. Voorts traden af de heren D. Breebaart, J. A. Pannekeet en W. J. Resoort. Voor hen werden nieuw gekozen mevrouw M. Schagen-Zwaan te Berkhout en de heren W. A. Braasem te Hoorn en U. E. E. Vroom te Enkhuizen, onderscheidenlijk directeur van het Westfries museum en het Zuiderzeemuseum. Voor het genootschap nam mevrouw G. Koster-Stapel, op uitnodiging, zitting in de Culturele Raad Hoorn. De heer D. Breebaart werd vertegenwoordiger in een SOW-commissie voor de doelstellingen van 'M 75' (Monumentenjaar). De heer J. van Diepen heeft de plaats van de heer D. Breebaart, voor het bestuur, ingenomen in de Commissie voor landelijk schoon. Enkele leden traden op als juryleden voor de verkiezing van 'Miss Westfriese folklore 1974', in Westfries costuum, te Schagen, op 4 juli.

De toekomst

laat zich voor het genootschap goed aanzien. Het ledental stijgt, er wordt gewerkt aan ideële en feitelijke vernieuwingen, aan vergroting van activiteiten, ook vanwege commissies en bij een voorzichtig beheer van de penningen zijn zelfs op dat gebied voorlopig, hopenlijk, geen bijzondere moeilijkheden te verwachten. Bedenkende dat goede dingen meestal langzaam groeien hoopt het bestuur een goede weg te bewandelen.

H. J. Avis.

Medemblik/Hoorn, mei 1975

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.