Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1976 » Pagina 204-207

Jaarverslag van de secretaris over 1975

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 43e bundel, pagina 204-207.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1976.
Auteur: H. J. Avis.

Na de bijzondere activiteit in 1974, in verband met de jubileumviering, diende in 1975 de aandacht weer meer te worden gericht op het gewone werk van het Genootschap; een zekere consolidatie van de goede dingen die tot ons kwamen, het verlenen van hulp of steun aan de commissies en, desgevraagd, activiteiten van anderen en, niet het minst belangrijk, nader beraad over een zekere vernieuwing. Het bestuur heeft de overtuiging dat het genootschap en de commissies niet tekort schieten in het vervullen van de statutaire opdracht, mede in aanmerking genomen het feit dat heel veel werk bij wijze van vrijetijdsbesteding moet worden gedaan. Het meent echter dat bij de enorme veranderingen, welke zich in het maatschappelijke leven voltrekken, toch dient te worden bezien in welk opzicht de doelstelling, de opstelling van het genootschap ten opzichte van het dagelijkse gebeuren en de wijze waarop het eventueel meer of anders dan tot nu toe daaraan moet deelnemen, verandering vragen. Onder meer in verband hiermede werd op 1 maart 1975 een bespreking gehouden met afgevaardigden van de commissies en vond intern beraad plaats over uitbreiding van de werkzaamheden binnen de bestaande reglementering en over een herziening, op zijn minst aanpassing en modernisering van het huishoudelijk reglement en eventueel de statuten.

Ledenbestand

Tot de belangrijkste oorzaken van de bezinningen van het bestuur behoren ook de gestage groei van het ledental, het grote aantal waartoe dit inmiddels gestegen is en de grote diversiteit van de leden: Westfriezen, 'Oud-Westfriezen' in binnen- en buitenland, 'Nieuwe' Westfriezen en andere, om verschillende redenen, geïnteresseerden. Hoewel het aantal leden al een jaar geleden op papier de 2500 te boven is gegaan, werden er nog niet zoveel contributies - in één jaar - ontvangen. Er zijn onder de nieuwe leden wel wat 'eendagsvliegen', die na een of twee jaren toch niet zo geïnteresseerd blijken. Niettemin geeft 1975, op papier, een belangrijke winst te zien:

ingeschreven per 1974 af bij per 1975
gewone leden 2253 139 194 2308
jeugdleden 70 10 3 63
gemeenten en waterschappen 58 58
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 82 1 7 88
ruilleden 19 19
----- ----- ----- -----
totalen 2482 150 204 2536

Wij ontvingen bericht van overlijden van mevr. R. de Boer-Haringhuizen te Schoorl, mevr. J. de Cock-Doffer te Schagen, mevr. T. Doets-Kuin te De Rijp, mevr. A. C. de Jong-Heinstman te Amsterdam, mevr. A. M. Jongens-Schuijtemaker te Heiloo, mevr. G. Samkalden-Helder te Emmen, mevr. N. Vos-Stieltjes te Bobeldijk, en de heren Bart te Winkel, J. v. d. Ben te Noord Scharwoude, C. A. Berkhouwer te Broek op Langedijk, J. Donker te Enkhuizen, P. Donker te Hoorn, J. Eikema te Emmen, G. Kaan te Hoorn, C. Kliffen te Hoorn, P. Krabbendam te Hoorn, F. Mehrtens te Naarden, P. N. Obdam te Zuid Schermer, M. Polak Schoute te Amsterdam, P. A. Schaper te Hoorn, G. D. Scholten te Hoorn, J. Stapel te Oosthuizen, M. Vlam te Grootebroek, J. W. de Vos te Berkhout, J. J. C P. Wilson te Doorn, J. Worp te Heemstede en K. A. Zijp te Oostwoud.
Wij gedenken hen met veel waardering.

Bijeenkomsten

De Westfriezendag op 6 september bracht bijna 500 leden en genodigden bijeen. De dag verliep zoals de organisatoren zich hadden voorgesteld, hoewel er wat gerommel geweest is bij een van de excursiebussen. We blijven streven naar vervolmaking.
Tijdens de huishoudelijke jaarvergadering werd afscheid genomen van de heer W. A. van Doorninck, als penningmeester en bestuurslid. De dank voor zijn bijzondere en algemene bijdragen aan het bestuur van de vereniging werd overgebracht door de voorzitter, die daarin ook mevrouw Van Doorninck, als rechterhand van haar man, betrok. Met instemming van de vergadering kon hij de dank bezegeleh met een benoeming van de heer Van Doorninck tot erelid en overhandiging van de hieraan verbonden zilveren penning.
Het lidmaatschap van verdienste werd, overeenkomstig voorstellen van het bestuur, toegekend aan de heren G. Pater te Schagen, jarenlang gangmaker van de folkloristische Westfriese Markt aldaar en A. Schermer te Schood, zeer verdienstelijk amateur-archeoloog en auteur van publicaties over zijn bevindingen.
Op 26 april vond een Streekmiddag plaats in Medemblik, waar ruim 200 deelnemers genoten van het kasteel, het klank en beeldspel, de Bonifaciuskerk, de inleiding van de heer W. Kramer en, vooral 'specialisten', van het Stoommachinemuseum-in-actie. Er was op wat meer deelnemers gerekend dan er kwamen, waardoor het achteraf niet nodig geweest was bindende afspraken te maken voor plaatsing van het gezelschap bij de koffietafel. De Commissie voor Landelijk Schoon organiseerde de Najaarsstreekmiddag in Berkhout, op 15 november, welke in het teken stond van de Monumentenzorg en het landschapsschoon. Hier was de belangstelling groot, bijna 300 personen, en levendig.
Een bijzondere bijeenkomst, uitsluitend voor genodigden, vond plaats op 1 november, bij Schardam, waar de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, mr F. J. Kranenburg, een monument onthulde, opgericht door het genootschap, ter herinnering aan de laatste grote watersnood in West-Friesland, die begon met een dijkdoorbraak bij het 'Zeegat', tussen Schardam en Scharwoude, op 5 november 1675. Het monument werd ontworpen door de Hoornse steenhouwer J. P. Harder en gebouwd met belangrijke daadwerkelijke en financiële medewerking van de tegenwoordige beheerder van de dijk, het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, en met bijdragen van andere waterschappen binnen welker gebieden in 1975 de toen overstroomde landen lagen: Obdam, Westfriesland en Wogmeer.

Financiën en contributie

De contributiebetaling is in 1975 verbeterd ten opzichte van 1974; er werd een groter aantal betalingen vroeger - en vooral vóór het verschijnen van het jaarboek - ontvangen. Uit de jaarrekening, nog opgesteld door de heer W. A. van Doorninck, blijkt dat er een klein bedrag in mindering kon worden gebracht op het verliessaldo van 1974. Er werden wederom belangrijke subsidies en bijdragen ontvangen, van de provincie Noord-Holland, het Anjerfonds Noord-Holland, beide voor het jaarboek, de Koninklijke Nederlandse toeristenbond A.N.W.B., de gemeente Hoorn en het Waterschap Westfriesland.
De verkoop van de merklap ondervond enige reactie na de grote omzet in het jubileumjaar, maar is intussen weer in herstel.

Documentatie

In de afgelopen jaren is gebleken dat aan een eigen beheer van de bibliotheek van het genootschap bezwaren verbonden waren, zoals de beperkte omvang, de incompleetheid, het ontbreken van een geschikte mogelijkheid tot inzage en betreffende het uitlenen. In de jaren 1974 en 1975 werd er vanuit de steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik een 'gecombineerde archiefdienst' ingesteld, welke zich hopenlijk zal ontwikkelen tot een streekarchief voor geheel oostelijk West-Friesland. De dienst zal worden gevestigd in het nieuwe stadskantoor van Hoorn, dat thans in aanbouw is. Dit archief zal ook boekerijen uit het gewest in beheer nemen, die dan derhalve - naar mag worden verwacht - eveneens volgens de regelen der kunst zullen worden beheerd. Het bestuur meent dat er daarnaast geen plaats meer is voor een afzonderlijk beheer van de bibliotheek van het genootschap, in dezelfde plaats en dat het daarin belangstellenden slechts zal gerieven als zij deze kunnen raadplegen in samenhang met andere, omvangrijkere of bijzondere verzamelingen, waar bovendien een grote mate van volledigheid kan worden bereikt. De bibliotheek is inmiddels aan het 'Gecombineerd archief', dat nu nog is ondergebracht in het 'Koggenhuis' aan de Westerhaven te Medemblik, overgedragen.
Van de NOS-jubileumfilm, waarvan in het jaarverslag 1974 melding is gemaakt, werden in het afgelopen jaar een werkcopie - voor vertoning aangekocht en een archief-copie besteld.
Er is, onder auspiciën van het bestuur, een 'Grootslagfilm' in de maak, waarin het werken en varen in de polder van vóór de ruilverkaveling worden vastgelegd. De hiervoor benodigde financiën worden verschaft door de in 1975 jubilerende 'Stichting Weeshuis' te Grootebroek, de Rabobanken en de Veilingverenigingen, gevestigd in het gebied. Met andere 'sponsors' wordt, bij het schrijven van dit verslag, nog onderhandeld. De film komt in exploitatie bij het genootschap.
Er werd een schenking van tijdschriften betreffende de Zuiderzeewerken, ten behoeve van de bibliotheek, ontvangen van mevrouw N. Masterink-Scheer in Zwitserland.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal. Er werden vier Mededelingenbladen verzonden aan de leden. De heer P. Th. van Kampen werd herkozen als bestuurslid. De heer P. van der Lee te Berkhout werd als bestuurslid verkozen in de plaats van de heer W. A. van Doorninck. Het bestuur vond de heer Van der Lee bovendien bereid tot overname van het penningmeesterschap.
De voorzitter en bestuursleden vertegenwoordigden het genootschap, als gewoonlijk, bij gebeurtenissen 'buitenshuis', zoals de opening van de tentoonstelling 'Geneeskundigheden in ons verleden' in de Waag te Enkhuizen -en de herdenking van het 50-jarig bestaan der Vereniging 'Oud-Alkmaar'.

De toekomst

Voor een zo nabij mogelijke toekomst heeft het bestuur - onder meer op zijn verlanglijstje staan: verbetering van de communicatie met de leden door uitbreiding van het aantal Mededelingenbladen en van de inhoud daarvan of door vervanging van deze publicaties door een periodiek(je) . Er hebben op dit gebied al oriënteringen plaatsgevonden, maar een oplossing van de belangrijkste vraagstukken: de kosten en het werk, is nog niet gevonden. Zo iets kost gauw 'teveel' - meer dan het bestuur meent zich te kunnen veroorloven - en vereist heel wat werk: kopij, redactie, verzending. Misschien kunnen leden goede raad verschaffen?

H. J. Avis

Medemblik/Hoorn, maart 1976

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.