Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1977 » Pagina 227-231

Jaarverslag van de secretaris over 1976

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 44e bundel, pagina 227-231.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1977.
Auteur: H. J. Avis.

Er is in 1976 opnieuw veel werk verzet voor de Oud-Westfriese zaak door commissies en het bestuur. De in dit jaarboek opgenomen commissie-verslagen - en ook het boek zelf - getuigen daarvan; dit verslag tracht mede aan te tonen hoe springlevend het genootschap is, hoewel de voorbereiding van een vernieuwing van de grondslag nog niet kon worden voltooid.
Op 3 april werd er opnieuw een bespreking gehouden met afgevaardigden van de commissies. Er vond een goede uitwisseling van gedachten en ideeën plaats, waaraan ieder een ondersteuning van zijn eigen werk voor het genootschap en voor mede- of samenwerking kon ontlenen. Alle werkzaamheden vinden, dunkt mij, weerklank; onder meer in de aantallen deelnemers aan bijeenkomsten en cursussen, de belangstelling voor en reacties op publicaties.

Ledenbestand

Naast, helaas, bedankjes en beëindiging van het lidmaatschap door overlijden konden het gehele jaar door opgaven van nieuwe leden worden geboekt. Het resultaat van een en ander is opnieuw een toename van het ledental. Per 1 januari 1977 waren er namelijk 2726 leden ingeschreven. Het ledenbestand had het volgende beloop:

ingeschreven per 1976 af bij per 1977
gewone leden 2308 65 248 2491
jeugdleden 63 10 9 62
gemeenten en waterschappen 58 58
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 88 2 10 96
ruilleden 19 19
----- ----- ----- -----
totalen 2536 77 267 2726

Met veel waardering herdenken wij de leden, die in de verslagperiode zijn overleden. Terzake werden berichten ontvangen betreffende mevr. A. E. de Lange-van Foreest te Heiloo, mevr. A. Meurs-de Graaf te Heiloo, mevr. M. Stapel-Goesinnen te Oosthuizen en de heren M. Admiraal te Heemstede, W. V. Dekker te Obdam, K. de Geus Troost te Sint Maarten, C. Koning te Delft, F. H. de Leur te Breda, J. W. Redeker te Hoorn, H. Schelhaas te Sint Pancras, H. L. Baars te Venhuizen, P. Blokker te Schagen en J. G. Brouwer te Enschede.

Bijeenkomsten van leden

Op 1 mei vond de eerste gebruikelijke bijeenkomst van leden en genodigden plaats, een streekmiddag in Haarlem. Ruim 300 deelnemers troffen elkaar daar in het hoofdbureau van de gemeentelijke politie, nieuw ingericht in de voormalige Kouden Horn Kazerne. Haarlemse politiefunctionarissen leidden ook de wandeling in de binnenstad, met bezoeken aan de Sint Bavokerk en het Teylers-museum. Het programma was kennelijk goed voorbereid.
De Westfriezendag bracht op 4 september ruim 550 mensen op de been, in 'het land van Noord-Scharwou'. Door het werk dat de heer J. Zeeman voor deze dag heeft verzet en de medewerking, die hij ter plaatse had weten te verkrijgen bleef er voor onze intendent nog maar een peuleschilletje te regelen over. Maar niet alleen hierdoor bleek de Langedijk een bezoek volledig waard. Het regende er traditiegetrouw en niet zuinig - in die lange, warme, droge zomer - vooral tijdens de wandeling door het natuurgebied 'De Kleimeer' . Maar er was geen wanklank over deze of de excursies naar Eecen, Kramer, de Broeker Veiling, de ruilverkaveling en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De begeleiding was overal in goede handen. De algemene vergadering had een goed verloop. Buiten de agenda om werd mevrouw N. Leeuwrik te Wijdenes met een hartelijk applaus tot lid van verdienste benoemd, omdat zij vijftig jaar leiding had gegeven aan de kantklosschool 'Ieder voor Allen'.
De schouwburg 'Het Park' vol met leden, genodigden en gasten, beleefde op 20 november de première van de 'Grootslagfilm'. De film werd zeer goed bevonden. Er ging lof uit naar de gebroeders Boon van Skiafilmproductie NV te Bussum en de leden van de begeleidingscommissie, J. Kistemaker, P. J. Koster, C. Visser en U. E. E. Vroom, tevens bestuurslid.

Financiën en contributie

De contributiebetaling was opnieuw beter dan voorheen. Ik hoop dat alle leden hier lezen dat tijdige betaling van de contributie (voor juni) het genootschap gemiddeld ongeveer ƒ 2,- per lid besparing oplevert. De contributie wordt dan dit bedrag meer waard! Voor een belangrijk deel ontstaat dit voordeel door de vrijwillige medewerking van vele leden bij het inpakken en bezorgen van jaarboeken en reductie op het posttarief bij gebundelde verzending daarvan - onmiddellijk na de verschijning - naar de adressen, die (nog) niet in de vrijwillige bezorging kunnen worden opgenomen. Onder meer de stijging van de netto-kosten van het jaarboek was er oorzaak van dat er, ondanks deze kostenbesparing, slechts een klein overschot bleef op de exploitatierekening. Hiermede werd het in 1974 ontstane exploitatietekort (jubileumviering) verder verminderd. Het bestuur is dus zeer dankbaar voor de belangrijke subsidies van de provincie en het provinciaal Anjerfonds, alsmede de boven het contributiebedrag gestelde bijdragen van een aantal gemeenten, waterschappen, bedrijven en instellingen. Het hoopt daarop te kunnen blijven rekenen.

Documentatie

Voor de bij de eerste vertoning gunstig ontvangen Grootslagfilm blijkt veel belangstelling te bestaan. Er dient nog melding van te worden gemaakt dat ook de Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel Sluis en Groot bv een belangrijke kostenbijdrage voor het maken van de film heeft verleend. Besloten werd voor het beheer van deze film, de film 'Het leven van de Westfriese boer' en de NOS-jubileumfilm een afzonderlijke beheerscommissie in te stellen. Dit besluit wordt thans nader uitgewerkt. Voorbereidingen werden getroffen tot een voortzetting van de 'Stolphoevereeks' met boekjes over de geschiedenis van dorpen in West-Friesland. In 1977 zal het eerste daarvan verschijnen, over Hoogwoud en Aartswoud. Het is een door emeritus pastoor B. Voets geschreven bewerking (en aanvulling) van de vermaarde kroniek van P. Bossen. Sedert de bibliotheek van het genootschap is overgedragen aan het Gecombineerd archief, dat een plaats heeft gekregen in het nieuwe stadhuis van Hoorn, heeft het bestuur hiermede geen rechtstreekse bemoeiingen meer. Waardevol blijft in dit opzicht uiteraard de jaarlijks in het jaarboek opgenomen 'Bibliografie van West-Friesland'.

Diverse zaken

De commissie voor de buitenlandse excursies had opnieuw succes met haar programma, waarin reizen naar Wales en - voor de tweede maal - Zuid Engeland waren opgenomen. Op de gebruikelijke reünie in het najaar werden alweer plannen voor de volgende zomer gemaakt.
De commissie voor Landelijk Schoon heeft voor het genootschap en WestFriesland een plaats gekregen in de provinciale commissie 'Stad en Dorp' van de Bond Heemschut.
Voor het bevorderen van de doelstellingen van de commissie voor Westfriese genealogie is een afzonderlijke stichting in het leven geroepen. Deze wordt beheerd door de commissie, waarvan één lid door het bestuur van het genootschap wordt benoemd.
De na de jubileumviering gehandhaafde Tentoonstellingscommissie bereidde een 'reizende tentoonstelling' voor van oude groeps- en landschapsfoto's, onder de titel 'Wie is wie, wat is waar?' Hiervoor zijn twee driedelige scharnierende panelen gemaakt, die gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen zijn. Er zijn afspraken gemaakt voor plaatsing in een aantal bejaardentehuizen, telkens voor een paar weken en met andere foto's. Waarschijnlijk gestimuleerd door een inleiding met dia's van bestuurslid J. van Diepen werd in het begin van het jaar in Wageningen een Westfriese club opgericht, met al aanstonds een dertig leden.
In Spierdijk werd een nieuwe folkloristische dansgroep opgericht, die voor het eerst optrad op 21 november, in de 'Nadorst'. De enthousiaste leden namen onder meer materialen over van de Schager dansers. Voor het maken van de costuums en kappen werd kennis opgedaan op een cursus.
Het bestuur verklaarde zich desgevraagd bereid de Oosterkerk te Hoorn, na een restauratie, bij voorkomende gelegenheden in te schakelen voor bijeenkomsten of andere activiteiten vanwege het genootschap. Hopelijk draagt dit bij tot de beoogde verkrijging van voldoende financiële steun voor de restauratie, waar hard voor wordt gewerkt.
Er zijn plannen tot concentratie van oudheidkundige verzamelingen (een kaaskamer, agrarische gereedschappen en voertuigen, andere interieurs en voorwerpen uit de oude tijd), en van tentoonstellingen in de fraaie stadsboerderij 'Vreeburg' te Schagen. Op een uitnodiging tot het zenden van een vertegenwoordiging van het genootschap in een hiervoor op te richten werkgroep werd bestuurslid P. Th. van Kampen afgevaardigd.
Er werden niet minder dan 218 patronen van de intussen alom bekend geworden merklap omgezet, waarvan 75 samen met de met veel zorg ingekochte en gesorteerde benodigde materialen. Er moest een nieuwe druk van het patroon worden gemaakt.
Eveneens door de goede zorgen van mevrouw Tuender worden sedert enige jaren de zendingen van het jaarboek naar leden in het buitenland, buiten bezwaar van de kas van het genootschap, gefrankeerd met bijzondere postzegels. Voor deze in wezen kleine attentie zijn hartelijke dankbetuigingen ontvangen.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1976 zes maal. Er werden vier mededelingenbladen aan de leden verzonden. De bestuursleden G. Koster-Stapel, C. N. Tuender-Nobel, U. E. E. Vroom en H. J. Avis werden in hun functies herkozen.
De voorzitter en in enkele gevallen bestuursleden vertegenwoordigden het genootschap bij diverse gebeurtenissen, zoals het afscheid van mr F. J. Kranenburg als Commissaris der Koningin in Noord-Holland en de installatie van drs. R. J. de Wit als diens opvolger, festiviteiten ter gelegenheid van 'Vijf geslachten Engel in de vuurtoren' te Durgerdam, de heropening van het gerestaureerde museum 'Betje Wolff' in Midden Beemster, een tentoonstelling in Landsmeer waar de costuumprent veel belangstelling ondervond, de opening van de gerestaureerde Dorpsweg in monumentaal Twisk, de manifestatie 'West-Friesland Totaal' in de 'Tuinbouw' te Grootebroek ter gelegenheid van de openstelling voor het verkeer van de weg op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad (op uitnodiging van de Federatie van Verenigingen voor vreemdelingenverkeer), en op enkele werkbijeenkomsten van de Stichting Culturele Raad te Hoorn.
Het bestuur ondervond ten behoeve van en bij al hetgeen gedaan en tot stand gekomen is alle denkbare hulp en steun van de intendent, de heer K. Molenaar. Hij, op zijn beurt, moet bij tijd en wijle een beroep doen op bestuursleden en anderen. Aldus worden de zaken naar wens afgewerkt, hetgeen allen dankbaar stemt. De heer Molenaar wordt sedert kort in het kantoorwerk bijgestaan door mevrouw J. Luigies-Wechgelaer te Hoorn.

De toekomst

Met betrekking tot de vorig jaar onder dit hoofd geuite wens zijn geen vorderingen gemaakt, is ook geen enkele suggestie ontvangen. Is dit er een bewijs van hoe een moeilijke opgave dit is? In het voorgaande is reeds melding gemaakt van de voorbereiding van enkele nieuwe objecten of medewerking daaraan. Voor het overige kan worden vastgesteld dat het genootschap wel vaart, hopelijk tot genoegen van de leden. Graag wek ik hen -de oudere leden, maar vooral ook degenen die zich nog niet zo lang geleden hebben laten inschrijven - op deel te nemen aan een of meer der bijeenkomsten van leden. Ik doe dit, namens het bestuur, inderdaad graag, ondanks de drukte, die het verwerken van grote aantallen deelnemers geeft. Daarvoor zijn we er!

H. J. Avis.

Hoorn, april 1977

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.