Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1978 » Pagina 188-192

Jaarverslag van de secretaris over 1977

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 45e bundel, pagina 188-192.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1978.
Auteur: H. J. Avis.

In 1977 hebben de zaken van het genootschap opnieuw een goed verloop gehad. Het zijn uiteraard het individuele werk en de samenwerking met en in de commissies die dit hebben bewerkstelligd. Er zal van blijken in dit verslag en in verslagen van commissies. Belangrijk lijkt mij voor het een en ander de jaarlijkse bespreking, welke afgevaardigden van de commissies en het bestuur - in 1977 voor de derde keer, op 16 april - houden over ieders taak en activiteiten. Hiervan gaat, mede, een sterke stimulans uit tot voortzetting en verdere ontwikkeling van het werk van het genootschap, dat daardoor in betekenis toeneemt.

Ledenbestand
Een krachtige ondersteuning van het werken voor het genootschap is de grote belangstelling van 'het publiek'. De taak van de ledenadministratie verschilde dit jaar in feite niet veel van die in nu al een reeks van jaren. Het ledental aan het eind van dit jaar was ongeveer 130 groter dan bij het begin. Het ledenbestand had het volgende beloop:

Ingeschreven per 1977 af bij per 1978
Gewone leden 2491 212 252 2531
Jeugdleden 62 10 4 56
Gemeenten/Waterschappen 58 58
Bedrijven, verenigingen en andere instellingen 96 9 5 92
Ruilleden 19 1 18
----- ----- ----- -----
Totalen 2726 232 261 2755

Er zijn ruim honderd personen van de ledenlijst afgevoerd wegens contributie-achterstand.
Niet minder dan veertig nieuwe leden konden worden ingeschreven op de Westfriese Flora, in februari, waar het genootschap ruime gastvrijheid genoot in de stand van de VVV-Drechterland.
Wij gedenken de leden van wier overlijden sedert het vorige verslag bericht is ontvangen, te weten: mevr. H. J. Bijster-Molenaar te Heemstede, mevr. B. J. Fokker-van Foreest te 's Gravenhage, mevr. C. Raat-Blaauboer te Bergen, mevr. M. Sasburg-Vos te Wognum, en de heren J. P. v. Balen Blanken te Haarlem, C. de Boer te Wognum, H. K. F. Cohen te Obdam, ir T. G. Tomson te Heiloo, D. Dudink te Ursem, W. D. ter Hark te Mariënberg, N. Hoek te Blokker, C. Koeman te Hoorn, P. S. Koster te Oost-Knollendam, P. Lely te Heiloo, J. Nobel Dzn te Schellinkhout, S. Prins te Winkel, P. J. Reus te Heerlen, C. Roodenburg te Haarlem, J. Sax te Bergen, W. Schmidt te 's-Gravenhage, D. Schoen te Benningbroek, W. C. v. Unnik te Bilthoven, J. Visser te Amsterdam en W. Zwaan te Winkel.

Vooral de heer ir C. Koeman heeft lange tijd een belangrijke plaats bij het genootschap ingenomen.

Bijeenkomsten van leden
De drie gebruikelijk geworden bijeenkomsten van leden en genodigden werden ook dit jaar druk bezocht. Er was steeds de eveneens gebruikelijke goede stemming. Bijna altijd kan er wel op de komst van een vaste kern worden gerekend, maar gelukkig wordt die geleidelijk aangevuld en groter gemaakt door nieuwe en soms al wat eerder toegetreden leden. Hun voorbeeld ziet het bestuur gaarne door anderen gevolgd. Voor het ruimteprobleem hoopt het steeds een oplossing te vinden. Een voorbeeld daarvan is het 'wandelende broodje', toegepast bij de laatstgehouden streekmiddagen.
De streekmiddag op 21 mei trok ongeveer 275 deelnemers naar de Nieuwe Doelen te Enkhuizen, om iets te vernemen over Het Grootslag: oud, op de film; nieuw, bij een deskundige toelichting en een bezichtiging per bus.
De jaarvergadering, annex Westfriezendag, vond plaats op 3 september. Er waren bijna 600 deelnemers in de Hoornse Park schouwburg, het grootste aantal ooit bereikt, behalve bij de viering van het gouden jubileum in 1974. De huishoudelijke vergadering keurde de jaarstukken goed en voorzag in de in het bestuur ontstane vacatures. Daarbij was de plaats van mejuffrouw A. P. Klaver, die wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens aftrad. Namens het bestuur nam de voorzitter afscheid van haar als bestuurslid, maar hij zag in het voorstel van het bestuur haar trouw en verdienstelijk vervuld bestuurslidmaatschap, sedert 1956, te bekronen met het erelidmaatschap, een goede aanleiding haar te blijven ontmoeten. De vergadering stemde daarmede van harte in.
Het lidmaatschap van verdienste werd, na toelichting door de voorzitter van het betrokken bestuursvoorstel, toegekend aan de heer J. van Zoonen te Oude Niedorp, oud journalist, gedurende 30 jaar schrijver van de wekelijkse rubriek 'In de skeerwinkel' in de Schager Courant.
De door de excursiecommissie ontworpen bustochten verliepen alle goed en overwegend tot groot genoegen van de deelnemers.
Tenslotte was er op 5 november de najaarsstreekmiddag in Winkel met ongeveer 350 deelnemers. Zij waren gekomen voor de genealogie, een lezing verzorgd van vanwege de Genealogische commissie, en de geschiedenis van Winkel, vanaf de pre-historie tot in onze tijden; en om elkaar te ontmoeten. Zij werden niet teleurgesteld.

Financiën en contributie
Er was opnieuw een groter aantal vroege contributiebetalingen, waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is. De waarde hiervan wordt zichtbaar versterkt bij kennisneming van de jaarrekening. Het saldo was, wederom, nog maar juist voordelig; zodat alleen al een weinig hogere verzendkosten (voor de bundel) het genootschap in de rode cijfers had kunnen doen belanden. Het bestuur verwacht niettemin ook in 1978 nog ongeveer rond te kunnen komen zonder verhoging van de contributie. Het rekent daarbij wel óók opnieuw op de subsidies van de provincie en het Provinciaal Anjerfonds, ten behoeve van de uitgifte van het jaarboek, verhoging van de 'contributies' van gemeenten en bedrijven en de in 1977 verdubbelde bijdrage van de ANWB.

Documentatie
In het kader van de Stolphoevereeks verschenen 'Kijkjes in de geschiedenis' van Hoogwoud/ Aartswoud en van Schellinkhout. Het werk van de commissie voor de Stolphoevereeks werd overgenomen door de commissie van redactie voor het jaarboek. De eerstgenoemde commissie werd opgeheven.
Er werd voor het beheer van de films van het genootschap een filmcommissie ingesteld, waarin zitting verkregen mevrouw M. Schagen-Zwaan te Berkhout en de heren P. J. Koster te Hoogkarspel en C. Visser te Andijk. De met deze materie verbonden bezittingen en schulden zullen worden ondergebracht in een stichting, waarvan het bestuur zal worden gevoerd door het bestuur van het genootschap.
Het jaarboek is door een toevloed van copy in 1977 wat dikker - en kostbaarder - uitgevallen, maar, voor zover bekend, goed ontvangen.
Het bestuur besloot een 'Gulden boek' aan te leggen voor de registratie, van het begin af, van de ereleden en de leden van verdienste.
Het Gecombineerd archief (Streekarchief), waarin zich ook de bibliotheek van het genootschap bevindt, werd per 1 mei overgebracht naar daartoe ingerichte vertrekken - met een studiezaal - in het nieuwe stadhuis van Hoorn. De toename van aan dit instituut deelnemende instellingen, vooral gemeenten, is zeer verheugend.

Diverse zaken
De merklap van het genootschap is intussen wereldwijd verspreid. De belangstelling voor nieuwe patronen duurt voort. Er is een bewerkt en ingelijst exemplaar, met een begeleidende brief, aangeboden aan de gemeente Hoorn, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis aan de Nieuwe Steen, door een delegatie van de voorzitter en twee dames in Westfries costuum. Het heeft een een ereplaats gekregen in de hal van het gebouw, bij de receptie.
Aan de stand op de Westfriese Flora ondervonden ook de eerder door het genootschap verzorgde publicaties veel belangstelling. De stand werd bij toerbeurt bemand door enthousiaste leden, ook hier in costuum.
Er werd eveneens een stand met propagandamateriaal en publicaties bemand door twee dam~s en een heer, in costuum, op de 'milieumarkt', welke in Beverwijk werd gehouden ter gelegenheid van de opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aldaar. Het genootschap vertegenwoordigde hiermede het gewest, op uitnodiging van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.
De reizende tentoonstelling „Wie, wat, waar?” heeft een grote ronde langs bejaardentehuizen gemaakt en overal een goede ontvangst en levendige belangstelling ondervonden.
De commissie voor buitenlandse excursies werd uitgebreid met de heer W. Elling te Bergen, verbonden aan het Internationaal sekretariaat van de vereniging voor volkshogeschoolwerk en met mevr. Chr. Kühne te Alkmaar.
De commissie voor landelijk schoon werd in 1977 opnieuw enigszins uitgebreid, zulks mede in verband met de uitbreiding van haar werkterrein, vooral op adviserend gebied. Zij is daar financieel toe in staat gesteld door een subsidie van het Ministerie van C.R.M.

Bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen. Er werden opnieuw vier mededelingenbladen verspreid. De jaarvergadering benoemde, op voorstel van het bestuur, de heer J. H. N. W. Raat te Heiloo als opvolger van mejuffrouw A. P. Klaver en herbenoemde de periodiek aftredende bestuursleden mevrouw M. Schagen-Zwaan en de heren J. van Diepen, V. J. Nobel en D. Schuijtemaker.
Het genootschap werd door bestuursleden vertegenwoordigd bij, onder meer, het 50-jarig bestaan van Huize 'Avondlicht', tentoonstellingen in het Westfries museum, de opening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Beverwijk en de inleiding van de bouw van een dergelijke installatie te Wervershoof.

H. J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.