Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1979 » Pagina 187-192

Jaarverslag van de secretaris over 1978

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 46e bundel, pagina 187-192.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1979.
Auteur: H. J. Avis.

Bij het opstellen van dit verslag kwam de persoonlijke boodschap van de voorzitter, afgedrukt in het mededelingenblad van januari 1978, weer onder mijn aandacht. Enkele woorden daarin deden me er aan denken hoezeer het genootschap in feite in personen, in mensen, bestaat. Het is mensenwerk, door velen gedaan - met plezier - mede voor vele anderen, die dat werk willen ondersteunen en bovendien in grote aantallen van hun belangstelling blijk geven wanneer het bestuur roept.
Het is niettemin een „zaak”, waar zij allen bij betrokken zijn: een zo „gezond, gelukkig en gaaf” mogelijk West-Friesland. Om zich daarin thuis te voelen moet men er ook af en toe rond gaan, want er verandert wel erg veel in deze dagen.
Dat is echter niet anders dan vroeger: er is immers altijd getimmerd, geplant, afgebroken, gekapt en opnieuw gebouwd en geplant, en steeds méér.
Ieder lid, iedere bewoner, iedere andere Westfries en ook het genootschap dienen, denk ik, wel bij en er bij te blijven. Het genootschap, als vereniging, kan voor en in zulk een West-Friesland een belangrijke rol blijven vervullen; met de hulp en steun van zeer velen, ten behoeve van allen. Met het oog hierop is een nieuwe ledenwerffolder gemaakt.

Ledenbestand
De grondslag voor het voorgaande is goed. Het bestand had het volgende beloop:

ingeschreven per 1978 af bij per 1979
gewone leden 2531 140 160 2551
jeugdleden 56 2 4 58
gemeenten en waterschappen 58 22 8 44
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 92 2 4 94
ruilleden 18 18
----- ----- ----- -----
totalen 2755 166 176 2765

Er worden in het algemeen en er zijn ook in 1978 weinig bedankbrieven ontvangen.
De meeste afschrijvingen waren dan ook het gevolg van contributieachterstand en telken jare blijkt dan dat het wegblijven van de zendingen van het genootschap niet de bedoeling was van een deel der betrokkenen.
Wij gedenken de leden van wier overlijden bericht is ontvangen, te weten:
mevr. K. Beemster-Schouten te Avenhorn, mevr. J. M. Bestevaar-Brugman te Schagen, mevr. J. C. Grootes-Stammes te Bergen, mevr. P. M. Heineken-Kaaskoper, mej. H. de Jager te Alkmaar, mevr. G. M. Kooiman-Middeldorp te Bilthoven, mevr. J. Leegwater-Hartog te Hoorn, mevr. A. Mantel-Swagerman te Oudorp, mevr. G. J. Sparrius-Schuijtemaker te Beemster, mevr. J. E. Smit-Ossen te Hilversum, mej. M. Wit te Hilversum, en de heren C. Ay te Aalst-Waalre, C. M. Bakker te Grootebroek, J. Beets te Hoorn, A. Blokker te Vinkeveen, M. Boendermaker te Bergen, J. Heerdt te Medemblik, C. N. R. de Jong te Enkhuizen, J. Kraakman te Wervershoof, J. Leegwater te Wognum, N. Mulder te Heiloo, D. Nieuwpoort te Alkmaar, J. J. Pater te Enkhuizen, W. Schermerhom te Haarlem, T. L. Smit te Amsterdam, H. D. de Vries te Eindhoven, S. de Vries te Leiden.

In het bijzonder bij het overlijden van ere-lid ing. D. Nieuwpoort hebben wij stilgestaan. Hij is vele jaren lid van het bestuur geweest, was de grote stuwkracht achter een aantal na-oorlogse jaarboeken, die aanvankelijk nog op „meelzakkenpapier”, zoals hij het noemde, werden gedrukt, tot hij daar definitief een einde aan wist te maken. Hij was tevens de „startmotor” van de Stolphoevereeks.
Zeer erkentelijk is het bestuur voor een door wijlen mevrouw G. M. Kooiman-Middeldorp te Bilthoven aan het genootschap toegedacht legaat. Hoewel, voor zover bekend, mevrouw Kooiman nooit een bijeenkomst van leden heeft bijgewoond moeten West-Friesland en het genootschap haar wel sympathiek zijn geweest. Het bestuur beraadt zich nog over het geven van een bestemming aan het legaat.

Bijeenkomsten van leden
De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden op 6 mei, in Spanbroek, gemeente Opmeer. Er waren een stijlvolle show van historische Westfriese kleding en hoofdtooien, een causerie van burgemeester De Leeuw over de ontwikkeling van de gemeente in deze tijd en dia's, in een reeks van verlopen jaren, in Opmeer en Spanbroek gemaakt en nu ook toegelicht door de heer C. P. Stapel, oud-dierenarts te Spanbroek. Het was een heel goede middag, bezocht door 350 leden en genodigden.
De jaarvergadering in Hoorn, op 2 september, verliep vlot, zoals gebruikelijk. Er waren ongeveer 500 personen aanwezig, die de jaarstukken goedkeurden, het lidmaatschap van verdienste toekenden aan de heren H. O. J. de Ruijter de Wildt en J. J. Visman en voorzagen in de vacatures van bestuursleden; behalve de plaatsen van de heren W. A. Braasem en U. E. E. Vroom. Deze beide heren werden benoemd tot adviseurs van het bestuur.
Het was een goed idee, dat ongeveer tachtig in Westfriese kledij gestoken deelnemers op een foto bracht. De organisatoren hadden er echter niet aan gedacht dat dit niet gewoon vóór het Park kon gebeuren. Fotograaf Klaas Laan dirigeerde dit gezelschap naar de door hem hiervoor uitverkoren plaats, op de Westerdijk, richting Visserseiland. Toen kwam de koffiemaaltijd wat in het gedrang. Hopelijk heeft niemand hier iets naars van overgehouden.
De middag-excursies verliepen volgens verwachting. De dag werd besloten met een diner, waaraan 150 personen deelnamen.
De najaarstreekmiddag op Sint Maarten'sdag in Andijk bracht 310 deelneemsters en deelnemers bijeen. Hier stond de archeologie centraal. De verandering van de activiteiten van de Archeologische werkgroep werd verklaard door de heer W. F. G. Wiese, er was een „archeologische veldverkenning” in het Grootslag en de heren W. Veldhuizen (burgemeester) en C. Kieft vertelden resp. over Andijk nu en zijn bemaling tot nu toe.

Financiën en contributie
Tot de vele werkers voor het genootschap behoort het legertje leden en gezinsleden, dat zorgt voor het inpakken, sorteren en bezorgen van de jaarboeken met toebehoren voor de leden, die hun contributie op tijd hebben betaald. Er gingen dit jaar niet minder dan 2200 dergelijke zendingen door hun handen. Degenen, die de betreffende zendingen afzonderlijk per post ontvangen, weten wat dit het genootschap per lid aan kosten bespaart.
De rekening over 1978 levert een flink tekort op. De oorzaken daarvan zijn echter niet van de aard, die contributieverhoging noodzakelijk zou maken. Er werd namelijk een centrale verwarmingsinstallatie voor de woning bij het Gildehuisje gekocht en er werden stellingen geplaatst op de zolder van het Gildehuisje; voor een overzichtelijker berging van de restanten van oude jaarboeken, Stolphoevereeksboekjes en andere publicaties, waarvoor steeds belangstelling is.
Beide uitgaven werden geheel ten laste van het dienstjaar gebracht. De verwarmingsinstallatie werd door de bewoner zelf geplaatst.

Documentatie
De voorbereiding van een Stolphoevereeks-boekje over Stede Broec werd vrijwel voltooid. Het zal, door de zorgen van de gemeentebesturen van Bovenkarspel en Grootebroek, in de nieuwe gemeente huis-aan-huis worden verspreid.
Er komt een tweede oplage van „In de ban van de dijk” van J. J. Schilstra. Deze wordt vooral mogelijk gemaakt door medewerking van het dijksbeherende hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.
Er werd daadwerkelijke en financiële medewerking verleend aan de tentoonstelling „De stolp te kijk”, die in het kader van de „Toer-in 1978” werd ingericht in de Boterhal te Hoorn. De tentoonstelling trok meer dan achtduizend bezoekers. De voor de inrichting gevormde werkgroep blijft nog bestaan, teneinde aandacht te besteden aan „nazorg”, een verdere doorwerking van de doelstelling van de tentoonstelling: werkelijke belangstelling en zorg voor de stolp.
Er werd aan de besturen der per 1 januari 1979 samen te voegen gemeenten in oostelijk West-Friesland een verzoek gericht tot het voorzien (voor zover niet eerder gedaan) van, nu nog vooral plaatselijk „sprekende”, historische straatnamen op de borden van een verklarend onderschrift; vóór niemand meer weet aan wie of wat de namen werden ontleend.

Diverse zaken
Er was weer een stand op geleend terrein op de Westfriese Flora. Het succes was niet zo groot als in 1977.
Het genootschap heeft zich aangemeld als lid van het „Kantsalet”, een landelijke vereniging gevestigd in Amsterdam, die zich bezig houdt met het bestuderen, exposeren en publiceren van en over oude en nieuwe kant.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 1978 vijfmaal. Er verschenen vier mededelingenbladen.
Het bestuur besloot voorshands geen voorziening te vragen in de vacatures van de tot adviseurs benoemde heren W. A. Braasem en U. E. E. Vroom. De overige vacatures werden vervuld door verkiezing van de aftredende bestuursleden, de heren P. Th. van Kampen, dr. A. J. Kölker en P. A. van der Lee.
Het Gildehuisje kreeg per 1 februari een nieuwe „concierge” en de intendent een nieuwe kantoorhulp, voor het opvangen van extra drukte, in de persoon van mevrouw J. T. H. G. Luigies-Wechgelaar, die met haar gezin de woning betrok.
De jaarlijkse bijeenkomst van bestuurs- en commissieleden, op 1 april, leverde goede suggesties en gesprekken op.
Een aantal bestuurs- en commissieleden, met echtgenoten, besteedde in het begin van het najaar een weekeind aan een leerzame en genoeglijke ontmoeting met vertegenwoordigers van de Fryske Akademy en de Fryske Kulturried in de Friese Volkshogeschool op Terschelling. Besloten werd de Commissie voor landelijk schoon voorshands jaarlijks een bedrag van ƒ 1.000 ter beschikking te stellen voor het verlenen van kleine subsidies, ten behoeve van een stijlvolle instandhouding of restauratie van, eveneens kleine, onderdelen van het Westfriese landschap.
De penningmeester vertegenwoordigde het genootschap bij de officiële overhandiging der toewijzigingsbrieven van subsidies van het Provinciaal Anjerfonds in het stadhuis te Hoorn.
Ter gelegenheid van het gereedkomen van een interne verbouwing van de Drukkerij „West-Friesland” bv, werd door het genootschap een bloemstuk gezonden.
Op 2 november mocht de voorzitter het grondig en fraai herstelde voormalige raadhuisje in Spanbroek heropenen. De gemeente Opmeer was op die dag object van televisie-opnamen. Hierdoor verscheen het genootschap opnieuw op de beeldbuis in de NOS-rubriek „Gewest tot Gewest”.
Het bestuur beraadt zich nog over, onder meer, verwerking van het nieuwe verenigingsrecht in de statuten van het genootschap.

H. J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.