Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1980 » Pagina 221-225

Jaarverslag van de secretaris over 1979

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 47e bundel, pagina 221-225.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1980.
Auteur: H. J. Avis.

Het jaar waarin het genootschap vijfenvijftig jaar werd had in vele opzichten een gunstig verloop voor de vereniging. Het bestuur is onder meer gelukkig met de goede-tijdige-ontvangst van een heel groot deel der contributies, met de oprichting door een aantal jonge mensen van een 'Werkgroep Westfries' in Schagen en met de mogelijkheid die het heeft verkregen voor het instellen - en voor de eerste maal toekennen - van de Westfrieslandprijs. Deze vermelding wil uiteraard niets afdoen aan alle andere nieuwe of voortgezette activiteiten, welke in en ook buiten het verband van het genootschap op het gebied van zijn doelstelling werden bedreven. Uit het totaal kunnen in dit verslag en de verslagen van de commissies slechts grepen worden gedaan.

Ledenbestand
Er was opnieuw een behoorlijke toeloop van nieuwe leden. Daartegenover staan, toch weer, eveneens heel wat opzeggingen vanwege de vereniging: als gevolg van het uitblijven van de contributiebetaling. Ook persoonlijke herinneringen aan deze verplichting, in de loop van het jaar, helpen niet allemaal. Tengevolge van de samenvoegingen van gemeenten en waterschappen vermindert het aantal leden van deze categorie de laatste jaren aanzienlijk.
Het gebruikelijke overzicht toont de resultaten van de mutaties aan:

ingeschreven per 1979 af bij per 1980
gewone leden 2551 90 270 2731
jeugdleden 58 3 3 58
gemeenten en waterschappen 44 1 43
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 94 2 3 95
ruilleden 18 18
----- ----- ----- -----
totalen 2765 96 276 2945

Wij gedenken de leden, die ons door de dood zijn ontvallen. Bericht werd ontvangen van het overlijden van:
mej. F. W. Brander te Utrecht, mevr. H. de Geus-Schenk te Warmenhuizen, mej. A. C. Haringhuizen te Groenekan, mej. A. M. Holle te Alkmaar, mej. M. J. Holle te Aalsmeer, mej. M. Kaan te Alkmaar, mevr. G. Kaper-Koomen te Oostwoud, mej. C. v. Kleef te Blokker; en de heren J. N. M. L. Breed te Haarlem, W. Correljé te Schagen, C. Fijma te Heiloo, J. Goesinnen te Bergen, mr. H. Jonker te Anna Paulowna, A. R. Molenmaker te Heerhugowaard, J. Stadegaard te Obdam, J. Stam te Stompetoren, M. C. Stammes te Castricum, G. D. v.d. Stok te Nieuwe Niedorp, P. Stoll te Den Helder, M. H. P. v.d. Veen te Alkmaar, Jb. Vlam te Warmenhuizen, D. T. de Vries te Kwadijk.
Mej. F. W. Brander, mevrouw P. M. Heineken-Kaaskooper en de heer M. C. Stammes bedachten het genootschap met een legaat. Het bestuur besloot aan deze en dergelijke eenmalige baten een blijvende bestemming te geven, in de vorm van het 'G. C. Van Balen Blankenfonds'.

Algemene vergaderingen
Zoals gebruikelijk werden de leden uitgenodigd voor een drietal bijeenkomsten. Op 19 mei werd de voorjaarsstreekmiddag gehouden in Den Helder. De keuze van programmaonderdelen was enigszins beperkt, doordat de zaterdag geen normale werkdag is. De belangstelling was niettemin groot (300 personen) en zij bleek gerechtvaardigd. De heer H. Everhardus toonde aan dat de geschiedenis boeiende verhalen kan opleveren. Het Marine-Museum was maar juist groot genoeg voor ons gezelschap. Daar bleek sedert ons vorige bezoek aan Den Helder heel wat meer moois te zijn verzameld.
De jaarvergadering 'viel', op de eerste september, in de Alkmaarse kermisweek. Het was mogelijk geen gelukkige combinatie, maar Alkmaar en 'De Vest' zijn zeker niet 'gevallen' als plaats voor algemene vergaderingen van het genootschap. Er waren ditmaal 500 Westfriezen en sympathisanten. Zij hadden niets dan lof voor al hetgeen werd geboden en de wijze waarop dit gebeurde; in 'De Vest', in Uitgeest, langs de molens en in de stad. Wel moest worden ondervonden dat de kosten van bussen, voor excursies, nogal snel gestegen zijn.
In de huishoudelijke vergadering werden de jaarstukken goedgekeurd en de periodieke vacatures in het bestuur voorzien. Op voorstel van het bestuur werden twee Westfriezen tot lid van verdienste benoemd, de heren P. C. Mantel te Hoogkarspel en M. J. Sjerps te Schagen. De heer Mantel heeft in zijn kwaliteit van secretans van de Stichting Westfriese Flora' al meer dan 20 jaar de Lente in Bovenkarspel laten beginnen' en daardoor bijgedragen aan een stuk West-Frieslandpromotie van allure. De heer Sjerps heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het zo gaaf mogelijk bewaren van het oude terpenlandschap rondom Schagen; in de westhoek van West-Friesland. De najaarsstreekmiddag in Avenhorn, op 17 november, stond in het teken van het archiefwezen. De heren W. F. M. Brieffies, archivaris van het 'Westfriese Streekarchief' en dr. A. J. Kölker, provinciaal inspecteur der archieven, alsmede de film 'Het Archief' vertelden daarover op een wijze, die de aandacht van een groot publiek goed vast hield. Deze grote opkomst, 350 personen, werd voor een deel toegeschreven aan de hoop op een 'optreden' van dr. J. Pannekeet te Heiloo. Aan hem namelijk zou de eerste Westfrieslandprijs worden uitgereikt. Dat is gebeurd, en de niet op de agenda voorkomende toegift is, met algemene instemming, ook gekomen.

Het doel van het genootschap
Volgens de statuten onderneemt, regelt, leidt en ondersteunt het bestuur alles wat het nodig oordeelt tot het bereiken van het doel van de vereniging. Voorgesteld wordt deze taakstelling over te nemen in de nieuwe statuten. Zij lijkt namelijk, mede gezien in het algemeen de ontwikkeling van het genootschap, goed gekozen. Welnu, het bestuur heeft in 1979 besloten tot instelling van een Westfrieslandprijs, 'als waardering voor of ter aanmoediging van een activiteit, welke past in de doelstelling van de vereniging'. Het achtte dit een juiste bestemming voor de in 1979 en enkele voorgaande jaren en misschien later nog aan het genootschap toegevallen en toevallende schenkingen en legaten. Bij reservering en belegging of tijdelijk gebruik van deze gelden door het genootschap zelf, zal uit de rente jaarlijks iets extra's kunnen worden gedaan, zonder dat de algemene middelen worden bezwaard.
Voor het betreffende onderdeel van het vermogen van het genootschap werd de naam van de eerste voorzitter gekozen: 'G. C. Van Balen Blankentonds'. Er werd al meteen een goede bestemming gevonden voor deze prijs, namelijk doctor J. Pannekeet te Heiloo, die in 1979 zijn proefschrift 'Woordvorming in het hedendaags Westfries' voltooide en daarop promoveerde tot doctor in de Nederlandse taal en letterkunde, op 19 october, aan de R.K. Universiteit van Nijmegen.
Uit contacten met de in 1979 in Schagen opgerichte 'Werkgroep Westfries' is gezamenlijk beraad voortgekomen over de instelling van een commissie Westfries dialect en de taakstelling van zulk een commissie.
De op 31 maart gehouden jaarlijkse commissie-middag genoot goede belangstelling en bewees opnieuw de waarde van zulk een onderlinge gedachtenwisseling.
Er wordt in ons gebied veel deskundig oudheidkundig bodemonderzoek verricht, door verschillende instanties en met belangrijke subsidies van de provincie. Hierdoor is, in feite al een aantal jaren geleden, een einde gekomen aan de bemiddelende taak, welke het genootschap ter zake op zich nam en op lofwaardige wijze werd uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep. Daarom werd in beginsel besloten de werkgroep op te heffen, maar het bestuur bezint zich nog op de wijze waarop toch regelmatig voeling met de betrokken instellingen kan worden onderhouden.
Ten behoeve van het vastleggen in een artikel voor het jaarboek 1980 van een stuk sfeer uit een voorbije bestuurlijke wereld in West-Friesland, door de auteur J. Th. Balk, werd een belangrijke bijdrage uit het provinciale 'Baron De Vos van Steenwijkfonds' verkregen.
Het genootschap verwierf een copie van de NOS-film van een interview met J. J. Schilstra, de schrijver van onder meer 'In de ban van de dijk', over de Westfriese Omringdijk. In het begin van het jaar verscheen 'Een kijkje in de geschiedenis van Stede Broec', door pastoor B. Voets. De overhandiging van het eerste exemplaar aan het bestuur van deze nieuwgevormde gemeente werd vertraagd door het barre winterweer in begin januari. De derde druk van 'In de ban van de dijk' kwam in een oplage van 1000 exemplaren juist vóór de najaarsstreekmiddag beschikbaar. Een uitgave in samenwerking met het hoogheemraadschap 'Noordhollands Noorderkwartier'. Voor de kaartbijlage werd de kaart van het Noorderkwartier van Johannes Ram (1648-1693) gekozen.
Er wordt voor het genootschap contact onderhouden met de 'Samenwerkende activiteiten regionale/lokale omroep Noord-Holland-Noord' (Sironn).

Diverse zaken
In 1979 deed zich niet de gelegenheid voor het genootschap te presenteren op de Westfriese Flora. Tegen het einde van het jaar werd bekend dat dit gelukkig in 1980 weer wel het geval zal zijn.
Al in 1978 was te voorzien dat er een nieuwe oplaag benodigd was van het merklap-borduurpatroon. Deze kwam in begin 1979 beschikbaar. Het wordt moeilijk de 'stolp' voor het Westfriese landschap te behouden, doordat herstellingen en de inrichting voor bewoning en gebruik dikwijls zo kwetsbaar is. Het gemeentebestuur van Wester-Koggenland nam, als eerste, een op het behoud gericht besluit. Het bestuur betuigde uiteraard van harte zijn instemming daarmede. Andere stimulansen op dit gebied, onder meer naar en van de Welstandscommissies, gaan uit van de Commissie voor landelijk schoon en de tentoonstellingsdienst van de Cultureleraad Noord-Holland. Daarin werken enkele bestuursleden van het genootschap mede. Toestemming werd verleend aan het Westfries Mannenkoor te Wognum tot het opnemen in zijn repertoir van het Westfriese volkslied van Nico Splinter, met muziek van Jan van den Brink.
Van de vele Westfriese of Westfries getinte evenementen, al of niet met een toeristische inslag welke niet van het genootschap zijn uitgegaan, noem ik 'Hoorn, op en top Westfries' van de Stichting stad Hoorn op 27 juli; een der oudhollandse marktdagen. Er waren een groot aantal personen, onder wie vele leden van het genootschap, in Westfries costuum, de Westfnese dansgroepen van Spierdijk en Wieringerwaard, een Westfriese maaltijd en onze film 'Leven en werken van de Westfriese boer', vervaardigd door Daan Pool, werd gedraaid.

Het bestuur
Het bestuur vergaderde in 1979 zesmaal. De vergadering op 12 juni werd gehouden in het opnieuw in goede staat gebrachte oude raadhuisje te Spanbroek, op uitnodiging van het gemeentebestuur van Opmeer. Burgemeester W. S. P. P. de Leeuw verwelkomde ons gezelschap in deze historische omgeving.
De periodiek aftredende leden van het bestuur, mevrouw G. Koster-Stapel, mevrouw C. N. Tuender-Nobel en ondergetekende werden door de jaarvergadering herbenoemd. Er verschenen vier mededelingenbladen, de nummers 58 tot en met 61.
Het genootschap werd uitgenodigd een lid voor te dragen van de Welstandscommissie voor Oostelijk West-Friesland. Voorgedragen en benoemd werd de heer J. W. Leeuw te Wieringerwaard, lid van de Commissie voor landelijk schoon.
Het 'Gulden boek' voor registratie van de benoeming van ereleden, leden van verdienste en andere door het genootschap toegekende onderscheidingen is, door de bemiddeling van bestuurslid P. Th. van Kampen, gereed gekomen en in gebruik genomen.
De jaarrekening leverde ditmaal (1979) een aanzienlijk batig saldo op. Dit was voor een groot deel gevolg van eenmalige baten. Het tekort van 1978 werd hierdoor niettemin volledig goed gemaakt.
Bestuursleden vertegenwoordigden het genootschap bij diverse gebeurtenissen, zoals de opening van de Broeker veiling op 14 april. Mevrouw J. T. H. G. Luigies-Wechgelaer, concierge van het Gildehuisje en hulp van de intendent voor diverse kantoorwerkzaamheden, tevens bewoonster, met haar gezin, van het huis Dal 3, heeft ons per 1 mei verlaten, in verband met verhuizing naar het oosten van het land. In de functie van concierge werd zij per 1 augustus opgevolgd door mevrouw W. M. van Doorn- Velzeboer, die met haar gezin ook de woning betrok. Voor de hulp bij het kantoorwerk is een voorlopig tijdelijke voorziening getroffen.
Bij de voorbereiding van een herziening der statuten werden vooral de naam van de vereniging en het doel besproken. Beide zouden kunnen worden veranderd, aangepast, gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat in 1980 uiteindelijk een algemene vergadering van leden uitmaakt of en in hoeverre dit zal geschieden.

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.