Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1981 » Pagina 229-233

Jaarverslag van de secretaris over 1980

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 48e bundel, pagina 229-233.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1981.
Auteur: H. J. Avis.

1980 is het jaar geworden van, onder meer, in chronologische volgorde: de start van de Commissie voor Westfries Dialect, een waarderingsoorkonde van de Commissie voor Landelijk Schoon en nieuwe statuten. Ook overigens is er uiteraard het een en ander gebeurd, zoals hieronder en in de verslagen van de commissies blijkt. En U, leden, hebt U evenmin onbetuigd gelaten, bij de vroegtijdige contributiebetaling. Het bestuur wil dit graag opvatten als een bewijs van waardering voor hetgeen er alzo in de vereniging omgaat. Van de financiële kant bezien: de contributie van dertig gulden is voor ieder van U hopelijk geen groot offer, maar het resultaat - enkele tienduizenden guldens al in het begin van het jaar in het bezit van het genootschap - brengt voordeel, daar kan mee worden gewerkt.

De leden
De groei van het ledental heeft zich ook in 1980 voortgezet, ondanks de gebruikelijke verliezen. Op papier overschreed het genootschap bij het begin van het nieuwe jaar, dat ook voor het lidmaatschap wordt aangehouden, het derde duizendtal. Als we achter elk lidmaatschap twee personen of, iets meer, een gemiddeld gezin stellen is het duidelijk dat het brok cultuur dat het genootschap wil bundelen, bewaren en uitdragen een respectabel aantal mensen bereikt. Er zijn er echter zeker veel meer, die hieraan zouden willen deelnemen en bijdragen. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe ledenwerf-folder.
Het verloop van het ledental was in 1980 als volgt:

ingeschreven per 1980 af bij per 1981
gewone leden 2731 120 209 2820
jeugdleden 58 30 2 30
gemeenten en waterschappen 43 3 1 41
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 95 2 2 95
ruilleden 18 18
----- ----- ----- -----
totalen 2945 155 214 3004

Wij gedenken de leden, die ons door de dood zijn ontvallen. Bericht werd ontvangen van het overlijden van:
mevrouw A. Aay-Hes te Spanbroek, mej. E. G. Bossen te Alkmaar, mevrouw G. J. van Doorn-Tuender te Ruurlo, mevrouw T. Ellerbroek-de Vries te Bunnik, mevrouw D. Kwadijk-Buurs te Deventer, mevrouw J. Oppenhuis de Jong-Laan te Hilversum, mevrouw A. Postma-Bakker te Enkhuizen, mej. A. N. Speets te Gjettum, Noorwegen, mevrouw E. v. Zijp-de Groot te Middenbeemster, en de heren A. Bakker te Den Oever, P. W. Bijlsma te Opmeer, K. Blauw te Haarlem, D. J. Doets te Breezand, R. P. Goettsch te Schoorl, J. L. de Groot te Ilpendam, J. Hopman te Schoorl, H. Jonker te Anna Paulowna, J. P. Koomen te Alkmaar, J. Kooy te Noord-Scharwoude, T. H. C. Kroonenburg te Hoorn, M. v.d. Molen te Oudkarspel, J. Ottenbros te Alkmaar, Jb. Posch te Stompetoren, D. Rempt te Alkmaar, H. Sasburg te Amerongen, H. G. Smit te Amsterdam, S. de Vries te Maarsbergen, M. Zweedijk te Amsterdam.
Vooral hun, die al wat langer bij het genootschap betrokken zijn, zullen de namen van de heren R. P. Goettsch, oud-secretaris, erelid, mr dr H. Jonker, schrijver van "Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960" (proefschrift), J. Ottenbros, oud-secretaris, erelid en Jb. Posch, lid van verdienste, iets zeggen.

Het doel van de vereniging
Het doel werd, na rijpe overweging door het bestuur, opnieuw beschreven in de nieuwe statuten en de jaarvergadering stelde deze vast, zonder er veel woorden aan te wijden. De beschrijving is wat korter - wat zakelijker misschien dan de oude. Maar zij verschilt daarvan naar inhoud en practische waarde niet veel. De bedachtzaamheid van het bestuur betrof in feite de vervanging van "het in ere houden en het beoefenen van alles, wat op het streekeigen en de levensstijl betrekking heeft" door "het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen". Het bestuur gaat ervan uit dat zij, die hun kennis op deze gebieden in praktijk willen brengen (beoefenen), dat zeker zullen blijven doen als het hun past, op hoogtijdagen van het genootschap en bij andere gelegenheden. Het stelt zich dan ook voor zeer attent te blijven op het voortschrijden van de veranderingen en op het bevorderen van de kennis van het oude en het nieuwe.
Het door het bestuur ingevolge de statuten vastgestelde reglement voor het G. C. van Balen Blanken Fonds (het "legatenfonds") is inmiddels verspreid.
Het bestuur is de leden mevrouw mr E. G. M. Rutgers-Wessels, notaris te Avenhorn, die bij het opstellen van de statuten hulp en bijstand heeft verleend en deze de vereiste notariële status heeft gegeven, alsmede de heer C. J. Kok te Ede (Kok-Ede bv), die het drukken van de statuten en het juistgenoemd reglement heeft verzorgd, zeer erkentelijk.
In de Stolphoeve-serie verscheen, aan de vooravond van de viering van negen eeuwen ontwikkeling Langedijk, "Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk" geschreven door Maarten Kuiper. De gemeente Langedijk verleende hiervoor een aanzienlijke financiële bijdrage.
In een bestuursvergadering op 17 januari werd officieel besloten tot instelling van de Commissie voor Westfries Dialect. Zij kreeg tot taak op haar gebied te coördineren, registreren, inventariseren en stimuleren. Tot leden werden benoemd de heren K. Breederveld en J. Mink, vanwege de "Werkgroep Westfries" te Schagen, mevrouw N. van Laren-Zwuup, de heer dr J. Pannekeet, beiden op grond van hun kennis van het dialect en vanwege het bestuur de heren V. J. Nobel en J. van Diepen.
De commissies - reglementaire en "bijzondere" - waren zonder uitzondering actief; gaarne vermeld ik in het bijzonder de instelling van een oorkonde voor opmerkelijke daden door de Commissie voor Landelijk Schoon en de inschrijving van het vijfhonderdste "lid" door de "Stichting Westfriese Families".
De Westfrieslandprijs werd toegekend aan de heer J. J. Schilstra te Bergen, in het bijzonder naar aanleiding van zijn initiatief tot instelling van een provinciale monumentenlijst en het daarop als eerste object plaatsen van de Westfriese Omringdijk, alsmede het schrijven van, onder meer, het boek "In de ban van de dijk": diezelfde dijk.

Algemene vergaderingen
De bijeenkomsten van leden waren ook dit jaar hoogtepunten, door grote deelname en waardering voor de programma's.
Op 17 mei kwamen vooral de molen-liefhebbers bijeen in het dorpshuis de "Nieuwe Haven" te Abbekerk. De zaal was maar juist groot genoeg voor de ongeveer 325 deelnemers. Het door de stichting "De Westfriese Molens" verzorgde programma deed allen goed.
De deelname aan de Westfriezendag te Hoorn op 30 augustus was niet zo groot als het voorgaande jaar, maar een aantal van omstreeks 450 leden en genodigden is toch de moeite waard.
In de jaarvergadering werden de jaarstukken goedgekeurd - er was een vrij groot batig saldo tengevolge van de goede verkoop van boeken - de nodige benoemingen gedaan en de aftredende bestuursleden J. van Diepen, V. J. Nobel, J. H. N. W. Raat en D. Schuijtemaker herkozen. Er werden voorts, zoals reeds gemeld, nieuwe statuten vastgesteld. Aan de agenda werd toegevoegd de benoeming van twee leden van verdiensten: de heer D. Fleddérus, wegens zijn vele, in een lange reeks van jaren verrichte werkzaamheden voor "Landelijk Schoon" en de heer W. F. G. Wiese voor al zijn inspanningen in het kader van de in 1979 opgeheven Archeologische Werkgroep.

De middag werd besteed aan excursies, waarvan de deelnemers zichtbaar tevreden terugkwamen.
Tussen deze dagdelen in was er de gebruikelijke "koffiemaaltijd", waarover niet allen tevreden waren. Dat is jammer; het bestuur gaat nog beter zijn best doen alles tot in de puntjes goed te regelen en verzorgen.
"De Schakel" in Heerhugowaard - mooi gelegen, door velen moeilijk gevonden - bood op 15 november ruim plaats aan ons gezelschap van ongeveer 350 personen. De programadelen, verzorg vanwege de gemeente en de Stichting "Den Huygendijk" bevatten een stuk geschiedenis van de polder en nabijgelegen gebied tot "Heerhugowaard nu". Na de pauze vond in een passende omlijsting de uitreiking plaats van de Westfrieslandprijs aan de heer J. J. Schilstra. We zagen louter tevreden gezichten.

Diverse zaken
Er was in februari weer een succesvolle stand op de Westfriese Flora te Bovenkarspel. Toegezegd werd reeds dat we in 1981 terug mogen komen.
Voor onze merklap, met Westfriese motieven, duurt de belangstelling voort. Het Anjerfonds Noord-Holland en het Provinciaal bestuur kenden het genootschap opnieuw subsidie toe voor de uitgave van het jaarboek. De pop in Zaans costuum, die het genootschap bij zijn gouden jubileum in 1974 ten geschenke ontving van mevrouw M. L. P. van Wijnen-Pekelharing, is, met toestemming van de schenkster, doorgegeven aan het in 1979 opgerichte museum te Landsmeer, gevestigd in het huis van Grietje Tump.
Het bestuur blijft attent op de ontwikkeling van een regionale of lokale radio-omroep.
In samenwerking tussen de Culturele Raad Noord-Holland en de stichting Noordhollandse Welstandcommissie is een spreekuur ingesteld, waar men adviezen kan krijgen voor het uitvoeren van werken aan bestaande en de bouw van nieuwe landelijke bouwwerken. Men kan zich hiervoor vervoegen in het Landbouwhuis te Alkmaar: elke tweede maandag van de maand, van 14 tot 17 uur.
Van de vele nieuwe publicaties over Westfriesland (zie de bibliografie in het jaarboek) vielen ons in het bijzonder op "Een volk op klompen" van oud-bestuurslid P. M. Rooker te Enkhuizen en "Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was" van oud-bestuurslid, thans adviseur, W. A. Braasem en H. O. J. de Ruijter de Wildt, lid van verdienste. Het laatstgenoemde boek werd ten doop gehouden in het Gildehuisje.

Bestuur
De jaarvergadering bracht geen verandering in de bestuurssamenstelling. In 1980 vergaderde het bestuur zes maal. Er werden weer vier mededelingenbladen verzonden (nrs 62 t/m 65).
Onze stencilmachine heeft tegen het eind van 1980 de geest gegeven. Dankzij bemiddeling van mevrouw C. N. Tuender-Nobel kwamen we in het bezit van een zo goed als nieuw ander apparaat. Hiermede kunnen echter geen grote oplagen, zoals het mededelingenblad, worden gemaakt. Daarom wordt daarvoor voorlopig een beroep gedaan op de drukkerij "West-Friesland" bv.
Het bestuur kreeg van de Coöperatieve Melk Centrale Noord-Hollandcombinatie, waarin ook "Aurora" te Opmeer is opgenomen, de vererende opdracht - zo mogelijk jaarlijks - de in 1964 ingestelde "Auroraprijs" toe te kennen, uit door de grote combinatie beschikbaar gestelde gelden. Het bestuur kende deze prijs in 1980 toe aan de "Frans-club". De "Auroraprijs" is Noord-Hollands, de "Frans-club" handhaaft en verdedigt de puur "Noord-Hollandse zwartbonte" en de prijs werd uitgereikt op "Groenhoven", waar de eerste Frans in 1897 werd geboren. Men zie hiervoor "Verdwenen water, gewonnen melk" van V. J. Nobel, deel VI in de Stolphoevereeks (1968)
De voorzitter en/of leden van het bestuur vertegenwoordigden het genootschap onder meer bij lessen, in het Westfriese dialect te Schagen, het 80-jarig bestaan van het Seiskip Friso te Alkmaar, het 60-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw J. Vos (lid) te Alkmaar, de openstelling van het nieuwe gemeentehuis van Bergen, de viering van het 25-jarig bestaan van de Culturele Raad Noord-Holland en de Historische dag van deze Raad, het 100-jarig bestaan van de kolfvereniging "De Vier Eenen" te Opmeer, de bijeenkomst van "Oud-Hoorn", waarin onze oud-voorzitter D. Breebaart het erelidmaatschap van die vereniging ontving en nog andere gedenkwaardige gebeurtenissen.
Een aantal leden van het bestuur en commissies nam, met hun echtgenoten, deel aan een voor ons door de Vereniging van Volkshogeschoolwerk te Bergen georganiseerd studie-weekend in Havelte (Drente). Zowel hier als in 1979 op Terschelling (Friesland) vonden informatieve ontmoetingen plaats met culturele instellingen in de betreffende provincies, waaruit we proberen lering te trekken.
Het vorige jaarverslag werd besloten met een opmerking over modernisering van de statuten en de naam van de vereniging. Het resultaat hiervan is nu bekend. De naam werd gehandhaafd. We houden het bij de oude, die was goed en is, zij het in diverse variaties, ingeburgd. Moge "Oud West-Friesland" nog veel meer inburgeren!

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.