Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1982 » Pagina 223-229

Jaarverslag van de secretaris over 1981

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 49e bundel, pagina 223-229.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1982.
Auteur: H. J. Avis.

Op een zeker moment, begin 1981, overschreed het ledental van het genootschap de drieduizend: op papier. Toen was er nog het risico dat de contributiebetalingen daarbij achter zouden blijven. Enkele maanden later kon echter definitief worden aangenomen dat de derde 'mijlpaal' was bereikt. In de jaarvergadering werd hiervan mededeling gedaan. De eerste contributiebetaling van de heer J. A. de Vreeze te Venhuizen leverde hem een kleine huldiging en een der laatste exemplaren van 'In de ban van de dijk' op.
De zaken van het genootschap verliepen in het verslagjaar rustig. Er werden regelmatig meldingen van nieuwe leden ontvangen, de belangstelling voor de bijeenkomsten was uitstekend, de financiële uitkomsten zouden opnieuw positief zijn geweest - ondanks de gestage kostenstijgingen - indien niet ten behoeve van de inrichting van het Gildehuisje enkele vrij kostbare investeringen waren gedaan.

De leden
Er was voor de registratie van het drieduizendste lid enige statistische inspiratie nodig. Maar zie hier de resultaten van de ledenadministratie tot en met 1 januari 1982, voor zover nu bekend:

ingeschreven per 1981 af bij per 1982
gewone leden 2820 143 175 2852
jeugdleden 30 12 31
gemeenten en waterschappen 41 4 37
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 95 12 6 89
ruilleden 18 1 19
----- ----- ----- -----
totalen 3004 159 183 3028

Onvermijdelijk helaas is een ledenverlies door overlijden. Voor zover ons bekend geworden moest in 1981 voorgoed afscheid worden genomen van mevrouw A. Boot te Andijk, mevrouw A. de Koning- Wiering te Ouderkerk aan de Amstel, mevrouw C. G. Langedijk-IJff te Oudkarspel, mevrouw A. D. Ruyterman te Hoorn, en de heren W. Bakker te Velsen, D. Barten te Noord-Scharwoude, J. D. Buis te Alkmaar, W. de Jongh te Heiloo, C. T. Kobes te Hoorn, W. C. Koster te Schellinkhout, H. Kriller te Bergen, N. Ooteman te Grootebroek, N. Oudheusden te Putten, O. Parma te Alkmaar, M. Potter te Hoorn, J. c. A. M. Ruttenberg te Hoorn, H. C. Schneider te Obdam, W. Schuurman te Bergen, J. H. Smits te Utrecht, K. Spaan te Heiloo, A. Spaargaren te Made, P. Spijker te Alkmaar, Th. C. Stoop te Oudkarspel.
Mevrouw M. Liefhebber-Best te Alkmaar werd op 16 maart 1981 honderd jaar oud. Zij was enkele jaren geleden een trouw bezoekster van onze bijeenkomsten. Haar trof, juist voor de afsluiting van dit verslag, het uiteindelijke lot van ieder mens. Mevrouw Liefhebber overleed op 31 januari 1982.
De heer en mevrouw A. Wit-Govers te Alkmaar (voorheen Opmeer) waren dit jaar 60 jaar getrouwd. Hun feest werd ook bijgewoond door een aantal leden van het bestuur.
Het persoonlijk archief en de erepenning van de heer R. P. Goettsch, oud secretaris en erelid van het genootschap, wiens overlijden wij vorig jaar moesten melden, werden aan het genootschap overgedragen. Het bestuur besteedt hieraan uiteraard de nodige zorgen.
Veel waardering verdienen jaarlijks de vele bezorgers van jaarboeken (met bijgevoegde paperassen) aan omstreeks tachtig procent van de leden; alsmede de leden die dit mogelijk maken door tijdige betaling van hun contributie. Zeer velen hebben daarvan een goede gewoonte gemaakt.

Doel en middelen
Gaarne herinner ik hier aan de oproep van de voorzitter (mededelingenblad nr. 66) om nooit oude geschriften, films of foto's weg te gooien, maar deze ter beschikking te stellen van het bestuur; als U soms aan opruimen toe bent. Men kan vaak niet vermoeden welk een waarde zulke spullen, soms pas veel later, kunnen hebben. Gaarne voeg ik hier aan toe dat er desgewenst een bepaalde geheimhouding van dergelijke afgestane zaken kan worden bedongen.
Er berusten in het Noord-Hollands Zuivelarchief enkele films, betrekking hebbende op het zuivelbedrijf, gemaakt door de heer P. van Breemen, lid van het genootschap. Het genootschap heeft toestemming gekregen hiervan copieën te maken.
Naar het voorbeeld van de in de 25ste bundel opgenomen index op de tot dan verschenen jaarboeken wordt er voor de 50ste bundel (1983) een register gemaakt op de jaarboeken 26 tot en met 50.
Het bestuur verstrekte financiële bijdragen aan de Kolfsociëteit 'De Vier Eenen' te Opmeer voor de organisatie van het nationaal kolfkampioenschap in 1981 en aan de Stichting 'Den Huijgen Dijck' te Heerhugowaard voor een fototentoonstelling over de Westfriese Omringdijk in 1982. Aan deze tentoonstelling zal ook organisatorische medewerking worden verleend.
Mevrouw C. N. Tuender-Nobel, beheerster van de merklappatronen (desgewenst met toebehoren) verraste het bestuur opnieuw met gunstige ontwikkelingen. Bij haar aftreden als bestuurslid stelde zij mèèr in het vooruitzicht en bleek zij bereid haar taak nog wat voort te zetten.
De Westfrieslandprijs werd, bij gelegenheid van de najaarsstreekmiddag, toegekend aan het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Westfriesland, ter versterking van zijn fondsen voor de aanschaf van een rondvaartboot. Het IVN is een vereniging ter bevordering van het milieubesef. De vereniging werd in 1960 opgericht, als voortzetting van de Bond van Natuurbeschermingswachten.

Algemene vergaderingen
De voorjaarsstreekmiddag werd op 9 mei gehouden in Hippolytushoef, zaal Concordia. Het was de bedoeling dat belangstellenden weer eens het een en ander over Wieringen zagen en hoorden. Dat gelukte: dank zij de heren L. W. Stam (burgemeester), P. Kraan (maker van de film 'Wieringen in de winter, 1963'), A. Pruimboom (die een toelichting op de film gaf en medewerking verleende aan de organisatie van deze middag), Theo Mulder (met zijn diaserie 'Rotgans en zeegras op Wieringen') alsmede zo'n 320 deelnemers.
In een korte huishoudelijke vergadering besloten de aanwezige leden tot uitstel van de behandeling van de jaarstukken tot de algemene vergadering op 5 september 1981.
Als om schade - van 1980 - in te halen was de deelname aan de algemene vergadering, de Westfriezendag, in Het Park te Hoorn bijna overweldigend. Geteld werden achtereenvolgens bij de jaarvergadering, de broodmaaltijd en 'Luisteren naar Westfriezen', ongeveer 550, 600 en 650 bezoekers. Blijkens vele reacties was het een goede dag. De jaarvergadering keurde de jaarstukken goed. De voorgoed aftredende leden van het bestuur, mevrouw C. N. Tuender-Nobel en de heer P. Th. van Kampen, werden tot ereleden benoemd, hetgeen werd bezegeld met - voor elk - een zilveren erepenning van het genootschap. In hun plaatsen werden benoemd mevrouw L. Th. M. Groot te Amsterdam en mevrouw M. Peetoom-Slooves te Winkel. Aftredend waren voorts de heren P. A. van der Lee en dr A. J. Kölker, die beiden, eveneens bij acclamatie, werden herbenoemd. De najaarstreekmiddag, op 14 november in het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel, was gewijd aan de natuur, nadat wethouder M. G. Bosma het een en ander over het reilen en zeilen van de gemeente Stede Broec - voorheen Bovenkarspel en Grootebroek - had verteld. Bij de dia's, vanwege het IVN gepresenteerd in de programmaonderdelen 'Westfriesland wat ben je nog mooi' en 'Natuur en milieu in Westfriesland', zagen de ongeveer 320 leden en genodigden landschap en natuur, zoals men deze zelf niet altijd bekijkt; mooi en minder mooi. Zij genoten, maar er was op 't laatst ook wat 'gemor' in de zaal. Toch heeft het bestuur de overtuiging behouden dat de Westfrieslandprijs 1981 goed besteed zal blijken te zijn.

Bij zijn afscheid als bestuurslid van ons genootschap refereerde pater Piet van Kampen aan dit praatje met Siemen Wester, ''n hêle goeie kennis van moin'.

Wat hew ik nou hoord! Ga jij uit 't Genôoskip?
Wolnei, hoe kô je deerboi; uit 't bestuur!
Oôôô..., docht ôk al.
Ja, 't werd toid. 'n Aar begint met frisse moed weer ik ophou.
Hoe koik je derteugen an, teugen die bestuurstoid?
Ik hew 't graag dein, Siemen, hêel graag. Eerst onder voorzitter Breibaart en deernei onder Nobel. We hewwe nooit hoibel had of zuk in 't bestuur. Recht toe, recht an. Dat wel, zoas woi Westfrieze binne. Goeie geist. Anpakke. D'ien dut, d'aar dat. D'r is hêel wat beurd in de leste twuntug, voif en twuntug jare. En de financies binne gezond. Da's ok wat waard teugeswoordig.
Enne... wat gane je nou doen?
Koike...!
Koike...?
Ja, koike. Nei 't land, de slote, de koeie, de skeipe, de doike en de bome; nei de huize, maar den meer nei de ouwere as de nuwere. Koike nei de minse en luistere nei de jôsies as ze nei skôol gane. Koike nei de lucht en nei de wolke... Westfriesland is 'n boek, Siemen: moin boek. Ik kom nooit uitlezen. Kin je dut begroipe?
Ja, dat begroip ik. Ik dink dat ik ôk meer moet gaan koike. Nou, wor den lid van ôos genôoskip!

Diverse zaken
In de stand op de Westfriese Flora te Bovenkarspel, weer bemand door enthousiaste dames- en herenleden in Westfries costuum, werden goede zaken gedaan. Er konden meer dan dertig nieuwe leden worden geboekt, oude jaarboeken, andere geschriften, de kledingprent, alsmede de merklap en met het een en ander het genootschap zèlf ondervonden veel belangstelling.
De Stichting Nuwendoorn, beheerster van de fundamenten van Floris V's voormalige dwangburcht bij Eenigenburg - te voorschijn gekomen bij ruilverkavelingswerkzaamheden - is door de provincie Noord-Holland overgenomen. Voor herstel van de fundamenten heeft het genootschap indertijd een geldlening aan de Stichting verstrekt, waarvan nog ƒ 4000 resteert. Dit bedrag zal bij de overname worden afgelost. Begin 1981 werd de Historische Kring Ursem opgericht. Zij organiseerde meteen een tentoonstelling van historisch materiaal. De 'Frans-club' die in 1980 de 'Auroraprijs' ontving, heeft op basis van die prijs een jaarlijkse 'Aart-IJffprijs' ingesteld; voor de fokker van de beste pure Noordhollandse zwartbonte op de provinciale fokdag.
Dit jaar waren er opnieuw vele gebeurtenissen, publicaties en andere uitingen, waarbij het genootschap geen rol speelde, maar die onze oud-Westfriese gevoelens wel deugd deden. Slechts één daarvan zij hier vermeld: de wens van het hoofd van de openbare Mavo-school te Winkel om die school de naam te geven van Graaf Arnulf van Holland, die in 993 sneuvelde (volgens Melis Stoke) bij Winkelmade.

Bestuur
Het bestuur vergaderde dit jaar zevenmaal. Op 27 augustus werden de voorgoed aftredende bestuursleden mevrouw C. N. Tuender-Nobel en de heer P. Th. van Kampen uitgeluid; op 6 oktober traden hun plaatsvervangsters mevrouw L. Th. M. Groot en mevrouw M. Peetoom-Slooves in functie. Er verschenen opnieuw vier mededelingenbladen (nrs 66 t/m 69). Het Gulden Boek nadert zijn voltooiing, voorlopig bijgewerkt tot en met 1981. Het archief van het genootschap is, evenals eerder de bibliotheek, voor zover het niet meer onmiddellijk ter beschikking behoeft te zijn op het Gildehuisje, overgebracht naar het Streekarchief in het Stadhuis van Hoorn. Het is daar, volgens de regelen van het Archief, voor een ieder ter raadpleging beschikbaar.
Er is ter uitvoering van artikel 13, onder a, der statuten - betreffende bestudering of uitvoering van onderdelen van de taak van het bestuur door commissies - in overleg met vertegenwoordigers van de bestaande commissies een 'Reglement voor de commissies' opgesteld.
Dit bevestigt in grote lijnen de goede, maar ongereglementeerde gang van zaken in deze tot nu toe en bakent de wederzijdse verantwoordelijkheden enigszins af.
De enkele jaren geleden gemaakte ledenwerffolder werd herdrukt toen de oplage uitgeput was.
Per september hebben de heer en mevrouw Semler-Kremer de woning Dal 3 betrokken en de dagelijkse zorgen voor het Gildehuisje op zich genomen; in de plaats van de familie Van Doorn.
De vloerbedekking en de vloer van de verdieping van het Gildehuisje waren hard aan vernieuwing of verbetering toe. Besloten werd een nieuwe opneembare Amerikaans grenen vloer over de bestaande vloer te leggen en daarop voortaan te wonen. Tegelijkertijd werden de stoelen van de vergaderkamer, waar ook het een en ander aan gedaan moest worden, vervangen door nieuwe Thonetstoelen. Het bestuur beraadt zich nu nog over besparing op de verwarmingskosten van het Gildehuisje. De 'Auroraprijs' werd toegekend aan de Stichting 'De Westfriese Molens'; bij gelegenheid van de ingebruikstelling van de door haar zorgen gerestaureerde Groote Molen van de polder Schellinkhout. Aan de Stichting werd voorts een lening verstrekt tot tijdelijke bestrijding van het laatste deel der kosten van de restauratie.
Een over vertoningsrechten van de Grootslag-film gerezen verschil van mening werd met bemiddeling door de heer U. E. E. Vroom, adviseur van het bestuur, in der minne geregeld.
De voorzitter en/of leden van het bestuur vertegenwoordigden het genootschap bij diverse gedenkwaardigheden; zoals de officiële ingebruikstelling van de nieuwe waterwin- en transportwerken WRK III bij Andijk, de presentatie van het boek van de heer J. J. Schilstra over de geschiedenis van de Heerhugowaard, georganiseerd door de Stichting 'Den Huijgen Dijck' en de viering van het 25-jarig jubileum van het Ingenieursbureau Grabowsky & Poort - deze naam zal onverbrekelijk verbonden zijn met de stedelijke uitbreidingen van Hoorn - ter gelegenheid waarvan een prijsvraag werd uitgeschreven voor beeldende kunstenaars, met als onderwerp 'Hoorn en Westfriesland, stedelijke en landschappelijke schoonheid'.

Het zal U intussen niet verwonderen dat het bestuur zich enige zorgen maakt over de naaste toekomst voor de leden èn het genootschap. Onze welvaart krijgt een gevoelige knak, die allen treft; velen zeer diep en pijnlijk. Daaronder bevinden zich - het kan niet anders bij drieduizend leden - ook leden van het genootschap. Cultuur, zeden en gewoonten veranderen soms bij op- of neergang van de maatschappelijke omstandigheden. Mèèr nog dan in tijden van groeiende welvaart zal echter in de komende jaren 'Oud West-Friesland' een bindende en overbruggende functie kunnen vervullen tussen alle mensen van nu en hun plaats in de toekomst. Het bestuur doet zijn best en rekent op de belangstelling voor, trouw áán en vertrouwen in Westfrieslands Oud en Nieuw van allen, die daaraan tot nu toe nut of genoegen hebben beleefd alsmede van nieuwe leden. Meer 'deelnemers' maken het gezamenlijke werk gemakkelijker. Het Genootschap wil een brok welzijn - saamhorigheid - kweken en onderhouden, op basis van een gemeenschappelijke zaak: onze landstreek en zijn bevolking.
Het zal U evenmin verwonderen dat het bestuur zich al beraadt over een bescheiden viering van het zestigjarig bestaan van het genootschap in 1984. Het hoopt dit beraad te kunnen voortzetten en te bestemder tijd voltooien bij een voortgaand welvaren van ons aller genootschap.

H. J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.