Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1983 » Pagina 206-211

Jaarverslag van de secretaris over 1982

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 50e bundel, pagina 206-211.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1983.
Auteur: H. J. Avis.

Er is in 1982 veel gebeurd en gedaan, maar er waren geen zeer bijzondere voorvallen. De minder goede, voor velen slechte, tijdsomstandigheden lieten zich ook bij het genootschap enigszins voelen: een bij voorschot ontvangen subsidie over 1980 van het (vroegere) Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijkwerk, moest wegens geldgebrek bij het ministerie en ons batig rekening-saldo over dat jaar worden terugbetaald; er werd geen subsidie ontvangen van het Anjer-fonds Noord-Holland; enkele gemeenten beëindigden hun lidmaatschap. Maar er waren gelukkig ook goede berichten op financieel gebied: opnieuw de toezegging van een mooie subsidie van de provincie voor het jaarboek; een toezegging van Bejo Zaden-directeur Beemsterboer te Warmenhuizen van vijf jaren contributie voor voortzetting, voorlopig, van het lidmaatschap van zijn gemeente, die hiervoor geen geld wist te vinden en toekenning door het eerder genoemde ministerie van subsidies over 1981 (definitief) en 1982 t.b.v. onze Commissie voor Landelijk Schoon.
Zoals het bestuur in feite al aan het begin van het jaar verwachtte hebben de ontvangsten van het genootschap ditmaal de uitgaven niet volledig kunnen opvangen. Het verschil is echter niet groot. Indien er rekening mee wordt gehouden dat er investeringen werden gedaan tot een bedrag van ongeveer ƒ 6.500,- is het negatieve saldo circa ƒ 600,-. Een flinke ledenwinst had dit mogelijk kunnen opvangen, maar die bleef uit; vooral eigenlijk door een vrij groot verloop. Het is duidelijk geworden dat het van 1973 (1974) daterende contributiebedrag wat diende te worden aangepast.

De leden
Er moesten 177 leden worden uitgeschreven, waarvan een groot deel als gevolg van contributie-achterstand (totalen in 1979, 1980 en 1981: 90, 120 en 143). Uitschrijving om deze reden vindt plaats bij de verzending van het opvolgende jaarboek. Het aantal achterstalligen over 1982 is momenteel ongeveer zestig. Het aantal nieuwe inschrijvingen was dit jaar 195, in 1979, 1980 en 1981: 276, 214 en 183. Ook op dit punt gaat het niet meer zo vlot. Hier is het volledige overzicht 1982:

ingeschreven per 1982 af bij per 1983
gewone leden 2852 172 189 2869
jeugdleden 31 31
gemeenten en waterschappen 37 1 1 37
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 89 4 4 89
ruilleden 19 1 20
totalen 3028 177 195 3046

Ruim drieduizend leden, nog juist behouden!
Door overlijden verloren wij in 1982, voor zover bekend de volgende leden: mevr. M. Bos-Claij te Hoorn, mevr. T.J.A.P. Glas-Glas te Hoogwoud, mevr. M. Liefhebber-Best te Alkmaar, mevr. J. Lont-Peetoom te Winkel, mevr. A. Moeijes-Kuiper te Bergen, mevr. C. Müller te Bergen op Zoom, mevr. G. Offringa-Roda te Haarlem, mevr. C. Ringers-Mann te Den Haag, mevr. A. Tiessen-Spaans te Den Burg en de heren J.J. Bakker te Bergen, J. de Boer te Oostzaan, W. Brinck te Amsterdam, mr. B.R. Canneman te Den Haag, W.A. van Doorninck te Amsterdam, W.J. Driessen te Groot Schermer, H.J. de Feyer te West-Terschelling, G. de Geus te Dirkshorn, M.N. Klerk te Stompetoren, K. Koster te Wieringerwaard, P. Kromheer te Hoorn, H. Mensonides te Lisse, N.A. Nap te Wassenaar, J.C. van Nimweghen te Oostwoud, B. Oskam te Wijdenes, Th. Overboom te Prinsenbeek, P.J.J. Sickman te Hoorn, J. Speets te Zuid-Scharwoude, S.P. van der Stoop te Krommenie, P. Veerman te Den Helder, H.O. Welman te Amstelveen, W.F. Woutman te Oosterbeek en P A. Zomerdijk te Alkmaar.
Wij gedenken hen met dankbaarheid voor hetgeen zij voor het genootschap zijn geweest en hebben gedaan. In het bijzonder trof het bestuur het overlijden van de heer W.A. van Doorninck, die gedurende achttien jaren op voortreffelijke wijze de penningen van de vereniging beheerde en bij zijn afscheid in 1975 tot erelid werd benoemd. Hij is 63 Jaar geworden.
Zeer direct betrokken waren het bestuur en vele deelnemers aan de Westfriezendag bij het plotselinge overlijden van mevrouw H. Boot-Pool, echtgenote van ons lid de heer J. Boot te Schellinkhout. Zij waren samen naar Alkmaar gekomen, voor een prettige dag. Vanwege het bestuur is blijk gegeven van het medeleven met de heer Boot en familie in de kring van de leden.
De heer en mevrouw Donker-Timmerman te Hoogwoud (zie de "commissie hoofdtooi) waren in 1982 veertig jaar getrouwd, de heer en mevrouw H. Langedijk (erelid, "Hé, is dat Westfries?") vierden hun gouden huwelijksfeest.
Verreweg de meeste jaarboeken werden weer door vele leden in en soms ook buiten hun woonplaatsen bezorgd. Daarvoor kwamen alleen in aanmerking de boeken voor de leden, die tijdig tevoren aan hun financiële verplichting jegens het genootschap hadden voldaan. Verreweg de meesten dus. Wilt U dit blijven doen?

Doel en middelen
Het genootschap was opnieuw vertegenwoordigd op de Westfriese Flora, de prachtige Jaarlijkse (bol)bloemententoonstelling in Bovenkarspel. Er was zoveel belangstelling voor onze stand, dat er gebrek aan "materiaal" dreigde te onstaan. Hierin werd inmiddels voorzien door de vervaardiging van een set prentkaarten, waarvoor vijftien tekeningen van mooie Westfriese plekjes werden gemaakt door de heer P. Kok, oudtekenleraar te 's Gravenhage, thans weer wonende in zijn geboortedorp Hensbroek. De set werd tot zestien stuks aangevuld met een bielsbrugje bij Spierdijk, getekend door ons erelid, de heer P.Th. van Kampen. De "geknipte" verjaardagskalender van mevrouw J. de Jong-Brouwer (Jantje III) geraakte uitverkocht en werd herdrukt.
De jaarlijkse slotmiddag van de costuum- en hoofdtooi-cursussen, in de "Ridder Sint Joris" te Berkhout, trekt langzamerhand zoveel belangstelling dat hij doet denken aan een "derde streekmiddag".
Er wordt gewerkt aan een nieuw merklap-ontwerp, wat kleiner dan de bestaande merklap. Het beheer van deze bijzondere uitgave van het genootschap is per 1 januari 1983 door mevrouw Tuender-Nobel overgedragen aan mevrouw M. Peetoom-Slooves te Winkel. Mevrouw Tuender beheerde het project gedurende vrijwel twintig jaren op een voorbeeldige wijze, welke bijzondere dank verdient.
De Westfrieslandprijs werd toegekend aan de Vereniging "Oud-Hoorn", in verband met haar 65-jarig bestaan, op grond van haar vele voortreffelijke activiteiten, vooral op historisch gebied en ten behoeve van de voortzetting daarvan. Het genootschap kocht - zo heet dat - een rubriek op de Hoornse "Dag van het paard".
Op bescheiden wijze werd deelgenomen aan de uitgave van het boekje "Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen", onder auspiciën van de Stichting "Vrienden Oude Ursulakerk". Er kwam een aantal exemplaren van het boekje, als deel XII van onze Stolphoevereeks, beschikbaar voor de belangstellende leden van het genootschap.
Het "Dokter Van Balen Blankenfonds" werd bedacht met een schenking van de jaarboeken 1 tot en met 27, die derhalve te gelde zal worden gemaakt. Besloten werd voorshands niet over te gaan tot een nieuwe herdruk van "Hé, is dat Westfries?", van H. Langedijk. Er is nog vraag naar het boekje, maar het is twijfelachtig of deze de kosten van een herdruk rechtvaardigt.

Algemene vergaderingen
Mede door de bemiddeling en medewerking van burgemeester P. van Gosliga kon de voorjaarsstreekmiddag, op 22 mei in Callantsoog, goed slagen. Het weer was niet zo mooi als we gewenst hadden, vooral voor de wandeling in het Zwanenwater; de deelname was goed, maar met ongeveer 250 personen wat minder dan we gewend zijn. De door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten toegezegde beschrijving van de wandeling was helaas niet aanwezlg. De stemmmg was echter bijzonder goed.
Ook de Westfriezendag - met jaarvergadering - trok minder belangstelling dan in de voorgaande jaren, namelijk ongeveer 450 deelnemers. De dag werd overschaduwd door het overlijden van mevrouw Boot. Het personeel van "de Vest" is - ook via B en W van Alkmaar - dank gebracht voor de vlugge en tactvolle wijze, waarop het bij deze verdrietige gebeurtenis hulp heeft verleend.
De jaarvergadering keurde de Jaarstukken goed, deed de nodige benoemingen en besloot, na een toelichting van de voorzitter, tot de voorgestelde verhoging van de contributie, ook met applaus!
Voor het eerst in de geschiedenis van het genootschap, voor zover mij bekend, werd deze bijeenkomst op een andere plaats ontbonden dan waar zij was begonnen, namelijk, in feite, bij de ontscheping nabij de Zaanse Schans. De verlate aankomst in Alkmaar van een der rondvaartboten was hinderlijk voor de op de kade wachtenden. Enkelen konden dit helaas niet volbrengen. De boot miste de juiste openingstijd van een ophaalbrug, ten gevolge van zware mist. We leerden hier wat van en hopen in het vervolg ook tijdig aan dergelijke voorvallen te denken. De mist loste vrij spoedig na het vertrek op, zodat de opvarenden toch de omgeving van de historische vaarroute konden verkennen. De Zaanse Schans was voor velen, die daar een aantal jaren niet waren geweest, een openbaring, ook al was een gesloten restaurant een beetje een tegenvaller.
Op 13 november werd de najaarsstreekmiddag gehouden in de pas prachtig gerestaureerde Oosterkerk te Hoorn. De ongeveer driehonderd deelnemers genoten ten volle van het gebodene, niet het minst het optreden van het Anthonis Kleinkoor. Nadat de Commissie voor Landelijk Schoon haar oorkonden had uitgereikt en de voorzitter van "Oud-Hoorn", de heer J.M. Baltus het een en ander over zijn vereniging had verteld, reikte onze voorzitter hem de Westfrieslandprijs 1982 uit. Hij was er blij mee.
Vóór de bijeenkomst bezochten vele deelnemers de tentoonstelling van kerksieraden en andere historische zaken uit de achttiende en negentiende eeuw, "Verborgen Vroomheid", in het Westfries Museum.

Diverse zaken
Er was ook in 1982 een groot aantal gebeurtenissen, waarmede het genootschap niet altijd rechtstreekse bemoeiingen had, maar die wel zouden overeenkomen met zijn doelstelling. Voor de Stichting Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude werd een folder van haar boekje "Verborgen Verleden", uitgegeven ten behoeve van een restauratie van de betreffende kerk, gratis bij een onzer mededelingbladen verzonden. Medewerking werd verleend aan pogingen tot redding van het jaarlijkse subsidie (sedert 1916 verleend) voor de Kantklosschool "Ieder Voor Allen" te Wijdenes.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in 1982 zes maal. Er verschenen, zoals gebruikelijk, vier mededelingenbladen.
De periodiek aftredende bestuursleden werden herbenoemd.
De voorzitter en/of leden van het bestuur waren aanwezig, onder meer, bij de herdenking van het 65-jarig bestaan van de Vereniging "Oud-Hoorn"; de installatie van burgemeester Janssens van Hoorn; de ingebruikneming van het gerestaureerde Bätz-orgel te De Rijp; van het gerestaureerde Groene Kerkje te Lambertschaag; van de gerestaureerde Grebmolen in het Groot-Geestmerambacht en van de vernieuwde en verbrede ophaalbrug te Rustenburg, alsmede bij de uitreiking van de eerste exemplaren van de boeken "Hoorn, huizen, straten, mensen, momenten uit de geschiedenis van monumenten" en "Stoomtrams rond Hoorn". Medewerking werd verleend aan een door de Stichting "Den Huygen Dyck" georganiseerde fotowedstrijd met de Westfriese omringdijk als onderwerp.
De heer B. Slooten te Koedijk werd afgevaardigd naar het bestuur van de Stichting Westfriese Molens, als opvolger van de heer D. Breebaart. Besloten werd tot het verlenen van medewerking - door de Commissie voor Landelijk Schoon - aan een plan tot subsidieverlening door de provincie voor karakteristieke bouwkundige elementen aan gebouwen. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek aan het provinciaal bestuur werd het genootschap ontheven van de verplichting tot terugbetaling van het door de provincie verstrekte garantie-subsidie voor de bewerking van de film "De Vier Jaargetijden" van Daan Pool. De film voldoet wel, maar niet aan de zeker te hoog gestelde financiële verwachtingen. De door het provinciaal bestuur aan de ontheffing verbonden voorwaarde, dat de film desgewenst om niet aan de provincie in gebruik zal worden gegeven, is uiteraard gaarne aanvaard.
In de bijeenkomst van het bestuur met de commissies, op 3 april, is de instelling van een educatieve dienst binnen het genootschap aan de orde gesteld. Hierover zal nader beraad plaatsvinden.
De huisvesting van het kantoor, in het Timmermansgildehuis, werd vanwege de gemeente Hoorn verbeterd door vernieuwing van de centrale-verwarmingsinstallatie. Hiervan verwacht het bestuur tevens een besparing van de kosten van verwarming. De verzorging hiervan is mede gesteld in de vertrouwde handen van onze concierge, mevrouw Semler, en haar man. Er is gezorgd voor een attentie vanwege het bestuur, onlangs, bij hun 25-jarig huwelijksfeest.
De Stichting Tentoonstelling Opmeer en Omstreken heeft "Oud West-Friesland" uitgenodigd zijn jaarvergaderdag in 1983 te houden in Opmeer, in het kader van de viering van het 75-jarig bestaan van de Stichting, vanwege onze gemeenschappelijke stamvader, dokter G.C. van Balen Blanken. Het bestuur heeft de uitnodiging gaarne aanvaard, omdat dit een bijzondere dag belooft te worden. We dienen hiervoor wel af te wijken van de gebruikelijke vergaderdag, want "Opmeer" heeft haar dag op de eerste maandag van augustus en onze Westfriezendag wordt dan de zaterdag daarvóór, 30 juli 1983. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het 60-jarig bestaan van het genootschap zelf, in 1984, heeft uiteraard ook de aandacht van het bestuur. Dat is immers eveneens een moment dat het herdenken waard is, ondanks de verminderde economische omstandigheden waarin we te verkeren zijn gekomen, of misschien wel mede daarom.
Het bestuur is er zich van bewust dat de contributieverhoging, waartoe nu besloten is, leden kan noodzaken om financiële redenen beëindiging van hun verbond met de andere leden te overwegen. Het kan hierbij nauwelijks hulp bieden, maar het blijft zijn best doen de doelstelling van de vereniging zo goed mogelijk te benaderen en een zekere band tussen en saamhorigheid van de leden te bevorderen.

H.J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.