er Jaarverslag van de secretaris over 1983 (WFON 1984, pagina 236-240) | Westfries Genootschap
Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1984 » Pagina 236-240

Jaarverslag van de secretaris over 1983

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 51e bundel, pagina 236-240.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1984.
Auteur: H. J. Avis.

De vele zaken van het Genootschap verliepen in het verslagjaar rustig. Bijzonder veel werk werd er - binnen het bestuur, maar ook door anderen op verzoek van het bestuur - in de loop van dit jaar al verricht ter voorbereiding van de viering van het 60-jarig bestaan in 1984.
Voor de per 1 januari ingevoerde contributieverhoging hebben de leden kennelijk begrip willen opbrengen. Verreweg de meesten van hen betaalden hun bijdrage vlot. Niettemin: de minder goede, voor vele slechte, tijdsomstandigheden lieten zich ook bij het Genootschap enigszins voelen. Voor het eerst sinds vele jaren overtrof het aantal afschrijvingen het aantal inschrijvingen. En vaak bleek uit een begeleidend schrijven dat een lidmaatschap uit noodzaak, maar met spijt, werd beëindigd.
Bij het opmaken van het ledenbestand per 31 december 1983 kwam uit dat het totaal aantal leden van „Oud West-Friesland” was gedaald tot juist onder de 3000: 2998. Eenentwintig personen, die zich in de laatste maanden van 1983 lieten inschrijven, droegen de contributie over dat jaar niet af en hadden dus kennelijk hun lidmaatschap willen laten ingaan per 1 januari 1984. Per die datum werd het aantal van 3000 dus weer ruim overschreden.
De belangstelling voor de bijeenkomsten, die toch ook altijd weer een - zij het zo laag mogelijk gehouden - financiële bijdrage vragen, bleef gelukkig uitstekend.
Ook de financiële uitkomsten van 1983 stemmen tot tevredenheid: een positief resultaat. Mede als gevolg van de contriburieverhoging, welke dus, ook achteraf, gerechtvaardigd mag worden genoemd.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1983 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1982 bij af per 31-12-1983
gewone leden 2869 105 161 2813
jeugdleden 31 31
gemeenten en waterschappen 37 1 36
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 89 4 91
ruilleden 20 7 27
----- ----- ----- -----
totalen 3046 114 162 2998

Onvermijdelijk is helaas een ledenverlies door overlijden. Voor zover ons bekend moest in 1983 voorgoed afscheid worden genomen van: mevr. G. Bos Eijssen-Laan en mevr. H. Meurs-Zwaan te Bergen, mevr. E. Dekker-Meijer te De Weere, mevr. G.M. Reinders te Zuid-Scharwoude, mevr. G. Rupert-van der Wiel en mevr. H. Laan-Oosterdijk te Alkmaar, mevr. A.J. Schild-Heijman te Enkhuizen, mevr. M. Vlam-Kok te Hoorn, en de heren mr. P.C. Avis en F. Houter te Hoorn, S. Barten te Papendrecht, L. Brandts Buijs te Zuidhorn, mr. D. Breebaart en N.J. Speur te Heiloo, B. Dekker te Wognum, L.D. Dettingmeyer en W. Laan te Amsterdam, drs. H. v. Dis te Hilversum, S. van Drunen en H. Hoet te Alkmaar, J.J. Glas te Broek op Langedijk, G. Hauwert te Hoogkarspel, A.N. Nap te Sleen, D. Pool te Oudesluis, N. Rood te Hoogkarspel, R.L. Schoenmaker te Koog aan de Zaan, P. Stapel te Velsen Zuid, H. Tiebie te Tuitjenhorn, H.A. van Vessem te Bennebroek, B.C. Vingerhoed te Venhuizen, ir. S.H. Visser te Den Helder, A.N. Winkel te Emmeloord en J. Woestenburg te Boskoop. Wij gedenken hen met dankbaarheid voor wat zij voor het Genootschap zijn geweest of hebben gedaan. Aan enkelen van hen bewaren wij levendige herinneringen door hun trouwe bezoek aan de bijeenkomsten van het Genootschap. De heer D. (Daan) Pool was de maker van de film „Het leven en werken van de Westfriese boer” , welke het Genootschap in 1968 van hem kocht. In 1973 werd hij benoemd tot lid van verdienste, op grond van de grote waarde van zijn werk als voordrachtskunstenaar - ook in het Westfries - en als amateur-cineast. Mr. P.C. Avis heeft, onder de vlag van het Genootschap, jarenlang werk verricht op genealogisch gebied. Hij was de initiatiefnemer en de vormgever van de Stichting Westfriese Families. Het Genootschap werd bedacht met legaten door mevrouw G.M. Reinders, die ons een aantal textiele goederen en een kappestel naliet, en door mevrouw F.W. Brander-Harlaar, die in Den Haag woonde, geen lid (meer) was, maar het Genootschap ƒ 2.000,- schonk ten behoeve van het „G.C. van Balen Blankenfonds” . Mevrouw Brander was de weduwe van de heer J. Brander, een van de leden van het eerste uur. Zij werd 102 jaar oud.
De heer C. Groot uit Alkmaar had wat jaarboeken over. Hij schonk ze, zeventien in getal, aan het Genootschap. Na verkoop via het mededelingenblad werd de opbrengst (ƒ 350,-) besteed voor de betaling van een flink deel van de kosten van een gordijn, aangebracht voor het trapgat van de bovenzaal van het Timmermansgildehuis: een zowel verfraaiende als energiebesparende investering!

Doel en middelen

Ook in 1983 was het Genootschap vertegenwoordigd op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Bij gelegenheid van deze vijftigste „Floor” verzocht het bestuur Jantje III (mevrouw). de Jong-Brouwer uit Sneek) een passend knipsel te vervaardigen. Van dit knipsel zijn posters gedrukt. De eerste exemplaren hiervan zijn, ingelijst, aangeboden aan de bestuursleden van de Florastichting.
De Stichting „Tentoonstelling Opmeer en Omstreken” organiseerde dit jaar voor de vijfenzeventigste keer een tentoonstelling. Op maandag 1 augustus, de jubileumdag, gaf „Oud West-Friesland „ acte de présence met een informatiestand, bemand door medewerkers in costuum. Het Genootschap trad voor die dag op als sponsor van een rubriek uit het programma. Voor de Stichting „Tentoonstelling Opmeer en Omstreken” was de toekenning van de „Auroraprijs 1983” (een bedrag van ƒ 4.000,-) de verdiende erkenning voor „Opmeer 75 keer” Jammer dat uitgerekend die 75ste keer zo overvloedig door Pluvius werd bedacht. Maar zij die er bij waren kunnen getuigen dat de sfeer er beslist niet minder om was!
De „Westfrieslandprijs 1983” werd toegekend aan de heer C. Visser uit Andijk: uit waardering voor de wijze waarop hij een stukje Westfriese land- en tuinbouwhistorie voor een totaal verdwijnen heeft behoed en vastgelegd, ook voor degenen die na ons komen.
Op 1 oktober was het Genootschap een van de ongeveer veertig organisaties die deelnamen aan de Culturele Dag, georganiseerd door de Culturele Raad Noord-Holland in „De Vest” te Alkmaar.

Algemene vergaderingen

De voorjaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 14 mei te Oostzaan, is goed geslaagd. De ongeveer 250 deelnemers kwamen samen in het „dorpshuis De Greep”, waar de heer W.J. Potemans, voorlichtingsfunctionaris van het recreatiegebied Het Twiske, een uiteenzetting hield. Daarna werd een bezoek gebracht aan het recreatiegebied.
De Westfriezendag, gehouden op zaterdag 30 juli in Opmeer, werd er een met een gouden randje. Wat bood het bestuur van de jubilerende Stichting „Tentoonstelling Opmeer en Omstreken” onze leden, die in grote getale (bijna 600!) waren opgekomen, een geweldig programma! De jaarvergadering keurde de jaarstukken goed en ging accoord met een voorstel van het bestuur tot herbenoeming van de periodiek aftredende bestuursleden M. Peetoom-Slooves, M. Schagen-Zwaan en D. Schuijtemaker. Tijdens de vergadering deed de voorzitter mededeling van het feit dat het bestuur heeft besloten een door de voormalige beheerster van het „Merklappotje” van ons Genootschap, oud-bestuurslid en erelid mevr. C.N. Tuender-Nobel, gevormde reserve-pot van ƒ 10.000,- , op haar verzoek, toe te voegen aan het „Van Balen Blankenfonds” De vergadering gaf door luid applaus te kennen dit bestuursbesluit van harte te ondersteunen. Hoogtepunten van deze Westfriezendag werden op videoband vastgelegd.
Op zaterdag 29 oktober werd in „de Dars” te Wervershoof de najaarsstreekmiddag gehouden. Er waren 300 deelnemers. Eerder in dit verslag werd al vermeld dat de heer C. Visser deze middag uit handen van de voorzitter de „Westfrieslandprijs 1983” in ontvangst mocht nemen.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1983 zeven keer. Er verschenen, zoals gebruikelijk, vier mededelingenbladen.
De voorzitter en/of leden van het bestuur waren aanwezig, onder meer, bij:
de opening van de tentoonstelling „Paard en Gerij”, een beknopte terugblik op 75 jaar historie van „Opmeer”; de opening van de semi-permanente tentoonstelling „Verdiept verleden” (archeologisch onderzoek binnen de gemeente Hoorn) in het Westfries Museum te Hoorn; de feestelijke ontvangst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Kaasfabriek Eyssen te Alkmaar; de officiële overdracht van 14, op initiatief van de Vrouwenraad Heerhugowaard vervaardigde wapenschilden aan de gemeente Heerhugowaard; de receptie ter gelegenheid van 40 jaar huwelijk van Simon Peetoom en Annie Grietje Nobel uit de Baarsdorpermeer; de feestelijke heropening van de Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude; de opening van de tentoonstelling „Wolken, weer en wind” in het poldermuseum te Heerhugowaard; de receptie van W.A. Braasem bij gelegenheid van afscheid als directeur van het Westfries Museum te Hoorn; een ontvangst van het bestuur van de Stichting Westfriese Flora ter gelegenheid van de 50ste Westfriese Flora; de opening van de tentoonstelling over het Oude Slot te Schagen.
Bij zijn pensionering als bestuurslid gaf het bestuur pater P.Th. van Kampen de opdracht mee om een Gulden Boek samen te stellen met daarin de namen, de personalia en eventuele verdere kenmerken van ereleden, leden van verdienste, legatoren en winnaars van Westfrieslandprijzen. Was de opzet aanvankelijk een boek te laten vervaardigen met een fraaie omslag, waarin een eenvoudige chronologische opsomming gegeven zou worden van de namen van al degenen die daarvoor in aanmerking komen: als gevolg van, of liever dank zij samenwerking met aankomend kalligraaf Theo Klaver uit Hippolytushoef is van deze eenvoudige opzet spectaculair afgeweken. De heer Klaver gebruikte, al kalligraferend en tekenend, per persoon tenminste een hele pagina, met als gevolg dat het gereedgekomen boek nog slechts minder dan de helft van het aantal te „behandelen” personen kon bevatten. Er komt dus nog een tweede exemplaar, en een derde: waarin voor de komende jaren de nodige ruimte gereserveerd blijft. In elk geval: dank zij de heren Van Kampen en Klaver bezit ons Genootschap nu een Gulden Boek dat die naam in alle opzichten verdient! De heer D. Schuijtemaker, bestuurslid van het Genootschap, neemt namens het bestuur een zetel in in de Kring Hoorn van de Stichting Noordhollandse Welstandscommissie. Hij volgde de heer J.W. Leeuw op, die vanuit Wieringerwaard naar Zuid-Afrika vertrok.
Op zaterdag 16 april vond, alweer voor de negende keer, een bijeenkomst plaats van bestuurs- en commissieleden van „Oud West-Friesland”, dit keer in Grosthuizen. Deze „commissie-middagen” voorzien in een behoefte: men informeert elkaar, praat wat bij; dat is nuttig en nodig.
Nuttig, en ook heel erg plezierig, was een studie-weekend voor onze bestuursen commissieleden in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) georganiseerd onder supervisie van de familie Vis uit Middelburg. Het weekend, van 7 tot en met 9 oktober, bracht wat ervan werd verwacht: een leerzame kennismaking met het Zeeuwse.
In de bestuursvergadering van 30 augustus besloot het bestuur bij ingebruikneming van nieuwe gemeentehuizen in ons werkgebied telkens een jonge boom aan te bieden, te planten op de nieuwe gemeentelijke erven en herkenbaar door een daarbij te plaatsen herinneringsbordje. In eerste instantie gaat het hierbij om de gemeenten Wester-Koggenland, Wognum, Niedorp, Heerhugowaard, Opmeer en Venhuizen, waarvan een aantal haar nieuwe huis al weer enige tijd bewoont. Alle aangeschreven gemeentebesturen hebben inmiddels positief gereageerd.
Het kantoor in het Timmermansgildehuis is verrijkt met een telefonisch antwoordapparaat en een brandkastje.

Voorbereidingen jubileum 1984

Voor de viering van het twaalfde lustrum heeft het bestuur een begin gemaakt met de uitwerking van de navolgende plannen. In samenwerking met het Westfries Museum en onder auspiciën van de Culturele Raad Noord-Holland wordt een tentoonstelling voorbereid met als motto „Meer gelaik as aigen”. Er wordt gewerkt aan de vervaardiging van een heemkundige dia-serie, die ter beschikking komt van alle basisscholen in West-Friesland. Oud-cursisten van de dialect-cursus van de Werkgroep Westfries te Schagen werken aan de samenstelling van een Westfries boek: gevuld met verhaaltjes, rijmpjes en zuks. Er is hard gewerkt aan de vervaardiging van een index op de inhoud van de bundels 26 tot en met 50. Er is een ontwerp voor een nieuwe merklap in de maak. Het zal duidelijk zijn: het bestuur heeft niet gewacht tot 1984 met het opstropen van de mouwen! De ftnanciering van een en ander hoopt het bestuur mede te kunnen realiseren uit de jubileumbijdragen van de leden.

Tenslotte

Het bestuur ziet met genoegen terug op het verslagjaar; het verheugt zich op de toekomst, ook en in dit verband vooral die van het Genootschap en met name op een luisterrijke viering van het zestig-jarig bestaan. Het maakt zich echter ook wat zorgen. Eerder in dit verslag werd reeds vermeld dat voor het eerst in een lange reeks van jaren meer mensen van de ledenlijst werden afgevoerd dan er konden worden ingeschreven. Het verschil is klein, op zich niet zo zorgwekkend en er zijn verklaringen te bedenken: de tijdsomstandigheden, de contributieverhoging. Maar toch ...
Nu weten en zien we op de bijeenkomsten ook dat ons ledenbestand een tamelijk hoge gemiddelde leeftijd heeft. Daar moet, denken we, vooral ook met Uw hulp iets aan worden gedaan. We zullen vooral onze aandacht moeten richten op de mensen van zo ongeveer dertig tot vijfenveertig jaar die wel veel belangstelling hebben voor ons „gedoe” maar nog even wachten tot zij zich als lid opgeven of er in toestemmen dat zij worden aangemeld. U kent er allen wel een aantal. Voor wie dit leest: U begrijpt de rest ... Het bestuur rekent op U!

H.J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.