Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1985 » Pagina 172-176

Jaarverslag 1984 van het secretariaat

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 52e bundel, pagina 172-176.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1985.
Auteur: H. J. Avis.

Mensen, wat een jaar! Druk, voor het bestuur. Zeker. Maar ook en vooral prachtig voor het Genootschap. Er waren goede redenen om feest te vieren: de zestigste verjaardag, meer dan drieduizend leden en diverse zaken, die juist in dit jaar tot stand konden komen. Het antwoord van de leden en vele anderen - 'buitenstaanders' - op de uitnodigingen, verzoeken en aanbiedingen van of vanwege het bestuur was enorm. Wij noemen de vlotte contributiebetaling, waarbij U allemaal betrokken was; de extra 'jubileum'-bijdrage, uiteraard niet van alle leden verwacht maar door veel méér gegeven dan we meenden te mogen hopen; de grote deelname aan de uiteindelijke feestdag, de Westfriezendag. Het bestuur weet nu weer heel goed waarvoor het er is! Hier graag dank aan allen die het bestuur blijk hebben gegeven van hun bijzondere waardering voor één of alle onderdelen van de jubileumviering.
We vergeten niet dat er bovendien belangrijke financiële bijdragen werden ontvangen of toegezegd van of vanwege het Provinciaal Bestuur, het Anjerfonds Noord-Holland, de Nederlandsche Waterschapsbank, Shell Nederland en Architectenbureau Deen te Obdam. Alles was, en is nog, hartverwarmend. En dan kwam daar bovendien, door de Commissaris der Koningin persoonlijk gebracht, de Zilveren Erepenning van de Provincie Noord-Holland bij. Een waardering van het Provinciaal Bestuur voor zestig jaar goed regionaal werk van enkele generaties Westfriezen. Daar behoort U, in en buiten Westfriesland, allen bij. U bent in feite zelfs de grote kracht van het Genootschap. Velen hebben dat begrepen en voelen ervoor mee te doen, getuige ook de ledenwinst in dit luisterrijke lustrumjaar. Het gebruikelijke overzicht van het ledenbestand toont het aan. Ga zó door. Het bestuur kan niet alles zelf doen!

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1984 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1983 bij af per 31-12-1984
gewone leden 2813 276 88 3001
jeugdleden 31 31
gemeenten en waterschappen 36 1 35
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 91 2 9 84
ruilleden 27 6 33
----- ----- ----- -----
totalen 2998 284 98 3184

Ook nu weer verloren wij leden door overlijden. Voorgoed moest afscheid worden genomen van de dames J.J.M. Bakker-Driessen, A.c. Haremaker (Alkmaar), A. Meijer-Hoek Spaans, H. Ooms-Knip, D. Schoen-Avis (Hoorn), C.A Bronder, P. Holtrop-Bakker, J. van Hoorn (Schagen), D.E. Bakker-Gayaard (Hoogwoud), G. Modder-van Twisk (Heerhugowaard), C.M. van Engelen-Groot (Bergen), A.S. Keyser-Schagen (Wieringerwerf), G. Pels-Levendig (Schoorl), M. Sluis (Enschede), M. v.d. Tooren-Kroon (Medemblik), zuster M. Ursem (Aerdenhout), alsmede van de heren T. Doekes (Utrecht), A. Donker (Hoogwoud), Jac. Groot, J.J. Huberts, H. v.d. Meer, C. Roggen, C. TooI, W.F.G. Wiese (Hoorn), A Bakkum (Monnickendam), P. Blaauboer (Winkel), A.M. ter Burg (Schoorl), G. Dilling (Oudorp), M. Grootes (Purmer), P.J. van Harderwijk (Velp), L. Hartman (Wieringerwaard), H.M. Honijk (Bergen), Theo Koomen (Grootschermer), J. Koeten (Emmeloord), A.J. Kommer (Alkmaar), G.P. Langendijk (Heiloo), P.J. Meereboer (Vledder), H.C Menke (Haarlem), G.M. Mooy (Oegstgeest), G. Pater (Schagen), K. Rietvink (Callantsoog), C.A.J. Salman (Wognum), K. Sijpheer (Zuid-Scharwoude), N. Sprenkeling (Heerhugowaard), J. Zeeman (Noord-Scharwoude), J. van Zoonen (Oude Niedorp). Wij gedenken hen met dankbaarheid: voor wat zij voor het Genootschap zijn geweest of hebben gedaan. Aan enkelen van hen bewaren wij levendige herinneringen: aan Theo Koomen, radioentertainer in sportland; aan Jan Zeeman, regelmatig publicist in onze Jaarboeken; aan Adriaan Donker, een pure Westfries die zijn leven wijdde en besteedde aan de stichting van zijn Museumboerderij in Hoogwoud; aan Jaap Groot, journalist en jarenlang lid van onze Commissie voor Landelijk Schoon; aan Gert Pater, jaren achtereen de grote gangmaker van de donderdagse 'Westfriese Markt' in Schagen en lid van verdienste van ons Genootschap; aan Jaap van Zoonen, die zich als chef-redacteur van de 'Schager Courant' grote bekendheid bij zijn lezers verwierf met zijn wekelijkse rubriek 'In de Skeerwinkel' en die eveneens lid van verdienste van ons Genootschap was; aan Willem Wiese, onder véél meer de motor achter allerlei archeologische onderzoekingen in West-Friesland en die mede daarom werd benoemd tot lid van verdienste van 'Oud West-Friesland'. Uit de nalatenschap van de heer G. Dilling te Oudorp ontving het Genootschap achttien jaargangen van onze bundel. Aangevuld met enkele jaargangen uit eigen voorraad heeft de serie boeken inmiddels een nieuwe eigenaar gekregen. De familie van de in 1983 overleden Daan Pool heeft het Genootschap uit diens nalatenschap een film projectie-apparaat met toebehoren een een 16 mm-film, behelzende activiteiten van het Westfries cabaretgezelschap van Daan Pool, geschonken.

Doel en middelen

Al weer een aantal jaren is 'Oud West-Friesland' met een stand aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Ook in 1984 was dat het geval. Onze vrijwillige stand-medewerkers deden goede zaken en mochten bovendien 30 nieuwe leden noteren.
Vorig jaar, in het kader van het 60-jarig bestaan, heeft het bestuur besloten de gemeenten in ons officiële werkgebied - het door de Omringdijk omsloten deel van onze provincie - die een nieuw 'huis der gemeente' in gebruik nemen (of in de laatste jaren hebben genomen) een blijvende herinnering aan 'Oud West-Friesland' aan te bieden in de vorm van een boom. Bij de gemeentehuizen van Venhuizen, Wognum, Wester-Koggenland, Opmeer, Heerhugowaard en Niedorp is inmiddels een boom - naar keuze van het betrokken gemeentebestuur - geplant. Het geschenk van het Genootschap is ook herkenbaar gemaakt: middels een op een hardhouten paaltje bevestigd plaatje, waarop een en ander is vastgelegd.
Vrijdag 25 mei werd het 70-jarig bestaan van de vereniging 'Kantklosschool Ieder voor Allen' te Wijdenes gevierd met onder andere de officiële opening van een bijzondere kanttentoonstelling door mevrouw C. de Wit-in 't Veld, de echtgenote van de Commissaris van de Koningin. Tijdens de receptie in restaurant 't Wapen van het IJsselmeer' heeft onze voorzitter mededeling gedaan van het feit dat het bestuur had besloten de Westfrieslandprijs 1984 toe te kennen aan de vereniging. De prijs, ditmaal een bedrag van ƒ 2.000,- en de bijbehorende oorkonde, zijn door onze voorzitter overhandigd.
In 1982 ontving het IVN Westfriesland de Westfrieslandprijs. Het daarbij behorende bedrag werd omgezet in een rondvaartboot t.b.v. educatieve tochten door het natuurgebied in het Streekbos, 'kind' van de ruilverkaveling Het Grootslag. Op Hemelvaartsdag, bij stralend weer, werd de boot bemand door bestuursleden van ons Genootschap: op uitnodiging van het afdelingsbestuur van het IVN. Ons bestuur heeft erg van de boottocht genoten!
Begin juli werden ruim 3000 jaarboeken verzendklaar gemaakt, waarvan er vervolgens meer dan 2500 met behulp van tientallen vrijwilligers bij de leden werden thuisbezorgd.

Algemene vergaderingen

De voorjaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 26 mei te Stompetoren, is goed geslaagd. De bijna 300 deelnemers, samengekomen in het 'Schermer Wapen', beluisterden aandachtig burgemeester H. van 't Kaar en de heer L.P. Groot Lz. en hadden grote waardering voor de dia-vertoning van de heer S. Kregel. Enkele tientallen deelnemers bezochten in de ochtenduren een aantal bedrijven in de Schermer, die op verzoek van ons bestuur een paar uur voor bezichtiging waren opengesteld.
De Westfriezendag, gehouden op zaterdag 1 september in Hoorn, stond geheel in het teken van de viering van het twaalfde lustrum. Voor een verslag mogen wij U verwijzen naar elders in deze bundel. Hier dient nog te worden vermeld dat de jaarvergadering de jaarstukken goedkeurde en accoord ging met een voorstel van het bestuur tot herbenoeming van de periodiek aftredende bestuursleden V.J. Nobel, J. van Diepen en J.H.N.W. Raat. De vergadering ging eveneens van harte accoord met een voorstel van het bestuur om Nel van Laren-Zwuup uit Wijdenes en Bertus Voets uit Zandvoort te benoemen tot leden van verdienste van 'Oud West-Friesland'. De vergadering werd bijgewoond door de heer J. Belonje uit Alkmaar, in verenigingsjaren het oudste lid van het Genootschap.
De najaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 3 november in café-restaurant 'De Roode Leeuw' in Venhuizen en verzorgd door de vereniging 'Kantklosschool Ieder voor Allen' uit Wijdenes èn door onze commissies 'tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi' en 'voor Westfriese klederdracht', is bijzonder succesvol verlopen. Bijna 400 (!) deelnemers beleefden een bijzonder instructieve èn gezellige middag.

Bstuur

Het bestuur vergaderde in 1984 tien keer. Er verschenen, zoals gebruikelijk, vier mededelingenbladen, genummerd 78, 79, 80 en 81. De uitgaven na de 78e werden in een nieuw jasje gestoken, de omvang uitgebreid van één naar twee bladen, gevouwen tot acht pagina's.
De voorzitter en/of leden van het bestuur waren aanwezig, onder meer, bij: de heropening van het Dorpshuis van Hoogwoud; de jubileumreceptie van de vereniging 'Oud Enkhuizen'; de openingsmarkt in Schagen; de receptie van mr. A. Calisch bij gelegenheid van diens afscheid als provinciaal ambtenaar; de afscheidsreceptie van dijkgraaf L.J. de Ruiter; de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'Westfriesland, het land waar wij wonen' in kasteel Radboud te Medemblik. Een aantal bestuursleden bezocht een bijeenkomst ten kantore van architect Wim Deen te Obdam. Daarbij overhandigde de heer Deen onze voorzitter een cheque van ƒ 1.000,-: dit naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het architectenbureau. Op kosten van Shell Nederland, dat 'Oud West-Friesland' een jubileumcadeau wilde geven, werd een dia-projector ter waarde van ƒ 600,- aangeschaft.
Naar aanleiding van alarmerende berichten dienaangaande heeft het bestuur schriftelijk bezwaar aangetekend tegen dreigende sluiting van het Streekarchief Westfriesland op de woensdagavonden.
Op zaterdag 7 april vond, alweer voor de tiende keer, een bijeenkomst plaats van bestuurs- en commissieleden van 'Oud West-Friesland', dit keer in het gemeentehuis van Niedorp. Deze 'commissiemiddagen' voorzien duidelijk in een behoefte. Men informeert elkaar, praat wat bij. Dat is nuttig en nodig. Met bijzonder veel genoegen aanvaardde het bestuur een uitnodiging van het Waterschap Westfriesland om op 1 november met het waterschapsbestuur een aperitief te drinken en de maaltijd te gebruiken: zulks 'vanwege de vele zaken welke Waterschap en Genootschap gemeen hebben', aldus het bestuur van het Waterschap.
Het bestuur zal in 1985, op voorstel van bestuurslid A.K. K&{ouml;lker, de belangstelling onder de leden peilen voor (fotografische) herdruk van schaarse oude Jaarboeken.
De penningmeester mocht van de kant van de provincie ƒ 4.000,- incasseren: het restant van een lening aan de Stichting Nuwendoorn, welke Stichring door de provincie is overgenomen.
De adresseer-apparatuur op het kantoor in het Timmermansgildehuis is dringend aan vervanging toe. Het bestuur is, na zich uitvoerig te hebben laten informeren, tot de conclusie gekomen dat het beter is de aanschaf van een computer nog even uit te stellen. Er wordt gewerkt aan een tussenoplossing.
En tenslotte: het moge duidelijk zijn dat een overgroot deel van de vele vergaderingen in beslag werd genomen door bespreking van de talrijke jubileumzaken!
Eén ding staat vast: voor 'Oud West-Friesland' wordt 1985 een iets minder bedrijvig jaar dan 1984. U kunt er zeker van zijn dat dit niet een gevolg is van het feit dat het bestuur - en in het verlengde daarvan de diverse commissies - nu plotseling met de armen over elkaar is gaan zitten. Integendeel. Het werk gaat gewoon door. Alleen: het kan niet alle jaren feest zijn!

H.J. Avis

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.