Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 1987 » Pagina 202-206

Jaarverslag secretariaat over 1986

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 54e bundel, pagina 202-206.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1987.
Auteur: H. J. Avis.

Het jaar 1986 is voor 'Oud West-Friesland' een gewoon jaar geworden. Behalve, zoals gebruikelijk, de ledenbijeenkomsten waren er geen bijzondere gebeurtenissen. Er was wel veel activiteit, slechts een geringe ledengroei en een jaarrekening, die net niet sloot. Over het een en ander leest U hierna.
Die ledenbijeenkomsten zijn telkens weer bijzonder, ondermeer vanwege de grote deelname en de sfeer die er altijd aanwezig is.
Intussen is de nieuwe adresseerapparatuut ingespannen. De resultaten zijn hopelijk ook tot genoegen van (velen van) U en de P.T.T. We kozen hiervoor een goed, maar zeker niet het meest moderne systeem. Wat is 'modern' tegenwoordig? We wachten nog maar even af.
U, leden, danken wij voor Uw trouw - aan Uw eigen zaak, immers! - die ons in staat stelde 'door te gaan'.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1986 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1985 bij af per 31-12-1986
gewone leden 3017 121 103 3035
jongerenleden 31 31
gemeenten en waterschappen 35 1 36
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 95 2 97
ruilleden 33 2 1 34
----- ----- ----- -----
totalen 3211 126 104 3233

Ook nu weer verloren wij leden door overlijden. Wij onrvingen bericht van het overlijden van de dames M. Breebaart-Van der Horst (Bergen), A.M. Mol-Roggeveen (Wijdenes), T. Slagter-De Boer (Berkhout), A. Slijderink-Laan (Alkmaar), M.N. Stam (Amsterdam), T. de Vries-Brouwer (Hoorn), alsmede van de heren F. Balder (Rijsenhout), R.W. Box (Heiloo), W.A. Braasem (Hoorn), A. de Bruin (Sneek), O.P.R. Elema (Bergen), H. de Geus (Amsterdam), J.C. Hartog (Spanbroek), P. Kok (Hensbroek), J Koster (Schagen), J.C. Lensvelt (Midwoud), R. Loots (Bergen), P. Ooteman (Lutjebroek), J van Riel (Amsterdam), S.C. Schild (Enkhuizen), J. Schuyt (St. Maartensbrug), Ch. Silver (Hoorn), M.J. Sjerps (Schagen), N. Sluis (Hoorn), P. Spaander (Schoorl), J. Tromp (Harfsen), P.Th.M. Velzeboer (Hoorn), J.G. Wegdam (Heerlen), N.M. Zijp (Leusden). Wij gedenken hen met dankbaarheid. Het overlijden van de heer M.J. Sjerps, sinds 1 september 1979 lid van verdienste van ons Genootschap, stond ook vermeld in het mededelingenblad nr. 91: 'Zijn hobby, de geschiedenis van West-Friesland, werd na zijn pensionering zijn 'echte beroep'. Wij zullen ons Teeuwis Sjerps blijven herinneren als een uitermate behulpzame, beminnelijke en vriendelijke man'.
De heer W.A. Braasem, oud-directeur van het Westfries Museum te Hoorn, maakte enige jaren deel uit van het bestuur van 'Oud West-Friesland'. De laatste jaren fungeerde hij als adviseur van het bestuur.

Doel en middelen

In 1986 was 'Oud West-Friesland' wederom met een stand aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Twintig medewerk(st)ers spanden zich met succes in om het Genootschap aan de man te brengen: door verkopen, maar vooral ook door het bekend maken aan nog meer mensen van alles wat 'Oud West-Friesland' doet. Het bestuur heeft besloten een expositie/vouwwand aan te schaffen en een nieuwe wervingsfolder te laten vervaardigen: zaken die het werk op de Flora, maar niet op de Flora alleen, ten goede zullen komen.
De uitgave van het door prof. dr. Chr. P. Raven samengestelde boekje 'Het Westfriese Geslacht Raven' met als ondertitel 'Een schippersfamilie in Noord-Holland' kon nog juist niet in 1986 worden gerealiseerd, maar zal zeker in 1987 als deel XIII van onze Stolphoevereeks begroet kunnen worden. Kalligraaf Theo Klaver uit Hippolytushoef heeft inmiddels zijn kunstzinnige activiteiten ten behoeve van ons Genootschap afgerond: alle ereleden, leden van verdienste, winnaars van de Westfrieslandprijs en schenkers van legaten staan opgetekend in het Gulden Boek deel I, II of III. Het is dus nu alleen nog maar een kwestie van bijhouden.
Uit de nalatenschap van de heer J. Koeten, overleden te Emmeloord en jarenlang lid van ons Genootschap, kreeg 'Oud West-Friesland' diens enorme verzameling foto's en kaarten van vrijwel ieder plekje in Noord-Holland. De verzameling is ondergebracht in het Streekarchief Westfriesland.
De voorzitter en de secretaris hebben op 24 april 'de boom van het Genootschap' aangeboden aan het gemeentebestuur van Stede Broec: bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis ter stede.
Historisch gerichte instellingen als oudheidkundige verenigingen, musea en andere instanties, wier activiteiten de belangstelling van onze leden verdienen, krijgen in het vervolg de gelegenheid hun mededelingen ook in ons mededelingenblad te plaatsen. Dit als gevolg, onder meer, van afspraken die werden gemaakt tijdens een bijeenkomst van oudheidkundige verenigingen, die werkzaam zijn binnen de Omringdijk, op maandag 14 april in De Konkel te Obdam. De bijeenkomst werd belegd door 'Oud West-Friesland' en bijgewoond door vertegenwoordigers van 14 verenigingen. Om er zeker van te kunnen zijn dat de verenigingen op de hoogte blijven van elkaars reilen en zeilen is besloten dat elke vereniging haar zusterverenigingen inschrijft als (ruil)lid. Het is de bedoeling in jaarlijkse bijeenkomsten de contacten te verstevigen en gegevens uit te wisselen.
Tijdens de Najaarsstreekmiddag in Nieuwe Niedorp ontving amateurarcheoloog en geschiedschrijver Ate Wit uit die plaats de Westfrieslandprijs 1986: een oorkonde en ƒ 500,00 als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn belangrijk werk, en als aanmoediging 'om door te gaan'.
Op 30 augustus vond in het Westfries Museum de geboorte plaats van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum. In het bestuur van de stichting hebben twee vertegenwoordigers van 'Oud West-Friesland' zitting: mevrouw L.Th.M. Groot en de heer V.J. Nobel.
De Enkhuizer Harddraverijvereniging verzocht ons bestuur een opvolger aan te wijzen voor mevrouw G. C. Koster-Stapel, die jarenlang deel uitmaakte van de jury bij het schoonrijden op de jaarlijkse harddraverijdag in Enkhuizen en die te kennen had gegeven deze taak niet meer op zich te willen nemen. Het bestuur heeft als haar opvolgster voorgedragen mevrouw M.J.M. Molenaar-Ursem uit Hoorn. De voordracht is gehonoreerd.
Begin juli werden ruim 3000 jaarboeken verzendklaar gemaakt. Daarvan werden er vervolgens zo'n 2700 met behulp van tientallen vrijwilligers bij de leden thuisbezorgd.
Onze reiscommissie heeft op verzoek van het bestuur haar werkterrein vergroot. Naast de méérdaagse reizen, die sinds jaren in binnen- en buitenland worden georganiseerd, zullen er met enige regelmaat dagtrips verzorgd worden. In 1986 werden er twee van zulke trips gehouden: op 17 maart een tocht over de Omringdijk onder leiding van dijkgraaf G.E. Ris van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, en op 20 oktober een 'Gemalentocht' onder leiding van de heren G.B. Briene, directeur technische dienst van het waterschap Groot Geestmerambacht en V. Bloemhof, hoofd afd. waterbeheersing van het waterschap Westfriesland. Voor beide excursies, steeds gehouden met één touring-car, was grote belangstelling en van de kant van de deelnemers erg veel waardering. Het bestuur meent met dit initiatief tegemoet te zijn gekomen aan de wens van vele leden en hoopt dat er nog een lange rij van dergelijke trips zal volgen.

Algemene Vergaderingen

De najaarsstreekmiddag van 1987, gehouden in De Nadorst te Westerblokker, werd zo zwaar overtekend dat het bestuur besloot het die middag geboden programma in 1986 te herhalen: vooral voor hen die toen geen plaats meer konden bemachtigen. Aldus is geschied. Op zaterdag 15 maart reed de stoomtram weer voor 'Oud West-Friesland' naar Westerblokker, waar De Nadorst weer een paar uur een sfeervol onderkomen bood aan wie er op 2 november 1987 echt niet meer bij konden. Er maakten 160 personen gebruik van deze herkansing.
De voorjaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 10 mei te Anna Paulowna, is goed verlopen. De bijeenkomst stond in het teken van 'Bollen, Bloemen en Mozaïeken'. Er waren ruim 350 deelnemers. De Westfriezendag, gehouden op zaterdag 6 september in Schagen, werd bezocht door 600 deelnemers. Tijdens de jaarvergadering werd mevrouw L.Th.M. Groot, periodiek aftredend en herkiesbaar, bij acclamatie en onder applaus herkozen. Mevrouw G.C. Koster-Stapel, sinds 1958 bestuurslid en vele jaren vice-voorzitter, trad af wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. In haar plaats werd, op voorstel van het bestuur, gekozen mevrouw N. Hemke-Speets te Hoogwoud. Eveneens op voorstel van het bestuur benoemde de vergadering, onder ovationeel applaus, mevrouw Koster tot erelid van het Genootschap. De Westfriese Maaltijd na de vergadering en het gevarieerde middagprogramma maakten deze Westfriezendag mede tot een dag met een gouden rand!
Aan de najaarsstreekmiddag, gehouden op 1 november in het Dorpshuis Prins Maurits te Nieuwe Niedorp, namen 250 personen deel. De bijeenkomst stond in het teken van archeologie en landschap. Aan het programma werd meegewerkt door de latere Westfrieslandprijswinnaar Ate Wit en een aantal auteurs van het boek dat werd geschreven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Noordhollands Landschap.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1986 acht maal. Er verschenen vier mededelingenbladen, genummerd 86, 87, 88, 89.
In de bestuursvergadering van 7 oktober benoemde het bestuur de heer D. Schuijtemaker in de plaats van mevrouw G.C. Koster-Stapel uit zijn midden tot vice-voorzitter.
Mevrouw M. Schagen-Zwaan kon in 1986 wegens ziekte haar bestuurstaak niet verrichten.
Het bestuur is in 1986 onder meer vertegenwoordigd geweest bij een Westfriese avond in De Nadorst te Westerblokker bij gelegenheid van de voltooiing van een 'opgnappersbeurt' van dit horecabedrijf, bij de opening van een tentoonstelling van afbeeldingen van kastelen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland in de 17e eeuw in Huize Scheybeek te Beverwijk, bij de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Jan Adriaansz. Leeghwater te Beemster, bij de jubileumwandeling van de Vereniging Oud Hoorn, bij de ingebruikstelling van de in oude stijl aangelegde tuin achter het Westfries Museum, bij de première van twee films over Wervershoof, bij de eerste Westfriese Marktdag in 1986 in Schagen, bij de opening van een nieuw schoolgebouw van de Kantklosschool Ieder voor Allen te Wijdenes, bij een symposium in het Congrescentrum in Den Haag bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bond Heemschut, bij een toelichting van Maarten Leegwater op de plannen voor de verfilming van 'De Wachter' van Jannetje Visser-Roosendaal.
Op 14 april vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van bestuurs- en commissieleden - al weer voor de twaalfde keer - in Poldermuseum Het Grootslag te Andijk. Aan het slot van de gezellige en nuttige bijeenkomst konden de aanwezigen een kijkje nemen in het (toen nog niet opengestelde) Nationaal Saet en Cruyt Museum, dat in het Poldermuseum 'onder de pannen is geraakt'. 'Oud West-Friesland' heeft, na bemiddeling van de heer D. Schuijtemaker, een kappestel aangekocht. Het is de bedoeling dat dit stel wordt doorverkocht aan één van onze leden: tegen kostprijs. Het bestuut heeft, op verzoek van de Stichting Museum Stoomtram, de provinciale commissie voor Monumentenzorg gevraagd stappen te ondernemen, welke er toe moeten leiden dat de spoorlijn Hoorn-Medemblik, inclusief de stationsgebouwen, tot provinciaal monument wordt verklaard. In 1987 ligt die spoorlijn 100 jaar in het Westfriese landschap. Deze lokaalspoorlijn maakt deel uit van een monument van bedrijf en techniek. Voorkomen moet worden dat de lijn in landschappelijk aanzicht wordt aangetast, om welke reden dan ook. De stichting Uitgeverij Noord-Holland vroeg de medewerking van 'Oud West-Friesland' bij de uitgave van een boek 'Westfriesland in oude kaarten', samengesteld door Marc Hameleers. De medewerking werd verleend: door publiciteit in onze mededelingenbladen en een schriftelijke adhesiebetuiging.

De toekomst

Het bestuur is uiteraard voortdurend bezig met uitbreiding en verbetering van de middelen, waarmee getracht wordt het doel van het Genootschap te bereiken. Het zorgt intussen ook zo goed mogelijk voor het reilen en zeilen van de verreniging zelf. Hiermee hangt nauw samen het 'aanzien' van het Genootschap op tentoonstellingen, zoals de Westfriese Flora, en bij andere gelegenheden. Er komt daarom een 'expositie-vouwwand'. Er komt ook een nieuwe ledenwerffolder, met daarbij een kaart voor het aanmelden van een nieuw lid. Er is al nieuwe adresseerapparatuur. We zijn dus aanstonds klaar voor het aantrekken en opvangen van vele nieuwe leden, die onze armslag zullen vergroten: meer mensen betrokken bij ons aller zaak, meer financiële ruimte, om meer te doen. We rekenen hiervoor ook op U, leden van het Genootschap, die zich 'wel' voelen bij de band met onze vereniging en met Westfriesland, onder mensen, die deze zaken ook na aan het hart liggen. Betrekt U anderen er bij. Het bestuur is ook 1987 vol goede moed en tevens vol verwachting ingegaan.

H.J. Avis, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.