Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1988 » Pagina 212-218

Jaarverslag secretariaat over 1987

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 55e bundel, pagina 212-218.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1988.
Auteur: H.J. Avis.

Anders dan 1986 was 1987 een jaar vol belevingen. Voor een deel weet U daar al van: uit een mededelingenblad, van een bijeenkomst waar U aanwezig was of via de regionale pers. Twee dingen springen er voor mij uit: de mogelijkheid tot aankoop van het Gildehuisje - ons 'kantoor' met toebehoren - en - voor het eerst in onze geschiedenis, denk ik - een lichte teruggang van het ledental per 31 december.
Voorts waren er weer de gebruikelijke grote bijeenkomsten, die door hun sfeer vaak een bijna feestelijk karakter krijgen. Alsmede de gebeurtenissen waar voor minder mensen, werkers als U wilt, plaats is, maar de stemming niet minder goed. Zoals het inpakken en verspreiden van ons Jaarboek, de gebruikelijke commissiemiddag en de twee ééndags-excursies.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1987 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1986 bij af per 31-12-1987
gewone leden 3035 99 111 3023
jongere leden 31 31
gemeenten en waterschappen 36 1 35
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 97 4 98
ruilleden 34 4 38
----- ----- ----- -----
totalen 3233 106 114 3225

Ook in het achter ons liggende verenigingsjaar verloren wij leden door overlijden. Wij ontvingen met name bericht van het heengaan van de dames A. Bergers-Haan, D. Butter-Admiraal (Hoorn), C. Brouwer (Amsterdam), A.M. Butter-Vethman (Winkel), G. Doets-van Ham (Breezand), N. Eriks-Rademaker (Schagen), E. Kaars Sijpestein-van der Feen de Lille (Krommenie), G. Klerk-v.d. Gracht (Stompetoren), P. Leeuwrik (Wijdenes), A. Nobel-Akkerman (Oudorp), C. Praat-Brakeboer (Tiel), M. Schoenmaker (Alkmaar), L. Schuijt-Out (Den Helder), N.R. Zee (Bennekom), alsmede van de heren D. Beemster (Stompetoren), B.J. van den Bremen (Drunen), A.C. Brussaard (Heerhugowaard), S.A Butter (Hilversum), C.H. Engel (Rotterdam), P. v.d. Gulik (Westwoud), W. Haring (Zwolle), K. Huig, P.R.M. Oosterchrist (Hoorn), J. Leydekkers (Woerden), E.G. Oostinga, K. Paarlberg (Schoorl), P. Oudt (Midwoud), J. Plas (Edam), C. Ris, W.J. Wognum (Bergen), D. Saal (Wognum), P.C.H.M. Smee1s (Wervershoof), J.J. Tulp (Bennebroek), J. Vos (Alkmaar). Wij gedenken hen met dankbaarheid.
Mevrouw Nel Leeuwrik overleed op 4 augustus in haar woonplaats Wijdenes. Zij bereikte de leeftijd van 81 jaar. Van 1926 tot en met 1976 was zij als lerares verbonden aan Neerlands enige officieel erkende kantklosschool 'Ieder voor Allen'. Vanwege haar grote verdiensten voor deze Westfriese zaak werd haar op de in september 1976 in Noord-Scharwoude gehouden Westfriezendag het lidmaatschap van verdienste van 'Oud West-Friesland' aangeboden. Met het overlijden van Dirk Saal, op 93-jarige leeftijd, verloor West-Friesland een bijzondere man. Hij was fruitkweker van beroep en leefde daarnaast voor koorzang en orgelmuziek. Op 11 oktober 1917 richtte hij het 'Wognums Zangkoor' op. Hij trad daarmee in het voetspoor van zijn vader, Willem Saal, die internationale triomfen had gevierd met 'De Wognummers'. In de 49e bundel wordt in het door Koos Groot geschreven artikel 'Zingend Wognum' ruim aandacht besteed aan het leven van Dirk Saal, die ereburger van Wognum was.
Op 26 oktober overleed te Amsterdam mevrouw Cornelia Brouwer. Mevrouw Brouwer was gedurende vele jaren een zeer meelevend lid. Zij legateerde in haar testament aan ons Genootschap een bedrag van ƒ 1.000,- . Het bestuur heeft dit legaat gaarne aanvaard en het bedrag toegevoegd aan het Van Balen Blankenfonds.
In 1987 overleed ook de heer Marinus Tuender, echtgenoot van ons oudbestuurslid en erelid mevrouw C.N. Tuender-Nobel. De heer Tuender heeft zich jarenlang, op de achtergrond, verdienstelijk gemaakt voor het Genootschap: onder meer tijdens de excursies naar het buitenland en in de organisatie rond de jaarlijkse bezorging van het Jaarboek.
De in Mededelingenblad nr. 90 (januari 1987) opgenomen enquête inzake de belangstelling van de zijde van de leden voor het plaatsen van de 'Ledenlijst' in onze bundel (het bestuur overwoog uit bezuinigingsoverwegingen de lijst te laten vervallen) leverde bijna honderd schriftelijke reacties op. Slechts drie daarvan ondersteunden de plannen van het bestuur. De conclusie was dus eenvoudig: de ledenlijst blijft onderdeel van ons Jaarboek.

Doel en middelen

Ook in 1987 was 'Oud West-Friesland' met een stand aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Een twintigtal leden verleende medewerking. Om 'Oud West-Friesland' in de toekomst bij gelegenheden, zoals de Flora, nog beter te kunnen presenteren heeft het bestuur een expositie/vouwwand aangeschaft en een nieuwe folder laten maken. De folder kwam begin augustus van de persen en heeft als motto: West-Friesland was de moeite waard, West-Friesland is de moeite waard, West-Friesland moet de moeite waard blijven. De expositiewand heeft inmiddels dienst gedaan tijdens de Westfriezendag in Broek op Langedijk, de tentoonstelling 'Opmeer' en de viering van het 375-jarig bestaan van de polder Wogmeer. Tijdens de najaarsstreekmiddag in Wadway stond de wand de Stichting Westfriese Families ter beschikking.
Wie, zoals 'Oud West-Friesland', op beurzen staat, heeft verpakkingsmateriaal nodig. Om die reden heeft het bestuur een plastic draagtasje, bedrukt met onze verenigingsnaam, laten vervaardigen.
Als deel XIII van onze Stolphoevereeks verscheen begin 1987 'Het Westfriese Geslacht Raven', met als ondertitel 'Een schippersfamilie in Noord-Holland', samengesteld door prof. dr. Chr. P. Raven.
Door schenking kwam het Genootschap in het bezit van een fotocollectie van Wouter Slob, alsmede van een ingelijst borduurwerk, voorstellende een liggende hond, gemaakt door Elisabeth Groot, die werd geboren in Wognum op 20 november 1844.
De plannen van Maarten Leegwater voor de verfilming van 'De Wachter' van Jannetje Visser-Roosendaal zijn niet realiseerbaar gebleken. Inmiddels gestorte donaties zijn terugbetaald. Een aantal donateurs is ingegaan op de suggestie van de Stichting Toneelgezelschap Samen (filmfonds De Wachter) om hun bijdragen aan 'Oud West-Friesland' ter beschikking te stellen. Als gevolg hiervan werd er in januari 1988 een bedrag van ƒ 1.426,47 op de girorekening van het Genootschap bijgeschreven.
Door de medewerking van de familie Konijn en het Tegelmuseum in Otterloo heeft het Poldermuseum Het Grootslag in Andijk de beschikking gekregen over een boerenkamer, te weten die van de voormalige 'Anna-hoeve' te Venhuizen. Op woensdag 8 april werd de kamer opengesteld voor het publiek. Bij die gelegenheid mocht onze voorzitter de Auroraprijs 1987 overhandigen aan de heer C. Visser van de Vereniging Vrienden van Oud Andijk: een cheque van ƒ 2.500, - en zeker ook een schouderklop voor allen die het 'project boerenkamer' hielpen verwezenlijken.
Tijdens de najaarsstreekmiddag, gehouden op 7 november in Wadway, heeft de voorzitter de Westfrieslandprijs 1987, een oorkonde en een cheque van ƒ 2.500,- , uitgereikt aan de Stichting Wadway: als blijk van waardering en erkentelijkheid voor het belangrijk werk van de in onze regio zo bekende stichting, én als aanmoediging 'om door te gaan'. "Nu moet Wadway snel een cultureelcentrum van West-Friesland worden" aldus de voorzitter.
In 1987 werden er, naast een méérdaagse buitenlandse reis, twee dagtrips georganiseerd: op maandag 4 mei de 'Boerderijentocht' o.l.v. ir. G. Ellen, leraar aan de Middelbare Agrarische School te Alkmaar, en op dinsdag 15 september de 'Leegwaterreis' o.l.v. bestuurslid D. Schuijtemaker. Beide trips waren bijzonder geslaagd. Maar het aantal deelnemers bleef beneden de verwachting. Het bestuur vraagt zich dan ook af of het dit soort trips moet blijven organiseren, maar heeft besloten in 1988 in elk geval nog één keer 'een poging te wagen'.
Op dinsdag 28 april werd er voor de tweede keer een bijeenkomst gehouden van bestuurders van historische verenigingen uit onze regio. De bijeenkomst werd gehouden in het Westfries Museum en bezocht door zo'n vijftig vertegenwoordigers van veertien verenigingen.
Zowel bij gelegenheid van de Hoornse Binnenstadsdag 1987 als van de Nationale Monumentendag was het Timmermansgildehuis voor bezichtiging geopend. Op elk van deze dagen werden ongeveer 400 bezoekers 'verwerkt'. Op 30 juni werden ruim 3000 jaarboeken verzendklaar gemaakt. Daarvan werden er vervolgens zo'n 2700 met behulp van tientallen vrijwilligers bij de leden thuisbezorgd.
Op vrijdag 4 december vond, ten kantore van notaris N.J. van Duin te Hoorn, de geboone plaats van de Stichting Projector. Deze nieuwe 'dochter' van ons Genootschap heeft ten doel het geven van voorlichting op het gebied van en in de zin van de doelstellingen van 'Oud West-Friesland', en wel in het bijzonder door het venonen van films, dia's, video-films, het in eigendom verwerven en/of het conserveren van bovengenoemde zaken. De al een aantal jaren bestaande filmcommissie zal in het vervolg in opdracht en onder verantwoording van het stichtingsbestuur werkzaam zijn.

Algemene vergaderingen

De leden werden, zoals gebruikelijk, uitgenodigd voor drie bijeenkomsten. De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden in Enkhuizen op zaterdag 23 mei. Een kleine tweehonderd deelnemers beluisterden voor de pauze mevrouw A. Wetterhahn van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, die iets vertelde over het Buitenmuseum. Vervolgens bezocht ongeveer de helft van de deelnemers dit museum, terwijl de rest wandelde door Enkhuizen onder deskundige leiding van leden van 'Oud Enkhuizen'.
De Westfriezendag werd gehouden op zaterdag 22 augustus in Broek op Langedijk. Daarmee gaf ons bestuur gehoor aan het al in 1988 door de Stichting Broeker Veiling gedane verzoek onze Westfriezendag 1987 in Broek op Langedijk te houden: in het kader van de viering van het feit dat daar, waar nu de Broeker Veiling staat, 100 jaar geleden (op 29 juli 1887) voor het eerst werd geveild. Dat daarvoor, voor 'n keer, moest worden afgeweken van de traditionele 'eerste zaterdag in september' achtte het bestuur geen bezwaar. Ruim 600 deelnemers woonden in de ochtenduren in een op het veilingterrein opgezette enorme tent de jaarvergadering bij. Tijdens de vergadering werden de bestuursleden mevrouw M. Peetoom-Slooves en de heer D. Schuijtemaker, periodiek aftredend en herkiesbaar, bij acclamatie en onder applaus herkozen. Mevrouw M. Schagen-Zwaan, eveneens periodiek aftredend, stelde zich niet meer herkiesbaar. In haar plaats werd gekozen de heer W. Schagen uit Nieuwe Niedorp.
Het bestuursvoorstel de contributie per 1 januari 1988 met ƒ 5,- te verhogen werd, na toelichting door de penningmeester, met algemene stemmen aangenomen.
Een goed verzorgd middag- en avondmaal, een gevarieerd middagprogramma (voor een deel verzorgd door de directie van het Veilingmuseum) en een cabaretvoorstelling van het Langedijker Cabaret: alles droeg bij tot een wel heel bijzonder geslaagde Westfriezendag 1987!
Aan de najaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 7 november in café De Vriendschap te Wadway, namen 300 personen deel. Zij genoten in een oergezellig 'De Vriendschap' van een gevarieerd programma. Vóór de pauze vertelde de heer A.J. Wit, voorzitter van de Stichting Westfriese Families, een en ander over het werk van de stichting. Hij illustreerde zijn betoog op zeer onderhoudende wijze met voorbeelden uit de 'schildersfamilie' Speets. Na de pauze deelde Gerrit van der Heide, voorzitter van de Commissie voor Landelijk Schoon, oorkonden uit aan de families P. de Vries en N. van Kampen, allebei uit Hoogkarspel, als blijk van waardering voor eigen inzet en inspanning ten bate van de restauratie van hun beeldbepalende stolphoeves.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1987 zeven maal. Er verschenen vijf mededelingenbladen, genummerd 90 t/m 94.
Het bestuur is in 1987 onder meer vertegenwoordigd geweest bij de onthulling van een borstbeeld van B.W.E. Veurman (auteur van o.a. 'Adelijn bruin Maagdelijn') in Volendam, bij de heringebruikname van de gerestaureerde Noorderkerk in Hoorn, bij de opening van de tentoonstelling 'Een Goudse Heer in Ursem' in het Westfries Museum (de opening werd door onze voorzitter verricht), bij de opening van de tentoonstelling 'Het Polderlandschap' in het Poldermuseum te Heerhugowaard, bij de viering van het 50-jarig priesterfeest van pastoor Bertus Voets, bij de ingebruikstelling van de 'Maquette van Hoorn 1650' in de Noorderkerk te Hoorn, bij de start van de VOC-manifestaties in de Oosterkerk te Hoorn, bij de ingebruikname van de gerestaureerde stijlkamers van het Sint Jozefhuis aan het Achterom te Hoorn, bij de viering van het lustrumfeest van de historische Vereniging Zijpe, op de receptie van het zilveren echtpaar Van der Lee-Tessel te De Goorn, bij het afscheid van Dirk Breebaart als voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hoorn, bij het afscheid van G. van der Kuip als publiciteitsmanager van het Zuiderzeemuseum.
Op zaterdag 4 april vond, al weer voor de dertiende keer, de jaarlijkse bijeenkomst van bestuurs- en commissieleden plaats, ditmaal in 'De Harmonie' te Oosterblokker. De bijeenkomst was instructief en (óók belangrijk) gezellig. En met het bezoek aan de gerestaureerde kerk in Oosterblokker o.l.v. Wil Schagen kreeg de middag een interessant slot.
In de tweede helft van 1987 heeft het bestuur zich intensief bezig gehouden met kwesties die betrekking hebben op reorganisatie van het secretariaat en de eventuele ftnanciele consequenties daarvan. Het bestuur liet zich bijstaan door een commissie, bestaande uit de heren P. van Gosliga, P.A. van der Lee en C.W. van Twuiver. In de loop van 1988 zullen de leden over een en ander nader worden geïnformeerd.
Eind oktober werd het bestuur benaderd door de gemeente Hoorn met de vraag of 'Oud West-Friesland' geïnteresseerd zou zijn 'in een perceel grond, gelegen aan Dal 2 en 3 te Hoorn, waarop staan een woonhuis en het Timmermansgildehuis'. Het perceel grond zou worden uitgegeven in voortdurende erfpacht. De afkoopsom voor 50 jaar zou ƒ 32.165,- bedragen, met daarboven een jaarlijks te betalen canon van ƒ 1,-. Het Genootschap zou het Timmermansgildehuis en het woonhuis in eigendom kunnen overnemen voor een bedrag vanf 37.835,-.
Het bestuur, in de wetenschap dat voor een dergelijke transactie toestemming van de algemene vergadering is vereist, maar geconfronteerd met het feit dat de gemeente Hoorn de zaak op zeer korte termijn (nog in 1987) wilde afwikkelen, heeft (van harte!) 'toegehapt'. Op 29 december werd, ten kantore van notaris N.J. van Duin te Hoorn, een voorlopige koopovereenkomst getekend. Het bestuur hoopt tijdens de voorjaarsbijeenkomst toestemming te krijgen van de leden om de voorlopige overeenkomst om te zetten in een definitieve.
Een lang gekoesterde wens kan dan in vervulling gaan: ons Genootschap in een eigen huis!

De toekomst

Als, wat ik hoop, de voorlopige koopovereenkomst - in een deftnitieve wordt omgezet, zal er - ondanks de schappelijke prijs - een flinke som moeten worden opgebracht. Het Genootschap heeft (de) middelen en de jaarlijkse huurbetaling vervalt. Niettemin wordt er gewerkt aan plannen om de vereniging wat meer financiële ruimte te bezorgen voor haar toekomstige operaties. Er komen voorts plannen voor het uitvoeren van enkele gewenste voorzieningen aan het Gildehuisje en de inrichting van het kantoor, alsmede voor een efftciënter functioneren van ons organisatorische en administratieve apparaat.
We hopen dan langzamerhand ook te komen tot meer actie voor grotere bekendheid van het Genootschap en zijn doelstelling, alsmede vergroting van het ledental.
Intussen zal er uiteraard voor worden gezorgd dat de zaken en activiteiten van en vanwege het Genootschap goed worden geregeld en waar mogelijk of gewenst uitgebreid.
Het bestuur blijft bij dit alles rekenen op Uw warme belangstelling, die heel eenvoudig kan blijken uit contributie-betalen zonder meer, in afwachting van 'betere tijden' waarin U aan die belangstelling wat meer kunt toevoegen en zij kan uitgroeien met deelname aan bijeenkomsten, excursies, cursussen, het doen van voorstellen voor en/of deelname aan andere activiteiten, op gang zijnde of nieuwe. Ik neem aan dat U dan al eerder bent gekomen tot het lezen van de bundel.
Het laat zich aanzien dat we met enkele van deze zaken op een heel belangrijk punt in het bestaan van het Genootschap zijn beland.

H.J. Avis, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.