Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1989 » Pagina 214-218

Jaarverslag secretariaat over 1988

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 56e bundel, pagina 214-218.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1989.
Auteur: J. van Diepen.

De leden van ons Genootschap hebben het in de mededelingenbladen kunnen lezen, of op de Westfriezendag of de najaarsstreekmiddag kunnen horen: ziekte van de secretaris, Ric Avis, en van de intendent, Klaas Molenaar, heeft het functioneren van het secretariaat in de tweede helft van 1988 nogal bemoeilijkt.
Het zal de meeste leden inmiddels bekend zijn dat onze secretaris op 19 februari 1989 is overleden. De intendent had op 1 januari 1989 nog steeds geen toestemming van zijn artsen om zijn werkzaamheden op het Timmermansgildehuis te hervatten. Dank zij de grote inzet van zijn assistente, mevrouw Leni de Wijs-Keune, èn - indien nodig - de hulp van de bestuursleden (de voorzitter!), is alles toch redelijk blijven 'draaien'.
Inderdaad: geen al te vrolijk begin van dit jaarverslag 1988. Het is niet anders.
Ook al niet erg opwekkend was het voor het bestuur om een forse terugloop van het aantal leden per 1 januari 1989 te moeten constateren. Een ontwikkeling die zich in de eerste maanden van 1989 heeft voortgezet. Het is het bestuur vooralsnog niet duidelijk waardoor deze terugloop is veroorzaakt. Weest u er evenwel van overtuigd dat het bestuur het ledenbestand nauwlettend in de gaten zal (blijven) houden!

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1988 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1987 bij af per 31-12-1988
gewone leden 3054 141 190 3005
gemeenten en waterschappen 35 1 36
bedrijven, verenigingen, andere instellingen 98 1 2 97
ruilleden 38 1 37
----- ----- ----- -----
totalen 3225 143 193 3175

Ook in het achter ons liggende verenigingsjaar verloren wij leden door overlijden. Wij ontvingen met name bericht van het heengaan van de dames A.J. Blaauw (Schagen), H. Galis-de Goede (Hoorn), D. de Graaff-Poen (Enkhuizen), S. Kommer-Smit (Bergen), G. Kruit-Brouwer (Heiloo), J. Langereis-Vader (Breezand), E. Leering (Alkmaar), J.L. Stapel-Prins (Spanbroek), M.T. v.d. Wilk-Molenaar (Oudorp), alsmede van de heren H.J. Avis (Berkhout), D. Bakker (Wervershoof), K.C. Dapper (Bilthoven), J.J. Dekker (Hoogwoud), W. Elbers (Voorthuizen), S. Glas Lzn (Hoogwoud), J.H. v.d. Grient ('s-Gravenhage), J. Hart (Avenhorn), C.P. Jongens (Bergen), A. Kamp (Wognum), J.P. Karssen (Hoorn), A. v. Koningsdaal (Hilversum), S.P. Koopman (Nijmegen), Kl. Laan (Oregon, USA), P. Langedijk (Deventer), L.D. Loosen (Warder), S. Moeijes (Bobeldijk), J. Neuvel (Haarlem), N.M. Posch (Amsterdam), J. Pouw (Andijk), J.M. Ridderikhoff (Hoorn), J. Rolle (Blokker), A.C Smit (Doorn), C.P. Stapel (Sijbekarspel), W. Stoll (Den Helder), W. Tonneman (Leusden), D. Turkstra (Heerhugowaard), D. Ubbels (Purmerend), J.N. Visser (Soestdijk), C.G. Vriend (Enkhuizen), W.A. Zijp (Castricum), J. Zwaan (Barsingerhorn).
Wij gedenken hen met dankbaarheid.
Jo Ridderikhoff overleed op 4 februari 1989. Hij bereikte de leeftijd van 89 jaar. Grote bekendheid, vooral in West-Friesland, genoot hij als grimeur, regisseur en leverancier van toneelkleding en -attributen. Op 9 september 1967 werd hem op de Westfriezendag in Noord-Scharwoude het lidmaatschap van verdienste van 'Oud West-Friesland' verleend. Sinds 1971 was hij ereburger van Hoorn.
Dirk Turkstra overleed op 10 juni 1988 in Alkmaar. De voormalige tuinder uit Hensbroek werd 73 jaar. De in de Beemster geboren Turkstra diende gedurende acht jaar de toen nog zelfstandige gemeente Hensbroek als raadslid voor Gemeentebelangen. Van 1966 tot 1976 was hij hoofdingeland van de polder Hensbroek, waarna hij die functie tot 1983 bekleedde bij het Waterschap Westfriesland. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van Hensbroek, publiceerde daarover en was ook op archeologisch terrein aaief. Hij heeft ons Genootschap in zijn testament bedacht met een legaat van ƒ 20.000,-, vrij van rechten en kosten.
Johanna Trijntje Langereis-Vader uit Breezand overleed op 27 mei 1988. Zij bereikte de leeftijd van 84 jaar. Zij was een zeer bedreven kantkloster. Gedurende een reeks van jaren was zij, met een aantal andere vrouwen uit de Noordkop, gedurende het zomerseizoen iedere donderdag in Westfries kostuum present bij de museumboerderij 'Vreeburg' in Schagen. Zij onderhield nauwe contaaen met de kantklosschool 'Ieder voor Allen' te Wijdenes. In haar testament bedacht zij het Genootschap met een bedrag van ƒ 3.000,-.
De namen van Dirk Turkstra en Johanna Trijntje Langereis-Vader zullen in het Gulden Boek van het Genootschap worden opgetekend.

Doel en middelen

Ook in 1988 was 'Oud West-Friesland' met een stand aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel: van 18 t/m 28 februari. In onze stand kregen de Stichting Westfriese Molens, de Stichting Westfriese Families, de Stichting Vrienden van het Westfries Museum en de Stichting Wandelen door de Tijd een gastvrij onderdak. Voor de bezetting van de stand stelde zich wederom een twintigtal leden beschikbaar. Deze dames en heren werden vooraf, tijdens een gezellige bijeenkomst in het Timmermansgildehuis, 'geïnstrueerd'. Mevrouw J. Mol te Alkmaar schonk ons Genootschap een bijzonder handschrift: 'Levensbeschrijving van den wel. ed. gestr. here Pieter Pereboom, indertijd burgemeester en raad der stad Purmerende'. Het manuscript is inmiddels uitgetikt, waardoor de tekst wat toegankelijker werd. Bekeken wordt of het de moeite waard is het 'handschrift Pereboom' uit te geven. Voorlopig is het veilig opgeborgen in de kluis van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Tijdens de voorjaarsstreekmiddag overhandigde P.A. Beemsterboer, oud-directeur van Bejo Zaden BV te Warmenhuizen/Noord-Scharwoude, de genealogie 'Beemsterboer' aan onze voorzitter. Een kloek en fraai uitgevoerd boekwerk van 236 bladzijden, dat in de bibliotheek van 'Oud West-Friesland' zal worden opgenomen.
Op 15 mei vond in Schagen al weer de derde bijeenkomst plaats van 'historische verenigingen' die in onze regio actief zijn. De diverse verenigingen werden vertegenwoordigd door ongeveer 30 personen. De bijeenkomst was gezellig en buitengewoon instructief. In 1989 zal 'Callantsoog' zorg dragen voor de organisatie van een bijeenkomst.
Op maandag 6 juni maakte een propvolle NZH-bus een 'rondje Omringdijk' . Reisleider Willem Messchaert, voorlichter van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, was goed op dreef. Kortom: een fijne dag voor een kleine 50 gelukkigen, die er op zaterdag 14 mei in slaagden zich telefonisch voor deze trip aan te melden: de bus was binnen een kwartier helemaal vol!
Op de Westfriezendag werd het eerste exemplaar van het Westfriese kwartaalblad 'Skroivendevort' overhandigd: niet aan een 'hoogwaardigheidsbekleder', maar aan de allereerste abonnees op 'Skroivendevort', Cees en Marian Roobeek uit Noord-Scharwoude.
Op maandag 4 juli zorgden vele tientallen vrijwilligers er voor dat het Jaarboek 1988 werd ingepakt en verzonden: voor het overgrote deel door onze eigen 'bezorgdienst'.
De VVV-Hoorn organiseerde op zondag 19 juni een 'Binnenstadsdag'. Ook het Timmermansgildehuis was te bezichtigen. En dat werd gedaan door honderden belangstellenden.
Het Genootschap verwierf zich, na een tip van de secretaris, een 'familiebrandkast' : tegen transportkosten. Een gedegen, ouderwetse kluis die in elk geval brandvrij is en in het Timmermansgildehuis zeker niet misstaat!
Het bestuur heeft besloten in te schrijven voor een abonnement op het tijdschrift van de Stichting Het Noordhollands Landschap.
In 1988 werden de commissies Hoofdtooi en Kleding samengevoegd tot één nieuwe commissie 'Kap en Dek'. Namens het bestuur maakt de heer D. Schuijtemaker deel uit van deze commissie.
'Het bestuur heeft gemeend dat jullie, voor de enorme hoeveelheid werk die jullie samen hebt verzet, best nog eens in het zonnetje mogen worden gezet.' Aldus voorzitter V.J. Nobel tijdens de najaarsstreekmiddag tot het echtpaar Paul van Breemen en zijn vrouw Geertruida van Breemen-Spoelstra uit Alkmaar. Zij kregen de Westfrieslandprijs 1988: de traditionele oorkonde met daaraan ditmaal gekoppeld een geldprijs van ƒ 1.000,-. Het echtpaar kreeg de prijs omdat het aan hun inspanningen met film- en fotocamera is te danken dat van de zo boeiende Noordhollandse zuivelhistorie een bijkans volledig beeld bewaard is gebleven.

Algemene vergaderingen

De leden werden, zoals gebruikelijk, uitgenodigd voor drie bijeenkomsten. De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden op zaterdag 7 mei in De Blinkerd te Schoorl. Een kleine 200 deelnemers hadden veel waardering voor de 'acteurs' van deze middag, Alphons Leijsen uit Schoorl, die iets over de geschiedenis van zijn woonplaats vertelde, èn een medewerker van de KNZHRM, die een fraaie film vertoonde over de vele facetten van deze reddingmaatschappij. Tijdens deze bijeenkomst kreeg het bestuur toestemming om de voorlopige aankoop van het Timmermansgildehuisje en het pand Dal 3, beide te Hoorn, om te zetten in een definitieve.
De Westfriezendag werd gehouden op zaterdag 3 september in Hoorn. Tijdens de jaarvergadering, gehouden in de ochtenduren, werden de periodiek aftredende, maar herkiesbare bestuursleden J. van Diepen, V.J. Nobel en J.H.N.W. Raat bij acclamatie herkozen.
De algemene vergadering bekrachtigde een voorstel van het bestuur om drie vrouwen, Tine Stam-Rol te Alkmaar (voorheen Stompetoren), Bep Donker-Timmerman te Hoogwoud en Sieuw Metselaar-Bloothoofd te Opperdoes te benoemen tot leden van verdienste van het Historisch Genootschap 'Oud WestFriesland': als blijk van waardering en erkentelijkheid voor het vele werk dat zij gedurende een lange reeks van jaren in respectievelijk de commissie Hoofdtooi en de commissie Kleding hebben verzet.
Eveneens tijdens deze jaarvergadering lanceerde het bestuur plannen voor de financiering van het Timmermansgildehuis en de woning Dal 3. De plannen kregen de goedkeuring van de algemene vergadering, die het bestuur ook toestemming verleende tot het eventueel aangaan van een hypothecaire lening. Bijna 500 leden genoten deze dag van een fijn programma, waarin onder meer een fietstocht, een boottocht en een wandeltocht waren opgenomen.
Aan de najaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 26 november in caférestaurant 'Loek' te Opmeer, namen ruim 300 personen deel. Deze middag werd een film van de latere Westfrieslandprijswinnaar Paul van Breemen vertoond, waarin is vastgelegd hoe in voorbije jaren óók in West-Friesland op de boerderij kaas werd gemaakt en hoe die kaasbereiding nadien door de fabriek werd overgenomen. Na de pauze volgde een optreden van de Westfriese schrijversgroep 'Wie skroift die bloift'.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1988 acht maal. Er verschenen drie mededelingenbladen, genummerd 95 tjm 97.
Het bestuur is in 1988 onder meer vertegenwoordigd geweest bij de Slotmiddag van de commissies Hoofdtooi en Kleding, op 6 februari in de Ridder Sint Joris te Berkhout, bij de manifestatie rond het eerste exemplaar van het boekje 'Het Geslacht Rood' in Wadway op 16 januari, bij de presentatie in Oosthuizen van het boek 'In en rond de Zeevang', bij een bijeenkomst op 6 april in het Westfries Museum, op initiatief van de Kamer van Koophandel, waarin werd gebrainstormd over de toekomst van West-Friesland, bij het lustrumfeest van het Kaasmuseum in Alkmaar op 31 maart, bij de begrafenis van Dirk Saal, bij de officiële opening door onze voorzitter van de Winterflora te Opmeer, bij de overhandiging op 10 mei aan onze voorzitter van het eerste exemplaar van een door Hans Rijswijk in opdracht van de Rabobank vervaardigd 'recreatieboek' over West-Friesland, bij de opening van de festiviteiten rond de herdenking van de grote brand in 1788 in Kolhorn, bij de sfeervolle overdracht van het film- en dia-archief van wijlen dierenarts C. Stapel te Sijbekarspel (voorheen Spanbroek) aan de gemeente Opmeer.
Op zaterdag 9 april werd in De Dolleburg te De Goorn de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurs- en commissieleden gehouden. Gastheer was penningmeester P.A. van der Lee, inwoner van De Goorn. Tijdens deze gezellige en nuttige middag vertelde hij een en ander over zijn woonplaats.
Het bestuur heeft in 1988 hard gewerkt aan de reorganisatie van het secretariaat. Er is advies gevraagd en gekregen van deskundigen terzake. Er is nieuwe kantoorapparatuur aangekocht. En een uit leden van het bestuur samengestelde commissie Huisvesting denkt na over een effectieve herinrichting van óók de kantoorruimte. Uiteraard heeft de uitvoering van de plannen nogal wat verttaging opgelopen door de ziekte van de secretaris en de intendent.
De Stichting Regionale Omroep West-Friesland heeft ons bestuur gevraagd een venegenwoordiger aan te wijzen in haar Programmaraad. Op verzoek van het bestuur heeft bestuurslid Joop van Diepen zich beschikbaar gesteld. Joop van Diepen verklaarde zich óók bereid op te tteden als waarnemend secretaris van het Genootschap, dit in verband met de afwezigheid wegens ziekte van secretaris H.J. Avis.
Met veel genoegen nam het bestuur kennis van het feit dat het Anjerfonds Noord-Holland (ƒ 3.000,-) en de Stichting Comité Zomerzegels (ƒ 2.100,-) 'Oud West-Friesland' financieël hebben willen steunen ter bestrijding van de kosten van de aanschaf van onze vouw/expositiewand!

De toekomst

Hoe kan het anders: Uw bestuur hoopt dat 'Oud West-Friesland' in 1989, 65 jaar na de geboorte van het Genootschap in 1924 te Hoorn, gezond mag blijven: voor wat betreft het ledenbestand, voor wat betreft de financiële positie. Uw bestuur blijft er alles aan doen om er voor te zorgen dat niet wordt vergeten:
West-Friesland wàs de moeite waard, West-Friesland is de moeite waard, West-Friesland moet de moeite waard blijven!!!

J. van Diepen,
waarnemend secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.