Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1990 » Pagina 215-219

Jaarverslag 1989 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 57e bundel, pagina 215-219.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1990.
Auteur: F.P.M. Brieffies.

Evenals 1988 heeft ook 1989 zich gekenmerkt door een enigszins gebrekkig functioneren van het secretariaat. Het ontbreken van een intendent na de ziekte van de heer Molenaar en de overdracht van het secretariaat aan de nieuwe secretaris na de ziekte en het overlijden van de heer Avis zijn daar de oorzaak van geweest.
De inzet van mevrouw De Wijs-Keune en de inbreng van de bestuursleden, waarbij met name de voorzitter en de heer Van Diepen, als waarnemend secretaris genoemd mogen worden, hebben er voor gezorgd dat het secretariaat toch redelijk is blijven draaien.
De benoeming van een nieuwe intendent is een eerste zorg van het bestuur en zal hopelijk dit jaar worden verwezenlijkt.
De toekomst kan dan weer met vertrouwen worden tegemoet gezien. Mede nu geconstateerd kan worden dat aan de terugloop in het ledental een halt is toegeroepen. Er kan zelfs weer van een lichte groei gesproken worden.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1989 op de volgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1988 bij af per 31-12-1989
gewone leden 3005 146 130 3021
gemeenten en waterschappen 36 0 0 36
bedrijven, verenigingen, andere instellingen 97 3 1 99
ruilleden 37 2 0 39
----- ----- ----- -----
totalen 3175 151 131 3195

Ook in het achter ons liggende verenigingsjaar verloren wij leden door overlijden. Wij ontvingen bericht van het heengaan van de dames: T. Blees (Koog aan de Zaan), C. Druif-Wichelaar (Twisk), A. P. Groneman (Wieringerwaard), L. Groot-Ambuul (Hoorn), M. G. de Leeuw-Kommer (Rotterdam), A. M. Lijnzaat-Duin (Noord-Scharwoude), J. M. Luijt (Wieringerwaard), A. Morel-Delver (Schagen), Zuster W. Overboom (Aerdenhout), C. T. J. J. M. Schade (Haarlem), W. F. H. Schreff (Alkmaar), M. Slooves-Peetoom (Winkel), J. Valk-de Bree (Hoorn) en J. Visser-Roosendaal (Venhuizen) alsmede de heren: D. Appel (Ursem), R. Baas (Franeker), Jac. Fit (Medemblik), H. Leer (Heiloo), M. Hemmer (Bilthoven), P. de Jong (Callantsoog), A. Knip (Nibbixwoud), H. Langereis (Medemblik), F. A. van Mechelen (Medemblik), M. Meinsma (Oudkarspel), C. Meurs (Creil), C. F. Oly (Edam), C. van de Oord (Barsingerhorn), A. E. Ott (Medemblik), H. de Ruijter (Haelen), P. Smit (Edam), S. Stapel (Schellinkhout), J. A. van de Stok (Brummen) en C. J. Buishand (Bergen).
Wij gedenken hen met dankbaarheid.
Anneke Groneman overleed op 27 januari 1990 bij een verkeersongeval. Zij bereikte de leeftijd van 70 jaar. Zij vertegenwoordigde de derde generatie van de fokkersfamilie Groneman op 'Groenhoven'; de bakermat van de wereldvermaarde Frans-stam. Frans-stieren en hun vrouwelijke nakomelingen liepen voorop bij tal van veekeuringen in binnen- en buitenland. In 1977 deed zij dit vermaarde veefokbedrijf van de hand.
Piet Smit overleed op 8 maart 1990. De heer Smit werd 68 jaar. De heer Smit was van 1965 tot 1989 burgemeester, allereerst van de gemeente Midwoud, in 1968 kwam daar Sijbekarspel bij en per 1 januari 1979 van de gemeente Noorder-Koggenland. Hij is gedurende 12 jaar lid geweest van de Commissie Landelijk Schoon, waarvan gedurende ruim 10 jaar voorzitter. Zijn naam staat in de annalen van het Genootschap met ere genoteerd.
Jannetje Visser-Roosendaal overleed op 20 maart 1990 in haar woonplaats Venhuizen. Neerlands beroemdste en meest gelezen streekromanschrijfster werd 90 jaar. Zij was lid van verdienste van ons Genootschap.

Doel en middelen

Het Genootschap was ook in 1989 weer present op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Een twintigtal leden heeft onder leiding van bestuurslid D. Schuijtemaker medewerking verleend aan de bezetting van de stand. De vouwwand heeft weer uitstekend dienst gedaan.
Twee leden gaven gehoor aan de oproep van de voorzitter in het Mededelingenblad van januari om deel te nemen aan het project 1840. Dit project dat in het kader van de feestelijkheden rond de herdenking in Noord- en Zuid-Holland van het 150-jarig bestaan als afzonderlijke provincies is ontwikkeld, had als kernvraag 'Welke mogelijkheden hadden mensen in mijn woonplaats anno 1840 en welke beperkingen ondervonden zij?'. De heren B. Mantel en J. Raat hebben zich voor dit project aangemeld. Het werkstuk van bestuurslid J. Raat over de plaats Wognum is ingezonden.
Op zaterdagmiddag 4 februari 1989 heeft de nieuw gevormde commissie 'Kap en Dek' zich voor het eerst officieel naar buiten toe gepresenteerd. Tijdens deze slotmiddag in de Ridder Sint Joris te Berkhout konden vele aanwezigen de resultaten van de cursussen bekijken. Daarna was er wederom een geslaagde veiling met maar liefst 200 inzendingen.
Door het Genootschap is geijverd voor het instandhouden van het 'Schilstrapotje'. Dit provinciaal subsidiepotje dat bestemd is voor de vervanging van kleine, maar kenmerkende elementen in het landschap, zoals bijv. de vervanging van een ronde schoorsteen van een stolpboerderij, een windvaan e.d. dreigde in het kader van een herziening van de provinciale monumentenzorg te verdwijnen. Tot genoegen van het bestuur is gebleken dat het 'Schilstrapotje', hoewel qua inhoud verminderd, in stand is gebleven.
De genomineerden voor de Westfrieslandprijs, die ieder jaar tijdens de Najaarsstreekmiddag wordt uitgereikt, zijn met ingang van 1989 niet meer voorgedragen door het bestuur. Het bestuur achtte het beter dat de nominaties gedaan werden door een commissie, onafhankelijk van het bestuur. Het bestuur maakt uit de genomineerden vervolgens een keuze. In de loop van 1989 is de samenstelling van deze commissie tot stand gekomen en heeft de commissie het eerste werk voor de Westfrieslandprijs 1989 gedaan.
Op 1 april werd in Kolhorn de commissiemiddag gehouden. Deze jaarlijkse bijeenkomst, die ditmaal door bestuurslid W. Schagen van een inleiding werd voorzien en waaraan een wandeling door het pitoreske Kolhorn was verbonden, kon als nuttig en geslaagd beschouwd worden.
In de loop van het jaar 1989 heeft het Genootschap ook onderdak verleend aan de werkgroep 'Historisch Textiel'. Deze werkgroep is opgericht door mevrouw M. Havermans-Dikstaal en heeft tot doel te komen tot een inventarisatie van de kleding en het kleedgedrag in West-Friesland in het verleden en de kennis daarover te verspreiden. Aan de werkgroep zijn een startsubsidie en de nodige faciliteiten verleend om aan dit doel gestalte te geven. De werkgroep heeft ook van het Anjerfonds een bijdrage toegekend gekregen van ƒ 4000,- voor dit onderzoek.
De restauratie en herinrichting van het Timmermansgildehuis is ook dit jaar diverse malen onderwerp van gesprek geweest. Zo is de gemeente Hoorn verzocht om de restauratie van het Timmermansgildehuis te plaatsen op het meerjarenprogramma voor de restauratie van monumenten. In de loop van 1990 zal duidelijk worden binnen welke termijn gestart kan worden met restauratie en herinrichting. De kosten van de aanpassing spreken uiteraard een stevig woordje mee.
In het dorpshuis 'De Kolfweid' te Callantsoog vond op 24 oktober de jaarlijkse bijeenkomst plaats van historische verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van het Historisch Genootschap en de omgeving hiervan. Een aantal zaken dat om coördinatie en een collectieve aanpak vraagt werd in deze bijeenkomst die uitstekend was verzorgd door de Historische Vereniging 'Callantsoog', aan de orde gesteld.
Het genootschap is sinds kort vertegenwoordig in de Commissie van advies en beheer van de Stadhuiscollectie en van het Waagmuseum van de gemeente Enkhuizen. De stadhuiscollectie is zeer recent volledig geïnventariseerd. De commissie heeft o.a. tot taak een bestemming voor deze historische collectie te vinden.
Op 25 oktober vond in het Contactcentrum in Hoorn een bijzonder plezierige bijeenkomst plaats van de Filmcommissie die een presentatie gaf van wat er in de laatste jaren door leden van de Filmcommissie op video met betrekking tot West-Friesland is vastgelegd. Tevens werden op deze avond nog enkele films vertoond over West-Friesland die zijn opgenomen in de vijftiger jaren. Hetgeen de aanwezigen te zien kregen oogstte veel waardering. Iemand die graag anoniem wil blijven heeft het Genootschap een Westfriese gouden kap met toebehoren geschonken. Deze kap, die eigendom zal blijven van 'Oud West-Friesland' zal gebruikt kunnen worden tijdens bijeenkomsten van het Genootschap door dames die al wel een Westfries kostuum hebben, maar (nog) geen kap. Het genootschap is de schenker voor deze zeer genereuze gift uiteraard bijzonder dankbaar.

Algemene vergaderingen

De leden zijn ook dit jaar weer uitgenodigd voor drie bijeenkomsten.
De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden op 10 juni te Medemblik. Wel wat later dan gebruikelijk maar met een uitstekende reden. De oudste stad van West-Friesland herdacht in deze weken het feit dat 700 jaar geleden Floris de Vijfde haar het stadsrecht verleende. Aan de Voorjaarsstreekmiddag werd door ongeveer 250 deelnemers deelgenomen. Honderdertig leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt met de stoomtram te reizen. Het uitermate fraaie weer heeft zeker bijgedragen aan het welslagen van het buitengebeuren, waarbij het Bakkerijmuseum, de molen in aanbouw, de Bonifaciuskerk en kasteel Radboud volop in de belangstelling stonden.
De Westfriezendag werd gehouden op zaterdag 2 september in een geheel nieuwe lokatie: de groente- en fruitveiling West-Friesland-Oost (WFO) aan de Tolweg te Zwaagdijk. Tijdens de jaarvergadering die traditioneel in de ochtend uren wordt gehouden werden de periodiek aftredende, maar herkiesbare bestuursleden A. J. Kölker en P. A. van der Lee bij acclamatie herkozen. Tevens werd F. P. M. Brieffies uit Hoogkarspel benoemd tot lid van het bestuur. Hij heeft daarin de plaats ingenomen van wijlen secretaris H. J. Avis. Tijdens deze vergadering werd de 83-jarige penningmeester van de Stichting 'Westfriese Families' de heer Maarten Anne Haas uit Egmond benoemd tot lid van verdienste van 'Oud West-Friesland'. Vóór de benoeming mocht hij bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Stichting een cheque van ƒ 500,- aan de voorzitter overhandigen voor 100 'Bouwstenen' t.b.v. het Timmermansgildehuis. Voorzitter S. de Haan van de Stichting 'Creatief Westfries' overhandigde voorts het eerste exemplaar van deel 3 van 'Zuks moet je opskroive' aan de eveneens aanwezige Commissaris der Koningin drs. R. J. de Wit.
Tenslotte accepteerden de leden een voorstel van het bestuur om de legaten, van resp. Dirk Turkstra (ƒ 20.000,-) en Johanna Trijntje Langereis-Vader (ƒ  3.000,-) niet te storten in het Van Balen Blankenfonds, maar te bestemmen voor het opknappen en de verdere inrichting van het Timmermansgildehuis.
Bijna 500 leden genoten van deze dag, waarin onder andere excursies naar verkavelingsgebied 'De Gouwe', boottochten door de polders 'Het Grootslag' en 'De Vier Noorder Koggen' en een excursie naar de waterzuiveringsinrichting 'Prinses Juliana' te Andijk waren opgenomen.
Aan de najaarsstreekmiddag die werd gehouden op zaterdag 18 november in 'De Oude Beurs' te Middenmeer namen zo'n 400 leden deel. Deze middag werd de Westfrieslandprijs 1989 uitgereikt aan de publicist Jan T. Bremer te Wieringerwaard.
De zwart-wit documentaire 'De geschiedenis van de Wieringermeer' en een optreden van de 'Wieringer Dansers en Sangers' waren de overige programma-onderdelen die deze najaarsstreekmiddag tot een geslaagde bijeenkomst maakten.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1989 negen maal. Er verschenen vier mededelingenbladen genummerd 98 tot en met 101.
Het bestuur was onder meer vertegenwoordigd bij de officiële opening van de tentoonstelling 'Het Sterke Geslacht' van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het Westfries Museum en bij de opening van het Bakkerijmuseum 'De Oude Bakkerij' te Medemblik.
Op 19 maart vond een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Nederlands Hervormde kerk te Eenigenburg in het kader van 700 jaar Eenigenburg. In het kader van deze herdenking is in de Stolphoevereeks het boekje 'Een kijkje in de geschiedenis van Eenigenburg' van de heer W. K. van Schooneveld verschenen. Het eerste exemplaar werd op vrijdag 30 juni in het kerkje van Eenigenburg uitgereikt aan miss Jill Eenigenburg uit de Verenigde Staten van Amerika. Vrijdag 24 maart werd door enkele bestuursleden de viering van het 75-jarig bestaan van de Kantklosschool 'Ieder voor Allen' te Wijdenes bijgewoond. De bijzonder jubileumtentoonstelling trok veel aandacht.
Bijgewoond werden tevens de officiële opening, na restauratie, van de N.H. kerk te Oudendijk, de ingebruikname van de Oudheidkamer 'Het Regthuys' te Abbekerk als expositieruimte, de officiële opening van de Oudheidkamer te Wieringerwaard in het Polderhuis, de officiële start in de Hoornse Oosterkerk van het Malaysia-project, de officiële opening van de gerestaureerde kerk van Oosterblokker en de najaarsledenvergadering van de vereniging 'Oud Hoorn'. In verband met het ontbreken van een intendent en door het overdragen van het secretariaat is er nog geen gelegenheid geweest verdere invulling te geven aan de plannen ten aanzien van een efficiënte en effectieve inrichting van de kantoorruimte in het Timmermansgildehuis. Een en ander zal aan de orde komen bij de geïntegreerde aanpak van de restauratie en herinrichting van het Timmermansgildehuis.

De toekomst

Ook 65 jaar na de oprichting van het Historisch Genootschap ziet uw bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er is veel wat het Historisch Genootschap nog te doen staat. Genoemd hoeft alleen maar te worden de actie voor het behoud van de Westfriese stolpen die in de loop van 1989 is gestart. West-Friesland moet immers de moeite waard blijven. Uw bestuur zal met uw steun de schouders eronder blijven zetten in de overtuiging dat ook in 1990 het Genootschap gezond zal blijven. Op naar de 100.

F. P. M. Brieffies,
secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.